Délmagyarország, 1963. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl A MAGYAR SZOCIÁLIST A MUNKÁSPÁRT LAPJA 53. árfolyam, 281. szám 12 OLDAL, ARA 80 FILLÉR Vasárnap, 1963. december 1. A jog és a demokrácia hangosainak # Évi 106 ezer tonna üveg © Ql&jtliztmkfrzi az trlixasfruai Átadták a Tiszamenti Vegyiművek új kénsav­és szuperfoszfátgyárait Szolnokon szombaton ün­nepélyesen átadták a Tisza­menti Vegyimüvek két új lé­tesítményét: a máscdik kén­savgyárat és az első szuper­foszfát gyárat. Ebből az al­kalomból a Tisza-parti vá­rosba látogatott Rónai Sán­dor, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, dr. Lévár­di Ferenc nehézipari mi­niszter, dr. Szekér Gyula, a nehézipari miniszter első he­lyettese, Keserű János föld­művelésügyi miniszterhelyet­tes, Gór Nagy Sándor, a Vegyipari Tröszt vezérigaz­gatója. Ugyancsak Szolnokra érkezett J. A. Nazarov, a Szovjetunió budapesti nagy­követségének tanácsosa. Az ünnepségen ott volt Váczi Sándor, a Szolnok megyei pártbizottság titkára, vala­mint a város és a megye több párt- és tanácsi vezetője. A vendégeket Bán László, a Tiszamenti Vegyiművek igazgatója köszöntötte, majd dr. Lévárdi Ferenc nehéz­ipari miniszter méltatta a Ti­szamenti Vegyiművek két új létesítményének jelentőségét. Többek között elmondotta, hogy a szuperfoszfát üzem éven­te 200 000 tonna értékes műtrágyát ad a mezőgaz­daságnak. A szovjet tervek alapján és szovjet gépekkel épült új kénsavüzem évi 120 000 ton­na kapacitással dolgozik. A műtrágyagyár az előirányzat­nál lényegesen rövidebb idő alatt készült el, s a tervezett­nél csaknem háromnegyed évvel előbb kezdett üzemsze­rűen termelni. így már az idén 200 000 tonna szuper­foszfátot gyártanak a me­zőgazdasági nagyüzemeknek. Az új gyár folyamatos fel­tárási technológiával dolgo­zik, az eddig elért műszaki és gazdasági mu­tatói megfelelnek a világ­színvonalnak. A gyárból a műtrágya egy része szemcsézett állapotban kerül ki, s ezzel jelentősen növelik hatékonyságát. A gyárat és berendezéseinek túlnyomó többségét magyar mérnökök tervezték és ma­gyar gyárak állították elő. A szemeséző üzem úgyneve­zett tárryéros granuláló be­rendezését az NDK szállí­totta. A miniszter kiemelte, hogy az új kénsavgyárban a kén elégetésénél keletkező hulla­dékhőt hasznosítják, mégpe­dig úgy, hogy egy 4.5 mega­wattos turbina segítségével elektromos áramot termel. A hujladékhő hasznosítása évente mintegy tízmillió forint megtakarítást jelent a vegyiműveknek. A miniszter ezután rámu­tatott arra. hogy a KGST­országokkal való együttmű­ködés a következő években mind erőteljesebb lesz, ami biztosítja a beruházások fo­lyamatosságát. az új létesít­mények megbízható nyers­anyag-ellátását és nem utol­sósorban sok termékünk ér­tékesítését. Ma már minden nagyobb beruházásnál egyeztetjük műszaki terveinket a KGST-államokkal — mondotta. A vegyipari ál­landó bizottság is igen sok hasznos javaslatot tett a vegyipar fejlesztésére. A KGST nemcsak a beruházá­sok kérdésénél játszik rend­kívül nagy szerepet, hanem a szocialista országok közötti kölcsönös áruszállítás is mind nagyobb jelentőségű. A Ti­szamenti Vegyiművek egészf piritszükségletét a KGST-or­szágokban szerzi bé, így a Szovjetunióból, Bulgáriából/ és Romániából. A nyers foszfátot jelentős mennyiségben a Szovjet­unió szállítja. A miniszter beszéde végén köszönetet mondott mind­azoknak, akik az új létesít­mények tervezésében, építé­sében és berendezéseinek szerelésében réfzt vettek. Ez­után Rónai Sándor átadta a Tiszamenti Vegyiművek épí­tőinek, dolgozóinak az MSZ­MP Központi Bizottságának jókívánságait, majd J. A. Na­zarov köszöntötte a két gyár építőit. A beszédek elhangzása után dr. Lévárdi Ferenc a tervező és a kivitelező vál­lalatok, valamint a Tisza­menti Vegyiművek 12 dolgo­zójának Szocialista Munká­ért Érdemérem, 17 dolgozó­jának Munka .Érdemérem ki­tüntetést és 31 dolgozónak a Nehézipar Kiváló Dolgozója kitüntető jelvényt adott át Az ünnepség után a ven­dégek megtekintették a két új gyáregységet. (MTI) Már szerelik 'IIIIIMIIIIIIIillHIlllillWHlllllMiMMI az új gépeket Rövidesen tető alá kerül a textilművek új üzemcsarno­ka. Már csak néhány négy­zetméter területen süt be a nap az óriás munkaterembe, ahol a kőművesek a gépek alapozásán dolgoznak. A szomszédban levő kisebb csarnokban, mint felső ké­jünkön is látható, már a szövőgépeket szerelik a la­katosok. Több mint ezer kí­nai automata szövőgép ke­rül majd az alsó képen lát­ható hatalmas csarnokba. Magyar—szoyjet árucsereforgalmi megállapodás Magyarország és a Szovjet­unió kereskedelmi delegációi között a barátság és a testvé­ri együttműködés szellemé­ben lefolytatott tárgyalások eredményeként szombaton este Budapesten, a Külkeres­kedelmi Minisztériumban aláírták az 1964—1965. évek­re szóló, magyar—szovjet áruszállítási jegyzőkönyvet. A megállapodás a gazda­sági együttműködés további fejlődését irányozza elő a két ország között. A jegyző­könyvet az előző évektől el­térően nem egy, hanem két esztendőre írták alá, és ez le­hetővé teszi a jobb tervezést, az ipari termékek egyenlete­sebb szállítását. Külpolitika -f Napi összefoglaló + Moro még mindig tárgyal Erhard ismét Párizsba készül Moro. a kormányalakítással megbízott olasz miniszter­elnök-jelölt már két hete tárgyal. Legújabb hír szerint hét­főn nyújtja be kormányának listáját Segni köztársasági el­nöknek. Erhard, bonni kancellár januárban ismét Párizsba uta­zik — jelentették be Bonnban. A francia fővárosban megelé­gedéssel fogadták a hírt. Tudósítások a 2. oldalon. Országos ankét Szegeden a védőnőképzésről • Joszip Broz Tito, a Ju­goszláv Szocialista Szövetsé­gi yCöztársaság elnöke és Gheorghe Gheorghiu-Dej, a román államtanács elnöke szombaton Belgrádban egyez­ményt írt alá a vaskapui vízi erőmű és hajózási rendszer létesítéséről. 9 A panamai nemzetgyű­lés egyhangú határozatában javasolta: azok a latin-ameri­kai államok, amelyek megtil­tották területükön az atom­fegyver kipróbálását, őrzését és gvártását, kössenek egy­mással egyezményt, vagy szerződést. 9 Az AP amerikai hír­ügynökség saigoni tudósítása szerint újabb dél-vietnami állampolgár választotta az önkéntes tűzhalált. Az áldo­zat ez alkalommal egv 20 éves leány, Trán Bathg Nga volt, aki hátrahagyott levelének tanúsága szerint azért lett ön­gyilkos, hogy tiltakozzon „a vietnamiak testvérháborúja ellen*. Külpolitika + Napi összefoglald A védőnőképzés időszerű feladatai címmel a szegedi Állami Védőnőképző Intézet országos ankétot rendezett A tanácskozáson Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Hajdú, Szabolcs-Szatmár, Szolnok, Heves és Borsod megye ve­zető és tanító védőnői, vala­mint a budapesti, szegedi és Csongrád megyei tanácsok egészségügyi osztályainak képviselői vettek részt. Az érdekes napirendet — a védőnőképzés feladatait — dr. Boda Domonkosnak, a szegedi gyermekklinika igaz­gató professzorának irányítá­sával vitatták meg. Borús Mi­hályné, az újszegedi védőnő­képző intézet igazgatója be­vezető előadásában az elmé­leti és gyakorlati képzés összhangjának fontosságáról beszélt. Dr. Fritz János, a Csongrád megyei tanács gyermekgyógyász-főorvosa a védőnők kötelességéről és munkakörülményeiről tartett előadást. Dr. Török János, a gyermekklinika adjunktusa pedig az NDK-beli tanul­mányútjáról, a Német De mokratikus Köztársaság anya- és csecsemővédelmé­ről számolt be. Az előterjesztéseket élénk vita követte. Valamennyi fel­szólaló a korszerű védőnő­képzéssel kapcsolatos javas­latait mondta el. Milasin Ilona, Borsod me­gye vezető védőnője arról adott számot, hogy a megye egyes részein igen helyes gyakorlat alakult ki. Az or­vcsok naponként megbeszé­lik a védőnőkkel feladatai­kat. Sok szó esett az anké­ton az úgynevezett látogatási normákról. • tanácskozás­résztvevői egyértelműen le­szögezték, hogy nem a szám­szerinti látogatást kell figye­lembe venni, hanem azt, hogy a veszélyeztetettek kö­rében milyen eredményeket ér el a védőnő. Wagner Vik­tória, Kiskundorozsma védő­nője a tanító védőnők példa­mutatásának jelentőségéről beszélt. Az új diplomával ki­kerülő védőnőkkel sokat kell foglalkozni, s meg kell sze­rettetni a nehéz, de igen szép pályát. Többen hangoztatták, hogy a tanácsadó orvosok egy ré­sze nem nyújt kellő segítsé­get a védőnőknek. Megálla­pították a résztvevők, hogy elsősorban a tanácsok egész­ségügyi osztályainak kellene intézkedni ennek megszünte­téséért. Minden orvos lásson egyenrangú társat az anya­és csecsemővédelemben se­gítőjében, a védőnőben. Er­ről beszélt dr. Kovács Júlia főorvosnő is. Az ankéton megjelent és felszólalt Szabuka Margit, az Egészségügyi Miniszté­rium főelőadója, valamint Oravecz Júlia, a miniszté­rium előadója. Tizenöt éves az újítómozgalom Tizenöt évvel ezelőtt, 1948. november 30-án jelentek meg az újítási javaslatok in­tézéséről és a találmányok, szerzői jogvédelméről, díja­zásáról szóló kormányrende­letek. Ezért ezt a napot tart­ják hazánkban a szervezett újítómozgalom születésnap­jónak. A mozgalom gyors ütemben fejlődött, 1949-ben 77 000. 1954-ben pedig már 415 000 újítási javaslatot nyújtották be. Később ez a fejlődés megtört, az újítások száma és a gazdasági ered­mény egyaránt csökkent. 1957 óta ismét felélénkült az újítókedv. 1957-ben 68 000, tavaly pedig már 108 000 újítást fogadtak el. Bár a benyújtott és elfoga­dott újítások száma még mindig jóval kisebb, mint például 1954-hea, a gazdasa­1.8 millió e fogadott ü/íiás, 16,3 milliárd forint meg­takarítás gi eredmény annál jóval na­gyobb. 1962-ben a 108 000 el­fogadott újítás segítségével 2,3 milliárdot takarított meg az ország. Másfél évtized alatt összesen 1,8 millió újí­tási javaslatot fogadtak el, ebből másfél milliót vezettek be, s ezek gazdasági eredmé­nye meghaladja a 16,3 mil­liárd forintot Az újítóknak 15 esztendő alatt kereken egymilliárd forint újítási dí­jat fizettek ki. Az újítók és feltalálók mozgalmában jelentős erköl­csi ösztönzőerő a kiváló újí­tói kitüntetések rendszere. 1959 óta összesen 3174-en kapták meg a kitüntetés arany, ezüst, vagy bronz fo­kozatát (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents