Délmagyarország, 1965. február (55. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK1 I 7 A M A G ¥ A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 55. évfolyam, 27. szám Ara: 60 fillér Kedd. 1965. február 2. Brezsnyev és Podgornij elvtársak látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának meghívására január 29-én baráti látogatásra hazánkba érke­zett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának első titkára és N. V. Podgornij, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak titkára. Magyarországi tartózkodásuk során szovjet vendégeink találkoztak és a két felet érdeklő kérdésekről bensőséges, elv­társi eszmecserét folytattak Kádár Já­nossal, a Magvar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottsága január 31-én estebédet adott L. X. Brezsnyev és N. V. Podgornij elvtárs tiszteletére. L. I. Brezsnyev és N V. Podgornij va­sárnap este elutazott hazánkból. (MTI) A felszabadulási verseny élvonalában haladnak a földművesszövetkezetek A Szövetkezetek Csongrád Megyei Központjának vezetői tavaly szeptember 4-én me­gyei értekezleten ismertették a SZÖVOSZ elnökségének felhívását arról, hogy felsza­badulásunk 20. évfordulójá­nak tiszteletére bontakozzék ki szocialista munkaverseny a földművesszövetkezetek kö­rében is. Az ünnepi verseny kezdetét tehát e naptól szá­mítják megyénkben a föld­művesszövetkezetek. Az el­telt öt hónap máris várako­záson felüli sikereket hozott. Javuló ellátás A verseny céljának megfe­lelően tovább javult a lakos­ság áruellátása, a felvásár­lás, értékesítés munkája és a közszolgáltatások. Sikereket hozott a verseny keretében indított falusi takarékossági mozgalom. Teljesen új, tár­sadalmi alapokra helyezték a szocialista tulajdon Tádéimét es a szövetkezeti vagyon gya­rapítását A verseny kezde­tén 81 ezer 500 tagot szám­lált a megyében a földmű­vesszövetkezetek nagy gaz­dasági és társadalmi közös­sége, december utolsó nap­jaiban viszont már 7 ezer 684-re emelkedett az új föld­művesszövetkezeti tafok szá­ma, s jelenleg a létszám jócs­kán meghaladja a 90 ezret is, jóllehet eredetileg csak öt­ezer új tag beszervezését vál­lalták a megyében. Vállalták a földművesszövetkeretek azt is, hogy április 4-ig további egymillió forinttal növelik újabb részjegyek vitása ré­vén saját pénzkészliteiket. A régi és az új földmúvesszö­vetkezeti tagok az ttóbbi na­pokig ebből az össaegből 864 ezer forintot már be is fi­zettek. Túlteljesítést Mérnek A vállalt 490 ezer forint értékű társadalmi munkából 215 ezer forint értikű munka fejeződött be ecdig. Mint Sinkó Antal, a MISZÖV szö­vetkezetpolitikai főosztályá­nak vezetője ilmondotta, számolni lehet a társadalmi munkavállalások elentös túl­teljesítésével is. tóost tulaj­donképpen a nagyarányú ta­vaszi társadalmi munkaakci­ók előkészítésén áradoznak a földművesszövetiezetek. Cél az, hogy minder, egyes föld­múvesszövetkezei tagnak le­hetővé tegyék s társadalmi munkában való észvételt A verseny eridményeként a tervezetthez lépest lénye­gesen megnaoetedelt f JoZ­vakban a kiskereskedelmi áruforgalom. A kiskereske­delmi árbevételekből 33 mil­lió forinttal futott be na­gyobb összeg, mint amennyi­re eredetileg számítottak. Ez­által a megye földmúvesszö­vetkezetei kiskereskedelmi gazdálkodási eredménytervü­ket is 105,2 százalékra telje­síthették. Az előzékenyebb, jobb kiszolgálás következté­ben a szövetkezeti vendéglá­tóipar is nagy összegű nyere­séghez jutott Míg a földmű­vesszövetkezeti termelőipar és a lakosság részére történő szolgáltatások forgalmi ter­veit kölcsönzések, javító szolgáltatások stb. révén 268,2 százalékra teljesíthet­ték. Az ünnepi verseny szelle­mében bonyolódott a takarék szövetkezetek körében az őszi takarékossági hónap is. Terv szerint 18 millió forint­tal kellett volna gyarapítani a lakosság szövetkezeti taka­rékbetét-összegét, ezzel szem­ben a takarékosság lelkes agitátorai 37 millió forintot gyűjtöttek be. I vagyon védelméért Eddig 670 különféle föld­mű vessző vetkezeti objektu­mot vettek át a lakosság kö­réből alakult társadalmi bi­zottságok szocialista megőr­zésre. E bizottságokban 4 ezer földművesszövetkezeti tag vállalt állandó folyama­tos társadalmi munkát Az a cél, hogy április 4-ig a me­gye valamennyi földműves­szövetkezeti egységét mind ellenőrzés, mind pedig kar­bantartás céljából társadalmi bizottságok gondjaira bízzák. Folytathatnánk tovább a sokmilliós imponáló számok felsorolását, melyek már mind mind kézzelfogható eredményei annak a szocia­lista munkaversenynek, mely­ben 90 ezer Csongrád me­gyei földművesszövetkezeti tag akarja kitüntetni magát. A gyengébb szövetkezetek el akarják érni a közepesek, a közepesek pedig a legjobbak színvonalat. Bizonyítják: ha csak egy kicsivel dolgozunk jobban, mint ahogy azt a szabályok megkövetelik, már ebből is sokmilliós nyereség származik az ország javára. A kiskundorozsmaiak már­is tapasztalatból tudják, ér­demes versenyezni. A ver­seny eredményeként 2 millió 310 ezer forint nyereséggel zárt földművesszövetkezetük i most mintegy 15 napi fize­tésüknek megfelelő nyereség­részesedést kapnak a dolgo­zók. Harmincezer helyett 65 ezer Kisteleken 400 új tag be­szervezését vállalták április 4-ig, s már a 800. felvétele is megtörtént Az ígért 30 ezer forint értékű társadalmi mun­kában már 65 ezer forintnál tartanak. Társadalmi hozzá­járulásból és társadalmi mun­kából teljesen új kisvendéglő épült Bakson. Sövényházán űj élelmiszer szaküzletet lé­tesítenek szintén társadalmi hozzájárulásból. A Kistelek és Vidéke Körzeti Földmű­vesszövetkezet a tavalyi In­tenzív forgalma után 4,8 mil­lió forint tiszta nyereséget ért el. Ebből a nyereségből képzik a számos építkezés, bővítés elvégzéséhez szüksé­ges társadalmi alapokat Eredménytelen puccs Laoszban # Értelmiséginek lenni... •;j5> Kismotorok alkatrész­ellátása Nyolc-tíz tokos leilés váritő # A lottó tárgynyereményei Folytatta tanácskozását a KGST Hétfőn Prágában az Inter­nacionál Szállóban folytatta munkáját a KGST ülésszaka. A tanácskozások kedden, február 2-án fejeződnek be. Az ülésszak munkáján kí­vül a kétoldalú megbeszélé­sek is folytatódtak- Befeje­ződött a csehszlovák—román gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési ve­gyes bizottság 4. ülésszaka. A tárgyalás eredményeként tovább bővül a csehszlovák— román árucsere-forgalom. (MTI) Másodfokú belvízvédelmi készültség hBt Állandó és öt vAndorsztvattvü MÜKÖ­DIK A VESZÉLYEZT ETETT TERÜLETEKEN A januári havazás és a szinte rendszeressé váló téli esőzések után sokat emelke­dett a talajvíz szintje a me­gyében, mind a kötött tala­jokon, mind a homokvidé­ken. Az alacsonyabbon fek­vő területeken őszi vetése­ket, szántásokat, rét- és le­gelőterületeket borított be a belvíz. A szegedi járásbeli Zákányszék környékén egy tanya és három istálló is összedűlt a felázott falak mjatt és ezen a környéken több mint tíz tanya védel­me hárult az Alsó-Tisza vi­déki Vízügyi Igazgatóság szakembereire. A hétfői jelentések szerint a megyében 580 hold ve­tést, 1925 hold szántót és 9425 hold rétet, legelőt borít talajvíz. Elsősorban Zákányszék— Domaszek—Bordány—Üllés vonalon, továbbá Algyő, Nagyfa, Hódmezővásárhely térségében, a Szárazér kör­nyékén emelkedett sokat a talajvíz szintje és a veszé­lyeztetett területeken elren­delték a II. fokú belvízvé­delmi készültséget Ez azt jelenti, hogy ezeken a he­lyeken napi 12 órát kell tar­tózkodni és az Illetékes sza­kaszmérnökségeket rendsze­resen kell tájékoztatni a védekezésről. A szegedi és a hódmező­vásárhelyi szakaszmérnök­ségen éjjel-nappali szol­gálatot tartanak és az Al­só-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság védelmi törzse is állandó készenlétben áll. Az elöntött területeken — amint erről K. Szabó Lász­ló, az igazgatóság műszaki ügyintézője tájékoztatta la­punk munkatársát — hét ál­landó és öt hordozható, úgynevezett vándorszivaty­tyút üzemeltetnek. A szi­vattyútelepek teljesítményé­re jellemző, hogy másodper­cenként öt köbméter vizet emelnek át a főcsatornákba, majd onnan a Tiszába. A hét szivattyú 151 órát üze­melt, míg a 350 literes má­sodpercenkénti teljesítményű öt szállítható szivattyú 42 órát üzemelt egyetlen napon. A vízügyi igazgatóságon kívül a különböző vízgazdál­kodási . társulatok is folytat­ják a védekező munkákat. Bekapcsolódott a belvizek lecsapol ásába a Mórahalom és környéke, valamint a Hód­mezővásárhelyi Vízgazdál­kodási Társulat la. (MTI foto — Fényes Tamás felvétele.) A Dunai Vasmű hideg hengerművének építői a felsza­badulási versenyben vállalták, hogy március 31-ig a hengermű összes berendezését üzemi próbákra készen átadják. A képen látható hatalmas kapcsolóteremben máris megkezdték a bonyo lult berendezések próbáit Túl az ország határán Méltán lehetünk büszkék arra, hogy az elmúlt nem egészen két évtized alatt új iparágakat teremtettünk, s gyáraink rengeteg olyan terméket termelnek és ex­portálnak, amelyeket nem­rég még az iparilag fejlett országokból szereztünk be. HOGSZÚ listát töltenek meg azok az ipari termékeink, amelyeket az utóbbi évek­ben külföldi árumintavá­sárokon, nemzetközi kiállí­tásokon kitüntettek. De mindennél többet monda­nak az üzleti szerződések, megállapodások: a nagy kül­földi világcégek szívesen­megvásárolj ék viláig­szírívónalon álló találmá­nyainkat, gyártási eljárá­sainkat, késztermékeinket A Heller—Forgó féle lég­kondenzációs hűtőberende­zés gyártási és forgalom bar hozatali jogát eddig három nagy nyugati cég — az an­gol English Electric, a nyugatnémet GEA és a francia Krebs és Hámon — vásárolta meg. Az English Electric az angliai Rugeley­ben mér felépítette a vi­lág eddig legnagyobb ilyen berendezését az Itteni erő­mű egyik 120 megawattos egységéhez. A Rugeley-i Heller Forgó berendezés felépítésében a magyar ipar ls együttműködött az Eng­lish Electric-kel, a beren­dezés speciális hűtőelemei­nek egyrészét a magyar ipar szállította. Sikeresen kooperált a magyar ipar az osztrák SGP céggel a beiruti erőmű bővítésében. A generáltervező és fő­vállalkozó SGP céggel léte­sített megállapodás értel­mében mi szállítottuk a komplett bővítéshez szük­séges turbinákat és gene­rátorokat. Jelenleg két in­diai erőmű bővítését vé­gezzük közösen az SGP céggel. Az eredményes együttműködés alapján a jövőben előreláthatóan to­vábbi kooperációra számít­hatunk, sőt az is lehetsé­ges: a turbinák és generá­torok mellett, a magyar ipar tervezné és részben szállítaná a villamos beren­dezéseket, valamint a táp­víz-előkészítő berendezése­ket Világszerte feltűnést kel­tett dr. Seidner Mihály akadémikus legújabb talál­mánya. amely megoldotta a turbogenerátorok és for­gó elektromos gépek roto­rénak közvetlen folyadék­hűtését A szabadalom gyártási és forgalmazási jogát a világhírű svájci Brown-Ber/eri cég vásárolta meg, és mér kivitelezés alatt áll az első Seidner­féle folyadékhűtéses rotorú 150 megawattos turbogene­rá tor. Egy másik nagyjelentő­ségű magyar találmány, a szárazimpregnáló berende­zés gyártási és forgalmazási jogát az angol Projectile and Engeineering Co., illet­ve a nyugatnémet Hugó Stinnes cég vásárolta meg. A külföldi partnerek meg­állapodtak a magyar féllel a berendezés közös tovább­fejlesztésében. Ez a néhány példa meg­győzően bizonyítja egy­részt: a világszínvonalon álló találmányaink ipari termékeink a fejlett ipari országokban is érdeklődést keftenek — másrészt: ilyen termékek előállítására igenis képesek vagyunk. „ Tettünk és teszünk lé­péseket gyártmányaink minőségének állandó javí­tására. Több nagy nyugati gyártóművel kötöttünk megállapodásokat, amelyük alapján megindítjuk e gyá­rak bizonyos termékeinek magyarországi gyártását. Például az angol Coventry Gauge Tool Co menetkö­szörűgépét. az ugyancsak angol Wickman-Serivener cég csúcsnélküli köszörű­jét, a francia Précision Tn­dustrielle cég által kifej­lesztett hidraulikus tok­mányokat, tápegységeket és tartozékokat. Ez utóbbiak azért is különösen jelentő­sek számunkra, mert szer­számgépeinkkel együtt az egész világra exportálhat­juk őket. Eredményeinket abból is lemérhetjük, hogy nagy vi­lágcégek, mint a DEMAG, vagy a Krupp szintén ko­moly érdeklődést mutatnak olyan műszaki együttmű­ködés iránt, amelynek ke­retében bizonyos termékei­ket, vagy azok egyes ré­szeit Magyarországon gyár­tanák. Több fejlődésben levő ország viszont hajlan­dó magyar dokumentációk alapján, a magyar iparral kooperálva meghonosítani és kifejleszteni különféle magyar gépipari termékek gyártását A sikerek természetesen korántsem adnak okot ar­ra, hogy most már mindent rendbenlévőnek ítéljünk. De arra valamennyiünket feljogosítanak: egyre többet várjunk iparunktól, amely — mint láttuk — már nem egy esetben és nem egy területen megmutatta, hogy a világszínvonal elérésével sikerrel pályázhat az or­szág határán túl is. X L

Next

/
Thumbnails
Contents