Délmagyarország, 1962. december (52. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-12 / 290. szám

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Szerda, 1962. december 12. nas éveiben a márvány dom­bormű maradványait, ame­lyet húszéri munkával állí­tottak össze. Az értékes oltárt 1941-ben bombabiztos lié­ile UtolU HíwtHif. @ &tn*ifos96ÍC átkőn-Mctt* B JfanUegy Berlini képek Ml maradt meg az öreg asztalhoz amazokkal, de a szétrombolták, hogy a kövek­Berlinből? — ez volt az első pincérrel küldött vacsorákat, bői erődfalat építsenek a kérdésem, miután a rohamo- italokat s gyakran üzenete- mohamedán betörések ellen, san épülő új városnegyede- ket elfogadták. Ezzel aztán Ebben a bizánci falban ta­ket megszemléltem a Német természetesen -más hangú- lálta meg Kari Humán német Demokratikus .Köztársaság latban* hozták a szomszédos mérnök a múlt század natva­fővárosban. Útikalauzom, épületben az ítéletet Heinz Gottwald elvitt az ^^ óvárosnak annak a részébe, ^P amelyet nem tettek tönkre. Omnibusznak hívják a ber csak megtépáztak a bomba- llniek az emeletes autóbu• zások. Keskeny utcák, szinte szokat. Amikor Hruscsov lyen őrizték s három éve lát összeérnek a házak. Udvaruk utoljára Berlinben járt, tet- Itató újból. Csodálatos dom­úgyszólván semmi, csak sötét szését megnyerték a prakti- borművei előtt órákig ülnek folyosók vezetnek egyik ház- kus közlekedési eszközök, csendben a látogatók. Az ih­ból a másikba. Ezek a íolyo- Kérte, küldjenek néhányat, letett percekben mégis akadt sók egyben utcák is. öreg hogy kipróbálják a szovjet egy magyar turista, aki meg­rozoga falépcsők visznek az utakon. Lengyelországban a jegyezte: Ez aztán "Oltári* emeletekre s csak az ódon magas jármüvek az alacsony szép látvány!... falakon rikító piros műanyag hidak alatt nem tudtak elfér- ' A csatornákról tudjuk, hogy a ni, ezért árkon-bokron ke- ™ huszadik században vagyunk, resztül haladva érkeztek meg A Friedrichshain-parkban Minden ház, minden ajtó, a szovjet fővárosba igazolva egy érdekes domb magaso­minden lépcső műemlék, ne- hírnevüket. dik a fák fölé. Neve: Mont­vezetesség. De talán a legne- em Klamot. Alul bunkerek van­vezetesebb egy kis vendéglő, w nak s rajta sok száz ház ma­ahol Berlin szíve dobogott. Az ókorban szinte világcso- radványa. Itt — mint német Legalábbis így mondják a dának számított az az oltár, kísérőim —• mondták — két tölgyfa asztalok mellett ül- amelyet a berlini Pergamon legyet ütöttek egy csapásra, dögélő idősebb emberek, akik múzeumban őriznek. Perga- Eltüntették a városképet egykor — hogy milyen minő- ma város a mai Izmirtől rontó bunkereket és egyben segben nem tudom, nem is mintegy száz kilométerre helyet találtak a romhalmaz­kérdem — eljártak Ide. Csak északra feküdt és a Nagy nak, a törmelékeknek. Ha két hete állították helyre a Sándor örökségéért folyt har- leülepedik, gyönyörű étter­kls kocsmát Neve ugyanaz, cok időszakában nyerte el met építenek rá, annak jel­mlnt régen: Zttr letzten Ins- történelmi nevezetességét. Az képéül, hogy az élet győze­tanz. Talán az Utolsó Kér- óriási méretű oltárt — ame- delmeskedik a halál, a pusz­vény fordítás llllk rá legjob- lyen hálaáldozatokat mutat- tulás felett ban. Történetéről ezt meséli tak be — később a bizánciak Tóth Bála Wuschick Herbert tetőfedő mester. Az Utolsó Kérvény szom­szédságában állott a törvény­seik a fogdával Akiknek nem volt bűnük, elmentek a kocs­ma előtt mintha ott sem Jenne. Akiknek viszont nem volt tiszta a lelkiismeretük, a törvényszéki tárgyalás előtt mindig betértek a kocsmába, megpihenni a fehér asztalok mellett, búcsúzóul Jót enni s a pohár fenekére nézni. S még valamiért betértek. Nem­csak a csalók, tikkasztók, tol­vajok menedéke volt a kocs­ma. Ide jártak a birik, ügyé­4a olvasó írja: T0BB HELYEN HAVAS ESO, ESO Várható időjárás szerda estig: felhőátvonulások, éj­jel tóbb helyen havas eső, eső. Időnként élénk délnyu­gati szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet szerdán plusz 3—6 fok kőzött. HOLNAP ÜLÉST TARTANAK A KERÜLETI TANACSOK Szegeden az I., II. és III. kerületi tanács holnap, csütörtökön ülést tart. Az ünnepi tanácsülésekén — melyek az utolsók lesz­nek a tanácsi választások előtt - számba veszik a tanács négy­éves munkáját. Mindhárom kerületben délelőtt 9 órakor kez­dődik a tanácsülés. Az I. kerületi tanács a kerületi tanáes nagy­termében, a 11. kerületi tanács a Postás Művelődési Otthonban, a 111. kerületi tanács pedig a Rákóczi utca II. szám alatti he­lyiségben tartja illését. A tanácsülések nyilvánosak, z azokon szívesen látják a választókat. A NAGYMAMA HÁRMAS IKRE TALÁLT TÁRGYAK Az angliai Haltfaxban egy A szegedi városi és járási negyvenéves asszony, akinek rendőrkapitányság talált tár­már két unokája van, hármas gyak osztályára az elmúlt két ^^^^OTOTVHPHHU^^MtMk adott életet. A hár- hrtban a következő talált tai­halt men Számvald Gvula ma* ücrek hét héttel korábban gyakat szolgáltatták be: 180 roft.1 r.Az születtek a kelleténél, de ódes- centiméteres virágos mintás bú­(I SZO—1U12) az aisotanyai anyjukkal együtt Jő egészség- torvásznat, száj rúzst, használt születésű könyvárus (akit nek örvendenek. totót, használt kiskabátot, tor­Petőfi -Egy könyvárus em- A BIBLIAFILM KKNDEZO, ^Xtl™^ lekkonyvebe* círnu verse- Dino De Laurentls, aki Chris- kat, fél pár férfikesztyüt. topher Fry angol író forgató- — Hóvihar 43 halottal. Az könyve alapján filmre viszi az Egyesült Államok e&zaki része­, ...... , egész bibliát, a különböző tör- ben a másfél napig tartó hó­)e, emtgraciojaban Lincoln ténetek forgatását más-más ren- vihar összesen 43 ember életét rabszolga-fölszabaditó bri- dezőkre bízza. így például a követelte. gádtábornoka végül pedig XYf^e^TeutTYiöíTZ BHRENBLRO MÜVEINEK Egyesűit Államok dlplo- testvéreinek legendáját pedig GYŰJTEMÉNYÉI KIADASA 1K3. december 13., szerda ÖTVEN ÉVE ben aposztrofált), késóbb a magyar szabadságharc tiszt­matája. Az USA nemzeti Luchino Vlscontl rendezi. hőseinek arlingtoni temető- KOMPSZERENCSETLENSEG jében pihen. NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Egmont. Erkel bérlet. Vége kb. 10,30 órakor. KAMARASZINHAZ Ma nincs előadás. MOZIK 45 ALDOZATTAL A nyugat-indla Suratnát fel­borult a Tapti-folyón közle­A szovjet Állami Szépirodal­mi Kiadónál sajtó alá rendezik Ilja Ehrenburg művelnek 9 kö­tetre terjedő üj kiadását. A gyűjteményben helyet kapnak az író által négy évtized alatt alkotott kedő komp, 45 utasát a fo- első kötet már az idén az olva­lyó árja elragadta. "dhoz kerüL — Rio de Janelróban a legkő- ~ Előadóülést rendez a Szabadság, fél 4. fél 9, fél 3: zelebbi karneválon „Samba bos- Csongrád megyei Gyógyszerész Földről jött ember. — Fáklya fél sá"-t énekelnék Pelé, a híres Szakcsoport csütörtökön, de­4: Felfelé a lejtőn; 6 és 8 óra- futballista tiszteletére. Szövege: fember !3-án délután 6 órai kor: Az Írnok és az Írógép. „Isten hét nap alatt teremtette kezdettel a Szegedi Orvostudo­Dugonlcs Mozi 5 es 7 órakor: a világot és a nyolcadlkon meg- •»—•-» a—­A lelkiismeret lázadása. III. alkotta Pelét", rész. NDK-film. — Postás Mozi: fél 6 és fél 8 órakor: Sombre- NAPJAINK CSODAJA — ro. Szovjet film. AZ ELEKTRONIKA ÁLLATORVOSI INSPEKCJOS „AZ elektronikus és a rádtó­SZOLGALAT elektrotikal ipar mányi Egyetem Gyógyszerész­tudományi Karának 2-es számú tantermében, Eötvös utca 2. szám alatt. Papy Lajos Recep­tural aktualitások, dr. Paál Ist­ván Adatok a magyar gyógy­szerkönyvben hivatalos barbltur­Kevés a KUKA tartály A Kossuth Lajos sugárút lakók a felgyülemlett hul­16. szám alatti háifoan 28 ladékot a lakásban kénvte­1 akáchoz az Ingatlankezelő lenek tárolni, vagy mégis VáUalat 4 KUKA-t biztosi- beöntik a tartályokba, a tott Ez elég la volna, ha a szemét, salak kiszóródik a Köztisztasági Vállalat a ben- kapu alatt, a házfelügyelő ne összegyűlt szemetet, sála- nem kis bosszúságára. Ha a kot mindennap elszállítaná. Köztisztasági Válli»lat nem Sajnos, nem így van, mert tudja naponta elszállítani a csak minden másnap hord- szemetet, akkor máért nem ják el, nem is beszélve ar- biztosítanak elegendő tar­ról hogy a szombati elszál- tályt a télen felgyülemlett lítás után csak a következő salak tárolására? esek s egyéb tisztségviselők, . Mt keddjén viszik el újra. Gulyás János, akik nem ültek ugyan egy I A kevés KUKA miatt s Kossuth Lajos sugárút 18. CK.ö»lemvnyek x Tánctanfolyam Indul de­cember 13-án este 6 orakor kez­•sssssasB-mi iSSSSSSsasBaasBsasaBSBnssBBSSSB 7. Telefon: 26-94. ez a technika lehetővé teszi o Az állatorvoa kiszállításáról a villamos energia hullumveoetéken hívó fél köteles gondoskodni. és vezeték nélkül nagy távolsá­gokra történő továbbításával Susan strasburg fogja Ját- kapcsolatos feladatok megolda­szanl Orerta Garbó emlékezetes sát, az űrhajók és űrállomások szerepét A kaméllis hölgy új távirányítására szolgáló szuper- „-, ^ ­filmváltozatában. A fiatal ame- teljesítményű műszerek és rend- dök haladók részére az Iftu rlkal azínésznő kijelentette, hogy szerek megteremtését, megadott f4?1 Házban. Jelentkezni a már gyakorolja a jellegzetes tulajdonságú anyagok előállttá- helyszínen. Táneoktató; Kertész köhögést. sát. Eva. K- 489 x Sertéshúsból készült ételek OLDÁS ES KÖTÉS CÍMMEL UJ FILM KÉSZÜLT EL címmel Hansági Ferenc, a Hun­A Budapest Filmstúdióban befejezéséhez közeledik az Oldás gária Szallo konyhafőnöke tart ó» kotes cimu uj magyar film forgatása. A történet — Lengyel előadást a KPVDSZ Müveló­JOzsét frt* -- értelmlseglekről, orvosokról szól, s erkölcsi eti- désl Otthonban (Tolbuhin su­kal kérdéseket boncolgat. A filmet, amelyet Jancsó Miklós Rárüt 14.) ma este 6 órakor. a 3°vö évl ujdonaágok közé számítják majd. Az Oldás Előadás után filmvetítés. Bele­ea kötés a Budapest FUmatúdló ötödik filmje az idén. (MTI) pés díjtalan. ••••••••••Mimiuiiiinm, i MEGJELENIK x Szabás-varrás tanfolyam ln­Sa LOUVRE-ALBUM dúl kezdők és haladók részérő S ELSÚ KÖTETE 8 KPVDSZ Művelődési Otthon­. | A Képzőművészeti Alap Kiadó- |»j» '^ hí ÍWB. Jelentkeanl sodik szívást neki engedte át Még mindig feküdt mozdu- VSSTtSSLS'i SffiU SSTSS! °"h<m ^ latlan, a keklo messzeséget vallatva szemevei. JLouvre-album első kötete. A X Magyarnótaestrt rendez a Egy hónapja találkoztak. Fenn a hegyen látta meg a l világhírű múzeum képtárát ilyen vasutas Művelődési otthon de­lányt. Könnyű, piros ruhája lobogott a szélben, mint fris- S^^&toto níü m^nem SV" fi^rVorv^ sen gyújtott maglya. Alit maganyosan es sóvár tekintettel "telent meg magyar nyelven. Anna és Szabady István, a Hanyatt feküdt a fűben, két keee a tarkója alatt Az bámult alá a mélybe, ahol a toronydaruk karján akkor « <mTI> 3„T,s<*!Í ecet bámulta merengő tekintettel. Egy kósza bárányfelhő gyúltak ki a fények. Szótlanul verődtek egymás mellé. Szó S^^^f ágUS*-* jínó.ne. K^ Gyük. BÚS Ki­lihegett a kéklő messzeségben. Csak távolról hallotta a sem esett köztük, de beszélt a szemük, vallott arcuk mo- Jpagy művész örökösei bejelen- rencnó. Kíséri a pankó Pista lánv hnnaiAL sólya. . S tették a községi tanácsnak, hogy népi zenekar. Belépőd! 7 és lany nangjau ... .... , . u„ - 8 Székelv Bertalan ecvkorí kert- 10 forint. Jegyek a heiyaainen — Választottál? Egy hónapja mar. Azóta gyakran találkoztak. Fenn a :féztélceIy "m^um Ichuiek FS- válthatók. A lánv mellette ült a fűben Hiwní nvillánk iáhát hegyen, vagy itt lenn, az öreg folyó partján, a csöndet val- • gyes által tervezett és épített x Ml történt a Karib-tengeren? mag. Má húzta. Ideges kézzel tépdesd tóvT^k azoT }»tva. Aki ^"^JZaTmMf ^ ISű^V/p""^,^ Sír^dS,^ nyáját, takarná térde gömbölyűségét — hasztalan. Ujjai telni a csőidet- Akl eSy eletet hagyott maga mögött — KU- .IJf Rátz Józsct építészmérnök bal poutikai helyzetről folyó hó közt cigaretta füstölt A száléhoz emelté hnatnn mesazfvln Ionosképp. A lány sem volt beszédes természetű. Az ország ipedig társadalmi munkabanter- 14-én, pántokon este 6 órai kez­nozt CIGAMIA lusiou. A tzajanoz emelte, nossunm^uivta, PP vetődött ide a naev élménvt keresve Azl™-* 8 s^dat művésztelep üj dettei a juhász Gyula Műveiő­axtán odanyújtotta a férfinak. Az a füsttel együtt bökte ki: másik végéből vetoaott íae, a nagy eimenyi Kerasve. ^4"műtermét ,mely Ukely Ber. dé9l otthonban. Belépődíj nin­— Kösz. élményt, amelyre egy életet felepíthet. Remelhet benne? "taian hajdani kertjében a régi csen, minden érdeklődőt Azután csönd. Csak a vén folyó zsongott halkan a lá- - Választottál? -m«srem-múz«un közeiében vesén utunk. . bak alatt varázsos muzsikával. A fodrozó víztükrön meg- A fejevei felé fordul, a szemébe néz. pihent a lebukó nap vöröslő fénye A lány hangja cirpelt: — Nem tudom... 8 — Választottál? Határozatlan. Megint csak Julika jut az eszébe. Meny- • — Julika! — akarta mondani hirtelen, de mielőtt ki- "^t fejlődhetett fél esztendő alatt? S az asszony? Leve- ! mondta volna, lehunyta szemét A varázslat szertefoszlott leznek is. De az asszony azóta nem hívja. Igaz, ő is kerüli • Fél éve már. effele kerdeseket. De meg meddig? Meddig lehet élni • Htyópaüi tandem rei eve mar. -— -—— — —- • „ Mögöttük megcsöndesült az építkezés távolról érkező ,, Jf . í sja. A cementmű éjszakai nyugovóra készült. Ma már A lanyra sandít. Arca komor, tekintete a víz rezdülé- « toronydaruk óriás karja sem s®5* kutatja, mintha onnan várná a megnyugtató feleletet. • Napok óta benne él a kérdés. Talán azóta, hogy mindent { őszintén elmondott a lánynak. Az elhagyott otthont előző ! nem húznak több falat neszez. Csak a szív: — Dönts... már... Ügy jött el otthonról, hogy el sem köszönt Lement a .•sarki talpalóba, megivott egy fröccsöt, aztán csak úgy ta­lálomra vette a nyakába a kisváros zegzugos utcáit A já­életét. Itt voltak akkor is. Az volt az első Duna-parti ran- í devú. Míg beszélt, hanyatt feküdt, az eget bámulta. Akár- • -Akhnit »1AM r"ni— Va~ cs«k most. A lány mellette ült, nem szólt közbe egyszer" háraál ^ ™ Sf JHÍ7Í1 \ aZ_sem. Időnként cigarettát dugott a szájába, talán hogy köny- ; álltad itt d^/ikoTaem twtoi rJ^L ^ J^"" nyítse az őszinte vallomast Csak a végén kérdezett: Mit [ frt^n.hl' í^i a ? h0gy me" akarsz most? Mit akarsz tőlem? Válasz helyett maga mellé « ^ nl^, ,w?ic il a N®'a a P*"2' ha t*íf«ík' T,e!^fSZ1' húzta. A kéklő messzeséget most már a lány vallatta to­ha nem, ugy is jó. Minden jó. És semmi se jó. Az életük — unalom. Nem tudja pontosan, hogyan került az állomás elé. Először csak a restibe tért be, a második fröccsre, élvezte a hirtelen támadt szabadságot. Egy gyűrött tízest dobott ar Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett férj, édesapa és nagyapa, SZŰCS GÁBOR szabómester életének 78. évében rövid. Ionos szenvedés után meg­halt. Temetése folyó hő 12-én 12 órakor lesz a bel­városi temető ravatalozó­jából. 3568 Gyászoló család TMK szerelő MŰSZE­RÉSZT, ezenkívül FÉRFI SEGÉDMUNKÁST belső munkára felveszünk. Sze­gedi Nyomda V„ Kárász utca 9. K 457 vább. asztalra és szinté futott a borgőtös helyiségből: felkapasz- — tartalmat kap. Ha idehozná az asz-l Uodott az utolsó kocsira. Pestén feladott egy táriratot: "El- a 3Hfvta nWo jött. És ha érte menne? Ha értük ; mentem, bocsáss meg...- aztán felszáUt a másik vonatra. szonyT„'' f, . a «.«» élménvt keresve talált í Még szinte gyerek volt. amikor néhány napra belekóstolt ^ «mé^v a születó mf a vtgvbem'^De csupán az építkezés idegzsongító ízébe. A pentelei kukoricaföl- ic*e. P"- az » A ™Zik sem iénvegte- l dekre menték az iskolával. Olyan érzés kerítette hatalmába, Amű az élm<ny egylk oldala' A má$lk ?em lényegt^ i KnySr ^ 'magát,n ^A cémsntműí -llett -ár felépült az első ház Hány j vatalban. az íróasztal mögött. szembenezett veie. Néhány hét múlva levelet írt haza. Jöjjön az asszony — naraguaj... «rt«ni*A,d > kezét nvúl- " Julikával. Kezdjék el újra itt az életet. Nem U várt vá- A csöndesen szedelődzött Bucsúzóul a kezét nyuj | laszt, csak magát az asszonyt. De az asszony helyett levél totta: érkezett. Ha szereti még, jöjjön haza. Marad minden a ré- — Légy boldog! giben. Éppen ez az. Ez az utolsó mondat riasztotta vissza. Nem akarta elengedni a formás kis kezet, de az ki- 8 Marad minden a régiben. Petűrágás az íróasztal mellett, csúszott széles tenyeréből. Szólni akart: légy boldog na- • közömbös séták esténként. Semmitmondó beszélgetések, gyon ... de szája makacsul hallgatott. Csak a tekintete kö- 8 Öleles kötelességből. Unalom és közöny. vette a lány gyorsan távolodó alakját. ; Maradt. Kerülte az embereket, csak a munkának élt. Mély sóhaj szakadt ki melléből. Felállt. Más úton in-1 Esténként felsétált a közeli hegyre, onnan gyönyörködött a dúlt a városba, gyarapodó falvakban. Választania kell. Most. Ezzel tartozik a lánynak, ön- ; magának is... Valamit megtalált itt. A gyorsan emelkedő I falak értelmet adnak életének. Elégedett? Hiányzik Ju-: lika. És az asszony? Itt talán ő is megváltozna. Ahogy vál- \ Mély fájdalommal tudat­juk, hogy saeretett édes­anyánk , testvér ós rokon, őzv. PALFY LAJONNE életének 80. évében hosszú szenvedés után maghalt. Temetése folyó ho 13-an 14 órakor lesz az alsóvá­rosi temető ravatalozójá­ból. 3568 Gyászoló család Magnószalag kapható. 1000 MÉTER 108 Ft. Bizományi Áruház. S. 13583 Mély fájdalommal tudat­juk, hogy SZURMAI ENDRE életének 53. évében hosszú szenvedés után meghalt. Temetése folyó hó 13-án 14 órakor lösz a balvárosi temető ravatalozójából. 3569 Gyászoló család Pruckner Pál • Már most jegyeztesse elő ünnepi sütetnétttyifréÉityít a Virág cukrászdában Alkalmi és ünnepi torták, félkész tortái:, diós, mákosbeigli, fonottkalács, teasüte­mény-különlegességek. Rendelést kívánságára házhoz szállítjuk­S 13594

Next

/
Thumbnails
Contents