Délmagyarország, 1965. január (55. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-15 / 12. szám

!==== Esle a birkózószövelségben Ötvenöt szakosztály A birkózók megyei szövet- birkózót is ott láttuk sége szerdán este tart hiva- szövetségben, talos órákat Szegeden a Z só tér-házban. A sportág C6I : a VálOgatOttSag vezetői ilyenkor gyűlnek egybe, hogy elintézzék az időszerű teendőket és meg­vitassák az ügyes-bajo6 dol­gokat. A Csongrád megyei termé­szetjárók tavaly nagyon sok túrán, kiránduláson, táboro­záson és tájékozódási verse­nyen vettek részt. Érdekes volt többek között a börzsönyi béke-túra, amelynek során a részt ve­— Sajnos, már hónapok óta sérült vagyak — pa­naszkodott Kovács Sándor. — ősszel az egyik verse­nyen kiugrott a térdem és sehogyan sem tud rendbe jönni. Csak lassú a javu­— Bár a birkózás téli lás- de mégis remélem, sportág, a karácsonyi és az hogy februárban edzésbe újévi ünnepek alatt mi is Kezdődnek a versenyek állhatok. Szeretnék minél sz'ünetet tartottunk — mond- elöbb részt venni a váloga­ta Zelenák István propa- tott keret edzésein. Továb­gandafelelós. — Néhány he- hi célom, hogy az idén tes kihagyás után jövő va- Finnországban sorra kerülő sárnap azonban ismét meg- kötöttfogású világbajnokság­kezdődnek a versenyek. Ja- kiutazhassak. Tudom, na­vck megmásztak az őszi szí- _uAr 23-án és 24-én Szege- Kyon nehéz lesz bekerülni nőkben pompázó Csóványos den recézzük meg a te- a válogatott csapatba. de közel ezer méteres csúcsát. lf;dsAui csapat-baj- igyekszem a versenyeken a A táborozások kedvelói is k-, *id februAr 7. budapestieket legyőzni, hogy hÓe°lh|"akHFtíZenjSÜk; én Hódmezővásárhelyen lesz szerezzek a válogatott­DAvJok'és L porttök a a megyei egyéni ifj"sági Sagra'-­SÍÍ Balatonon, J-J"*-^ Fejjé. „g „ ¥,gy |(Q „|? József közgazdasági techni- * tartják meg. az kum diákjai, továbbá a tá- jflbajnokság területi dontó- A Bzövetaégben még min­péi Petőfi Sándor úttörő-csa- jét- ugyanakkor Szegeden a dig beszédtéma, hogy a Sze­pat tagjai a Börzsönyben tá- mi«yei í®1"^ Ggyénl ba3~ g®di VSE-t törölték az NB boroztak. noksag következik... n_s csapatbajnokságból. Er­1963 végén Csongrád me- A februári versenyek W- rőI szabados Ernő, a vas­gyében ötven természetjáró- írásdt ,éppG" SfUC\., a,y utasok új edzője — aki most szakosztály volt és ezekben elnok és Dyoda. L357'10 eblü_k- Futó Gézával együtt irá­összesen 2682 tagot tartottak helyettes készítette. Szűcs nyitja -a szakvezetést —, a nyilván. Most már ötvenöt Mihály gepelte a szöveget, következőket mondta: szakosztály működik 3343 mert a ei elnok ne.m" — A csapatbajnoki küz­főnyi létszámmal. Ebből 1990 csak birkózó-szakember, ha- deimekre félórás késéssel ér­szegedi. A szegediek közül nem jó gépíró is... keztünk meg, és mivel a 1230 felnőtt, 760 pedig ifjú- Mellettük Kovács Sándort, mérlegelés akkor már befe­sági korban van. a legeredményesebb szegedi jeződött, részvételünket nem engedélyezték. Ezt az intéz­Fíl'ujofÁHÍV kedést egy kissé szigorúnak I Uiftatuuin találtuk, s ezért az országos a teremkézilabda-bainokság Sve5fS is érvényben hagyják, akkor A szegedi városi kézilabda szövetség terembajnoksa- idén a harmadosztályú CSB­gának második fordulóját szombaton és vasárnap játsszák ^ jndulunk. Ez nem len­a Rókusi tornacsarnokban. A holnapi műsorban délután ne lmunkra örvendetes, h.í omnegyed 2-től diákmérkőzések szerepelnek, majd 6 az ]esz a döntő, hogy órától több elsőosztályú mérkőzés te lesz. Ezek közül _ iz- f-,aink az e!ryéni versenyeken galmasnak Ígérkezik a 6 órakor kezdődő Szegedi Ép tők— hogyan állnak majd helyt Szegedi Spartacus férfi- és a háromnegyed 8 órakor kez- birkózás elsősorban' dódő Kábelgyár—Textilmüvek női találkozó. A vasárnapi njszfn a DlrKOzas elsösorDan programból kiemelkedik a SZEAC és a Szarvasi SC kö- egyéni sport... zötti férfimérkőzés, amelyet déli fél 12-től játszanak. Metzger Károly HOGYAN TIPPELJÜNK? Q S=0=R=0=K=B=A=N Olasz I./A-osztály Lanerossi (d)——" Juventus (3) I x 2 A Vásárvárosok Kupájá- Az Olasz Labdarúgó Szö­,,, T_f„ v , ban a legjobb hat közé ju- vétség 500 000 líra pénzbün­(4h-tnter. w x 1 tásért szerdán este lejátszott tetéssel sújtotta a Pro Patria Foggia (11)—Roma (7) * eiső mérkőzésen az FC Lie- együttesét, mert a csapat ge csapata 1:0 (0:0) arányban szurkolói a legutóbbi bajno­győzött a spanyol Atletico ki mérkőzésen hógolyóval Madrid ellen. dobálták meg az ellenfél já­* tékosait, akik közül egy A Csongrád Megyei Lab- könnyebben megsérült. A darúgó Szövetség — mint szurkolók most gyűjtést in­1*2 minden évben — a bajnoki dítottak, hogy az egyesület idény megkezdése előtt most helyett kifizessék a büntetést, is hitelesíti a pályákat * Nemcsak a játékterek sza- A SZEAC műugró szakosz­Sampdoria (12)—. Atalanta (10) 1 x Lazio (14)—Messina (16) I Olasz I./B-osztály Ca anzaro (7)— Bresda (2) Padova (14)—'Verona (4) x Parma (20)—Potenza (15) x Pro Patria (12)— bályszerú méreteit ellenőr- tályában a jövő héten meg­l,ecco (1) x 2 1 zik, hanem megvizsgálják a kezdődnek az edzések Orosz c.v>->i isi-Mnrfmn rtt 1 létesítmények tartozékait és Sándor vezetésével. Az ala­ppal (oj Mooena w & felszere,éseket is A mun. pozást a gymiteremben és az kát végző technikai bizott- újszegedi uszodában végzik, ságban helyet kapott a szö- Az egyesület a műugrásnak 1x2 vétség egyik legrégibb tár- erre az évre jelentős össze­sadalmi munkása, Hegedús get biztosított, s így a fia­I Lajos is. talok számos versenyen részt * vehetnek. Szegeden január végén * labdarúgó játékvezetők épző A Szegedi Textilművek tanfolyam kezdődik, és erre labdarúgó-csapata jövő ked­* a megyei szövetségben min- den kezdi meg a felkészülést A további pótmérkőzése- den délután 5 óra tájban le- az új bajnokságra. Az edző ken is a hazai csapatok győ- het jelentkezni. A jclentke- továbbra is Zvara János ma­i x u .x -z-t-ti-u zés Írásban is beküldhető a rad. Nagy gondot okoz a tex­vdrható- Előjelben a szövetsógbe, Szeged, Magyar tileseknél, hogy Kádár az számát Tanácsköztársaság útja 6. SZVSE-hez távozott. A fi­Trani (18)—Livorno (16) Triestina (19)— Bari (13) Venezia <11>— Alessandria (10) 13-f-l Olasz I./A-osztály Varese (13)— Mantova (18) csapatok helyezési közöltük. szám alá. A cselgáncs kimarad A mexikói olimpia szervező bizottsága legutóbbi ülé­sén úgy határozott, hogy a következő 19 sportág verse­nyeit tűzi az 1968. évi olimpia műsorára: atlétika, űs-ás, labdarúgás, gyeplabda, vízilabda, vívás, lovaglás, ökölví­vás, kerékpár, kosárlabda, torna, súlyemelés, birkózás, öttusa, evezés, céllövés, röplabda, vitorlázás, kajnk-kenu. A tokiói olimpiával szemben tehát az lesz a változás — ha a tervezetet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyja —, hogy a cselgáncs nem szerepel majd a programban. Könyv a teniszről A Sport-''*nyvek legújabb érnek el fiataljaink e sport­köteteként jelent meg Kele- ágban eredményeket a jelen­men Imre: A teniszjáték tősebb versenyeken. Ennek módszertana című könyve, szellemében elemzi az edzé­amely a Magyar Testneveié- seket, a tervszerű felkészii­si Főiskola Sportvezető- és lést. Tartalmazza a tankönyv Edzőképző Intézete oktató- mindazokat az ismereteket képző tarfolyamainak hiva- is, amelyek a teniszedzők talosan előírt anyagát tar- képzéséhez szükségesek, s talrnazza. Mindenekelőtt ar- tárgyalja a teniszjáték ere­ra akar választ adni a szer- detét, kialakulását, fejlődé­ző, hogy mi az oka a ma- <*<«£•, A rajzokkal fényké­. - • z * pekkel bőven illusztrált gyar temszjaték visszaesésé- munka Sz6ke Pál tenisztör­nek, a megfelelő körűimé- téneti képgyűjteményét is ny«k ellenére is miért nem felhasználta. atal kapus ősszel nagysze­rű teljesítményt nyújtott, mert tizennégy mérkőzésen összesen csak három gólt kapott. fGY JÖTTEM i^^r Jancsó Miklós rendezői stí­lusa, kifejezésmódja A ha­rangok Rómába mentek és a Három csillag egyik tör­ténete után az Oldás és kö­tésben kristályosodott ki. Üj filmjében ugyanezt a stílust folytatja. Mi jellemzi leg­jobban ezt a kifejezésmódot? Mi a legsajátosabb a fiatal rendező művészi egyéniségé­ben? A legfontosabb mozza­nat: a rendkívüli igényesség. A tartalomra, a mondaniva­lóra és a képi megjelenítés­re, a nyelvezetre, a fogal­mazásra egyaránt vonatkozik ez. Jancsó Miklós tartalmi­lag újszerűségre törekszik, olyasmit akar elmondani, amiről előtte még senki sem beszélt, s ezt az újszerű tar­talmat, mely egyébként min­dig szorosan kapcsolódik a valósághoz, abból nő, terebé­lyesedik ki, szerencsésen tudja a modern filmművé­szet formanyelvén előadni. A tartalmi és kifejezésbeli kor­szerűségnek ez a sajátos öt­vözete tette kiemelkedő munkává az Oldás és kö­Kozák Andris és Szergej Nyikonyenko a filmben egy fordulatos, simára esz­tergályozott, csattanós törté­netet megszerkeszteni. Sze­rencsére a rendezőt más ér­dekelte. Nem a külsőségek, tést, s ez jelemzi az Így jöt- hanem az ember belső vilá­tem-et is. Igaz ugyan, hogy ga. A modern filmművészet az Oldás és kötés esetében legigényesebb produkciói sokak számára a kifejezés egyre eredményesebben va­meglepő modernsége volt a lósítják meg ezt a célt. Erre legnagyobb és majdnem ki- törekedett Jancsó Miklós az zárólagos újdonság, s mellet- Oldás és kötésben is. Az így te a mondanivaló izgalmas- jöttem cselekményalakítása, sága háttérbe szorult. Nyil- formálása, ennek minden té­ván azért, mert az Oldás és kötés eszközei a nézők szá­mára a bemutató idején szo­katlanok és ismeretlenek voltak. Az Így jöttem a legmara­dibb néző számára is ki­egyensúlyozottabbnak hat, a nyezője. eleme és mozzana­ta csak azért van, hogy a hősöket, a hősök magatartá­sát, cselekedeteit jellemezze, motiválja, megértesse a né­zőkkel. E tekintetben jelentkezik a film első problémája. Ha egy Péntek KOSSUTH RADIO 4.30 Hírek. 4.35 Vldáman-fris­, ,„„ Ht-Blr E0C s-nlurátlió zene. l*,u> mujainajciciiics. E21 J2L WteJML/XSrtu-1 válaszolunk hallgatóinknak. 14.40 DG] domány. 7.00 Hírek. 7.10 ÚJ köny­vek. 7.30 Színház- és moziműsor. 8.00 Hírek. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 Édes anyanyelvünk 8^0 Dal- „y^^ hiradóT 173* Hírek l7.05 Jaj, jaj, nagy Versenymüvek. a bukta . 10.30 10.59 Lottóered­tartalom és a forma itt egy- ... , . ségesebbnek tűnik. De nem mondfban kellene válaszolni azért ám, mintha a rendező arra- hoev miiyen ez a film. itt konzervatív eszközökkel jó vagy rossz, habozás nél­dolgoznék, hanem azért, kül mondanám a jót. Az ed­SsLtoífas^n^s ?gier< **« hez. Ez azonban egyáltalán ^tetszhetett, miért. De azt nem valami langyos unalmat azért nem gondolom, hogy jelent. Az így jöttem érde- teljesen hibátlan. Mindenek­kes izgalmas, szép film ,6tt azért nem> mert a film Miért és miben az? Min- . » . , denekelőtt vizsgáljuk meg fő torekvesének, a hősök jel­tartalmi újdonságait. A film lemzésének a megoldása a felszabadulásról szól, a nem kifogástalan. Az így cselekmény 1945 tavaszán jöttem-nek két főszereplője játszódik. A néző sokszor , látta már filmen a felsza- van: egy 17 eves magyar badulás eseményeit, s ezek gimnazista, Jóska és egy a régebbi filmek — ne ta- hozzá hasonló fiatal szovjet gadjuk — egy kissé ünnepé- katona, Kolja. A történet ar­lyes bevonulásnak, nepünne- , . . ...... pélynek ábrázolták a felsza- ró1 sz61> hogyan szuletlk meg badulást. Ebben a filmben kettejük barátsága, illetőleg, erről nincsen szó. hogy miképpen születik meg A mű — hogy úgy mond- a magyar fiúban a szabad­juk - a felszabadulás hét- ^ érzése és mindaz, amit a köznapjait mutatja be, idil­lek és minden naturalizmus nélkül. A katonák — kato­nák ebben a filmben, akik tudják, milyen a háború, ke­gyetlen, véres valóság, s min­den szentimentális érzelgős­ség hiányzik belőlük: a néző | _ egy pillanatig sem hiszi, nünkef ez a"film. Előbb egy hogy operettszínpadot és dokumentum, majd egy lírai operettháborút lát. A film a hangú kisfilmet kell végig­valóság atmoszféráját adja, néznünk, hogy végre meg­erőteljesen és kifejezően, s jelenjen előttünk a felirat, egyik legnagyobb újdonsága, s rögtön utána egy férfi arc, hogy — annyi szentimentális Andrzej Munk plánja. Saj­ábrázolás után — így be- nos, csak fényképről. A te­szél a felszabadulásról. _ hetséges fiatal rendező Ehhez az igényességhez ugyanis autóbaleset áldozata méltó a film cselekményala- lett, mielőtt befejezhette vol­kítása is. A felszabadulás na ezt a filmjét, bővelkedett izgalmas, román- Alkotását munkatársai tikusan kalandos, érdekes és így torzóban is alkalmasnak különleges eseményekben, találták arra, hogy közönség Ezekből az elemekből nem elé vigyék. S hogy a szere­lett volna túlságosan nehéz tett barát és mester művé­nek még véletlen meghami­sítását is elkerüljék, érdekes megoldást választottak. Le­játsszák a m^r felvett ré­szeket, s a hézagpótlását egy narrátor közbeiktatásával oldják meg, aki részben a szerző jegyzeteivel, részben pedig munkatársai által fel­tételezett megoldásokkal is­mertet meg bennünket. S ez a szokatlan feldolgozás nemhogy Jtárára, de előnyé­re válik a filmnek. Kénysze­rít a gondolkodásra. Munk célja, mondanivaló­felszabadulás jelentett. A filmben Kolja rendkívül szí­nesen és szemléletesen jel­lemzett alak, valóságos, ele­ven ember, körüljárható, kö­rültapogatható. Hozzá képest Jóska meglehetősen egyszínű figura, nincs távlata, mély­sége, légköre, levegője. Ez önmagában is hiba lenne, még akkor is, ha nem ennek a fiúnak a személye, sorsa képviselné a fő mondani­valót, a film lényegét, lel­két. A filmnek rendkívül sok szereplője van, a magyat színészeken kívül sok szov­jet művész is közreműkö­dik a produkcióban. A két főszerepet Kozák András ós Szergej Nyikonyenko játssza. A már említett hibák miatt Kozák alakítása messze el­marad Nyikonyenko játéi a mögött A szovjet művész rendkívül rokonszenvesen, sok színnel és karakterisz­tikus, jellemző erővel, rop­pant szeretetreméltóan, pá­tosz nélkül, 5 mégis bizo­nyos emelkedettséggel mu­tatja be az orosz kiskatonát. A forgatókönyvet Vadász Imre novellájából Hernádi Gyula írta. A kifejező, szép felvétele­ket Somló Tamás készítette, zenéjét Jenéi Zoltán szerez­ta Ö. L. EGY NO A HAJON Kicsit megvárakoztat ben­va megdöbbentőt, újat tud mondani. Hogy ez mennyire sikerült, s mennyire nem, nem mérhető le százszázalé­kosan, hiszen müvének fon­tos részét homály borítja. Tény azonban, hogy a lefor­gatott részek többsége ma­gas drámai feszültséggel és gondolatokkal telített Nem tudjuk azt sem, mi­lyen szerepet szánt a szerző a film kezdő állóképeinek. Mindenesetre szerencsésen vág ez a módszer a film szaggatott, drámai hangvé­teléhez. Ugyanezt mondhat­Rádió- és televizióműsor PETŐFI RADIO 6.00 Hírek. 6.10 Torna. 7.00 Hi­rek 8.00 Hírek. 14.00 Könnyű­zene. 14,10 Időjárásjelentés. 14.25 Tánczene. 15.00 Hírek. 15.05 Er­kel: Dózsa György — Jelenet. 15.20 Korunk kérdései. 15.40 Tör­ténelem és muzsika. 16.10 Köny­tavasz idején . .. 19.00 Mi történt n nagyvilágban? 19.15 Virágéne­kek 19.40 Láttuk, hallottuk. juk Tadeusz Baird kísérőzenéjéről is. kitűnő N. K. mények. 1100 Iskolarádió 11.30 ^^ A Magyar Allaml Hangver­rsin és Juíisk?, 12 57 A vidéki senyzenekar hangversenye 20 35 ia világos. Mint annyi há­CSl es JUllSKa. iz.a: viat-JU ^„„„„.„„Hotíik Stneree 91 00 Hí- filmnek, , . . , , .„„„., Eszperantisták ötperce. 21.00 Hl­színhazak műsora 13.00 Ami a rek 2145 A pir£neusok földjén. Jövő hét zenei műsoraiból kima- 22.00 Ami a jövö hét zenei müso­rad... 14.00 Hírek. 14.06 Liszt: raiból kimarad. . . 23.0o Hirek. h-moll szonáta. 14.40 Vallomás pvrzio pályámról. 15.00 Magyar nóták. Tt",v 15.40 A magyar Jakobinusok. 16.00 8 05 jSkola-tv: Fizika a kö­Hlrek. 16.10 Htndemlth: A vl'ág répiskolák II. osztálya számára harmóniája. 16.47 Ahol a rádió A dinamika alapiörvénye. (Ism. még sosem Járt... 17.02 Ötórai 9 40 A zöi,i szörnyeteg. Magyaru tea. 17.56 Műsorismertetés. 18.00 beszélő NDK-film. III. rész. (Ism. Hírek. 18.10 Üj zenei újság. 18.51 (14 éven felülieknek). 10.50 Tele­Pódium 65. 19.51 Jó éjszakát, gye- sport. (Ism.) 11.05 A Jövő hét mű rekek! 20.00 Esti Krónika. 22.00 sora. 18.3o Téu faiugi esték: A Hírek. 22.20 Sporthírek. 22.25 Ope- mezőgazdaság helyzete és fejlő rarészletek. 23.05 Verbunkosok, ^sének főbb irányai Előadó . dr. Dlmény Imre. az MSZMP 23.40 Eji zene 24.00 Hírek. 0.10 Központi Bizottságának mező­Kőnnyüzenet gazdasági osztályvezetője. (MTI) úgy ennek az akotásnak is mottójául Írhatnánk: „Soha ne feled­jétek". Ám ez magában ma már nem elég. Túl sokan és gyakran nem is a legszeren­csésebb formában kiáltották már bele ezt az emberek fülébe ahhoz, hogy még iga­zán hatni tudjon. Munk azonban úgy érezte, hogy egy új nézőpontból — az „emberséges" felügyelőnő aspektusából — megvilágít­DtL-MAGYAROnSZÁG A Magyat Szocialista Munkás­párt Csongrád megyei és Szegei) városi bizout aganak lapja. Megjelenik hetto kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: dr. Lőkös Zoltán - Szerkesztőség: Szeged. Magyar Tanácsköztár­saság utia 10. Telefon: 35-35. 30-03 Éjszaka] telelőn: 35-00 Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Kovács László Kiadóhivatal: Szeged. Magyai Tanácsköztár­saság utja tg. Teletun. 35-00 91-10. Beküldött kéziratot nem őrrflnk meg es nem ad>-nk vissza.) A iap<« nyomta • szegedi NVI mda Vállalat Szeged Kárász <1 9 INf .KX 25 ngJ reriesztlk a csengi ad megyei oostahlvatalek Előfizetési díj egy hónapra 12 Ft Előfizethető bármely postahivatalnál és kée­bcsttőaéL 6 DtL-M A € yéfiqriiag Péntek, 1965. Jm»*r 15.

Next

/
Thumbnails
Contents