Délmagyarország, 1962. október (52. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! vILi/ÍI~J rnuLiEjisi/w/ii, oui MuwüiCIIVÍ dÉi-MAMamm HBBBBMMBBBBMBMraMM^ ^ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA I 52. évfolyam. 230. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1962. október 2. iflHKHItfttBHHIItfHBBHini iMiiiBllliWtai^UIMIHHIIIiHMIHIItflIIMUimiliHIII!! uuoaetsusis!^ 1 Halálos végű sortűz az Egyesült Államokban A talajerő Miért késett a nyugdíjak kézbesítése? Ax utazás Sportoldal ! í HtlIimiMllH;. Külpolitikánkat a békés egymás mellett élés nemes elve vezérli Péter János külügyminiszter beszéde az ENSZ-köigyűlés hétfői ülésén Épül a keleti mikrólánc Hétfőn — magyar idő szerint 15 óra 32 perckor — az 'pNSZ-közgyülés plenáris ülése ismét összeült, hogy foly­tassa az általános vitát. Az elsőnek felszólaló Nuszeibeh jordániai külügyminisz­ter bírálta az amerikai kormány azon döntését, hogy raké­tákat szállít Izraelnek. Ismét követelte, hogy tegyék lehe­lövé az Izraelből kiűzött arab menekültek visszatérését, s hogy Izrael e menekülteknek fizessen kártérítést. Sürgette továbbá, hogy az atomhatalmak haladéktalanul állapodja­nak meg a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetésében. Felszólalt az ENSZ-közgyúlés hétfői ülésén Péter Já­ttos külügyminiszter, népköztársaságunk ENSZ-küldöttségé­nek vezetője is. Az egész világ békét akar Péter János elvtárs beszéde hatékony terveinek kialaki­• leién utalt a feszült nem- tását hátráltatja az ENSZ­etközi helyzetre, amelyet az ben tárgyalt magyar kérdés, Egyesült Államok nemzetkö- amely miatt viszonyunk ;i politikája idéz elő. Min- zsákutcába került«. den jel azt mutatja — mon- Péter János ezután rámu­dolia —, hogy a népek bele- tátott, hogy e nyilatkozat fáradták a háború és a béke alapján joggal hihetnők: az .orsával folytatott könnyelmű Egyesült Államok fejleszteni játékba, s így csak egyetlen kívánja kapcsolatait hazánk­Üternaliva létezik: vagy el- kai. Ennek ellenére az Egye­'.erülhetetlenül masírozni egy sült Államok augusztus 17­lukleáris világkatasztrófa fe- én előterjesztette javaslatai agy biztosítani a külön- az ENSZ-hez az úgynevezett bözo társadalmi rendszerek magyar kérdésről. És milyen >n: egymás mellett élő nem előzmények után? Az Egye­llek békés versengését. sült Államok hivatalos szer­Peter János ezután elitéi- vei mind . Washingtonban, te a nyugati hatalmak azon mind, Budapesten allandn álláspontját, mely szerint az érintkezésben voltak magyar úgynevezett erőegyensúly, a hivatalos személyekkel hogy nukleáris fegyverek elrettentő ^^„^^"^„o^íz?®" jellege a béke biztosítékául eljönne Magyarországra a mostani közgyűlés előtt, ha mi hajlandók lennénk az Egyesült Államok bizonyos követeléseit teljesíteni. Mi azonban az ENSZ ügyvezető főtitkárát hívtuk meg, és eh­hez a meghíváshoz harma­dik félnek semmi köze sincs. Ami az Egyesült Államo­kat illeti, világosan meg­mondottuk és most ismét megmondjuk, hogy hajlan­dók vagyunk neki segíteni a hivatalos kapcsolatunkban fennálló zsákutcából való ki­namban csakúgy, mint Latin­Amerikában, vagy a Távol­Keleten — változatlanul a feszültség fenntartására tö­rekszik. Elveti a nukleáris-kí­sérletek beszüntetésére vonat­kozó javaslatokat ugyanúgy, mint a nyugat-berlini hely­zet rendezésére vonatkozó indítványokat, anélkül, hogy ellenjavaslat hangzott volna el. Utalt Péter János az ENSZ légkörében az utóbbi időkben kétségtelenül mu­tatkozó javulásra, amit egye­bek között bizonyít az is kerülésben — hogy az ő ahogyan a Magyarország el­szavaikkal éljek —, de vala­miféle nyomás alatt és jog­talan feltételek alapján nincs lehetőség a tárgyalásra. Mi igazán ráérünk. Az idő ne­künk dolgozik. A világ egyre inkább elismeri igazságunkat Külügyminiszterünk a to­vábbiakban áttekintette a nemzetközi helyzetet és rá­mutatott, hogy szerte a vilá­gon megfigyelhető: az Egye­sült Államok — Dél-Viet­leni hidegháborús támadást a közgyűlésben fogadták. — Sok olyan delegátus van ebben a teremben, akik­nek nagy tapasztalata van kormányzási, államvezetési ügyekben — mondotta Péter János. — Igy megértenek en­gem, amikor azt mondom: olyan eredményeket, amilye­nekkel ma Magyarország rendelkezik, nem lehet elér­ni a nép nagy tömegeinek teljes részvétele és támoga­tása nélkül. .szolgálhat. Viszonyunk az í .. yesült Államokkal Ezt követően népköztársa­ságunk külügyminisztere ha­tónk és az Egyesült Álla­mok viszonyával foglalko­vott. Idézte az amerikai külügyminisztérium egyik államtitkárának nyilatkoza­tai. aki a képviselőház •külügyi bizottságának euró­ba- albizottsága előtt je­lentést tett az Egyesült Ál­amok kelet-európai politi­kájáról, amelynek célja a (zocialista államok törvényes eridjének megdöntése. — i-Bar Lengyelországgal való kapcsolatainkban értünk el haladást — állapította meg tették, mindent megtesznek annak érdekében, hogy meg­győzzenek bennünket: nem kívánnak beavatkozni Ma­gyarország belügyeibe. Az ENSZ-főtitkár m agyarországi látogatásáról — A kép azután hirtelen megváltozott. Köztudomású, hogy meghívásomra az ENSZ főtitkára mindkét fél számá­ra megfelelő időpontban Ma­gyarországra szándékozik utazni. Ki kell jelentenem, hogy a főtitkár egészen vilá­gosan leszögezte elvi állás­pontját, és sohasem szabott feltételt tervezett látogatásá­hoz. Az ő javaslatára meg­üt amerikai külügyminiszté- egyeztünk, hogy a látogatás­nös kapcsolatok fejlesztésé- lista Munkáspárt új kong­nék. Azt a benyomást ' kel- resszusára készül. A kong­Az MSZMP kongresszusa megtanácskozza további fejlődésünk terveit Jelenleg a Magyar Szocia­lium államtitkára nyilatko­zatában —, eddig csak mini­rtális érintkezésre kénysze­ntet tek bennünket olyan or­r-zugokban, mint Csehszlová­kia, mig Magyarországon a ,kormánnyal. vagy a kormá­ra nem kerül sor a jelenlegi ülésszak előtt, hanem vala­mikor később, kölcsönösen elfogadható időpontban. Ez­után azonban amerikai for­rásokból hír érkezett hoz­zánk arról, hogy a főtitkár tiyon át való kapcsolattartás zsúfolt programja ellenére is resszus összefoglalja majd az eddig elért eredményeket, és az egész neppel megta­nácskozza a további fejlődés terveit. így tehát az eddigi­nél is jobb hírek érkeznek majd a magyarországi tény­leges helyzetről. A nemzetközi politikát Il­letően a kongresszus előké­szítésének irányelvei ki­mondják: a magyar külpoli­tikát a békés egymás mellett élés elve vezérli. Még ben­sőségesebb viszonyra törek­szünk azokkal az országok­kal, amelyekkel kapcsolata­ink barátiak; barátivá akar­juk fejleszteni kapcsolatain­kat azokkal az országokkal, amelyekkel viszonyunk nor­mális és korrekt; amelyek­kel pedig nem kielégítő, vagy rossz a viszonyunk, normális kapcsolatokra - tö­rekszünk. Ezeknek a konstruktív kül­politikai céloknak a megva­lósításával a közgyűlés mos­tani ülésszaka sokat segít­het delegációnknak — mon­dotta Péter János. (MTI Foto — Birgés Árpád felv.) 120 méter magas acélto- központi fűtéssel ellátott fő­rony és 20 kilowattos televí- épületben különböző udóter­zióerősítő-állomás épül a to- meket, irodákat, ebédlőt, kaji hegy tetején. A ma- klubszobát és fürdőt létesí­gyar, szovjet és román tele- tenek. Az energiatelepen víziós együttműködés megte- nagy teljesítményű Diesel­remtésére, a műsorok köl- motorral működő agreráto­csönös cseréjére és közvetí- rokat is felállítanak, és így. tésére épül ki, Budapestet, ha az elektromos hálózat Gödöllőt. Kékestetőt. Ernő- meghibásodik, az agregáto­döt, Tokajt és Kisvárdát rok látják el árammal az érintve a keleti mikrólánc. állomást. Ennek egyik fontos állomá- Az erősítő állomás harma­sa a tokaji 512 méter ma- dik létesítménye a 120 mé­gas Kopasz-hegy tetején épül ier magas, felfelé egyre fel. Az erősítő állomás há- keskenyedő acéltorony, amit romcsetornás üzemű lesz Az a budapesti Ganz-MÁVAG új állomás két emelét ma- dolgozói szerelnek fel. ,. • „.,, - A torony szerelésére elő­ga^adoepuleúínek « enei- ,.eláthatój/g a jövö évb€„ giatélepéne^; , építését eZ <ev kerül ^ A képen , építik tavaszán kezdték Ineg. A a tokaji, tv-állomást. tt Szovjetunió a kommunizmus építésének felelősségteljes szakaszába lépett — mondotta Ashabadban elhangzott beszédében Hruscsov elvtárs Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke vasárnap Ashabad­ban, Türkménia fővárosában egy nagygyű­lésen beszédet mondott. A szovjet kor­mányfő kijelentette, hogy a Szovjetunió­ban az idén "jobb lesz a gabonaheiyzet, mint tavaly volt-. Hozzáfűzte, hogy jólle­het Szibériában kedvezőtlenek voltak a feltetelek az OSZSZSZK az idén annyi gabonát adott be, mint fennállása óta meg soha. Hruscsov beszédében hangsúlyozta, hogy a szovjet nép -a kommunizmus építésének rendkívül felelősségteljes szakaszába lé­pett*. Az SZKP Központi Bizottságának első titkára utalt arra, hogy a burzsoá sajtó gyakran a kommunizmus rabszolgáinak nevezi a szovjet embereket. "Ilyen őrült­ségekre válaszolva rendszerint azt mon­dom: jöjjetek el hozzánk, nézzétek meg eze­ket a rabszolgákat — és sokan megkí­vánjátok ezt a rabszolgaságot, szeretnétek majd úgy élni, ahogy a szov­jet emberek élnek- — jelentette ki Hrus­csov. * Nyikita Hruscsov hétfőn Türkméniából Dusanbeba, Tádzsikisztán fővárosába ér­kezett. A szovjet kormányfő öt napig tartóz­kodott Türkméniában. Hétfőn délelőtt részt vett és beszédet mondott a köztársaság pártszervezetének aktívagyűlésén. a gazdaságban az előállítási kéltség. Ebből több mint 150 ezer forint megtakarítás ígérkezik. Tovább fejlesztik a fehértói halgazdaságot Újabb 1040 holddal növelik a tavak területét Az Alföld egyik legna- vélik a jelenlegi »viztük- Minden 100 kataszteri gyobb haltenyésztő gazdasá- röt«. holdnyi halastp évi mun­ga, a fehértói gazdaság is a Ezzel a Sándorfalva környé- kajához nem egészen három nagy termelési fellendülés ki kopár,, terméketlen szikes ember munkája szükséges időszakát éli. Dolgozói pár- területek magasan jövedel- csupán, s minden 100 fo­tunk VIII. kongreszusának mező, kiváló »haltermő« föl- rintnyi kifizetett munkabérre tiszteletére magas színvonalú dekké alakulnak át. 680 forint új termelési érték munkaversenybe kezdtek. Az eddigi és a jövő esz- jut. E magas jövedelmezősé­Még az év elején öss2esen tendei beruházások révén get az alapos szakértelem 320 ezer forint értékű ver- 1965-ig mintegy 80—82 szá- mellett korszerű gépesítés senyfclajánlást tettek, s az zalékkal emelkedik itt a je- teszi lehetővé. A még töké­utóbbi értékelés alapján lenlegihez képest a halter- letesebb üzemszervezési és versenyprogramjukat még melés. A nagyarányú fejlő- munkaszervezési eljárások az év vége előtt, a VIII. désre jellemző, hogy idén alkalmazásától várható az kongresszusig teljesítik. még egy-egy kataszteri hold- idén, hogy kilogrammonként A gazdaságban az idén is nyi tófelületre összesen 5 további egy forinttal csökken több mint 6 millió forint niázsa 50 kilogramm élő hal értékű beruházást végeztek, jut, de ez a mennyiség má­A fehértói üzemegységet öv- sodik ötéves tervünk végére csatornával vették körül, s a tervek szerint így a jövőben már a légkor- 8—10 mázsára emelkedik, szerűbb halnevelési, tenyész­tési eljárásokat alkalmazhat­ják. Az övcsatornán keresz­tül közvetlenül csapolhatják le, vagy tölthetik fel a tava­kat vizzel. Ezáltal megszű­nik a korábbi állandó fertő­zési veszély, az egyik tó vi­zét a jövőben nem kell a másikon keresztül engedni. Csupán csak ennek az övcsa­tornának az építésére ötmil­lió forintot fordítottak. Sokat fejlődött a gazdaság a különböző nehéz munka­folyamatok gépesítésében is. Jelenleg már az összes fizi­kai munkák 80 százalékát, a tavak beetetését, a takar­mány- és halszállítást is gé­pek végzik. A gazdaság nagyarányú üzemi beruházásai 1963-ban to­vább folytatódnak. Mintegy 37 millió forintnyi újabb állami beruházásból tovább szaporítják a halas­tavak számát: 1019 kataszteri holddal no­Téglafödémgyártó üzem Szegeden Az építkezés rövidesen megkezdődik Alig egy esztendeje, hogy munkát is. Az Építőipari Tu­megkezdték Szegeden a kő- dományos Intézetnél végzett íépblokkok gyártását, s rö- vizsgálatok szerint ez a tég­"idesen felszerelik az l-es lafödém olcsóbb, mint a téglagyárban azt a üzemet, vasbeton, és szigetelésre is, melyben téglából födém- jobb. Nyilvánvaló, hogy mi­elemet lehet készíteni. Meg- vei a szegedi építkezésekhez szűnik a felemás technoló- közel esik a gyártás színhe­gia: nemcsak a falakat, ha- lye, a szállítás és annak üte­nem a födémeket is hasonló, mezése is egyszerűbb lesz. előregyártóit anyagból épít- Még az idén elkészül az hetik majd az Ogyesszáról új üzem. Jelenleg a terület elnevezett lakótelepen. Az új elemek alapanyagát 15x29 centiméter nagyságú nagyüregű téglák adják, melyeket vasbetonháló köt össze a vibrálás után 1,5x3,2 méteres elemmé. A gyors száradást gőzölés szolgálja, -s ez lehetővé teszi q téli téglagyár. előkészítése és a tervezés van napirenden. Az építke­zés körülbelül 300 ezer fo­rintba kerül majd, a gépek­kel együtt értéke megköze­líti az egymillió forintot. Az elemgyártás megkezdéséhez szükséges téglákat már eb­ben a hónapban elkészíti a

Next

/
Thumbnails
Contents