Délmagyarország, 1963. október (53. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

YTLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUSKASPART LAPJA 53. évfolyam. 229. szám Ára: 50 fillér Kedd. 1963. október 1. Összeül a Béke­világtanács Szeptember 27—29 között Bécsben ülést tartott a Béke­világtanács elnöksége és el­határozta, hogy november 28. és december 2. közötti napokban Varsóba Összehív­ja a Béke-világtanácsot. Az elnökségi ülésről kiadott köz­lemény rámutat: »Az atom­fegyver-kísérletek részleges beszüntetése új légkört alakí­tott ki, s ez különös jelentő­séget ad majd a varsói ta­nácskozásnak^ A moszkvai atomcsendszerződés forduló­pontot jelent a nemzetközi kapcsolatokban: ez az első lé­pés a feszültség megszünte­téséhez, az általános és tel­jes leszereléshez vezető úton. A Béke-világtanács tanács­kozására meghívják mind­azokat — azon békemozgal­mak képviselőit —, akik sík­raszállnak a leszerelés és a békét célzó közös akciókért. Ismét tárgyalt a három külügyminiszter Hétfőn újból összeültek a ENSZ-képviselői, Fedorenko, Szovjetunió, az Egyesült Al- Sir Dean Patrick és Steven­lamok és Nagy-Britannia kül- son. A szokástól eltérően ügyminiszterei. Ezúttal ez a még tolmácsok sem voltak vacsora szolgált keretül, ame- ott. Mindez arra enged kö­lyet U Tkant, az ENSZ főtit- vetkeztetni, hogy a vacsorát kára adott. Az érdemleges nem társadalmi eseménynek megbeszéléseken csak nyol- szánták, hanem politikai ta­can voltak jelen:, U Thanton és Naraszimhan főtitkárhe­lyettesen kívül Gromiko, Lord Home és Rusk, vala­mint a három nagyhatalom nácskozási fórumnak. Hétfőn reggel Rusk és Lord Home külön tan; cskq • zást folytatott. Az amerikai külügyminiszter Lord Home vendége volt reggelire. Makói teleppel bővült a paprikafeldolgozó Az élelmiszeripar átszer- tolták a makói hagymafel­vezese nyomán összevontak dolgozó telepet. Az átszerve­Csongrád megyében is né- zés magával vonta a ktilön­hány vállalatot. A többi kö- böző iparágaik szakosítását, zött létrejött a Csongrád profilírozását Így került sor Megyei Húsipari Vállalat, a Szegedi Konzervgyár ma­Már évekkel korábban a Szegedi Konzervgyárhoz csa­Huszonöt új „tojásgyár" Jelentős intézkedés szüle- nél az ország eddigi legna­tett az immár krónikus tojás- gyobb és legfejlettebb ba­hiány csökkentésére, illetve romfitenyésztő üzemének, a teljes megszüntetésére: a Bábolnai Állami Gazdaság­következő néhány esztendő- nak a tapasztalatait haszno­hen évi 200 millió darab össz- sitják. A 25 tojásgyár közül az el­termelésű, korszerű tojásgyá­rakat hoznak létre. Egy-egy - ^ t á tervezik. A üzem 40 000 férőhelyes lesz, már "tenwdfc A nevelőtelepből és 8 tojóépü­letből áll majd, s jövő év tavaszán az építkezés is megindul a Nagymiskolci Állami Gazdaságban, a nád­nyolcrmüió toitet ad udvari Vörös Csillag Tsz-ben, Ezt a termelési sanvonrtat sátorhely-bolyi Állam «ak kivalo fajiakkal es ege- Gazdaságbarf és a Baromfi­szen korszerű technologiaval . . , . "_,,,„„„-„, tehet elérni. Az állományt VaUalat nagyVenyim külföldi, kifejezetten tojás­termelő hibridekből alakít­ják ki. Az épületek és gépé­telepén. A négy új tojásgyárba Í965 tavaszán szállítják az első aieti berendezések tervezésé- naposcsibéket. Újabb gyorsvairógépeket kapott a ruhagyár A közelmúltban 11 gyors- kenyebbek ts. Kezelésük is varrógépet kapott a Szegedi nagyobb szaktudást igényel. Ruhagyár. A munkások nagy Ezért most tanfolyamon ké­érdeklödéssel fogadták az új pezik ki a gépieken dolgozó konstrukciójú gépieket, ame- munkásnőket. Az elmúlt he­lyek 5 ezer fordulatúak. ten megérkezett a gépiek Az eddigi 2800 fordulatú újabb szállítmánya, és ezzel gépiek mellett nemcsak új- a gyorsfordulatú gépiek szá­szerűek ezek a gépiek, ha- ma 50-re emelkedett az nem természetesen termeié- üzemben. kői telepének a Szegedi Pap­rikafeldolgozó Vállalathoz csatolására is. Ismeretes, hogy ez az üzem többnyire Makó és környéke termelőszövetkeze­teinek termését dolgozza fel az év hosszabb időszakában. Nyáron, a konzervkészítés szezonjában savanyúságot gyártottak és részben bér­munkában paprikát szárftot­'tak a telep szalagszárító gé­' piein. Mivel a szegedi papri­kafeldolgozó üzem profilja az utóbbi időben különböző szárítmányokkal, leves por­készítményekkel bővült, a minisztérium úgy döntött, hogy a makói telepet a pap­rikafeldolgozóhoz csatolja Az átadás élőtti leltáro­zások már megkezdődtek és mától kezdve hivatalosan is a paprikafeldolgozó telephe­lyeként működik majd a makói üzemegység. Ezzel le­hetőség nyílik a vállalaton belül a további profilírozás­ra, a szárítógép-kapacitás jobb kihasználására Előrelát­hatóan jövőre már hagyma­szárítást teljes egészében a makói üzem látja el. A sze­gedi üzem szárítókapacitá­sát pedig a fűszerpaprika mellett zöldségfélék szárítá­sára használják, amelyekre a levesporgyártáshoz van szüksége az üzemnek. Utószezon a konzervgyárban Egymillió forint értékű konzerv naponta Régi jelszó már a Szegedi Konzervgyárban: rövid idő alatt sok konzervet gyártani. Erre ösztönzi, sőt kötelezi állandóan a vállalat vezetőit, dolgozóit az éves terv. Ezek évről évre többet és jóval többet követelnek az üzem­től, mint amennyit az előző évben gyártott Most a har­madik negyedév végén a tervteljesítés számai arról tanúskodnak, hogy valóban több konzervárut gyártott az üzem, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Pontosan 47,6 millió forint értékkél többet. Egy évvel korábban, október 1-én 145 millió forint volt a tényszám. Ezt a szép fejlődést annak ellenére érték el, hogy a nagyobb értékű nemes gyü­mölcs konzervfélékből lénye­gesen kevesebbet gyártottak, mint egy évvel korábban. Több gyümölcsfajtából gyen­gébb volt a termés, de ezt részben pótolták borsóból, s most később uborkából. De még így sem tudtak annyit gyártani, hogy a harmadik negyedévre eső tervet mara­déktalanul teljesítsék. Ezért most az utószezonban is naponta 1 millió forint értékű kon­zervet gyártanak. s remélik, hogy a negyedik negyedévben elegendő húsfé­lét kapnak konzervgyártásra és így teljesítik az éves ter­vet Az idén az előzetes tervek szerint is lerövidítették a feldolgozási szezont. A pri­taminp>april:a feldolgozást például október 20-ig tervez­ték. Tavaly még november 10-én is dolgoztak fel prita­minpaprikát. Természetesen, ha az idő engedi és nem fagy meg szárán a termés, október 20-a után is teljes kapacitással dolgozik majd az üzem. A tervteljesítés a konzerv­gyárban csak akkor teljes, ha el is szállították a kész­árut az üzemből. A terv sze­rint a harmadik negyedév vé­géig 1406 vagonnyi árut kellett kiszállítaniok. Ezt már 46 vagonnal túltel­jesítették. Ahogy a vállalat vezetői mondják, ez a túltel­jesítés igen kedvező és szük­séges is. Felépült ugyan az üzem nagy raktára, mégis ke­vés a tárolótér. Nagy roeny­nyiségú konzervet halmoztak fel az udvaron, itt tárolják ponyvával letakarva. A ki­szállításban is túlteljesítették az elmúlt évi eredményt, hi­szen egy évvel korábban ok-­tóber l-ig csak 970 vagon készárut szállítottak el. Igen sok árut küldtek már a külföldi megrendelők részére is. Az elmúlt év hasonló idősza­kában összesen 556 vagon exportárut szállítottak ki. Az idén már eddig jóval többet mint ezer vagont Az elmúlt hetekben volt olyan nap. hogy 20 vagonnal indítottak útnak. Most a negyedik negyedév küszöbén, ha nem is telje­sítették a tervet — a nyers­anyag- és részben munkaerő­hiány miatt —, romélik, hogy a 200 vagon zakuszka — amit szovjet exportra gyár­tanak —, 45 vagon májkrém^ s nagy mennyiségű lecsó mel­lett többféle húskonzervet is készíthetnek, s ezzel az éves tervből hiányzó 50 millió forint termelési értéket telje­síteni tudják. '. • ő V?;• í, 4 ' ' ' ^ * L fiéiM A múlt vasárnap is dolgoztaik a szállító vállalatok, a MÁV és az AKÖV. Még min­dig tart az őszi csúcsforgalom! Néhány számadat, amely bizonysága annak, hogy a munkatempó ezen a napon is hétköznapi volt: a Szeged-Tisza piályaudvarra 96 va­gon áru érkezett Csak azokat a vagonokat nem rakták ki, amelyek szállítmányát olyan vállalatoknak címezték, ahol nem volt vasárnapi átvétel. Az AKÖV 13 gép­kocsival és 6 lovaskocsival 17 vagon árut szállított rendeltetési helyére. 'A TÜZÉP 9 vagon szenet rakott ki. A romlandó áruval — paprika, paradi­csom — dolgozó üzemekben a hónap há­rom vasárnapján teljes műszakban dolgoz­tak. Ezért a múlt vasárnapon a Konzerv­gyárban és a Paprikaíeldolgozóban szüne­telt a gyártás. A szállítók azonban itt sem pihentek! Például a Paprikafeldplgozóban 12 vagon — 180 mázsa — őrleménynek való nyersanyagot vettek át. fSomogyiné íelv.) Képeinken Feni: A szénhegyek gyorsan fogynak a Tisza-pályaudvaron. A Konze. vgvárban csak a száUitdk dolgoztak. Alsó képeinken: Még egy kéve és indulhat az AKOV gépkocsija kenderterhévei. — Hosszú füzérekben tárolják a paprikát.

Next

/
Thumbnails
Contents