Délmagyarország, 1963. január (53. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

VIL'AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A hó még nem akadály SZOCIALISTA MŰNK P A 33. évfolyam, 1. szám Ára: 50 fillér Csütörtök, 1963. január 3. jl-jtn­Tovább korszerűsítik a megye úthálózatát Szegeden felújítják a Csongrádi sugárút egy részét és a repülőtérhez vezető utat n [ A mai naptól: közöljük : : Szolzsenylcin : : kisregényét : A KPM hódmezővásárhe­lyi Közúti Igazgatóságán az 1962-es év munkájának érté­kelésével egyidőben készítet­ték el az 1963-as év tervét. Tövisfalvi Péter igazgató el­mondta, hogy idén Csong­rád megyében 37 millió forintot fordíta­nak a közutak korszerűsí­tésére, felújítására, ezen­kívül mintegy 15 millió fo­rintot karbantartásra. Az eddigi gyakorlattól el­térően a felújításra kerülő utakat a növekvő forgalom­nak me-gf . ően szélesítik. Általában ' -4 méterről hat méterre. Ugyancsak jelentős változás, ogy míg korábban vényháza és Csanytedek kö- szentes—orosházi főközleke- [ ri »• , • « zötti 12 kilométeres szakasz dési útvonal 7 kilométeres • UVOrSIlSla 3. lOttO J korszerűsítésére. Ezt az utat szakaszát. Így idén ősszel * — a Szeged—Csongrád kö- Szentes—Orosháza között zött vezetőt — az ötéves már végig korszerű úton tervben végig modernizálják, így a következő évekre még két szakasz marad hátra. 1963-ban Szegeden a Csong­rádi sugárút mintegy 700 méter hosszúságú felújítási munkálatait is elvégzik. A körúttól a városból kifelé haladva aszfaltozzák, s ala­kítják át az utat. Az új, kor­szerű út 9 méter széles lesz, s építésével egyidőben a közművesítést is elvégzik. Ez igen költséges munka lesz, közlekedhetnek a járművek. jutalom­sorsolásáról Az új esztendőre hótakaró borult Szegedre. Ez azonban még nem jelent akadályt a közlekedésben. Zavartalanul szállítják az utasokat a villamoson is, ám ehhez szükséges tisztán tartani a pályát. Képünkön: a vágányokról taka­rítják a havat. itatott makadámutakat ké- hiszen számítások szerint szítettek, most már fokoza­tosan a jobb és tartósabb asz­faltburkolatok építésére térnek át. A közutak korszerűsítése­kor néhány szakaszon a sze­gélyezést is elvégzik. Egye­lőre nem mindenhol, mert ez igen költséges munka. A közúti igazgatóság szakem­bereinek számításai szerint egy kilométer útszakasz két­oldali szegélyezése közel 150 ezer forintba kerül, s ebből az összegből több száz négy­zetméter makadámutat épít­hetnenek. Az igazgatóság folyamato­san korszerűsíti a több mint ebből a városon kívül hét kilométer utat aszfaltozhat­nának. Ugyancsak jelentős az 3-ös számú Bu­dapest—Szeged—Belgrád főközlekedési út moderni­zálása. E munka során Szeged és Szatymaz között mintegy 7 kilométeres szakaszt korsze­rűsítenek. 1963-ban kerül sor a Szeged—Röszke között ve­zető közíel 4 kilométer hosz­szú makadámút átépítésére. A repülőtérre vezető úgy­gyeptéri, jelenleg szinte járhatatlan rossz utat is idén hozzák rendbe. A tervek szerint itt mintegy 30 kilométer hosszú szeged— -fvilométer hosszú-sávú kiskunhalasi főközlekedési masfel kllometer hosszusagu útvonalat. 1961-ben ebből 12 kilométert hoztak rendbe, Idén ismét 7 kilométer hosszú sza­kaszt újítanak fel Bordány és Üllés között. A második ötéves terv pormentes útburkolatot épí­tenek. Ezenkívül természetesen Csongrád megyében még több utat hoznak rendbe. Idén fejezik be például a Hódmezővásárhely—Marosle­egyik jelentős útépítő mun- le közötti út még hátralevő kajának számít a Szeged— Csongrád főközlekedési út korszerűsítése. Az 57 kilo­méter hosszú útból 1961-ben Sándorfalva és Szeged kö­zött 12 kilométert felújítot­tak. Idén kerül sor a Sö­ötkilométeres szakaszának korszerűsítését, melynek földmunkálatait tavaly már elvégezték. Ugyanennek az útnak a makói átkelési sza­kaszát is felújítják. Korsze­rűsítik ezenkívül a 421-es r Újévi táviratváltás magyar és külföldi államférfiak között Az újesztendő alkalmából a magyar állami és pártve­zetők táviratot intéztek a Szovjetunió Kommunista Pártja és kormánya vezetői­hez A távirat — amelyet Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Minisztertanács el­nöke és Dobi István, az El­nöki Tanács elnöke írt alá, a többi között hangoztatja: mus alapjainak építésében. Nem kétséges, hogy a szocia­lista társadalom teljes fel­építésének nagyszerű felada­tait, amelyeket a pártnak a közelmúltban megtartott VIII. kongresszusa jelölt meg, szintén sikeresen meg­oldják.­* Péter János külügyminisz­ter az újesztendő alkalmából ugyancsak táviratban üdvö­»Az elmúlt év során a béke, zölte Andrej Gromikót, a a szocializmus és a haladás Szovjetunió külügyminiszte­erői újabb nagy győzelmeket rét, aki hasonlóképpen táv­arattak, s ebben döntő része iratban válaszolt a köszön­van a Szovjetunió Kommu- tésre. nista Pártja Központi Bizott­ságának, kormányának és né­pének.­r »-, N. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Minisztertanács el­nöke, valamint L. Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke táviratában hangsúlyozta: Január elseje óta A Szegedi Textilművek telepe a dorozsmai pamutszövő "A kapun egyelőre még változatlan a felírás: a Pa­mutipari Vállalat V. számú telepe, Kiskundorozsma. Pe­dig január elsejétől már a Szegedi Textilművekhez tar­tozik a dorozsmai pamut­szövő üzem. Persze a tábla­csere csak formalitás: a vál­tozást úgysem az jelezné. Változás pedig van. Igaz, nem 1963 hozta, hiszen már ősz óta együtt mun­kálkodik a két üzem. Most már a szövőipari tanu­lók második csoportja jár ki gyakorlati oktatásra a textil­művektől Dorozsmára. A há­ború óta befejezetlenül álló üzemház tetőszerkezete de­cember elején megérkezett Angliából, a hónap közepén, a 31-es építőipari vállalat is megkezdte a felvonulást. Előbb lebontotta az időjárás következtében tönkrement felső téglasorokat, azután hozzáfogott az épület feláll­ványozásához. Jelenleg ép­pen áll a munka, a betono­zás különben is attól függ, hogy sok kemény fagy lesz-e a télen. Ha minden sikerül, már­cius végén kész az új üzem­ház, s még az első félév idején felszerelik a 112 új kínai szövőgépet, is. Így válik a dorozsmai gyár a szakmunkásképzés iskolájává anélkül, hogy megszűnne termelő üzem lenni. Egyébként 1962—63 fordu­lóján a munkában nemigen vermi észre semmiféle vál­tozást. A 176 öreg szövőszék éppúgy zakatolt tegnap is, mint a múlt héten. Techni­kai állapotuk feljavítása — mely 1960-ban kezdődött el — idén is szerepel a prog­ramban. A termelt áruk összetétele ugyancsak azonos maradt a korábbival, s bár még a részletes első negyedévi tervet nem kap­ták kézhez, a munka vala­mennyi feltétele biztosí­tott. Ugyancsak üdvözlő táv­iratváltás volt a magyar ál­lami és pártvezetők, valamint a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a Kínai Népköztár­saság, a Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság, a Len­gyel Népköztársaság, a Mon­gol Népköztársaság, a Német -A szovjet nép őszintén Demokratikus Köztársaság, a örül a testvéri magyar nép Román Népköztársaság és á sikereinek, amelyeket a Ma- Vietnami Demokratikus Köz­gyar Szocialista Munkáspárt társaság állami és pártvezetői vezetésével elért a szocializ- között. Fogadás Havannában a kubai forradalom évfordulóján Osvaldo Dorticos kubai el- Castro miniszterelnök-helyet­A villamosvezetőknek és a kalauzoknak jól jön ilyenkor a meleg tea a végállomásokon. Hómezők Délnyugat- Angliában Általános faggyal és hóval köszöntött be az új év Enrópában Az új év még több jeget és Több mint 12 000 autómunkás havat hozott egész Európa- volt kénytelen munkáját szü­nök január 1-én nagy foga­dást adott Havannában a ku­bai forradalom győzelmének negyedik évfordulója alkal­mából. A fogadáson megjelentek: Raul Castro miniszterelnök­helyettes, Blas Roca, Joaquin Ordoquit, Augusto Martinez Sanchez, a Kubai Egyesített Forradalmi Szervezetek Or­szágos Vezetőségének tagjai és más vezető személyiségek, a különböző forradalmi és társadalmi szervezetek kép­viselői. A külföldi vendégek között részt vett a fogadáson Pavel Popovics szovjet űrha­jós, P. N. Fedoszejev, a for­radalom évfordulójának ün­nepségeire Kubába érkezett szovjet küldöttség vezetője, N. I. Krilov marsall, a szov­jet katonai küldöttség veze­tője és a küldöttség tagjai. A fogadás után meleg­hangú, baráti beszélgetés ala­kult ki Dorticos elnök, Raul tes, valamint Pavel Popovics és Fedoszejev között. A be­szélgetésben részt vett A. I. Alekszejev, a Szovjetunió rendkívüli és meghatalma­zott nagykövete is. (MTI) nak, főleg Angliának. A ki­tartó havazás és a jeges szél Anglia jó részét sarkvidéki tájhoz tette hasonlóvá. Száz év óta csak egy eset­ben, 1881-ben volt hasonló kemény tél. A legjobban érinti a hideg az egyébként enyhe dél- és délnyugat-angliai területeket. A kis falvak tucatjával szi­getelődtek el a külvilágtól. Helikopterrel biztosítják a lakosság élelmiszerellátását. Több mint kétszáz főút­vonal ós több ezer bekötő út forgalmát megbénította a hó és a jég. Több ezer katona és rendőr éjjel-nappal dolgo­zik az elszigetelt területek felszabadításán. Az ipar is érzi már a rend­kívüli hideg bénító hatását. neteltetni, mert nem lehetett biztosítani a szükséges al­katrész utánpótlást. ' A skóciai hegyekből több halálesetet jelentettek a je­ges idő okozta szerencsétlen­ségek követkeretében. Svédországban tovább tart a nagy hideg, a hőmérő mí­nusz 35 Celsius alá süllyedt. Tovább tart a kemény hideg Hollandiában is. A hőmér­séklet mínusz 15 fok körül mozog. Amszterdamnál kisik­lott egy vonat, amikor egy közel kétméteres hótorlasz­nak futott. A közutakon szá­zával vesztegelnek a megre­kedt járművek. Keddre virradóra Moszk­vából mínusz 22 fokot, Var­sóból mínusz 20 fokot jelen­tettek. (MTI) Hruscsov válasza a Daily Express kérdéseire a leszerelésről, Nyugat-Berlinről, a Szovjetunió és az USA viszonyáról Kuba megünnepelte forradalma győzelmének negyedik évfordulóját Kuba népe szerdán mag- téren katonai díszszemle és ünnepelte a kubai forrada- színpompás népi felvonulás lom győrelmének negyedik volt. évfordulóját. Fidel Castro miniszterelnök Havannában a Jósé Marti nagy beszédet mondott (MTI) Nyikita Hruscsov az új év előestéjén válaszolt a Daily Express című angol lap szer­kesztőségének a nemzetközi helyzettel kapcsolatos kérdé­seire. »A Szovjetunió az elkövet­kező évben még szilárdab­minden nukleáris fegyverkí- "Angliának és az Egyesült sérletet, "ha a nyugati nuk- Államoknak a föld alatti leáris hatalmak ugyanilyen atomfegyver-kísérletek kér­álláspontot foglalnak el az désére vonatkozó ellenveté­ENSZ felhívásával kapcso- sei zavarják*. A Szovjetunió kész más módszerekkel kiegészíteni latban«. "A genfi megbeszélések helyzete igen rossz* —mon­ban folytatja a harcot a le- dotta Hruscsov, majd megje. szerelés problémájának megoldásáért* — jelentette ki Hruscsov. Is­mét leszögezte, hogy »-az ál­talános és teljes leszerelés nélkül nem lehet a földön biztosítani a szilárd békét*. "Maguknak a népeknek kell megtenniük minden erőfeszí­tést, hogy már a közeli idők­ben valósággá váljék az ál­gyezte: »A tizennyolchatalmi bizottság valamiféle vita­klubbá alakul«. »A nyugati hatalmak po­litikája képletesen szólva két egymástól távolodó vágányon siklik: folynak a leszerelési tárgyalások és ugyanakkor hábqrús előkészületeket tesz­nek. A dolgokat a realitás talajáról kell szemlélni: az talános és teljes leszerelés- jiyen mozdony előbb-utóbb ről szóló megállapodás*. elkerülhetetlenül kisiklik*. A A szovjet minisztertanács valamennyi nukleáris fegy­elnöke hangoztatta, hogy a verkísérlet örökre való be­szovjet kormány kész 1963. tiltásáról szóló nemzetközi január 1-től megszüntetni egyezmény elérését most az észlelés nemzeti rend­szerét, így hajlandó megfelelő szá­mú automatikus földrengés­jelző állomást létesíteni. A jelenlegi nyugat-berlini rendellenes helyzettel és az­zal kapcsolatban, hogy a Né­met Szövetségi Köztársaság­ban miként fejlődnek a dol­gok, Hruscsov kijelentette: "több mint elegendő ok van a nyugtalanságra*. "A kommunistaellenes harc ürügyén a nyugatnémet szol­dateszka atomfegyver után nyúl. Bonnban kijelentették, az a céljuk, hogy sakkban (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents