Délmagyarország, 1964. szeptember (54. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

Új tanév kezdetén K éthónapos szünet után ismét megnyílnak az iskolák kapui: az ünnepélyes tanévnyitókkal ma megkezdő­dik az új tanév. Különbözik-e majd ez az új eszten­öő a megelőzőektől? S ha igen, miben? A szegedi iskolák igazgatóinak és szakfelügyelőinek néhány nappal ezelőtt tartott értekezlete választ adott ezekre a kérdésekre is. A tanácskozáson több felszólaló hangsúlyozta, hogy az isko­lareform megvalósításában az elmúlt évek eredményeként a szervezési tennivalókon már jórészt túljutottunk. Most az a feladat, hogy a tartalmi kérdések kerüljenek a mun­ka középpontjába. Az igazgatói értekezletnek ez az állás­foglalása megegyezik azokkal a dokumentumokkal, ame­lyekben a művelődésügyi miniszter az új tanév feladatait meghatározta és kijelölte. Milyen munkáról van tehát most szó? Az iskolareform szervezeti kereteit létrehoztuk. Meg­valósult az 5+1-es oktatási forma, általános iskoláinkban eredményessé tettük a gyakorlati foglalkozások oktatását, új tanterveket, új tankönyveket használunk, véget ért az általános iskolai Nevelési Terv alkalmazásának kísérleti esztendeje. Egyszóval megvannak azok a formák, amelyek nélkül nincs és nem is lehet oktatási reform. Az idei tanév abban különbözik a korábbiaktól, hogy az e formákat kitöltő tartalommal kell pedagógusainknak legtöbbet foglalkozniok. Azzal tehát, ami a tanítási anyag. Ezzel is úgy, hogy a tanulók mind az általános, mind a középiskolákban az eddiginél jobban sajátítsák el ezt az anyagot. Ahogyan a pedagógusok mondják: növelni kell az oktatás hatásfokát, eredményességét. Mit kíván ez? Megkívánja mindenekelőtt a kísérlete­zést, az oktatási módszerek állandó javítását, a tapaszta­latcserék, a legjobb pedagógiai eljárások megismerését és megismertetését. Ha jobban akarunk oktatni, tanítani és ne­, vélni iskoláinkban — márpedig akarunk—, akkor ehhez új, az eddigieknél jobb, eredményesebb módszereket kell keres­nünk és kutatnunk. Ilyen szempontból elsőrendűen fontos az új technikai eszközök pedagógiai alkalmazása, felhaszná­lása. Tudott dolog, hogy a mi iskoláink — a szegediek is — a külföldi országokhoz képest ebben a tekintetben alaposan elmaradtak. Szegeden például minden iskolában van tele­vízió. De nagyon kevés iskolában használják fel tervszerűen az oktatás céljaira. Sőt vannak olyan iskolák is, amelyek még azzal se törődnek, hogy a rendelkezésükre álló oktatófil­meket bemutassák a tanulóknak. Az új tanév ilyen tekin­tetben is változásokat kíván. Az új módszerek kísérletezé­se járjon együtt a modern eszközök felhasználásának kísér­letezésével. A tartalmi követelményekhez tartozik a nevelés ered­ményeinek javítása is. Fel kell használni ehhez a Nevelési Terv eddigi alkalmazásának eredményeit, és ki kell hasz­nálni azokat a lehetőségeket is, amelyeket ebben a tekintet­ben az új tanév nyújt. Az idei tanévben ünnepeljük Sze­ged és hazánk felszabadulásának 20. évfordulóját. Minden iskolában ünnepségekkel, kiállításokkal, tanulmányi ver­senyekkel, szakköri bemutatókkal emlékeznek meg mind­két évfordulóról. Kell-e ennél jobb lehetőség a szocialista hazafiság, a proletár internacionalizmus elmélyítésére? A tanévnyitó igazgatói értekezlet felszólalói hangsú­lyozták, hogy ezek a feladatok nem teljesen újak. Valóban nem. A kísérletezés fontosságáról, a hazafias nevelés elmé­lyítéséről például évek óta beszélünk. Csinálják is ezt is­koláinkban. Mégis: ezek a tartalmi kérdések az idén na­gyobb fontodságot, jelentőséget kell hogy kapjanak, mint más esztendőkben. Ehhez a munkához megvannak, sőt egyre javulnak a feltételek. Nem kell másról beszélnünk, mint például ar­ról, hogy az idei tanévben Szegeden két új iskolát avatnak. Ma kezdi meg működését a Tisza-parti 16 tantermes új gimnázium és nemsokára felavatják a ságváritelepi új ál­talános iskolát is. S hogy a falusi gyerekek is egyre jobb körülmények között tanulhatnak, elég arra hivatkoznunk, hogy a kisteleki, mórahalmi és üllési gimnázium mellett az idén megkezdi működését a szőregi gimnázium is. Jobb körülmények között, jobb feltételekkel kezdődik tehát az idei tanév, mint a korábbiak. Reméljük, ez az eredményein is meglátszik majd, s jövőre, az új tanév ér­tékelésekor, az illetékesek elmondhatják, majd, mindaz megvalósult, amit ettől az új tanévtől vártak. Ö. L. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK1 A M A G Y A R SZOCIALIST4 MUNKÁS PARI LAPJA 54. évfolyam, 204. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1964. szeptember 1. Készül az új r f • újítási törvényjavaslat .-sí Ilii Gépesítik a kender lombtalanitását Tojásgyártás „szalag­rendszerben" m A lottó tárgynyereményei ® Sportoldal SZÜRET ELŐTT A pincegazdaság fejlesztése jobb minőségi borok előállítását teszi lehetővé Az idei időjárás igen ked- ahol ugyancsák 12 ezer má­vező a szőlőtermésre. Király zsával növekedett a feldol­Ferencnek, a Magyar Álla- gozó kapacitás. Az idei sze­mi Pincegazdaság Csongrád zonban Pusztamérgesen már —Szolnok vidéiki üzemének igazgatója szerint várható, hogy a termésátlagok tovább növekednek. A kedvező ki­látásoknak megfelelően ké­szültek fel a szőlő felvásár­lására az üzem területén. Az idei szüret meg sem kezdődött még, azonban már áz 1965-ös szüretre is készülődnek. Mórahalmon tavaly még az eddigieknél sokkal jobb csak felvásárlótelep műkő- minőségű borok előállítása dött, most viszont üzembe is. Az új szikkasztóberende­helyeztek egy 15 ezer mázsa zések. bogyózógépek szőlő feldolgozására alkal- lehetővé teszik, hogy a mas új présházat is. Jelen- must nagyobb része prése­tősen kibővítették az ásott- lés nélkül jusson a hor­halmi feldolgozó üzemet is, dókba, kapacitását új, modern gé- Így mentesül a különféle pek beállításával 25 ezer mellékízektől, melyek rom­mázsára fokozták. tották eddig a minőséget. Teljesen megújhodva, meg- A legnagyobb gond az, 30 ezer mázsa szőlő levét Űjabb 15 millió forintot for­szűrhetik hordókba. dítanak új pincék építésére, Csizmás Sándor, a pince- a régiek bővítésére, s gépek gazdaság főmérnöke mon- vásárlására. Jövőre 55 ezer dotta el, hogy az idei nagy- hektoliterrel akarják bővi­arányú fejújításokkal, válla- teni a mostani tárolóteret, latfejlesztéssel lehetővé vált Többek között 25 ezer hektoliteres telje­sen üj pince épül Szege­den, s készül hozzá meg­felelő feldolgozóüzem is. A beruházások döntő részét a szegedi járás kapja. Egy év múltán 40 ezer hektóval nagyobb tárolótér várja a Szeged környéki borokat. Ásotthalmon is tovább foly­tatják az építkezéseket. Itt nagyobbodva várja a kez- ho^ a több milliós vállalat- SSÍ^-JSmSS £ dést a pusztamérgest pin­cészet is Ismét lakásszövetkezet alakult Szegeden Tegnap délután Szegeden, lasztották, elnökhelyettesül a városi tanácsháza nagy- pedig Balogh Boldizsárt, a termében újabb lakásszövet- rcrwtttrrj-o ^i^-aim a kezet alakult. Újszegeden, CSOMITERV dolgozgat. A az Ogyessza lakótelepen ez felügyelő bizottság elnöke már a harmadik lakásszövet- Feléki Aladár kenderipari kezet, Szegeden pedig a ti- dolgozó lett zedik. A tanácskozáson a városi Az újszegedi állomás köz­tanács vb építési osztályát vetlen szomszédságában, az Szekeres István, a Csongrád Ogyessza lakótelep délkeleti megyei Építőipari Vállalatot részén épülő két új szövet­fejlesztés ellenére is még mindig kevés a hordó. Je lenleg éppen annyi van, mint amennyi a vár­ható termés, csakhogy mint­egy 40 ezer hektó óbort is tárolni kell a szőregi palac­kozó számára. Egyik szükségmegoldás az, yp7p)f)] hogy a konzervgyárak is bekapcsolódnak a szüreti munkákba, s szükség szerint gyártanak a különféle borkészítmények­hez sűrített mustot. A szál­tenek és további 25 ezer má­zsa szőlő feldolgozására al­edénv vi; kalmas üzemet is munkába állítanak. 1965-ben Puszta­mérgesen ismét 10 ezer hek­tóval bővítik a mostani pin­cét. Nagy szükség van ezek­re — mondották a vállalat hiszen jövőre több ezer holdnyi űj telepítésű szőlő is ter­mőre fordul már. S eddig a szegedi járásban maradtak el leginkább ajé­Losonczi Pál, az OTP me­gyei fiókját pedig Kiss Fe­rencné képviselte. Az alap­szabály megállapítása és jó­váhagyása után a lakásszö­vetkezet tagjai megválasz­tották a héttagú igazgatósá­got ós a háromtagú felügye­lő bizottságot. Az igazgató­ság elnökéül Móra Jánost, a KISZ Csongrád megyei bi­zottságának munkatársát vá­kezeti ház 105 lakásába elő­reláthatólag decemberben költöznek be a lakók. Két folyó erejétől védik a Sárgát A Tisza és a Maros összefolyásának ere­je évről évre szaggatta a Sárga üdülő­telep partjait. Néhány év múlva akkora kárt tettek vclna benne a folyók, hogy szinte lehetetlenné tette volna a további kiépítést. A többszáz méter hosszú partszakaszt most közös erővel védik meg a további rongálástól. A városi tanács, a vízügyi igazgatóság és az üdülőtelep összefogá­sával úgynevezett rőzsepokrócot helyez­nek el és a magas partoldalt kikövezik. A munkálatok több évig tartanak, hi­(Somogyiné felv.) szen az anyagi befektetés is néhány mil­liót tesz ki. Egyelőre a folyópart legve­szélyeztetettebb részét kövezték ki a Kis­kőrösi csárdától felfelé, mintegy 200 mé­ter hosszan. A munkát jövőre tovább folytatják. Mértéket viszont az határoz­za majd meg, hogy a folyók összefolyá­sának ereje tovább rombol-e, vagy meg­törik a már védett partszakaszon. Képünkön: a kikövezett partszakasz, amelyet egész nyáron át építettek az üdülőtelep védelmében. Számos új óvoda kezdi meg működését Űj óvodát adnak át ren­deltetésének Gádoroson, For­ráskúton, Szabadegyházán, Ásványrárón, Nagyatádon, Iharosberényben, Gyulahá­zán, Mátészalkán, Balkány ban, Nyírszöllősön, Szombat­helyen, Horvátszidényben és Veszprémben. Az előzetes adatok szerint a tanácsi és üzemi óvodák­ban ősztől kezdve összesen 185 000 gyermeket gondoznak majd. Az óvodai felvételek szeptember 7-e és 14-e kö­zött lesznek. A foglalkozá­sok pedig október elején kezdődnek. A felvételeknél alapelv, hogy azoknak a gyerekeknek biztosítanak el­sőbbséget, akiknek édesap­juk és édesanyjuk is dolgo­zik. Országos mikológiái vándorgyűlés Megnyitották Keszthelyen a III. országos mikológiái ván­dorgyűlést. Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Erdé­szeti Főigazgatóság vezetője méltatta a mikológiái tudo­mányok jelentőségét. Hang­súlyozta, hogy a mikrogom­báktól az étkezési gombákig számos feladat vár még a kutatókra, kártevéseik elke­rülésére, valamint a ter­mesztési módszereik kidol­gozására. A tanácskozás öt [ témakörben szekcióüléseken I folytatódik. lítások gyors bonyolításához rulékos beruházásokkal. Nos. újabb 35 darab speciális sző- ami a Magyar Állami Pince­lőszállító teherautót, úgyne- gazdaságot illeti, a járulé­vezett tarcali kocsit is ka- kos beruházásokból kötele­pott a vállalat. zettségét 1965-ben teljesíti. külpolitika + Napi össze foglaló + Tárgyalások Prágában - Kaminában gyülekeznek a zsoldosok - Választási kampány Angliában Hétfőn délelőtt a prágai várban megkezdődtek a cseh­szlovák és a szovjet párt- és kormányküldöttségek hivata­los tárgyalásai. A szovjet küldöttséget N. Sz. Hruscsov elv­társ, a csehszlovák küldöttséget Antonin Novotny elvtárs vezeti. A kongói, egyébként belga kézen fekvő Kamina ultra­modern légitámaszpontján gyülekező zsoldos hadak azt a feladatot kapták, hogy foglalják el Uvira várost, ahol a felkelők adminisztrációs központját sejtik. Angliában lassan megkezdődik a választási kampány. A hatalmon levő Konzervatív Párt és a Munkáspárt va­lószínű e héten teszi közzé választási programját. (Tudósítások a 2. oldalon.) m A Bolgár KP Központi tot fogadtak el, amely elítéli Bizottsága és a bolgár Mi- a kínai vezetőknek és a kí­nisztertanács meghívására nai ifjúsági szövetségnek szeptember első felében a azokat a kísérleteit, hogy Német Szocialista Egység- szakadást támasszanak a párt Központi Bizottságának nemzetközi kommunista moz­és az NDK kormányának galomban. a Ceyloni Kom­küldöttsége baráti látogatást munista Pártban, valamint a tesz Bulgáriában. A küldött- ceyloni kommunista és ha­séget Walter Ulbricht, az ladó ifjúsági szervezetek or­NSZEP Központi Bizottsága- szagos szövetségében. A nak első titkára, az NDK kongresszus teljes támogatá. Államtanácsának elnöke és 6áról biztosította a kommu­Max Sefrin, az NDK minisz- nista és munkáspártok érte­terelnök-helyettese vezeti. kezletének összehívásáról ra Hétfőn délelőtt Kairó- szóló javaslatot, ban megkezdődött az arab ra Khanh tábornok nyi­országok külügyminiszterei- latkozott a New York He­nek értekezlete. A tanácsko. rald Tribune-nak. A lapban zás célja a második arab hétfőn megjelent interjú sze­csúcstalálkozó előkészítése. A mére veti Maxwell Taylor­külügyminiszteri értekezlet nak. Washington saigoni zárt ajtók mögött folytatja nagykövetének, hogy miköz­tanácskozásait. ben kormányának jóakara­ra Hétfőn befejezte mun- tát és támogatását tolmá­káját a ceyloni kommunista csolta, politikai versenytár­és ifjúsági szervezetek or- sát, Duong Van Minh volt szágos szövetségének 4. kong- köztársasági elnököt támo­resszusa. A kongresszus kül- gatta a hatalomrajutásra tett döttei egyhangúlag határoza- kísérleteiben. külpolitika + Napi összefoglaló +

Next

/
Thumbnails
Contents