Délmagyarország, 1963. június (53. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

ÉSÉMÉ* sStía Szerelők gondot fordítanák a parkok gondozására, valamint ja­vítják a közvilágítást is. 148 ezer forintért újabb pihenő­padokat szereznek be és gon­doltak a játszóterek felszere­lésére, valamint a szabad fürdő továbbfejlesztésére is. Jelentős összeget fordíta­nak ebben az évben az óvo­dák, állandó napközi ottho­nok fejlesztésére, korszerűsí­tésére is. Felújítják a Haj­nóczy utcai óvodát. Űj óvo­Széncsere Csehszlovákia és Magyarország között Kitűnő példája volt az év vidékéről kell ellátni háztar­elején a baráti országok ru- tási tüzelővel, ami gyakran galmas, gyors és eredményes nehézségekbe ütközik, mert együttműködésének az a az Ostrava—Kassa közötti megállapodás, amelynek ér- nagyforgalmú vasútvonal telmében a magyar villamos- nem győzi a szénszállítmá­energia-ipar 50 megawatt nyok átbocsátását. A két mi­erőművi teljesítmény áten- nisztérium elvi megállapo­gedésével segítette Csehszlo- dást kötött, hogy Kelet-Szlo­vákiát, a szomszédos ország vákiát a jövőben Magyaror­pedig ennek megfelelő érté- szágról, a szomszédos Borso­kű háztartási darabos szenet di Szénmedencéből látják el adott cserébe a magyar la- háztartási szénnel, Hidasné­kosság ellátására. metin keresztül, mi pedig a Most újabb hasonló, köl- mosti bányavidékről kapunk csönösen hasznos együttmű- háztartási darabosszenet a ködésre kerül sor a két or- pozsonyi vonalon, Komáro­ezág bányászata és energia- mon és Szobon át. A megál­gazdálkodási szervei között, lapodás mindkét félnek elő­a KGST együttműködési el- nyös, mivel tetemes szállítá­veinek szellemében. si költséget takarít meg és A Csehszlovák Tüzelő- zavartalan, biztonságos tüze­anyagügyi Minisztérium nem- lőellátást tesz lehetővé. Ha­rég széncserét javasolt a vonta 8000—10 000 tonna ház­magyar Nehézipari Minisz- tartási darabos szén cseréjét tériumnak, hogy a két or- tervezik ilyen módon, szág egyes vidékein kölcsö- A próbaszállítások meg­nösen gyorsíthassák, gazda- kezdődtek, értékelésük most ságosabbá tehessék a szén- van folyamatban. Az értéke­ezállítást és ezzel javíthas- lési adatok alapján fejlesztik sák a lakosság ellátását, majd ki rendszeresen a két Csehszlovákia kelet-szlovákiai ország szénszállítási cseréjét, részét ugyanis a távoli Nost (MTI) Még mindig nincs előrehaladás Genfben Barrington burmai küldött szovjet küldöttség vezetője általában a nemzetközi hely­elnökletével tartotta pénte- sürgette, hogy az értekezlet zetre. ken Genfben 139. plenáris lásson hozzá a Varsói Szer- A szovjet álláspontot tá­ülését a tizennyolchatalmi ződés és a NATO tagállamai mogatta felszólalásában Len­leszerelési bizottság. Az ülé- közti meg nem támadási gyelország és Csehszlovákia sen folytatták a vitát a nem- egyezmény szovjet javaslatá- képviselője, zetközi légkör enyhülésére és nak megvitatásához. Rámu- Az értekezlet hétfőn tartja a leszerelés előmozdítására tátott, hogy a nyugati hatal- következő ülését. szolgáló részintézkedésekről, mak az NSZK iránti "szoli­daritásból* akadályozzák en­nek a javaslatnak megvitatá­sát, Bonn pedig az atomfegy­verkezés érdekében minden­áron meg akarja akadályoz­ni egy ilyen egyezmény megkötését. * A szovjet küldött végül fi­gyelmeztetett: ha a nyugati hatalmak továbbra is eluta­sítják a meg nem támadási "egyezmény fontolóra vételét, így ez negatív kihatással lesz az értekezlet munkájára és Az osztrák közigazgatási bíróság ítélete a Habsburg-ügyben Az osztrák közigazgatási megállapítja, hogy a Habs­bíróság pénteken nyilvános- burg-ház feje által az oszt­ságra hozott ítélete — min- rák kormányhoz intézett ló­dén várakozáson túl — egy- jalitási nyilatkozat teljesen értelműen állást foglal Habs- elegendő ahhoz, hogy szám­, , . , _ uzetese befejezettnek nyilva­burg Ottó ausztriai hazaté- níttassék. résének jogossága mellett és Habsburg Ottónak a kor­Carapkin nagykövet, a De Gaulle egyelőre nem megy Washingtonba A De Gaulle—Kennedy ta- cia elnök washingtoni utazá­lálkozó híre csak 24 órát fog- sa egyelőre nem időszerű*, lalkoztatta a francia sajtót. Nincs szó arról sem, hogy Rusk amerikai külügyminisz- Kennedy európai útján Pá­ter szerdai nyilatkozata után rizsba látogasson, párizsi félhivatalos körökben Francia hivatalos körben megerősítették, "hogy a fran­Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellenőr- gálnl az újítások gazdasági zési Bizottság pénteken ülést hatékonyságát az élelmiszer­tartott. Meghallgata a KNEB ipar egyes ágazataiban, elnökének beszámolóját a Ugyancsak júliusban kezdő­legutóbbi ülés óta tett intéz- dik a fővárosban a lakosság kedésekről, s azokat jóváha- érdekvédelmének vizsgálata gyólag tudomásul vette,. Meg- az élelmiszerkereskedelem te­tárgyalta és elfogadta a "Ho- rületén. gyan segítik az anyagi ösz- Augusztusban vizsgálja a tönzők a beruházások kor- KNEB a tőkés országokkal szerű, gyors és olcsó megva- folytatott kereskedelem mér­lósítását* című vizsgálat ösz- legének kedvező alakulása szefoglaló jelentését, majd a érdekében tett intézkedése­sütőipar tevékenységének, a ket, valamint egyes kiemelt minőség alakulásának és az beruházások előkészítésének, egészségügyi rendszabályok lebonyolításának és haté­megtartásának vizsgálatáról konyságának helyzetét, készült előterjesztését. Augusztusban és szeptem­A bizottság elfogadta har- berben kerül sorra a főváros madik negyedévi munkatér- lakossága részére végzett ja­vét. E szerint a népi ellen- vító-szolgáltató tevékenység őrzés júliusban kezdi vizs- vizsgálata. (MTI) utalnak arra, hogy De Gaulle nem >híve az olyan csúcsta­lálkozónak, amelynek ered­ményességét nem látja bizto­sítva. De Gaulle mit sem változ­tatott külpolitikai céljain, csupán módszerein enyhített,< hogy feloldja Franciaország elszigeteltségét. A "barátsá­gos arc* diplomáciával ked­vező légkört akar teremteni, hogy újból felvethesse a Kis-Európa politikai egységé­nek kérdését. mány elutasító határozata el­len benyújtott fellebbezését az osztrák alkotmányjogi bí­róság is visszautasította. Ausztriában nagy megütkö­zést kelt most, hogy a köz­igazgatási bíróság viszont helyet ad Habsburg Ottó újabb felebbezésének. Az Osztrák Szocialista Párt pénteken délután összehívott villámértekezlete rendkívül élesen foglalt állást a köz­igazgatási bíróság meglepő ítélete és Habsburg Ottó ha­zatérése ellen. Végső esetben a szocialisták népszavazást követelnek a nagy izgalmat keltő kérdés eldöntésére. Az Osztrák Kommunista Párt — mint kiáltványban már . nyil­vánosságra hozta — a szocia­listák álláspontját támogat­ja és felhívja az osztrák dol­gozókat: akadályozzák meg Habsburg Ottó visszatérését Ausztriába. (MTI) Polarfc-teogeralatfjárókat küldenek a Csendes-ácewa Felt tengernagy, az Egye­sült Államok csendes-óceáni erőinek főparancsnoka pén­teken kétnapos látogatásra Xaipejbe érkezett. A tenger* nagy a megérkezéskor tar­tott sajtóértekezleten kije­lentette, hogy a legközelebbi jövőtől amerikai Polaris-ten­geralatt járók cirkálnak a Csendes-óceán vizein. ^^^^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 53. évfolyam, 126. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1963. június 1. Mire fordítják a 34 millió forintot az I. kerületben? Az 1963. évi költségvetésről tárgyalt a tanács Négy fontos témát tűzött napirendre tegnapi ülésén az I. kerületi tanács. A legna­gyobb érdeklődés azonban az 1963. évi jóváhagyott költség­vetési terv iránt nyilvánult meg. A tanácsülés résztvevői nem kis örömmel hallgatták Balogh Józsefnek, a pénzügyi osztály vezetőjének beszámo­lóját. mely szerint az I. ke­rület 34 millió 565 ezer fo­rinttal gazdálkodhat az idén. Érdeklődéssel tárgyalták, mi­lyen utakat hoznak rendbe. Lassan halad a Bécsi körút építése A Marostői utca kiképzésé­nek folytatására, a Töltés ut­ca kövezésével együtt egy­millió forintot fordítanak. To­vább folytatódik a Bérkert utca felújítása 2 millió 700 ezer forintos költséggel, a Bécsi körút úttestét pedig I millió 908 ezer forinttal épí­tik át. A Bécsi körút útépítésével kapcsolatban igen sok fel­szólalás hangzott el. Többen megkérdezték, hogy miért nem halad gyorsabban a munka, miért nem fejeződött be a kövezet felbontása. Sőt felajánlás is született. Sar­nyai Vencel tanácstag, a 11­es számú Autójavító Vállalat igazgatója vállalta, hogy 20 emberrel egy teljes napon át végeznek társadalmi munkát <a Bécsi körúton. A város és községgazdál­kodási keretből az idén lénye­gesen több jut az utak tisztí­tására, mint tavaly. Nagyobb da nyílik a Ságvári Endre utcában 100 férőhellyel, meg­felelő személyzettel ellátva. A bolthálózat fejlesztése Nagy figyelemmel hallgat­ták a résztvevők az intézke­dési terv ez évi programját is. Élénk vita alakult ki, ami­kor a bolthálózat fejlesztése került szóba. Több tanácstag elmondta, hogy a Vedres ut­cai boltot minél előbb be kellene zárni, mert az ottani állapotok tűrhetetlenek. Dr. Száva Lajos elmondta, hogy az üzlet raktárában beázik a cukor, a liszt s az üzlet a mai követelményeknek semmi­képpen sem felel meg. Az új szupermarket áruházat vi­szont csak 1964-re ígéri a ke­reskedelem. Ugyancsak töb­ben elmondták azt is, hogy néhány hete Szeged kül- és belterületén 4 óra után nem lehet a boltokban kenyeret kapni. Ha van is, már több napos. Kiderült az is, hogy ezért a boltvezetők a felelő­sek, mert nem rendelnek ele­gendő kenyeret, pedig a ke­nyérgyár és a sütőüzemek kapacitása nincs teljesen ki­használva. Hofgesang Péter­né a tejellátásról beszélt. El­mondta, hogy hiába jó a sza­vatossági idő a tejesüvege­ken, a tej mégis megsavanyo­dik. Kérte az illetékeseket, sürgessék egy új tejüzem mi­előbbi létrehozását Megválasztották a népi ülnököket A tanácsülésen ünnepélyes aktusra is sor került, az I. kerületi tanács végrehajtó bizottságának tagjai tették le esküjüket. Nagymihály Sán­dor, a szegedi járásbíróság elnöke ismertette a népi ül­nökök munkájának fontossá­gát, majd előterjesztette a szegedi üzemekben a dolgo-. zók által jelölt ülnökök meg­választását. A tanácsülés egy­hangúlag megválasztotta az üzemekben jelölt 107 népi ül­nököt. Magyar—lengyel árucsere Pénteken Budapesten alá­írták a Magyar Népköztársa­ság és a Lengyel Népköztár­saság kormánya között 1961 —1965. évekre szóló árucse­reforgalmi egyezmény bővítő jegyzőkönyvét. A kiegészítő jegyzőkönyv az 1964—1965. években mintegy 32 százalé­kos bővítést irányoz elő a hosszú lejáratú egyezmény eredeti előirányzataihoz ké­pest. Magyar pártküldöttség Kujbisevben A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, amely Nyers Rezsőnek, a párt Po­litikai Bizottsága póttagjá­nak és Központi Bizottsága titkárának vezetésével a Szovjetunióban tartózkodik, Kujbisevbe érkezett. A kül­döttség a területi pártszer­vezetnek a népgazdaság irá­nyításával kapcsolatos ta­pasztalatait tanulmányozza. (üomogyine íelv.) Jelentós építkezés folyik az újszegedi Haladás Tsz-ben. Százötvenezer forint ráfordításával két nagy gépszínt építenek. Az egyik már el is kcsziilt, a másik építése még tart. Képünkön: Szerelők a gépszín tetején. Indiai miniszter Apró Antalnál Manubai Sah, indiai kül- teken látogatást tett a par­kereskedelmi miniszter Bu- famentben, ahol Apró Antal, dapestre érkezése után pén- j^E^C?* w Átadták Kennedy és Macmillan válaszát Nyugati hírügynökségek egybehangzó jelentése szerint pénteken délután Moszkvá­ban a szovjet külügyminiszté­riumban átadták Kennedy amerikai elnök és Macmillan brit miniszterelnök válaszát Hruscsov szovjet miniszterel­nöknek az atomfegyverkísér­letek betiltását sürgető leg­utóbbi levelére. A nyugati államférfiak vá­laszának szövegét ezidő sp­rint még nem hozták nyilvá­nosságra. (MTI) Megtalálták a Thresher roncsait 'UH' (yunnázinm a lantfák között <fÜÍ! Váltsuk aprópénzre a százasokat # Kérem a jogosítván i/t!...

Next

/
Thumbnails
Contents