Délmagyarország, 1962. november (52. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-01 / 256. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! • M AGYAR SZOCIÁLIS T A MUNKA S P Á R T LAPJA 52. évfolyam, 256. szám Ára: 50 „•a*1 fillér Csütörtök, 1962. november 1. U Thant he fejezte tárgy alásait Fidel Castróval A két államférfi megbeszéléseinek eredménye még nem ismeretes U Thant, az ENSZ ügyvezető főtitkára kedden Havan­nában, Kuba fővárosában megbeszélést folytatott Fidel Castróval, a kubai forradalmi hormány miniszterelnöké­vel. ENSZ-szóvivő szerint a tanácskozás több mint két óra hosszat tartott. A szóvivő hangoztatta, hogy a megbeszélések során szóbakerültek mindazok a pontok, amelyeket U Thantnak Fidel Castro meghívását elfogadó levele tartalmaz. U Thant ugyanis levelében kifejezte reményét, hogy a meg­beszélések olyan megoldáshoz vezetnek, amelyek biztosit­fák Kuba szuverénitásának tiszteletbentartását. Az ENSZ-szóvivő rámutatott: U Thant nem azért ér­kezett Kubába, hogy az ország vezetőivel a különböző fegyverek kivonásáról tanácskozzék. U Thant útjának az a célja, hogy Fidel Castróval megvitassa a kubai válság valamennyi fontos oldalát. Egyébként U Thant látogatásá­val kapcsolatban a kubai sajtó is rámutat, hogy az ENSZ ügyvezető főtitkára „tárgyalások és nem pedig megfigye­lés céljából érkezett Havannába". A megbeszélésekről a kubai fővárosban hivatalos köz­leményt adtak ki, amely hangoztatja, hogy a kubai fél „világosan leszögezte" álláspontját. A tárgyalásokon azon­ban nem született megállapodás. U Thant szerdán magyar idő szerint 16 órakor ismét találkozott Fidel Castróval. Fidel Castro biztosítékokat követel '• Jól értesült források sze­rint Fidel Castro U Thanttal folytatott tanácskozásai so­rán ragaszkodott ahhoz, hogy adjanak biztosítékokat arra, hogy az Egyesült Államok nem követ el semmiféle ag­ressziót Kuba ellen. A mi­niszterelnök kijelentette, hogy csak a garanciák meg­adása után engedélyezheti az ENSZ-megfigyelőknek, hogy felienőrizzék a Kubában levő fegyver-rendszerek leszere­lését Jólértesült források szerint Kennedy elnök U Thant visszaérkezése után dönt ar­ról, hogy ismét életbeléptes­se-e a Kuba-ellenes tengeri blokádot. A források szerint Kennedy döntése nagymér­tékben függ U Thant havan­nai tanácskozásának kimene­telétől Tito jugoszláv államelnök kedden üzenetet intézett U Thant ENSZ ügyvezető fő­titkárhoz. Az üzenet hatásos nemzetközi garanciákat kö­vetel Kuba biztonságának, függetlenségének, szuveréni­tásának és integritásának szavatolására. A garanciák­nak összhangban kell állni az ENSZ-alapokmány elvével és valamennyi országnak, köztük az Egyesült Államok­nak is el kell fogadnia azo­kat — írja Tito elnök. / Ujabb provokációk Kuba ellen Az Egyesült Államokban és a nyugati félteke néhány más országában tanyázó ku­bai ellenforradalmárok to­vábbra is terveket szőnek egy kubai betörésre. Cardona, a kubai emigrán­sok vezetője — mint a UPI amerikai hírügynökség rá­mutat — kedden a sajtó kép­viselői előtt kijelentette, hogy az általa vezetett „forradalmi tanács" „fenntartja magának a jogot, hogy erőszakot alkal­mazzon Fidel Castro kubai miniszterelnök megbuktatá­sára, tekintet nélkül arra, milyen formában rendezik a jelenlegi válságot". Az AFP francia hírügynök­ség Miamiból származó je­lentése szerint a múltheti sú­lyos nemzetközi válság ide­jén az „Alfa—66" kubai emigránscsoport több hajója elindult Kuba partjai felé, hogy „megtámadja a sziget katonai objektumait". A Kádár elvtárs felszólalt a budapesti pártértekezleten Szerdán a budapesti párt- A budapesti pártértekez­értekezlet második napján let utolsó napirendi pontja­Veres József nek, a fővárosi ként a fővárosi üzemek, vál­tanács vb elnökének megnyi- lalatok, hivatalok, intézmé­tója után folytatták a két re- nyek, termelőszövetkezelek ferátum és a határozati ja- kommunistáinak küldöttei vaslat feletti vitát. megválasztották a budapesti Elsőként Keszei Károly, a pártbizottság 53 tagját, 17 Szekszervezetek Budapesti póttagját, a revíziós bizott­Tanácsának vezető titkára ság 11 tagját, valamint a szólalt fel. Foglalkozott a VIII. kongresszus 189 szava­szakszervezeti munka, az zati jogú és 12 tanácskozási üzemi demokrácia, valamint, jogú budapesti küldöttét, a dolgozók politikai és kul­turális nevelése, és a mun­kásvédelem kérdéseivel. Fü­zesi Lajosné, üzemi párttit­kár az üzemi dolgozó nők problémáiról, vezetésben va­ló részvételük arányairól szólott Ezután Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára emelke­dett szólásra, aki időszerű kül- és belpolitikai kérdések­ből beszélt. A budapesti pártbizottság megtartotta első ülését, amelyen megválasztották a végrehajtó bizottságot. A budapesti pártbizottság első titkára Gáspár Sándor, má­sodtitkára Kiss Dezső, tit­kárai: Csikesz Józsefné, Méhes Lajos és Venéczi Já­nos. A pártbizottság az Esti Hírlap főszerkesztőjévé Ke­len Bélát választotta. vállalkozás azonban kudarc­cal végződött. Libanon és Törökország „bűne" Mint a UPI közli, az amerikai külügyminisztéri­um szóvivője kedden kije­lentette, hogy az Egyesült Államok még nem döntötte el, vajon megvonja-e a se­gélyt Libanontól és Török­országtól. Ismeretes ugyan­is, hogy a Kuba-ellenes blo­kád elrendelése után az amerikaiak feltartóztattak egy szovjet árut szállító li­banoni hajót, hétfőn pedig arról érkezett jelentés, hogy szovjet búzával megrakott török hajók tartanak Ha­vanna felé. Október 23-án Kennedy elnök olyan törvényt írt alá, (Folytatás a 2. oldalon.) Iskola épül Űj szegeden Újszegeden épül Szeged egyik legnagyobb általános iskolája. A korszerű, tizenhat tantermes oktatási intéz­ményhez politechnikai műhely, szertárak, tornacsarnok és szolgálati lakás is' tartozik. Az új iskolát — amely képün­kön látható — 1963 nyarán adják át rendeltetésének. Szovjet és csehszlovák vezetők megbeszélései Munkaügyi tanácsadó • » Gondok, bajok j a Korányi rakparton : : @.iikó*qá hang j a zenében • i Határidő előtt készülnek el az utak Szocialista brigádok gyorsítják az útépítést Szegeden a tanácsok je­lentős összeget fordítanak az utak, gyalogjárdák korszerű­sítésére, felújítására. Az egyik legnagyobb kivitelező az Aszfaltútépítő Vállalat Jó munkájukat már jó néhány aszfaltút dicséri a városban. A vállalatnál a minőségi munkával együtt igen nagy gondot fordítanak az építési határidő pontos betartására. A szocialistabrigád-mozgalom résztvevőinek is egyik leg­fontosabb vállalása a határ­idők lerövidítése. Aszfaltozzák az Ogyesszai körutat Idén nagy munkája volt a vállalatnak a Római körút felújítása, aszfaltozása. Az itt dolgozó szocialista brigá­dok: Nagymihály András, Márta Antal és Vig István munkacsapata vállalta, hogy egy hónappal a kitűzött ha­táridő előtt adja át az utat rendeltetésének. Állták sza­vukat. s másfél hónappal ko­rábban befejezték a munkát a Római körúton. Nagymi­hály András brigádja első­nek vállalkozott arra 1960­ban, hogy megszerzi a kitün­tető szocialista címet, az az­óta eltelt időben a jelvény­hez megkapták az okleve­let is. Az Aszfaltútépítő Vállalat másik jelentős munkája a Petőfi Sándor sugárút aszfal­tozása volt. A határidőt itt is pontosan betartatták az útépítők. Nem rajtuk múlott, hogy mégis később adták át az utat. Ennek oka az utólag megrendelt munka volt. Az utóbbi időben Újszeged volt a városban az útépítke­zés centruma. A Népkert sor korszerűsítése után a Bér­kert utcát is rendbehozták, aszfaltozták. Jelenleg is nagy munka JoJyik Újszegeden. A határ­idő és az időjárás sürgeti az útépítőket, hiszen még idén 8 millió forint értékű mun­kát kell elvégezniök, s ennek jelentős részét Újszegeden. Az Ogyesszai körúton Belo­vai Ferenc és Kuruczi Pál brigádja dolgozik, jó néhány útépítő gép társaságában. A jó munkaszervezés eredmé­nyeként már aszfaltozzák a körutat Elekes Ferenc ki­váló szakmunkás irányításá­val. Reggeltől szürkületig Az Ogyesszai körút épít­kezéseitől irányították át az elmúlt napokban Kovács József szocialista brigádját az új, az Egressy Béni utca építkezéseihez. A Kovács­brigád tagjai: Marton Ferenc, Ágoston András, Szili Mi­hály, Ürmös Lajos és a többiek a legutóbbi termelési értekezleten újabb vállalást tettek. Elhatározták, hogy az új utcát még idén átadják a forgalomnak. Ezen kívül az önköltség csökkentésére, az építőanyagok helyes tárolá­sára fordítanak gondot. Kora reggeltől az esti szürkületig nagy szorgalommal dolgoz­nak a Kovács-brigád sok­oldalúan képzett munkásai. Az elmúlt napokban érte­kezletre hívta a vállalat a szocialista brigádok vezetőit. Az I. kerületi tanács rend­kívüli munkával jelentke­zett. Egymillió 400 ezer fo­rintot kapott a tanács a Bérkert utca további korsze­rűsítésére. A tervek szerint ugyanis a Haladás Termelő­szövetkezetig aszfaltú tat épí­tenek. I pártkongresszus tiszteletére Az MSZMP VIII. resszusa tiszteletére ményezett munkaverseny ré­szeként vállalkoztak arra is a brigádvezetők, hogy a Bér­kert utcában terven felül még idén beépítik az egy­millió 400 ezer forintot. A felajánlás teljesítésével Vígh István és Dékány Sándor bri­gádját bízták meg. Hűséges segitői az útépí­tőknek a keverőtelep mun­kásai, Szalai József szocia­lista brigádja. Az ő munká­juk is jelentősen számit a határidő csökkentésében. Nyári hőségben, szeles eső­ben hősiesen dolgoznak. Az aszfaltot gyártják az útépí­tőknek. Tápai Mihály szere­lőnek szinte nincs munka­ideje. Ha kell, éjjel javítja a meghibásodott gépet. Az Aszfaltútépítő Vállalat dolgozói vállalták, hogy de­cember 20-ig valamennyi utat átadnak rendeltetésé­nek. Vállalásuk teljesítése nem rajtuk, hanem az idő­járáson múlik. Összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. paragrafusa 2. bekezdése alapján az országgyűlést 1962. november 5-én délelőtt 11 órára összehívta. Ú jjává lasstják a Szakszervezetek Csonti rád Megyei Tanácsát A szakszervezetek üzemi és megyei bizottságainak leg­utóbbi újjáválasztása után nem választották újjá a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsát, s nem kerültek sor­ra a szakmai kongresszu­sok sem. Csongrád megyé­ben ez év december 15-ig új­ra összehívják a szakmák megyei bizottságait megvá­lasztó küldötteket, akik meg­választják majd képviselői­ket az SZMT küldöttközgyű­lésére és a szakmák országos kongresszusára. A Szakszervezetek Megyei Tanácsát megválasztó kül­döttközgyűlésre elküldik képi­viselőiket a megyei bizottsá­gok nélküli üzemi szakszer­vezetek, amelyek aktivaülé­áeken, taggyűléseken választ­ják meg küldötteiket. A me­gyei küldöttközgyűlést de­cember 15-én tartják. kong­kezde­Befejeződött a füszerpaprika-sziiret Csongrád megyében Az idén több mint hatezer holdon termeltek fűszer­paprikát a szegedi feldolgozó vállalat körzetében. A ter­melési körzetbe tartozó három megye, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád közül legnagyobb területen megyénkben ter­meltek paprikát A betakarítással is itt volt a legtöbb munka. Megyénkben befejeződött a paprikaszüret, csak néhány helyen, kis mennyiségű hegypaprika van kint a földeken. Az új termés begyűjtése és feldolgozása már teljes lendülettel folyik. A szegedi telepieken és Mórahalmon fűzik a paprikát. Szőregen ládás tárolással érlelik a ter­mést Már eddig begyűjtöttek több mint 300 vagonnyit Ahol már beszikkadt a paprika és túl vannak az utó­érlelésen, onnan minden mennyiségben átveszi a termést a feldolgozó vállalat A hatalmas szalagszárítógépek, amelyek a közelmúlt­ban még hagymát szárítottak, már az idei termésű papi­nkát szárítják.

Next

/
Thumbnails
Contents