Délmagyarország, 1963. augusztus (53. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A M A G f A R S ZOCIAL1STA MUHKASPA RT L A P J A 53. évfolyam, 178. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1963, augusztus 1. Az aíomcsend-egyezmény továbbra is az érdeklődés középpontjában U Thant is jelen tesz az aláírásnál Rusk pénteken, Lord Home szombaton indul Moszkvába Ismét több állam jelentette be csatlakozási szándékát TJ Thant, az ENSZ fótit- nak elnöke, Pastore szenátor, eltiltásáról szóló részleges kára azt tervezi, hogy au- az egyesített atomerő bizott- egyezményt, és közölni fogja gusztus 5-én Moszkvában ság elnöke, Aiken szenátor, az érdekelt kormányokkal: részt vesz a részleges a szenátus külügyi bizottsá­afomcsend-egyezmeny alá­írásán — jelentették be New York­ban. A közlemény szerint az ENSZ-főtitkár elfogadta a három érdekelt kormány meghívását, gának egyik vezető tagja, Humphrey szenátor, a lesze­relési albizottság elnöke, Stevenson, az Egyesült Ál­lamok ENSZ-képviselője, Arthur Dean, aki hosszú éveken át vezette az ame­6 szombaton indul a szovjet rikai küldöttséget a leszere­a meg­fóv árosba. A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy Rusk amerikai külügyminiszter pénteken Indul Moszkvába, hogy aláírja az atomfegyver­kísérletek részleges beszün­tetésére vonatkozó egyez­ményt. A külügyminisztert tíztagú küldöttség kíséri Moszkvá­ba. A küldöttség tagjai között varr. Fulbright szenátor, a lési tárgyalásokon. Mint a DPA jelenti, Lord Home angol külügyminiszter szombaton Moszkvába uta­zik. hogy kormánya nevében aláírja a július 25-én para­fált részleges atomcsend­egyezményt. Elkíséri őt a szovjet fővá­csatlakozni kíván állapod áshoz. Nehru indiai miniszterel­nök táviratot intézett Nyi­kita Hruscsov szovjet mi­niszterelnökhöz abból az al­kalomból. hogy Moszkvában parafálták a részleges atom­csendről szóló megállapo­dást. A Moszkvában született megállapodás — hangoztatja a távirat — fontos mérföldkő a nem­zetközi együttműködés és kölcsönös megértés törté­netében. Az indiai kormány hajlandó aláírni a szerződést -mihelyt rosba Heath lordpecsétőr és erre lehetőség nyílik-" — írja külügyminiszter-helyettes is. Nehru. A finn kormány megvitat­ta a légkörben, a világűrben és a víz alatt végrehajtott szenátus külügyi bizottságé- atomrobbantási kísérletek Siker a bútorbemutatón Csongrádon árubemutatót rendelkező íróasztalokat és a tartottak a Tisza Bútoripari Vállalat és a Bútorértékesítő Vállalat központjai közös Rendezésében. Kiállították az 1963—64-ben gyártásra kerü­lő konyha-, kárpitos és iro­dabútorokat. Az árubemutatón több mint 20 bútortípust mutat­tak be. A modern konyha­és irodabútorok megnyerték a kereskedelem képviselői­nek a tetszését. Az irodabú­torokat a szegedi gyáregység készítményei képviselték. A Magyar Nemzeti Bank és az OTP szakemberei elisme­réssel nyilatkoztak a szegedi gyártmányokról. Különösen a műanyagborításos, színes, a Cserélhető középső lappal különböző, igen praktikus és modern vonalú iratszekré­nyeket dicsérték. A szegedi gyáregység által bemutatott irodabútorok ellen minőségi kifogás sem merült fel. Az irodabútorokon kívül kiállították a csongrádi, szol­noki és sátoraljaújhelyi konyhagarnitúrákat is. Ezek közül különösen az -Ágnes-, a -Zsuzsi-, a -Tisza- és a -Csongrádi- varia bútorok arattak sikert. Ezek a kony­habútorok részben már idén forgalomba kerülnek. A tanácskozás a tapaszta­latok kicserélésén túl azt is eredményezte, hogy rögzítet­ték a bútorkereskedelem jö­vő évi igényeit is. A szegedi gyár korszerű irodabútorai (Enyedi Z. felv.) A jövő év egyik varia konyhabútora A külföldi állami és tár­sadalmi személyiségek újabb és újabb táviratokat intéz­nek Nyikita Hruscsovhoz és Leonyid Brezsnyevhez és elismerésüket fejezik kl a részleges atomcsenddel kapcsolatos megállapodás parafálása miatt. Jorge Alessandri chilei el­nök hangoztatja, hogy a szerződés megfelel a né­pek békeóhajának. Mohammed Juszuf afgán miniszterelnök azt a véle­ményét fejezi ki, hogy a szerződés előkészítésével Hruscsov nagymértékben járult hozzá az emberiség óhajának valóraváltásához. Julius Nyerere tanganyi­kai elnök és Ben Bella, az algériai minisztertanács el­nöke közös táviratot intézett Hruscsovhoz. A távirat hang­súlyozza, hogy a szerződés megfelel a népek érdekeinek, majd Ben Bella és Nyerere elismerését fejezi ki mind­azoknak, akik -szilárdságuk­kal, bátorságukkal és embe­riességükkel lehetővé tették ezt a megállapodást-. Apró Antal, Cseterki Lajos és Acsél György elvtársak Szegeden Vendégeink megtekintették a Szentivánéji álom előadását Tegnap, szerdán, pártunk és kormányunk több vezetője látogatott ismét Szegedre. Ide utazott a fővárosból Apró An­tal elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, Cseterki Lajos elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Borsod megyei pártbizottság első titkára és Aczél György elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a művelődésügyi mi­niszter első helyettese. A vendégek este megtekintették a szabadtéri színpadon Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékát megyei és városi párt. és állami vezetőkkel. Szünetben találkoztak Szinetár Miklóssal, a Szentivánéji álom rendezőjével is Valamennyien elismeréssel emlékeztek meg a beszélgeté­sek során Szeged fejlődéséről, szépüléséről és a szabadtéri játékokról. A színes bőrűek türelme fogytán van Tekintély­féltők Új autóbusz­járatok isii? Megkezdték az algyői híd átalakítását Dobi István üdvözlő táviratai Svájc és Dabomey nemzeti ünnepe alkalmából Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke, a Svájci Állam­szövetség nemzeti ünnepe al­kalmából, táviratban üdvö­zölte Willy Spühler elnö­köt. Az Elnöki Tanács elnöke, a Dahomey Köztársaság nem­zeti ünnepe alkalmából, ugyancsak üdvözlő táviratot küldött Hubert Maga elnök­nek. (MTI) (Llebmann Béla felv.) Képünkön, balról jobbra: Cseterki Lajos, Győri Imre, Aczél György, Szinetár Miklós, Apró Antal és Perjési László A Biztonsági Tanács határozata Portugália afrikai gyarmatairól A Biztonsági Tanács szer- szavazásra bocsátották a benyújtott határozati javas­da délelőtti — magyar idő portugál-afrikai gyarmatok latot, amelyhez — mint is­szerint a kora délutáni órák- helyzetéről Ghana, Marokkó, meretes — Venezuela módo­ban megtartott — ülésén és a Fülöp-szigetek által sító indítványokat terjesztett elő, hogy -enyhítse- a hatá­Tovább javítható Szeged piaci ellátottsága VárosL járási párt- és tanácsvezetők látogatása a tegnapi piacon Szeged és a szegedi járás párt- és tanácsi vezetői o város piaci ellátottságának helyzetét vizsgálták meg szerdán. Végigjárta a Marx téri és a Szent István téri piacot Perjési László, a Sze­ged városi pártbizottság első titkára, Török József, a sze­gedi járási pártbizottság el­ső titkára, dr. Sándor János, a Szeged városi pártbizott­zetméter területű piacból igen jelentős részt foglal el. Ugyancsak napirenden sze­repel magának a piacnak a korszerűbb kiépítése is, ami átmenetileg szintén a kira­kodó terület csökkentésével jár. Mindezeket sürgősen meg kell oldani, hogy a la­kosság áruellátásában ne le­gyen zökkenő. Perjési László elvtárs felvetette azt is, ság titkára, dr. Csikós Fe- hogy egészségügyi szempont­renc, a Szeged városi tanács ból helyes lenne a Marx téri végrehajtó bizottságának tit­kára és Farsang Lászlóné, a városi tanács mezőgazdasági és kereskedelmi osztálya a szegedi járási tanáccsal együtt vizsgálja meg, hogy milyen maximális segítséget nyújthat a járás mezőgazda­sága1 a város lakosságának. Ugyancsak közösen kellene kidolgozni a piac soron levő szabályozásának módját is. Közösen lehet megvizsgálni annak lehetőségét is, hogy a járásból melyik termelőszö­vetkezet kér állandó eláru­Szeged városi tanács keres­kedelmi osztályának vezető­je. A piaclátogatás alkalmával sokoldalúan megvizsgálták a város gyümölcs, zöldség és egyéb mezőgazdasági termé­kekkel való ellátottságát, a piacon árusító asztalkákat sítóhelyet a piacon, sőt az is rendszeresíteni a Szent Ist- elképzelhető, hogy egy-egy ván téri piachoz hasonlóan, község termelőszövetkezetei Felhívta a figyelmet arra, közösen hozzák be árujukat hogy a földművesszövetke- és közös elárusítóhelyen jut­zetnek és a kiskereskedelmi hasson hozzá a lakosság. Eh­vállalatnak reprezentatív hez természetesen az is szük­árusítóhelyeket kellene léte- séges, hogy ízléses, tiszta és sítenie a piacokon, és ezek- korszerű elárusító pavilono­ben legalább olyan szép és kat állítsanak fel mind a mind további nagyobb és szélesebb Áru\ kellene biztosítani- termelőszövetkezetek, t^ tSSfi?^ b^ttzetTla ok ££ * hetosegeit, a piaci arakat és - . háztáiiakhnl a piacfejlesztés egyéb kérdé- lel a nazla-,,aKD°1' A piaclátogatás és az azt seit. Foglalkoztak azzal a A tapasztaltak összegezése követó megbeszélés tapaszta­problémával, amelyet hama- alkalmával Török József elv- latait az illetékes tanácsi rosan a Marx téri autóbusz- társ kijelentette, hogy véle- szervek feldolgozzák, s meg­ménye szerint a város piaci teszik a szükséges intézkedé­ellátottságát feltétlenül to- seket, hogy tovább javíthas­vább lehet javítani, jelenleg sák Szeged dolgozóinak ellá­főként friss gyümölccsel és tását mezőgazdasági, piaci zöldséggel. Javasolta, hogy a cikkekbőL állomás kiépítése okoz majd. Mint ismeretes ugyanis itt létesül Szeged központi nagy autóbuszállomása, amely a jelenleg közel 22 ezer négy­rozati javaslat megfogalma­zását és rendelkező részét egyaránt. A határozati javaslat mel­lett nyolc küldöttság (a Szov­jetunió, Ghana, Marokkó, a Fülöp-szigetek, Venezuela, Brazília, Norvégia és a csangkajsekista klikk) szava­zott. Ellene egyetlen küldött­ség sem foglalt állást. Az Egyesült Államok, Nagy­Britannia és Franciaország képviselője tartózkodott a szavazástól. A módosított afroázsiai ha­tározati javaslat — amely te­hát a Biztonsági Tanácsban eggyel több szavazatot ka­pott, mint az elfogadáshoz szükséges hét — leszögezi, hogy Portugáliának az afri­kai gyarmatokon folytatott politikája ellentétes az ENSZ alapokmányának elveivel és a közgyűlés, valamint a Biz­tonsági Tanács e tárgyú ha­tározataival. A továbbiakban sajnálkozásét fejezi ki a por­tugál kormány magatartása miatt. Rámutat, hogy a por­tugál-afrikai területen ki­alakult helyzet komolyan ve­szélyezteti Afrika békéjét és biztonságát és felszólítja Portugáliát, hogy sürgősen ismerje el e területek lakos­ságának jogát az önrendel­kezésre és a függetlenségre. A határozat végül felkéri U Thant főtitkárt, hogy biz­tosítsa ezen rendelkezések megvalósítását és 1963. októ­ber 31-ig tegyen jelentést a _ Tanácsnak.

Next

/
Thumbnails
Contents