Délmagyarország, 1963. április (53. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

Győri Imre elvtárs rádiónyilatkozata W Versenyeznek i ^Y szeged Zenei naptár házfelügyelői | ' Katonai államcsíny Guatemalában 53. évfolyam, 77. szám Ára: 50 fillér Kedd, 1963. április 2. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Adósság nélkül zárták ez első tiegyedéwet és kezdték a másodikat A sz-- üzemek dolgozói három • 'tel ezelőtt ismer­ték- meg a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának, Revíziós Bi­zottságának és Ellenőrző Bi­zottságának együttes ülésén kiadott közleményt, amely a bfcá között arra hív fel, •gy dolgozzunk összefogva, te. -es erővel országépítő ter­vel k megvalósításán, s mi­előbo szüntessük meg a hosszan tartó tél okozta ter­meléskiesést. Több vállalat­nál a szocialista és e cí­mért küzdő munkáskollektí­va kezdeményezésére jelszó született: adósság nélkül zárjuk az első negyedévet és kezdjük a másodikat. Túlteljesítették az exporttervet Több év óta visszatérő je­lenség a szegedi cipőgyár­ban, hogy év elején nyers­anyag- és kellékellátás miatt akadozik a tervteljesítés. Az idén is kísértett a múlt. Bár decemberben az éves ex­portterv túlteljesítés mellett nagy gondot fordítottak az új tervév előkészítésére, mégis majdnem zsákutcába jutottak. A hideg miatt pon­tatlan volt a nyersanyag­szállítás, előbb felsőbőrből volt hiány, majd nem kap­tak rendszeresen vegyi anyagot. A szállító vállalat például csak a raktárból va­ló kiadásig vállalt felelőssé­get a vegyszerért, mert a hideg veszélyeztette használ-­hatóságát. A negyedév vé­gén pedig dobozhiánnyal küszködtek, már több mint 20 ezer pár cipő volt raktá­ron, szállításra készen. Nagynehezen megkapták a szükséges dobozd, s március 24-ig elszállították az ex­portcipőt. Sőt mintegy 6 ezer párral többet adtak a terve­zettnél. A szocialista címért küz­dő brigádok kezdeményezte verseny eredményeként jobb minőségű munkával csök­kentették a biztonsági tar­talékot. Két évvel ezelőtt, 1961-ben az exportmennyi­ség 21,8 százalékára volt szükség tartalékként, csak így teljesíthették a tervet a minőségi vizsgálat és át­vétel után. Tavaly ezt a tar­talékot 10,8 százalékra csök­kentették, az idén pedig már elérték a 7,5 százalékot. Ez­zel a tervezetnél több cipőt adtak a népgazdaságnak. Adósság nélkül, de nem problémamentesen kezdték a második negyedévet. A dobozellátással még mindig baj van. A szállításra kész cipőket feleslegesen tárol­ják a raktárban, ahelyett, hogy útba indítanák a Len­gyel Népköztársaságba és a Szovjetunióba. A felesleges tárolás nemeseik plusz mun­kával jár. Másfajta dobozba kell rakni a cipőket, s ezzél rongálódnak a dobozok, tö­rődnek a cipők. A telepek helyett is dolgoztak A Xl-es Autójavító Válla­lattól már a múlt hét végén szombaton a déli órákban jelentették a negyedéves terv teljesítését A termelé­si siker a dolgozók jó mun­káját dicséri, ugyanis a sze­gediek, a hódmezővásárhe­lyiek és békéscsabaiak he­lyett is dolgoztak. Békés­csabán két hónappal elhú­zódott az ottani telep építé­sének munkája. Ez termé­szetesen termelési kiesést is jelentett. A szegedi üzem főjavító műhelyének dolgo­zói segítették ki a bajból a vállalatot azzal, hogy túltel­jesítették tervüket. Az eredményes munkáért a szocialista brigádokat több mint tízezer forinttal jutal­mazták. Most az április 14-e tiszteletére rendezett ünnepi pártnapon további ötezer fo­rintot osztanak • majd szét a téli időszakban jó munká­jukkal kitűnt dolgozók kö­zött. A törzsgárdának köszönhető A szegedi jutaárugyár, amely hétfőn a Szegedi Ken­derfonó-, és Szövőipari Vál­lalat telephelyeként kezdte a munkát ugyancsak szép eredménnyel dicsekedhetett. Itt januárban, februárban nem a hideg okozta a terme­léskiesést, hanem a szak­munkáshiány. Az év első heteiben több mint tíz szak­munkás hiányzott a gépek mellől. S az újak, akiket időközben vettek fel, csak a negyedév végére zárkóztak fel némileg a többiekhez. Ezért a régi szakmunkások­ra, a törzsgárdára nagyobb feladatok hárultak az első negyedévben. Elsősorban nekik köszönhető, hogy adósság nélkül kezdték az új negyedévet Pénteken került sor az 1962. évi nyereségrészesedés kiosztására az üzemben. Az eddi© jelentések szerint a szegedi üzemek között a legtöbb pénzt 23 napi kere­setnek megfelelő összeget a jutagyáriak kapták. Hruscsov fogadta a szórnál! parlament küldöttségét Az üdülésen tartózkodó Nyikita Hruscsov szovjet mi­niszterelnök hétfőn fogadta a Szomáli Köztársaságnak a Szovjetunióban tartózkodó parlamenti küldöttségét. Az új svéd követ bemutatkozó látogatásai Kállai Gyula, a Miniszter­tanács elnökhelyettese hét­főn bemutatkozó látogatá­son fogadta Harry A. M. N. Baggef. a Svéd Királyság új magyarországi rendkívüli kö­vetét és meghatalmazott mi­niszterét. Ezt követően Vass istvánné, az országgyűlés el­nöke fogadta a követet A kubai nagykövet dr. Oriutay Gyulánál Quintrn Píno Machado, a Kubai Köztársaság távozó magyarországi nagykövete hétfőn búcsúlátogatást tett dr. Ortutay Gyulánál, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkáránál. A nagykövet köszönetet mon­dott a népfront támogatásá­ért, amellyel hozzájárult a kubai és a magyar nép ba­rátságának elmélyítéséhez. Francia válasz február 5-i Párizsban hétfőn nyilvá­nosságra hozták a francia kormány válaszát a Szovjet­unió ez év február 5-i jegy­zékére. A szovjet jegyzék — mint ismeretes — megálla­pította, hogy a De Gaulle és Adenauer által aláírt »francia—német együttmű­ködési szerződés faltörő kos, LEVESPORKOCKÁZÓ a Szovjetunió jegyzékére amely az európai béke amúgy sem szilárd épülete ellen irányul.* A francia válasz elutasít­ja a szerződés elleni szov­jet tiltakozást, s kijelenti, hogy az "egyezmény nem ütközik a négy szövetséges hatalom által a második vi­lágháború végén vállalt kö­telezettségekbe, s Nyugat­Berlinre való kiterjesztésé­hez hozzájárulnak a szövet­séges hatóságok«. Fontos történelmi okmányokat adtak át Moszkvában a magyar néphadseregnek A. M. Sevcsevko vezérőr­nagy, a szovjet fegyveres erők nevében hétfőn a Szov­jet Hadsereg Központi Há­zában ünnepélyes keretek kö­zött több mint 130 darab ok­mányt, fényképmásolatot, hadparancsot, filmtekercset és más dokumentumot adott át Kiss Lajos ezredesnek, a Magyar Népköztársaság moszkvai katonai attaséjá­nak. Az okmányok a szovjet hadsereg magyarországi fel­szabadító harcának sok, ed­dig ismeretlen eseményét idézik fel, bemutatják a má­sodik és harmadik ukrajnai front hadműveleteinek kü­lönböző állomásait A dokumentumok között van a második ukrajnai front vezérkarának 1944. szeptem­ber 9-i hadműveleti jelenté­se, a 6. páncélos gárdahad­sereg debreceni hadművele­tének terve, a Miskolc, Bu­dapest, Szeged és más váro­sok felszabadításáért vívott (hacccfc sok okmánya, grót Stomm Marcell és D eseő László horthysta táborno­koknak a magyar honvédek­hez, tisztekhez és táborno­kokhoz intézett felhívása, amelyben a céltalan vérontás megszüntetésére és azonnali megadásra szólítja fel a né­metek oldalán harcoló ma­gyar alakulatokat, Mali­novszkij és Tolbuhin mar­sallnak Budapest német és magyar parancsnokaihoz in­tézett ultimátuma, a szovjet hadvezetőség számos röpira­ta, falragasza és felhívása, a magyarországi harcokat irá­nyító két marsall és tizenhá­rom tábornok egykori fény­képe. Az ajándékok között látható annak a három szov­jet harckocsizónak a fényké­pe is, akik elsőkként léptek magyar földre. Az átadott filmtekercsek bemutatják Budapest ostro­mát és felszabadítását, a szovjet csapatok fogadtatását a felszabadott Bécs atcákte Tíz tekercs, eddig sehol fel nem használt néma felvétel mutatja be a harcok sok-sok epizódját. Ezeket a filmeket a hadra kelt szovjet hadsereg operatőrei sok helyen az el­ső vonalban készítették. A magyar néphadsereg Hadtörténelmi Múzeuma szá­mára Sevcsenko vezérőrnagy ugyanakkor átadott sok fegy­vert és egyenruha-mintát, amelyek az 1944—45-ben ha­zánkat felszabadító szovjet csapatok felszereléséhez tar­toztak. Közöttük vannak pus­kák, géppisztolyok, karabé­lyok, revolverek, gépfegyve­rek, katonai zubbonyok, kö­penyek, menetfelszerelési tárgyak. Kiss Lajos ezredes a ma­gyar néphadsereg nevében köszönetet mondott a szov­jet fegyveres erők értékes ajándékáért. Az átadott ok­mányokat és kiállítási tár­gyakat hamarosan-Bndapesó­ne szállíöák. (Somogy iné felv.) A Szegedi Konzervgyár az utóbbi hetekben kitelepítette "Jestor* üzeme egy.részle­gét az Ilona utcából! Ezzel eleget tett a környék lakói kérésének. Amikor ugyanis a Budapesti Vágóhidról Szegedre telepítették a Jestor levesporgyártást, nem épí­tettek zárt rendszerű hidralizáló üzemrészt. Az elmúlt betekben a gyar telepén el­készült az új üzemrész, s itt kapott helyet a csomagolórészleg is. A régi csomagolo­c: épek mellé most ujak kerültek. Egy kockázó és két automata csomagologep. Ke­uünköuc.4* tetbxtá **ank& közben Ofvenévesek ünnepsége (Llcbmann fetv.) Ács József alezredes emléklapot ad át az ötvenévesek nevében felszó! alt Berta Istvánnak ötvenéves férfiak töltötték hogy most már békés kor vár meg vasárnap a Szabadság rájuk, amelynek fenntartá­Filmszínház széksorait. Töb- sán őrködik néphadseregünk ben feleségükkel, családtag- is. Meleg szavakkal szólt ar­jaikkal jöttek el az ünnep- ról, hogy bár elkerülnek a ségre, amelyet a Magyar hadkötelesek soraiból, deto­Néphadsereg Szeged városi vábbra is számítanak rájuk.;, kiegészítő parancsnoksága Az ötvenévesek nevében rendezett tisztéletükre abból Berta István szólalt fel. Még­az alkalomból, hogy idén ható perced voltak az ün-' kikerülnek a tartalékos had- nepségnek, amikor jelképe­kötelesek soraiból. Az ün- sen átadta a fegyvert Gémes népség elnökségében foglal- Ferenc honvédnak, majd út­tak helyet a honvédség kép- törő lányok, fiúk vonultak viselőm kívül a városi párt- be és a legifjabb nemzedék bizottság, a városi KISZ-bi- nevében köszöntötték az ün­zottság, a népfrontbizottság, népség résztvevőit, valamint a rendőrség, mun- Az MSZMP Szeged városi kásőrség képviselői is. bizottságának üdvözletét to'l­A Himnusz elhangzása mácsolta dr. Lőkös Zoltán, a után Katona Béla százados, pártbizottság tagja, a Dél­Szeged városi kiegészítő pa- Magyarország főszerkesztője, rancsnok nyitotta meg az ün- majd az ünnepség végeztével népségét, majd Ács József az 50 éves, volt hadkötelesek alezredes, Csongrád megyei átvették emléklapjaikat, kiegészítő parancsnok mon- Az ünnepeltek tiszteletére dott ünnepi beszédet. Az idei . Nemzeü Szinház 50 evesek küzdelmes eletere, ,a „ két háborút megért múltjára művészei sikeres műsorral visszapillantva hangoztatta, kedveskedtek.

Next

/
Thumbnails
Contents