Délmagyarország, 1962. december (52. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

PHÍ« ^^^^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1 : Strauss kimarad : • az új bonni : • kormányból : Szőlő- és gyümölcs­telepítési gondjaink 52. évfolyam, 281. szám Ára: 50 fillér Mikojan és Kennedy több mint három órán át tanácskozott A szovjet kormány első miniszterelnök-hellyettese pénteken Rusk külügyminiszterrel is tárgyalt Szombat, 1962. decemberi. ; Töltéserősítés, i ——— • ; folyamszabályozás Mikojan, a Szovjetunió el- A tanácskozásokon ameri­ső miniszterelnök-helyettese kai részről az elnökön kí­három óra húsz percet ta- vül részt vett Dean Rusfc nácskozott Kennedy elnök- külügyminiszter és Thomp­kel a Fehér Házban a kubai son, az Egyesült Államok kérdésről. A tanácskozás — volt moszkvai nagykövete. magyar idő szerint — pén­tek hajnalban egy óra ötven perckor ért véget. Mikojan később tudósítók­nak kijelentette: "Az elnök­kel kicseréltük nézeteinket a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, főként Kubáról.* A tárgyalások eredményeképpen megálla­podtunk abban, hogy utasít­juk New York-i képviselőn­ket, folytassák a tárgyaláso­kat a kubai kérdés végleges megoldása érdekében.« A Fehér Ház közleményt adott ki, amely hangoztatja, hogy o tárgyalások őszinte és tárgyilagos légkörben folytak le. Jól értesült források sze­rint, habár a kubai válság kitörése óta sikerült bizo­nyos haladást elérni, még mindig számos pont vár tisz­tázásra. Jóllehet, a megbeszélése­tet főleg Kuba kérdésére ez volt a leghosszabb tanács­kozások egyike, amelyet Kennedy elnök valaha is a szovjet kormány képviselői­vel folytatott. Az amerikai hadügymi­Szovjet részről viszont Mi- nisztérium szóvivője csütör­kojanon kívül jelen volt tökön este közleményt adott Dobrinyin, a Szovjetunió washingtoni nagykövete, va­lamint Bubonov, a nagykö­vetség egyik képviselője. A Reuter angol hírügy­nökség megállapítja, hogy ki. Ez hangoztatja, hogy az Egyesült Államok a jövő hé­ten visszavonja a közelmúlt­ban a guantanamói támasz­pontra irányított tengeré­szeti erők egy részét. A két fél fenntartotta álláspontját Pénteken késő este érke- területekre — beleértve az zett kommentárok szerint Egyesült Államok területét Kennedy elnök és Mikojan is —, ahonnan támadást ké­megbeszélésén mindkét fél szíthatnék elő Kuba ellen, fenntartotta korábbi állás- A Szovjetunió továbbra is pontját a kubai kérdésben, követeli a Kennedy elnök le­Az Egyesült Államok állás- veiében megígért nyilatkoza­pontja az, hogy Kuba enged- tot arról, hogy nem támad­je meg a helyszíni ellenőr- ja meg Kubát, zést Az Egyesült Államok, A Fehér Ház által kiadott kormánya csak ekkor tehet közlemény szerint szóba ke­olyan hivatalos nyilatkozatot, rültek más nemzetközi kér­hogy nem támadja meg Ku- dések is, így a leszerelés, az bút átómfegyver-kísérlétek meg­A Szovjetunió álláspontját szüntetése és Laosz problé­a múlt héten benyújtott szov- "^í3- Ezeket a kérdéseket összpontosították, szóba ke- jeb—kubai közös memoran- azonban csak »érintették*, rült a laoszi és a leszerelési probléma is, beleértve a •nukleáris kísérleti robbantá­sok megszüntetését. dum tartalmazza. Ennek ér- részleteiben nem tárgyalták telmében az ellenőrzésnek mc9- A Fehér Ház nyomaté­nemcsak Kubára kell kiter­jednie, hanem mindazokra a Számvetés egymillió tsz-gazda munkájáról Megkezdődtek a termelőszövetkezeti zárszámadások előkészületei A termelőszövetkezetekben országszerte megkezdődtek a Kárszámadások előkészületei, tervekhez. A mezőgazdaság legnagyobb realitását, következtetések minél jobb alapot nyújtsanak a jövő évi A zárszámadások a kimutatások szektorának, mintegy 3700 pontosságát nagymértékben termelőszövetkezetnek kere- megkönnyíti, hogy ken nyolcmillió holdon foly­tatott egész évi gazdálkodá­sáról, több mint egymillió szövetkezeti tag tevékenysé­géről, s a közös munkából származó jövedelméről, ké­fczül majd el a számvetés. Az előkészületek során a zárszámadási munkák részt­vevői részletes tájékoztatást kapnak feladtaikról. A járási tanácsok és a járási Nemzeti Bank-fiókok mezőgazdasági ppparátusa részére tartott előadások után jövő héten kezdődnek a termelőszövetkezeti veze­tők tanfolyamai. Ezeken — az idén először —, idén már valamennyi ter­melőszövetkezetben kettős könyvelést vezettek. A zárszámadások első sza­kasza. a leltározás néhány szövet­kezetben már megkezdő­dött, országszerte azonban csak december második felében kerül rá sor. A december 31-i állapotot tükröző, s ja­nuár elején befejeződő mun­ka során csaknem 30 milli­árd forint értékű szövetkeze­ti közös vagyont: épületet, gépet állatot, terményt s más álló- és fogyóeszközt vesznek leltárba. A Földmű­részt vesznek a szövetkezet velésügyi Minisztérium most agronómusai. párttitkárai és első ízben részletesen leltá­ellenőrző bizottsági elnökei is. Az idei zárszámadások új vonása, hogy munkájuk jövedelmezősé­gét a szövetkezetek az ed­digiektől eltérően nem a gazdálkodási eredménnyel, hanem a bruttó jövedelem­mel mutatják ki, ez utóbbi ugyanis pontosab­ban tükrözi a gazdálkodás tényleges színvonalát és ösz­szetevőit. A közös munka rozási útmutatót adott ki se­gítségül a leltári tárgyak ér­tékének egységes megállapí­tásához. A tulajdonképpeni zár­számadások január folya­mán készülnek el, s a zárszámadó közgyűlése­ket februárban tartják. A legtöbb szövetkezetben azonban már januárban ösz­szehívják a közgyűlést, hogy a vezetők -menetközben" is eredményeinek számbavéte- tájékoztathassák az eredmé­lénél az eddiginél is nagyobb nyékről, tapasztalatokról a gondot fordítanak a realitás- legilletékesebbefcet: a iá, -begy a számítások é» &X.J&KCÜÍ kosán aláhúzta, hogy a ber­lini kérdésről Mikojan és Kennedy megbeszélésein egy­általán nem esett szó. A pénteki nap megbeszélései Mikojan a Kennedy elnök­nél tett látogatását megelőző­en Thompson volt moszkvai nagykövet ebédvendége volt. A szovjet miniszterelnök-he­lyettes utána kijelentette: az ebéd baráti légkörben folyt le, azonban politikai kérdések nem kerültek szó­ba. Mikojan szovjet minisz­terelnök-helyettes — mint (Folytatás a 2. oldalon.) Ötszintes politechnikai tanműhely épül Szegeden, nem messze a Roosevelt tértől', a Tisza part­ján, ahol nemrégen még üres telek állt, épül a központi politechnikai tanműhely. Az ötszintes épületben kap helyet az iparművészeti gimnázium oktatómunkáját segítő több nagy műterem. A tanműhely — jellegénél fogva — meg­kívánja a sok üvegfelületet és nem is fukarkodnak ezzel. Az épület alapozásán túl vannak, sőt már a földszint is ha­marosan készen lesz. A tanműhely építési költsége közel 2 millió forint. Az épületet jövőre adják át rendeltetésének. Könyvek és emberek Gazdálkodjunk jól a segítőkészséggel is —• (Somogyiné íelv.) Vasárnap kezdődik az Otasz KP kongresszusa Vasárnap nyílik meg Ró­mában, a kongresszusi palo­tában az Olasz Kommunista Párt X. országos kongresszu­sa. A kongresszuson nyolc­százhatvanhét helyi küldött vesz részt, akiket a megyei és városi pártértekezleteken választottak meg titkos sza­vazással. Az MSZMP küldöttsége — Komócsin Zoltán elvtárs és Nyers Rezső elvtárs — pén­teken este megérkezett Ró­mába. Testvérpárfok képviselőit fogadta Kádár János elvtárs Kádár János elvtárs, az munista Pártja Politikai Bi­MSZMP Központi Bizottsá- zottságának tagját, a párt al­gának első titkára pénteken elnökét. A beszélgetésen je­fogadta Blas Rocát, a Kubai len volt Nemes Dezső, az Egyesített Forradalmi Szer- MSZMP Politikai Bizottságá­vezetek titkárságának tagját, nak tagja, a Központi Bizott­A beszélgetésen jelen volt. ság titkára és Hollai Imre, Nemes Dezső, az MSZMP az MSZMP KB külügyi osz­Politikai Bizottságának tag- tályának vezetője, ja. a Központi Bizottság tit­kára. Ugyancsak pénteken fo­gadta Kádár János elvtárs Henry Winstont, az Ameri­kai Egyesült Államok Kom­Athén központjában hatalmas tömeg tüntetett a kormány ellen. Ilyen nagyarányú tö­megtüntetésre már 12 esztendeje nem volt példa. A tüntetők követelték Karaman­lisznak és kormányának lemondását és a demokratikus jogok helyreállítását. Á ható­ságok- hétezer rendőrt mozgósítottak a tüntetők eileo. 11 Tbanf ­az ENSZ főtitkára Az ENSZ-közgyűlés pént^ ken délután — magyar idő szerint az esti órákban — a Biztonsági Tanács egyhan­gú javaslatára U Thant ed­digi ügyvezető főtitkárt öt évre szóló megbízatással az ENSZ fótitkárává válasz­totta. Ugyancsak a Biztonsági Ta­nács javaslatára, a közgyű­lés 1961. november 3-ra visz­szamenö hatállyal állapította meg U Thant mandátumá­nak kezdeti időpontját, s így — mint a Reuter tudósítója rámutat — utólag megadta neki a teljes főtitkári jog­kört attól a naptól kezdve, amikor néhai Hammarskjöld örökébe lépett. U Thant man­dátuma 1966. november 3-án jár le. A közgyűlés titkos szava­zással választotta meg a fő­titkárt. A Biztonsági Tanács javaslata mellett 109 küldött­ség szavazott, ellene egy sem. Honduras képviselője tartóz­kodott a szavazástól. A norvég Trygve Lie és a svéd Hammarskjöld után U Thant a világszervezet har­madik főtitkára s egyben az első ázsiai, aki ezt a tisztsé­get betölti. (A főtitkár rövid életrajzát

Next

/
Thumbnails
Contents