Délmagyarország, 1963. szeptember (53. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-01 / 204. szám

r ^^^^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DíiMmwm A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 53. évfolyam, 204. szám Ara: 10 fillér Vasárnap, 1963. szeptember 1. Új általános iskola Újszegeden Pártunk j Jimét jaauL vezető szerepéről | az időjárás Egy hét múlva államkölcsön-s orsolás Meg kell menteni a háború tűzvészétől, amit teremtettünk J. B. Tito és N. Sz. Hruscsov beszéde a velenjei nagygyűlésen Pénteken délután a szlovéniai bányává- Joszip Broz Tito beszédet mondott Elsőnek rosban, Velenjében nagygyűlés zajlott le. Ti(o eínok lépett „ mikrofon eíe. amelyen Nyikita Szergejetncs Hruscsov es Joszip Broz Tito beszéde — Jóiért) érzés számomra, csov elvtárssal, akik telje­hogy előttetek, Velenje bá- sen indokoltan hangsúlyoz­nyászai, dolgozói előtt üd- zák, hogy a szocialista orszá­vözölhetem azt az embert, gok számára most a leglé­aki nyegesebb az, hogy fejlesz­a bányászok soraiból emel- szék gazdasági erejüket, a gondoskodás dolgozoink kedett föl a nagy Szovjet- megszervezzék a korszerű eIet- és munkakörülményei­unió. az első szocialista or- termelést, olyan szintre nek ^állandó ^ javításáról, szág élére. emeljék a dolgozók életszín kedves barátunkat. Nyikita vonalát, amilyent a kapita- ua,Ja. . Szergejevics Hruscsov elv- lizmus nem ismer. zetkozi a szocialista Jugoszlávia gazdaságpolitikájának lé­nyege a gondoskodás az emberről. Állandó feladat a sokol­munkamegosztásba. társat — mondotta beveze- A szocialista országok Ezzel összefüggésben tőben Tito. egész háború utáni fejlődé- tervbe vettük gazdasági — A szocializmus napja- sükben szemben találták kapcsolataink sokoldalú ink döntő erejévé vált — magukat kölcsönös viszo- fejlesztését folytatta. — Ezzel együtt nö- nyuk és soraik marxista— a szocialista országokkal, to­vekszik a szocialista orszá- leninista elvek alapján tör- vábbá Ázsia, Afrika és La­gotk és minden szocialista és ténő rendezésének problé- tin-Amerika államaival és a haladó erő felelőssége a vi- májával. Ez nem könnyű többi országgal. Ez lehetővé lágban. A szocialista rend- dolog, és most sem megy teszi a termelés nagyobb fő­szer fölényét a kapitalizmus könnyen — folytatta Tito. — hú szakosítását, tőlünk pe­felett • . , . , dig megköveteli a magasabb csakis anyagi eredmények- szintű termelékenység eléré­kel. a dolgozó tömegek eüen' a ,or" sét. Egyetértek Nyikita Szer­radalmi nemzetközi mun- gejevics Hruscsov elvtárssal, kasmozgalmat leterítsék a hogy marxizmus—leninizmus út­járól. állandó bebneo­életszínvonalának emelésével lehet nyítani, nem pédig mesékkel és for­radalmi szólamokkal. Bzért s az alforradaJrmság, a rasz­ms teljesen egyetértünk a szizmu®, az anarchia útjára szovjet elvtársakkal, Hrus- taszítsák. , Be kell kapcsolódni a nemxetköxi munkamegosztásba örülök neki, hogy itt is, kongresszusán a part prog­mint mindenütt hazánkban, ramjába iktatott. ahol Hruscsov elvtárs meg­Mi most dolgozunk Jugo­érzéseiteket a szovjet nép, és személyesen Hruscsov elvtárs iránt — mondotta a jugoszláv elnök. — Nekünk Jugoszláviában a háború után sok nehézséget kellett leküzdenünk és sok problé­mát kellett megoldanunk. Ütunkat körülményeink ha. ez A szocialista országok útja a jólét felé. a szocia­lizmus megvalósulása felé. — örömmel állapíthatom meg, hogy álláspontunk a lé­nyeges nemzetközi kérdések­ben azonos — folytatta Tito elnök. — Teljesen egyetér­tünk azzal, hogy napjainkban a kommunisták, és általában a haladó emberek, külö­nösen az államférfiak szá­mára. nincs fontosabb fel­adat, mint a háború meg­akadályozása, a világbéke megszilárdítása A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa előtt azatomcsendegyezfflény A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Szövetségi Tanácsának és Nemzetiségi Tanácsának külügyi bizottságai együttes ülésén másfélórás vita után egyhangúlag jóváhagyták a légköri, magaslégköri és víz alatti atomfegyver-kísérletek eltiltásáról szóló szerződést és elhatározták, hogy azt a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnöksége elé terjesztik ratifikálásra. A másfél óráig tartó ülé­sen felszólaló Gromiko, a Szovjetunió külügyminiszte­re rámutatott: az egyezményt világszerte pozitívan ítélik meg. — Miután a kínai vezetők nem akarnak számolni a té­nyekkel és a logikával — mondotta Gromiko —, köte­lességünk, hogy a közvéle­mény előtt rávilágítsunk a valóságos helyzetre és rá­mutassunk a Kínai Népköz­társaság vezetőinek mélysé­gesen hibás álláspontjára. VETNEK A HATÁRBAN Kisebb esők áztatták a szegedi járás homokföldjeit. A csapadék kitűnő magágyat készített s ezt kihasználják pél­dául az üllési Kossuth Termelőszövetkezet gazdái is: meg­| kezdték az ősziek vetését. A szabad erőgépeket és fogatokat j egyaránt munkába állították s teljes lendülettel vetik a ; rozsos bükkönyt. A nagy táblákon gépek dolgoznak, a i szétszórt kisebb területeken pedig fogatok. Üdvözlő táviratok Vietnam nemzeti ünnepére Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke és Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke táviratban üd­vözölte Ho Si Min h-t, a Vi­etnami Demokratikus Köz­társaság elnökét, a Vietnami Dolgozók Pártja. Központi Bizottságának ' elnökét és Pham Van Dong-ot, a Viet­nami Demokratikus Köztár­saság miniszterelnökét Viet­nam nemzeti ünnepe alkal­mából. Munkában a vetógep Egymást követve dolgoznak a fogatok fordult, a legközvetlenebb ,.. * , . . • i fT módon kimutatjátok testvéri ^av,a fejlődése u, tavlatt < - ™ -tervenek összeállításán. Az 1964-től 1970-ig terjedő új hétéves .terv kidolgozásánál és a népek közötti egyiittmú­abból indulunk ki, hogy ködés erősítése. Eredményesek voltak a tárgyalások Hruscsov elvtárssal alkal- utóbbi évek kölcsönös erőfe­munk volt ezúttal is részié- szítései, hogy kiküszöböljük lároztak meg. 1956-ban a Ju- tesen megtárgyalni országa- és áthidaljuk a letűnt félre­goszláv Kommunisták Szö- ink kapcsolatai továbbfejlő- értések következményeit, vétségé és a Szovjetunió désének konkrét kérdéseit — hogy Kommunista Pártja viszo- mondotta ezt követően Tito. mi magunk is, mint fele­nyáról Moszkvában aláírt — Ezek a kapcsolatok már lös emberek, népeink jö­nyilatkozat hangsúlyozza azt eddig is jelentősen fejlődtek. vője felé forduljunk. (l lenini álláspontot, hogy a "szocialista fejlődés út­jai különböző országokban és különböző feltételek kö­zött különbözőek, és a szocializmus fejlődésé­nek formagazdagsága hozzá­járul erősödéséhez*. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Hrus­csov elvtárs spliti beszédé­ben hangsúlyozta eme állás­pont helyességét. Jóleső ér­zés számomra, hogy ebben a kérdésben álláspontjaink tel­jesen azonosak. Tito elnök méltatta a munkás-önigazgatás módsze­rét, majd így folytatta: Amikor a Szovjetunióban jártunk. alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy az utóbbi évtized alatt rendkívül nagy fejlődést értek el sz építés, az ipar, a mező­gazdaság, a kultúra, a tudo­mány és a technika minden területén, nagyszerű sikerek születtek a világűr meghó­dításában. a társadalmi vi­szonyok terén. Ez a szovjet párt- és államvezetés és sze­mélyesen Hruscsov élvtárs lenini politikájának az ered­ménye. Mindez lehetővé te­szi, hogy elérjék a kommu­nizmus építésének céljait, amelyeket az SZKP XXII. Eredményesek voltak az (Folytatás a 2. oldalon.) Megbecsüléstől övezve Kezdődik a munkásőrök új kiképzési éve A Szabadság Mozi székso- tennivaló egyben s másban, dig újabb és talán nehezebb rai szombaton délelőtt kék ami természetes is, becsület- feladatok elvégzését is túz­overálos emberekkel teltek tel helytállt valamennyi sze- hetik ki célul. Most majd Épül Szeged legszebb útja Szegeden július első nap- de a nyugati iparövezet ki- nak vezetője, Félegyházi Fe­jaiban szállták meg az út- alakulásával főközlekedési renc naponként megjelenik építők, a Köztisztasági Vál- út lesz. az útépítkezésen, mely igen lalat útépítő részlegének dol- Az útépítők aszfaltoznak, jó ütemben halad. A III. ke­gozói a Cserzy Mihály utcát. Az építkezés során az erede- rületi tanács elégedett az út­A 111. kerületi tanács idén ti tervtől el kellett térni, ki- építők tevékenységével. Bo­1 millió 40 ezer forintos költ- derült ugyanis, hogy az ut- kor József és Kalmár János séggel a Teréz utcáig aszfal- ca 65 éves csatornája, mely útépítő kubikosbrigád elis­toztatja az utat. A régi, el- az út- közepén húzódik, nem • merésre méltó munkát vé­avult makadámút már kép- bírja el az úthengert. Ezért sez. A két kövező: Csonka telen volt lebonyolítani a ha- úgy módosult a terv, hogy Ferenc é® Kovács Pál mun­talmas forgalmat. Jelenleg az út közepén a csatorna te- kaja js dicséretes. Az ütépít­sok üzem van a Cserzy Mi- tején parksávot hagynak ki, • kezés oroszlánrészét termé­hály utcában és környékén, s így kétirányú lesz a forga- szelesen Bozsó Mihály asz­l orn_ faltozó brigádja vállalta Az eredeti tervben 11 mé- magara- . ter széles utat építettek vol- Az útépítkezés _ során ket na itt, de most az útszegé- nagyszerű esszerusites szúle­lyeket leszámítva egy-egy út melyet _ a köztisztasági szélessége 5 méter 30 centi- vaJ alat , műszaki emberei méter. Idén csak a Teréz ut- vallhatnak ^magukénak, így cáig aszfaltozzák az utcát, elsosorban Torok János fő­jövőre pedig a nyugati kör- f?®™0" es Tóth János, az ut­útig. A második ütem költ- építorészteg vezetője. Köztu­meg. A szegedi Gera Sándor gedi munkásőr. még többet kell nyújtaniuk munkásőrzászlóalj tartotta itt Pedig nem könnyű mun- azokból az ismeretekből, me­az új kiképzési ér megnyitó kásőrnek lenni. Nem könnyű, lyekben már eddig is járato­gyülését. Az emelvényen el­foglalta helyét Rózsa István, a Magyar Szocialista Mun­mégis nagyon szép, nagyon sak voltak, és olyanokat is el megtisztelő. A kiképzés időt keJl sajátítaniuk, melyekkel vesz el, a gyakorlat fáradsá- még nem találkoztak. A káspárt Csongrád megyei gos, hiszen a napi munka, s munkásőrség ugyanis részt tegyük hozzá nemcsak a ter- vállal a következő években meló, hanem a párt- és a a közrend, a közbiztonság mellett védelméből is, s ehhez sok minden mindent meg kell tanulni, gedi zászlóalj parancsnoka, munkásőr izmát megedzi és Hogv megtanulják-e? és a Rákóczi-induló pattogó szívét felmelegíti a tudat, Azok az eredmények, melyek hogy a békés, nyugodt élet a szegedi zászlóalj fejlődésé­egyik fontos záloga, amit nek útját jelzik, biztosítékai tesz, s érte közmegbecsülés az ezután következőknek. A bensőséges volt. Hogy is ne övezi a gyárban, hivatalban, gyűlés hangulata éppen azért lett volna az, hiszen sike- mindenütt, a társadalom egé- válhatott ünnepélyessé, és rekben, munkában gazdag év sze részéről. egyben bensőségessé, mert a A szegedi munkásőrzászló- zászlóalj tagjai tudatában alj igen szép eredményeket vannak erejüknek, képessé­bizottságának titkára. Bán László, a munkásőrség Csongrád megyei parancsno- társadalmi munka ka és Kelemen Sándor, a sze- kell elvégezni. De ütemére behozták a terembe a csapatzászlót. A hangulat ünnepélyes és után néznek a következő elé­be. A megyei parancsnokság értékelése és önmaguk véle- ért el tavaly, de most újabb ménye megegyezett róla: a kiképzés, a gyakorlatok jól sikerültek, s ha vas is még feladatok állnak tagjai előtt. Az önként vállalt munka güknek. és azt is tudják, hogy a város lakosságának rokonszenve és bizalma ala­pozza meg erőfeszítéseik si­ízét az adja meg, hogy min- keret az új kiképzési évben is. ségvetése több mint az idei, ^."l^V mas,zakl emberek hiszen azon az útszakaszon el°tt, hogy idom szegélykő­csatornát is kell építeni. vet csak. , ^en korlátozott mennyisegben lehet kapni. A Mint lapunkban korábban vállalat nagyobb mennyisé­szóvá tettük, az útépítkezés- gű durva idomkövet szerzett nek vannak szépséghibái. A be és a szegélvek építésénél kerületi tanács ugyanis nem ezt használják. Ez termesze­rendelte meg a Délmagyar- tesen a munkásoktól sokkal országi Áramszolgáltató Vál- nagyobb figvelmet és jelen­lalatnál az útszéli villany- tős munkatöbbletet igénvei oszlopok áthelyezését. Ezt _ az építkezésen pedig azzal magyarázzák a kerü- megtakarítást. Előzetes szá­leti tanácsnál, hogy a DÁV mítások szerint mintegy 10— munkája zavarta volna az 12 ezer forintot, útépítőket. Mert a bontás- A másik úiítás a dósá­ból kikerült, valamint az ott- lak felhasználása. A műsza­levouj epitoanyagot el kellett kiak próbaként épftettek asz­volna szállíttatni. Tény faUutat kohósalakkal, s ld­azonban, hogy majd az el- számítva teherbírását, megfe­keszult aszfaltot negy he- , . . .. . _ lyen fel kell bontani, de ez iel*n.ek blzonyult A Cserzy — állítólag — kevesebbe ke- Mihály utcán napi 2500—3000 rül. mint az új anyag el- tonna forgalomra számíta­és visszaszállítása. nak, s ezt az aszfaltút kitű­A III. kerületi tanács épí- nően bírja. A megtakarítás tért és köziekedért osztalyá- mintegy százezer forint

Next

/
Thumbnails
Contents