Délmagyarország, 1965. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

1965 MAR 2 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 55. évfolyam, 51. szám Ara: 60 fillér Kedd, 1965. március 2. Alekszej Koszigin beszéde Lipcsében A magyar kormányküldöttség látogatásai a vásáron Vasárnap reggel megnyíl­tak a lipcsei jubileumi vá­sár kapui és megindult a látogatók áradata a műszaki vásár kiállítási épületei, szabadtéri részlegei és a 17 vásárcsarnok felé. Az Apró Antal vezette magyar kor­mányküldöttség a bolgár, a román, a jugoszláv, az al­bán, a koreai, a kínai, a mongol és a vietnami kül­döttséggel együtt a nyugat­európai és a távol-keleti or­szágok, továbbá Kuba kiál­lítását tekintette meg. Alekszej Koszigin, szov­jet miniszterelnök Cyran­kiewicz lengyel miniszterel­nökkel és Otakar Simunek csehszlovák miniszterelnök­helyettessel, valamint a há­rom kormányküldöttség tag­jaival együtt a szovjet kol­lektív kiállítási csarnokot, majd a lengyel, a csehszlo­vák és az EAK-beli kiállí­tást, továbbá a Német De­mokratikus Köztársaság nagyipari gépkiállítását néz­te végig. A látogatás közben Ko­szigin szovjet miniszterelnök egy francia újságíró kérdé­sére kijelentette, hogy je­lenleg nincs szándékában sem Párizsba, sem Bonnba utazni. De Gaulle francia miniszterelnököt viszont meghívták, hogy látogasson el a Szovjetunióba. A vásár látogatottsága egyébként minden képzeletet felülmúl. A rendkívül rossz, téli időjárás ellenére már az első órákban százezrek keresték fel a vásárcsarnoko­kat és a műszaki vásár terü­letét. Alekszej Koszigin és a szovjet küldöttség többi tag­ja Willi Stoph-fal, az NDK miniszterelnökével és a Né­met Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának Lip­csében tartózkodó többi tag­jával együtt hétfőn az NDK különböző szakkiállításait tekintette meg, s különösen sokat időzött az NDK szer­számgépipari kiállításának területén, majd a szocialis­ta országok kollektív kiállí­tásait nézte végig. Apró Antal miniszterel­nök-helyettes a magyar kül­döttség tagjaival vasárnap délután a 21 különböző he­lyen elhelyezett magyar szakkiállításokat tekintette meg. Hétfőn előbb az euró­pai, szocialista országok kol­lektív kiállításait nézte vé­gig, majd a belvárosban le­vő vásárcsarnokban járt. A magyar küldöttség vezetőjét és tagjait mindenütt kitünte­tő figyelmességgel fogadták. A szovjet nagykövetség fogadása Abraszdmov, a Szovjetunió NDK-beli nagykövete a lip­csei városházán hétfőn fo­gadást adott a lipcsei vá­sáron részt vevő szovjet kor­mányküldöttség tiszteletére. A fogadáson jelen voltak a kormányküldöttség tagjai, Koszigin nek, a Szovjet Mi­nisztertanács elnökének ve­zetésével, továbbá Willi Stoph, az NDK miniszterel­nöke, az NSZEP Politikai Bizottságának tagjai ós pót­tagjai, az NDK Államtaná­csának tagjai és a köztársa­ság más verető személyisé­gei, a vásáron részt vevő külföldi kormányküldöttsé­gek vezetői és tagjai, a lipcsei társadalom képvise­lői. A fogadáson Koszigin Stoph beszédet mondott és Segítenek a kerületek »házi« brigádjai Sok a közérdekű javítás Mindenütt ott vannak, ahol delemben is —• közölte La- dolgozó tíztagú javítóbrigád gyors segítség kell! — így csán Mihály, a II. kerületi — állapította meg Markos jellemezte az I. kerületi „há- tanács vb elnöke. — A sok Károly, a III. kerületi ta­ri" javítóbrigád munkáját kicsi sokra megy, és például nács vb titkára. — A forint egy felszólaló a legutóbbi az egyik háromtagú brigád nem is fejezi ki kellően tanácsülésen. S ez a megál- csaknem 180 ezer forint ér- munkájuk értékét, hiszen Iapítás hűen fejezte ki Sze- tékű munkával járult hozzá igen sok apró dologból tevő­ged kerületi tanácsainál mű- a kerület problémáinak meg- dik össze Amint elhangzott ködő +tó" javítóbrigádok oldásához. bejelentés a tanácsülésen, ^téncs^hTszen^ A " ^ITllT ^ 3 t3^st3gi beS2á™­azzal a céllal hívták őket e®r nyugdíjasokból állo al- ión, a brigád azonnal indult: életre, hogy a tanácstagi be- kalmi brigádja is. Ez az öt- hol 4rkot tisztított — tavaly számolókon tanácsüléseken hét tagú csoport az utcai több ^jnt 21 ezer folyómé­elhangzott bejelentések alap- sorfákat gondozza és ellen- y de sürgős őrzi a külterjes erdők álla­ján a „kisebb megoldásra váró feladatokat potát elvégezzék. Ilyen például a közlekedést veszélyeztető huppanok, kátyúk beteme­tése, gyalogjárdák rendbe­A III. kerületben ternyit —, hol útpadkázást végzett több kilométer hosz­szúságban. Rá várt az átjá­rók javítása, felújítása is. — A kerület minden ré- Sok gyalogjárdát hoztak hozása, kisebb stb. Az I. kerületben — Tavaly mintegy 359 000 lorint értékű munkát vég­zett kerületünk hattagú „há­zibrigádja" — mondja Mison Gusztáv, az I. kerületi ta­nács vb elnöke. — Sok olyan munkában segítenek, amit kis összege miatt a vállala­tok nem készítenek el, vagy esetleg hosszú hónapokat kellene várni a megvalósí­tásra. A brigád legutóbb a Sző­regi út mentén az autóbusz­megállóhoz hordta, terítette s salakot, hogy könnyebb legyen az utasoknak a le­és felszállás. Rendszeresen gondozza az átkelőhelyeket és segíti a társadalmi mun­kásokat is. ök végzik ugyan­is a társadalmi munkáknál a szakipari irányítást. A hat­tagú brigád most a lakosság kérésére a Töltés utca gya­logjárdáját javítja. Az I. ke­rületnek nem okozott gon­dot a belvízveszély, de a többi kerületnek igen. Ezért a brigád segített például a II. kerület lakóinak is a bel­vízvédelemben. A II. kerületben — A II. kerületben a köz­ségfejlesztési alapból két ki­sebb brigád javítja az átjá­rókat, a petőfitelepi útbur­kolatai és segít a belvízvé­útfoltozások szébe eljutott a néhány éve használható állapotba. Abraszimov szovjet nagy­követ fogadásán mondott beszédében Koszigin szovjet kormányfő hálás köszönetet mondott az NDK kormányá­nak azért, hogy szovjet kor­mányküldöttséget hívott meg a lipcsei vásár megnyitásá­val kapcsolatos ünnepségek­re. Megköszönte a szívélyes, meleg fogadtatást, amelyben a szovjet kormányküldöttsé­get részesítették. Méltatta a vásárt, mint a gazdasági, tu­dományos és műszak' vív­mányok világraszóló bemu­tatóját Hangoztatta, hogy a Szovjetunió külkereskedelmi forgalma 1955 óta 2,4-szere­sére, a Német Demokratikus Köztársasággal folytatott ke­reskedelme 2,7-szeresére nö­vekedett. Országunk az NDK fő kereskedelmi part­nere. A köztársaság most ugyanannyi iparcikket ter­mei, mint amennyit a há­ború előtt egész Németor­szág. — Következetes békeszere­tő politikájával, a népek közötti bizalom és kölcsö­nös megértés fokozásáért folytatott harcával az NDK világszerte sok barátot szer­zett, nemzetközi tekintélye növekszik és erősödik. A szovjet emberek örömmel látják Walter Ulbricht elv­társnak, az NDK Államtaná­csa elnökének az Egyesült Arab Köztársaságban tett látogatását Ez a látogatás remélhetőleg újabb fontos határkő lesz az NDK és az EAK kapcsolatainak erősö­(Folytatás a 2. oldalon) gyöt! működési megállapodás az NDK és az EIK között Aláírták a közös közlemón7t . Kairóban hétfőn Ariz Szidkl, az EAK ipari ügyekkel foglalkozó miniszterelnök-helyettese és Lothar Bolz, az NDK külügyminisztere megállapodást írt alá a két ország gazdasági és műszaki együttműködéséről. A megállapodás értelmében az NDK nyolcmillió fontsterlinggel emeli az PAK-nak nyújtott hosszúlejáratú hitel eddigi tizenhét­milliós összegét, ezenkívül tizenegymillió fontsterling üsz­szegben rövidlejáratú kölcsönt is folyósít A hitelt az EAK a második ötéves terv keretébe tartozó ipari létesítmé­nyek felépítésére fordítja majd. A megállapodás érteimé­bői a két ország fokozza eddig is szoros együttműködését tudományos és technikai téren. Az együttműködést szol­gálja a műszaki dokumentációk, termelési szabadalmak cseréje és a műszaki szakemberek közös képzése. Az egyezmény értelmében a két ország szakértőket is cse­rél egymással. Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke és kísérete vasárnap országjáró körútjáról visszaérkezett Kairóba. Délutón folytatták a megbeszéléseket az EAK vezetőivel. Az NDK Államtanácsának elnöke hétfőn dél­előtt ellátogatott a Kairótól északnyugatra fekvő Al Tahrir tartomány több községébe, üzemeket, iskolákat tekin+ett meg. A lakosság mindenütt lelkes fogadtatásban részesí­tette a vendégeket. Az NDK Államtanácsának elnöke és kísérete a dél­utáni órákban visszaérkezett Kairóba, ahol Nasszer elnök este fogadást adott a német vendégek tiszteletére. Az egész német nép nevében Kairó. (MTI) Polgár Dénes, az MTI külön tudósítója irja: Ma befejeződik a Walter Ulbricht vezette NDK kül­döttség egyhetes látogatása az EAK-ban. A delegáció a Völkerfreundschaft hajó fe­délzetén a Port Said-i kikö­tőből indul vissza. A látoga­tás programja végig zavarta­lanul folyt le, s az NDK Ál­lamtanácsának elnökét, amer­re csak járt, lelkes tömegek köszöntötték. Ulbricht és Nasszer két formális megbe­szélést tartott, de ezenkívül több tárgyalásra került sor a küldöttség más tagjai, így például Lothar Bolz minisz­terelnök-helyettes, külügymi­niszter és az EAK vezető ál­lamférfiai között. A záróköz­leményt Ulbricht és Nasszer hétfőn este ünnepélyesen ir­ta alá. A megbeszélések során az NDK és az EAK vezetői szá­mos fontos nemzetközi kér­désben teljesen azonos állás­pontjukat nyilvánították ki, s ez helyet kap a záróközle­ményben is. A tárgyalások azonban elsősorban a két or­szág gazdasági, technikai és tudományos együttműködésé­nek kibővítésére irányultak, s ezzel kapcsolatban több konkrét egyezmény született. Így például az NDK 25 millió fontra emeli annak a hosszú­lejáratú kölcsönnek cz össze­gét, amely az EAK második ötéves tervében szereplő ipari létesítmények finanszí­rozására szolgál, s ezenkívül egy 11 millió font értékű rö­vidlejáratú kölcsönt is bocsát a kairói kormány rendelke­zésére. A látogatás politikai sike­re, s annak következményei azonban messze túlnőnek a záróközleményben foglalt egyezményeken. Nem csupán arról van szó, hogy Bonn tel­jes vereséget szenvedett ab­ban az igyekezetében, hogy megakodályozxa. Walter Ulb­richt államfőnek kijáró fo­gadtatását. Kairói politikai körökben a következő fontos tényekre mutatnak rá: O Első ízben történt meg, hogy az NDK képvise­lője egy szocialista táboron kívül álló országban az egész német nép szószólójaként léphetett fel. Walter Ulbricht a látogatás során több ízben hangsúlyozta, hogy nemcsak az NDK népe nevében beszél, hanem minden haladó gon­dolkodású német nevében. Az EAK népe el is fogadta ezt, annál is inkább, mert Ulb­richt ismételten a német— arab baráti kapcsolatok to­vábbi fejlesztésének szüksé­gességéről szólt, s ezt csele­kedetekkel is alátámasztotta, míg Bonn ugyanebben az idő­szakban sorozatosíui arab­ellenes akciókathajtott végre. Az EAK-ban különö­sen nagy jelentősége van annak, hogy kit tekintsenek a németek képviselőjének. Az arabok­nál régi, mély rokon­szenv él Németország iránt Bonn igyekezett ezt kihasz­nálni. Propagandájának ál­landó vezérfonala volt, hogy Nyugat-Németország Nagy­Britanniával és Franciaor­szággal szemben nem tarto­zik a gyarmatosító hatal­makhoz, tehát az arabok bízhatnak benne. Ez a pro­paganda halásos is volt, kü­lönösen a még mindig elég erős' jobboldali elemek kö­rében. Ezek az elemek Nyu­gat-Németországra alapozták reményeiket a Nasszer poli­tikájával szembeni ellenállá­sukban. Most hogy Bonn az izraeli fegyverszállítások és az Ulbricht-látogatás ellen­zése során lelepleződött az NDK vezetője viszont köz­vetlenül az EAK népe elé tárhatta, mit jelent az igazi német—arab barátság; a jobboldali elemek egyik fon­tos támasza meggyöngült. Az Ulbricht látogatása következtében kiala­kult helyzet tovább szilárdí­totta az arab egységet. Bonn magatartása miatt az arab államoknak világosan állást kellett foglalniuk. Az állás­foglalások megtörtentek a nyugatnémet politikával szemben. Bonn után az arab fővárosokból most Wa­shington felé tekintenek. Ha az Egyesült Államok az arab—nyugatnémet viszály­ban Bonn mellé áll. akkor befolyása feltétlenül csök­kenni fog nemcsak az EAK­ban, hanem az egész arab világban. Különösen feszült figyelemmel várják Kairó­ban, hogy milyen eredményt hoznak Harrimann amerikai külügyminiszter-helyettes Tel Aviv-i tárgyalásai. M T • •• Üzembe helyezték a Nyergesújfalu! Viscosagyár kibő­%JI lizeitl TGSZ vített danulonrost-üzemét. Az üzemet a Német Demokra­«' tikus Köztársaságból ismportált gépekkel szerelték fel. Képünkön: A korsrerűszálfe 1 tekercselő gépsor a kibővített danulonrost-üzemben. wm mi szeei-b. FOLYŐiRAJür rím fj hWiPínr Képviselői beszáiflológyalés Sánőorfalván Vasárnap délelőtt Komócsin Zoltán elvtárs, az vISZMP Politikai Bizottságának tagja, a Néps'abad­ság főszerkesztője és Győri Imre elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára. megyénk országgyűlési képviselői Sándorfalván Ócsai József elvtársnak, a községi tanács vb-elnökének megnyitója után képvi­selői beszámolót tartottak. Komócsin és Győri elvtár­sat elkísérte és a gyűlésen részt vett Török József elvtára, a szegedi járási oártbizottság első titkára.

Next

/
Thumbnails
Contents