Délmagyarország, 1963. február (53. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

Szombaton értelmiségi gyűlés a Szabadság Filmszínházban Előadó: Szirmai István elvtárs Holnap, február 2-án, szombaton délelőtt 11 órakor a Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi városi bizottsága éa a Hazafias Népfront szegedi városi bizottsága értel­miségi gyűlést rendez Szegeden, a Szabadság Filmszín­házban. Az értelmiségi gyűlés előadója Szirmai István elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 53. évfolyam, 26. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1963. február 1, A HŐSIESSÉG, AZ ÖNFELÁLDOZÁS TANÚBIZONYSÁGA w SAJTÓTÁJÉKOZTA­TÓT TARTOTT AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ SZEGEDI KÖNYVEKRŐL , PETÖFITELEP OROMÉI ÉS GONDJAI Ülés! tartóit a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége A Hazafias Népfront Or- jelnek az illetékes népfront­szagos Tanácsának elnöksé- bizottságok által elfogadott ge csütörtökön a mozgalom és felterjesztett lajstromát székházában ülést tartott A vitában felszólalt: Dano­Kállai Gyula elnöki meg- vits Lajos, Darvas József, nyitója után az elnökség Dobi István, Göncz Ilona, meghallgatta Harmati Sán- Kádár János, Ortutay Gyula dórnak, a Hazafias Népfront és Szakosíts Árpád. Országos Tanácsa titkárá- A Hazafias Népfront Or­nak tájékoztatóját a válasz- szágos Tanácsának elnöksé­tási előkészületek eddigi sza- ge a választókerületi lajstro­kaszáról és a jelölő gyűlések mókát elfogadta és a válasz­S^fő^ln « megfelelően megyej választókerület kép- megküldte az országos vá­viselő- és pótképviselő-jedölt- laeztásd elnölcségnek. (MTI) forintot fordítanak Szegeden a villanyhálózat korszerűsítésére Május 3-ig 220-as feszültség lesz minden házban Véget ért az SZVSZ végrehajtó bizottságának 26. ülésszaka Háromnapos tanácskozás főtitkár foglalta össze a há­után csütörtökön befejezte rom napirendi pont vitájában munkáját a Szakszervezeti elhangzott felszólalásokat, Világszövetség végrehajtó bi- majd a küldöttek elfogadták aottságának 26. ülésszaka. Az az előterjesztett határozati Utolsó napon Louis Soillant javaslatokat (MTI) Fogadás a magyar—lengyel kulturális egyezmény aláírásának 15. évfordulója alkalmából A magyar—lengyel kultu- zete és a magyar tudományos ralis egyezmény aláírásának é,et számos kiemelkedő sze­1S. évfordulója alkalmábol mélyisége- (MTI) Henryk Grochulski, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete csütörtökön este fagodást adott a Gundel Étte­remben. A fogadáson megje­lent Ilku Pál művelődésügyi miniszter, Hollai Imre, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályénak vezetője, a Külügyminisztérium, a Mű­velődésügyi Minisztérium, a Kulturális Kapcsolatok Inté­Magyar küldöttség utazott Genfbe Dr. Bognár Józsefnek, a Kulturális Kapcsolatok Inté­zete elnökének vezetésével magyar küldöttség utazott Genfbe, ahol részt vesz -A tudomány és a technika fel­használása a gazdaságilag kevésbé fejlett területek ér­dekében* címmel február 4­tol 20-ig rendezendő ENSZ­konfeteficián. (MTI) Szegeden 1957 elején kez- a Petőfi Sándor sugárút ál­dődött meg a lakóházak vil- tal határolt területen — lanyhálózatának korszerűsí­tése, az áttérés a 220-as fe­szültségre. Az ingatlankezelő vállalat, pontos felmérés Fokozta a helyzet súlyossá­| gát, hogy az utóbbi években mintegy 110 állami ház fe- 'S™ sokat vásároltak és szül tségáttérése áthúzódott használtak elektromos ház­erre az cvre. tartási gépeket. Azokban a házakban azonban, ahol VÍUKUIL, P^IIWJO ici 11K.-1C® A . mewalósításá- uzwiiikui, alapján, részletes tervet ké- A^rvJtíjen Walórtttete ninw mdelés _ tehát ért a városi tanács tervosz­tálya mindjárt az év elején szí tett, mely szerint több ütemben 1964-re befejezik a városban az áttérést a 220-as 'Ttó^' alapján évről ^T^f-^-L^^ évre folyamatosan meg is Si^^0 T történt a város eev-esv te- amely ebben az ügyben a rülrtén V áttói^^Szben megrendelő szerepét tölti be ruieten az auer-es, xozoen „tw-iu az érintésvédelem nem biztosí­u x.i. .. i L w tott —, veszélyes az elekt­hozzálátott a kapacitás biz- házta^ eé^k tó^z­Vitásához, és éppen a na- S. ^nSt^ lat keletkezik, hideg padlos helyiségben a gép kezelője nem védett az áramütéstől. A háztartási gépek nagy né­azonban kiderült, hogy a Bel- ^^^ii^íf1^' szót éppen a köves kony­városban a kábelhálózat biztosítani A Lsongraa me hÁkb mosókonyhákban annyira elavult, korazerut- használják, len. hogy meg kellett gyorsítani K átépítés ütemét. Határozat született, mely sze­rint 1964 helyett 1962. no­vember 30-ig be kellett vol­na fejezni Szegeden a vil­lanyhálózat korszerűsítését. Objektív akadályok miatt azonban az utolsó ütem — a Lenin körút, az Április 4. Tíz íj kenyérgyárat és sütőüzeme! adnak ét az idén Csütörtökön az Élelmezés­ügyi Minisztériumban Vo­kány Béla, a sütő- és tészta­ipari igazgatóság vezetője tájékoztatót tartott Jég alatti halászat Az NDK-ba utaznak a fehértói tükörpontyok A Szegedi Tógazdaság sán- gekben sem szünetel a ha­dorfalvi és fehértói üzem­egységében nagy erőfeszíté­seket tesznek a környék za­vartalan halellátásának biz­tosításáért és a sürgős ex­port megrendelések teljesí­téséért A legnagyobb hide­Dél-Dunántúlon már félméteres a hóréteg Tovább tart a hideg, újabb havazásokra van kilátás A kissé enyhébb és a hi­deg légtömegek cseréje or­szágszerte erős havazást oko­zott. A frissen hullott hóréteg már csütörtökön reggelig több helyen —• főleg az or­szág északkeleti vidékein — elérte a 10 centimétert. A teljes hótakaróvastagság északkeleten 20—30 centimé­ter között váltakozik, a Ti­szántúlon 10—20, a Duna— Tisza közén átlagosan 15— 30. délen 30 centiméternél is vastagabb, a Dunántúl ke­leti és északi részein 15—30, a déli területein 40—50 cen­timétert mértek legutóbb. Barcs környékén már csak­nem 60 centiméteres a "hó­bunda*. A Meteorológiai Intézet Központi Előrejelző osztá­lyára érkezett jelentések szerint hazánkban a jelek szerint tovább tart a hideg, bár pénteken valószínűleg a csütörtökinél csak egy-két fokkal magasabb maximu­mok alakulnak ki. Újabb havazásokra, kisebb mérté­kű hófúvásokra is számíta­nunk kell még. (MTI) A szegcdi járásban minden út járható A szerdai havazás sok utat tett járhatatlanná a szegedi járásban. Különösen a déli községek — Asottha­lom. Pusztamérges, Rúzsa — útjait torlaszolta el a hó. A KFM Szegedi Közúti Igaz gaiósága azonnal megkezd­te az utak tisztítását Sze: dáról csütörtökre virradó éj­szaka és tegnap egész nap £5 hóeke, lánctalpas trak­tor és sok ember tisztította az utakat Tegnap, csütörtökön este 7 órakor vonultak be a gépek a szegedi járásból, s vala­mennyi utat megtakarítot­tak a hóakadálytól. A közúti igazgatóság szakemberei ál­landó készenlétben állanak, s újabb havazás esetén azonnal megkezdik az utak tisztítását. "ászát, pedig a tavakon leg­alább öt fokkal van hide­gebb, mint például a szántó­földeken, pedig ott is der­mesztő a széL Már korán reggel mun­kába állnak a brigádok, s a tavakon harminc-negyven centiméter vastag jégpán­célt törnek fel csákányok­kal, fejszékkel, szabályosan körülvágva a háromszázöt­ven négyzetméteres telelte­tő medencéket. így teszik bele a nagy hálót s a jég alatt húzzák végig. Negyven­ötven mázsa tükrös- és pik­kelyes ponty kerül ilyenkor szárazra. A legnehezebb a zsákmány kiemelése, mert ezt a fagyos vízben állva végzik. Utána a halakat osztályozzák és speciális szállítóvagonokba teszik. Csütörtökön nagy szállít­mány indult Fehértóról: 125 mázsa tükrösponty utazott a Német Demokratikus Köz­társaságba. Hazai fogyasz­tásra hetenként mintegy nyolcvan mázsát adnak át a Halértékesítő Vállalatnak. Hat és fél ezer mázsa ha­lat tárolnak jelenleg a te­leltető medencékben s az értékes állományt nagy gon­dossággal óvják az időjárás ártalmaitól. Lékelik a jeget, ' s naponta végeznek oxigén­| vizsgálatot. Utakat söpör­nek a tavakon, eltávolítva a havat egy széles sávban a jégpáncélról. Ennek az a je­lentősége, hogy napfénv és világosság hatol a tófené­ken pihenő pontyokhoz. Ter­mészetesen nem feledkeznek meg a gazdaság vezetői a hő­siesen helytálló dolgozókról sem. Rendszeresen kapnak forró teát a szó szoros ér­telmében a jég hátán tevé­kenykedő emberek a Szegedi Elektromos és Vas- ^ ipari Szolgáltató Ktsz, vala- A városi tanács tervosztá­mint a Kiskunfélegyházi lya erre a nagyarányú mun_ Építő Ktsz dolgozói mintegy kára biztosított pénzt és ki­vitelezőt is. Negy es fel mil­másfél millió forintos kőit- ijó^ költségen seggel hamarosan megkez­dik és április 30-ra be is n»<* ebben sz évben mlnt­fejezik a hálózat korsze- tety ezer lakóhazban bizto­rűsítését. sítják az érintcsvédelmct. így a Dél-Magyarországi A munkát a Csongrád Me­„ — , „ Áramszolgáltató Vállalat há- gyei Villanyszerelő Vállalat útja, a Hámán Kató utca és rom ütemben, április 12-én apnlJf 30*an meg is kezde­először a Rákóczi utcai J*. de a °f*?ngrád j^gf1 transzformátor körzetébe tar- Tervező Vállalat az énntte­tozó házakat kapcsolja át ved,eln™Ltarvezesét 220-as feszültségre, április ««* "^szkf" ^dta vállalni, 19-én a Hámán Kató utcai a_Szegedi Műszaki es Terve­trafóhoz tartozó körzetet, má- *» Kt?z P^K csak az ey ve­jus 3-án pedig a Bécsi körút eéig folyamatosan vállalta e és környéke hálózatát. Ezzel tarvek elkészítését Így most Szegeden be is fejeződik a ugyancsak nehéz a helyzet, magasabb feszültségre való a Szegedi Ingatlantól áttérés. 2610 Vállalaté, mert hiaba ' Éppen a villanyhálózat van meg a kapacitás ha konszerűsítése közben derült nincs terv nem kezdhetik ki, hogy Szegeden azokban meg a munkát. A hazakban a házakban, amelyekben már pedig sürgős lenne az érin­régebben, vagy kezdettől fog- tésvédelmi hálózat mielőbbi va 220-as feszültség volt, kiépíté6e. jó ienne, ha ide­csaknem teljesen elavult jében megoldanák ezt a ne­az érintésvédelmi hálózat, héz problémát. Elmondta, hogy erre az évre 110 millió forint beru­házást terveznek a sütőipar­ban. A fejlesztés útja to­vábbra is új üzemek építé­se és a régiek korszerűsíté­se. Az év első hónapjaiban átadják rendeltetésének a kazincbarcikai, a kallói (Nógrád megye), a szobi, a kaposvári és a zalaegersze­gi új kenyérgyárat, illetve sütőüzemet. Az év második felében helyezik üzembe a győri, a makói, a sellyei, a salgótarjáni és a balatonfü­redi új sütödét. Befejeződik több régi üzem korszerűsí­tése is. Új kenyérgyár és sütő­üzem építése kezdődik Izsá­kon, Kecskeméten, Szarva­son, Ricsén, Enyingen, Bal­mazújvárosban. Tarnamérán, Lábatlanon, Szigetszentmik­lóson, Baktalórántházán, Bonyhádon, Pápán és Zala­szentgróton. Sor kerül az oroszlányi, a ceglédi. a szentendrei, a monori, a marcali, a zirci és a veszp­rémi sütőüzem korszerűsíté­sének megkezdésére. ÖMLIK A SZÉN Az idei tél napi hőmérséklete eltér a sok évi át­lagtól. Tavaly ilyenkor a jamtári középhőmérséklet csak mínusz 0,6 fok volt, most eléri a mínusz 10—15 fokot. Ez a szokatlan hideg szokatlan mértékben növelte a lakos­ság tüzelőigényét, az üzemek, vállalatok fűtéséhez szük­séges tüzelőanyag mennyiségét. Minden elismerés és di­cséret azoknak a bányászok nak, vasutasoknak, akik igye­keznek megbirkózni a rendkívüli feladatokkal, amelye­ket a rendkívüli időjárás követel tőlük. A Pécsi Szénbányászati Tröszthöz tartozó Széche­nyi-akna naponta több mint 1600 tonna szenet adott az országnak, ütszázhúsz méterre a föld alatt az akna nyolcadik szintjén dolgozik a Szeifert-csapat. A kapa­rón érkezett szénnel töltik a csilléket és 2—3 percen­ként kapcsolják a szerelvényhez a szénnel teli csilléket. A képen: ömlik a szén a kaparószalagróL

Next

/
Thumbnails
Contents