Délmagyarország, 1962. szeptember (52. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! . • • • * • B * Hogyan ért földet ­Nyikolajev : és Popovics űrhajós ( 52. évfolyam, 204. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1962. szeptember 1. A harmadik ötéves tervben nagy műtrágya- és műanyagüzemet építenek Szeged-Sándorfalva határában Kilencszeresére emelkedik műanyagiparunk termelése Pénteken délelőtt bemu- gya-műanyagüzem épül a hogy a több mint tízféle mü­tatták a sajtónak a Budapes- legmodernebb technológia- anyag, amelyből az állami ti Ipari Vásár nehézipari pa- val. Ezzel műanyaggyártá- ipar tíz-tizenkét nagy és sok vilonjaiban az országos tár- sunk kilencszeresére bővül, kisebb gyára, valamint a he­caközi műanyag bizottság és A PVC-n és a polietilénen lyi ipar számtalan üzeme ma a különböző ipari tárcák ál- kívül erősen fejlesztjük a már 25—30 fajta fontosabb tal rendezett műanyag-kiál- szintétikus szálak, köztük a cikket gyárt, fokozatosan át­lítást, amely az egész ipar- poliamid és a polipropilén formálja egész iparunkat. ágnak első nagyszabású or- termelését, ami lehetővé te- Szekér Gyula nehézipari mi­szágos seregszemléje. szi a poliamid selyem és a niszterhelyettes délután ün­Purman Jenő, a Nehézipa- terilénszál előállítását. 9fPfjyesen megnyitotta a ki­' Rövid séta a kiállításon ar- állítást, amely szeptember ri Minisztérium szervesvegy- gy6zi még a szemlélőt, 16-ig lesz nyitva, ipari főosztályának vezetője elmondotta, hogj^ a nagy se­regszemlét műanyagiparunk fejlesztésének eddigi eredmé­nyei és jövőbeli hatalmas feladatai tették időszerűvé. Célja az ipari üzemek és a szakemberek tájékoztatása arról, hogy mi mindenre le­het ma már felhasználni a hazai gyártású műanyagokat. Műanyagiparunk jelenleg ott tart, hogy a legkülönfélébb ipari termékekhez, szerszám­gépekhez, rádiókhoz, tv-ké­szülékekhez, autóbuszokhoz, hajókhoz, vasúti kocsikhoz, épületalkatrészekhez lehet igényelni termékeit fémek helyett. A fejlődés a máso­dik ötéves terv végén meg­gyorsul. 1963-ban üzembelép a Berentei Vegyiművek évi 6000 tonna kapacitású PVC­iizeme. A tervidőszak végé­ig ezt 30 000 tonna teljesítő­képességűvé fejlesztik. Meg­kezdi a termelést a Tiszai Vegyikombinát 10 000 tonna kapacitású polietilén üzeme is, amelynek beruházása át­húzódik a harmadik ötéves tervre. A harmadik ötéves tervben ismét nagy léptek­kel közeledünk ahhoz, hogy mennyiségi és minőségi te­kintetben is elérjük a leg­fejlettebb műanyagiparú or­szágokat Ebben az időszak­ban Szeged és Sándorfalva határában új, nagy műtrá­Kikiáltottták Trinidad és Tobago íüggetlenségét Az új államot a Szovjetunió Is elismerte Pénteken reggel ünnepé- és Tobago miniszterelnöké­lyesen független állammá hez. Ebben bejelenti, hogy a nyilvánították Trinidadot és Szovjetunió elismeri Trini­Tobagót. A brit nemzetközös- dad és Tobago állam függet­ség legújabb, 15. tagállamá- lenségét és hajlandó vele nak fővárosában, Port of Spainban a kormányzósági palotáról bevonták az angol lobogót, és felhúzták a fiatal állam zászlaját. Ezzel hivata­losan is megkezdődtek a füg­getlenségi ünnepségek, ame­lyek egy héten át tartanak. Trinidad és Tobago a hato­dik állam, amely az idén el­nyeri függetlenségét. Hruscsov szovjet minisz­terelnök táviratot intézett Eric Williamshoz, Trinidad diplomáciai tesíten i kapcsolatokat lé­Korszerűsítik a bolthálózatot : A leg - : l forradalmibb tett Z cÁ szülők (ddőssÁqe A tóMáJi uáscda ltot ; <Sze$ed Z Tüntet as algériai nép A testvérháború megakadályozását követeli Algériában a helyzet to- vérontás, békét akarunk« — vábbra is rendkívül feszült kiáltották a felvonulók. A szemben álló felek azon-. Az FLN, az algériai felsza­ban egyelőre csak felvonul- badító mozgalom franciaor­tatják erőiket, összetűzés szági szervezete felhívást in­még nem történt Ismételt tézett az algériai katonák­felhívások hangzanak el, hoz, hogy ne használjanak amelyek nyugalomra és a fegyvert testvéreik ellen. A vérontás elkerülésére inte- szervezet közleménye sür­nek. gette a nemzeti forradalmi A Ben Bellát és a politikai tanács mielőbbi összehívását, bizottságot támogató katona- a választások előkészítését, ság Bumedien ezredes veze- Egyes. meg nem erősített tésével Algír felé vonul, s az éjszakát a fővárostól mintegy 300 kilométernyire töltötte. A 4-es számú vilaja szóvi­vője közölte, hogy az algíri helyőrség védelemre rendez­kedik be. A 4-es és a 3-as számú vilaja katonái úttor­laszokat állítottak fel, s fel­szólították a polgári lakossá­got, szolgáltassa be a fegy­vereket. A szóvivő hangsú­lyozta, hogy az intézkedések "Védelmi jellegűek*, hozzá­tette: "Nem mi fogjuk lead­ni az első lövést*. Algírban csütörtökön este ismét nagy tömegek tüntettek a béke mellett. -Ne legyen francia tankok vonultak fel az algíri tengerparton. A franciák így emlékeztettek figyelmeztetésükre, hogy "ha szükséges*, közbelépnek "a francia telepesek életének és vagyonának védelmére*... Ben Khedda megismétli javaslatait Ben Khedda pénteken egy sajtóértekezleten ismét arra szólított fel, hogy hárítsák el a szerencsétlenséget, mielőtt jelentések szerint titkos ta­nácskozások folynak a poli­tikai bizottság és a 4-es, va- még nem késő. Megismétel­lamint a 3-as számú vilaja vezetői között. Az EAK kilép az Arab Ligából? Nasszer, az Egyesült Arab Köztársaság elnöke tanács­kozott az egyiptomi küldött­ség tagjaival, amely tünte­tőleg elhagyta az Arab Liga tanácskozásának színhelyét és visszautazott az EAK-ba. A tanácskozásról nem ad­tak ki semmiféle közle­ményt. Kairóban elterjedt hírek Bzerint hamarosan albizott­ságot hoznak létre az úgy­nevezett „Arab Népek Ligá­jának** megalakítása cél­jából. Az Arab Liga Tanácsa csütörtöki ülésén tíz arab állam képviselői határozati javaslatot dolgoztak ki, amely az EAK és Szíria kö­zötti ellentétek tompítására törekedett, hogy elejét ve­gye a végleges szakításnak. A határozati javaslat értel­mében az Arab Liga Taná­csa nem folytatná a szíriai panasz megvitatását, tekin­tettel arra, hogy az EAK küldöttsége kivonult a ta­nács üléséről. A határozati javaslatot Szíria tartózkodása mellett valamennyi küldöttség meg­szavazta. A javaslat elfogadása el­lenére kevés remény van az EAK és Szíria között fenn­álló ellentétek kiküszöbölé­sére. A szíriai küldöttség Hasszunához, az Arab Liga főtitkárához eljuttatott nyi­latkozatában hangoztatja, hogy egyetlen állam kivonu­lása az Arab Ligából, vagy a kivonulással való fenyege­tőzés *nem befolyásolhatja a liga sorsát«. * Hasszuna, az Arab Liga főtitkára pénteken a liba­noni Shturában újságírókkal közölte, hogy későbbi idő­pontra halasztották az Arab Liga Tanácsának szeptem­ber elsejére Kairóba kitű­zött ülését, de még szeptem­ber vége előtt megtartják. Lemondott Kampmann dán miniszterelnök Krag dán külügyminiszter a kormány csütörtöki ülése után közölte, hogy Viggo Kampmann miniszterelnök egészségi állapotára való hi­vatkozással lemondott. A most lemondott minisz­terelnököt három nappal ez­előtt szívroham után a kór­házba szállították, Francia tankok felvonulása Az algériai lakosság pén­tek délután nagyszabású tüntetésekbe tömörült a testvérháború megakadályo­zására. Algírban általános sztrájkot hirdettek, amely délután 16 órakor kezdődött. A kereskedők bezárták üz­leteiket, a városi közlekedés leállt. Az Algériai Dolgozók Általános Szövetsége péntek estére tömeggyűlést hívott össze, a polgárháború fenye­gető veszélye ellen. Az AP francia hírügynök­ség szerint az óráról órára fokozódó feszültség láttán te a politikai bizottság ki­bővítésére vonatkozó koráb­bi javaslatait is. A 4. számú vilaja katonái — mint a Reuter angol hír­szolgálat jelenti — megszáll­ták a politikai bizottság épü­letét, amelyben azonban pénteken már csak egy tele­fonkezelő tartózkodott. A városba vezető főútvo­nalak mentén a 4. számú vi­laja katonái igyekeztek moz­gósítani a lakosságot, hogy fegyvertelen csoportokba tö­mörülve, akadályozzák meg Bumedien katonaságának át­vonulását A kabiliai he­gyekben levő 3. számú vi­laja parancsnoksága csapa­tainak egy részét a főváros­ba irányította a 4. számú vi­laja megerősítésére. Több, mint harminc országban vásárolják a magyar borokat Az egy héttel ezelőtt véget­ért harmadik budapesti nem­zetközi borverseny jelentős sikereket hozott a magyar borok számára. De ezekkel sére, az északi államok­ban pedig még ennél is nagyobb mértékben, emel­kedett a borfogyasztás. Mindez természetesen nö­legalábbis egyenértékű ered- veli a hazai borexport lehe­mény, hogy a versenyen a magyar borászati technoló­gia és külkereskedelem fon­tos tapasztalatokat szerzett. A borízlés általában húsz­huszonöt évenként változik. Mostani módosulása azon­ban különösen figyelemre ^ 3() melto, mert együtt jár az csaknem tőségeit is. E téren egyébként máris igen nagy a fejlődés: jelenleg körülbelül csak­nem 50-szcr több palacko­zott bort adtuk el kül­földön, mint a második világháború előtt. A magyar szőlők leve több országba, a világ valamennyi borfo­szerkezetének val. l\ 7T gyasztó államába eljut valtozasa- Piacaink megtartásához és bővítéséhez azonban ki kell Világszerte törekvés, hogy a elégítenünk a most kialakuló tömény, úgynevezett rövid üj borízlést is. Pincéinket és italok helyét a megfelelő egész technológiánkat a friss, mennyiségben ártalmatlan üde, ízében, színében, illatá­bor és sör, illetve az egész- ban a szőlőre emlékeztető séges, alkoholmentes üdítő italok foglalják el. Európá­ban és Amerikában, a pálin­Jca-, rum- stb. fogyasztás csökkenése mellett néhány év alatt kétszerc­borok előállításának megfe­lelően kell fejlesztenünk. Ez természetesen nem vonatko­zik a tokajira, amelynek ép­pen az ó-íz egyik jellegzetes­sége. Szovjet párthatározat a filmművészet fejlesztéséről A Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának Központi Bi­zottsága határozatot hozott "a filmművészet fejlesztésé­ről, az irányítás megjavítá­sát szolgáló intézkedések­ről.* A Kommunyisztban közzétett határozat beveze­tőül rámutat, hogy a párt és a kormány határozatainak megvalósítása, a művészi al­kotás fejlődését gátló Sztá­lin-kultusz következményei­nek felszámolása eredménye­A DÉL-VIETNAMI BÉKÉÉRT (MTI — Külföldi Képszolgálat) A képen: táblákat cipelő tüntetők New Yorkban az amerikai hadsereg toborzóiro­dája előtt, követelik az amerikai haderők kivonását Dél-Vietnamból. képpen az utóbbi években jelentős fejlődést ért el a szovjet filmművészet. Több film készült, megerősödött az anyagi-, műszaki bázis, tehetséges fiatal szakembe­rek nőttek fel. sok köz­ponti és köztársasági stú­dió vívott ki társadalmi el­ismerést. Az SZKP Központi Bizott­sága ugyanakkor úgy véli, hogy a szovjet filmművészet még nem teljesen hajtja vég­re a nép kommunista ne­velésében reá váró szerepet. A Központi Bizottság vé­leménye szerint a fő feladat, hogy idejében elejét vegyék a rcssz filmek megjelenésé­nek, az egyes filmművészek esetleges kudarcait pedig jó­tanácsokkal, beszélgetések­kel, segítséggel előzzék meg. A határozat részletesen ki­fejti a szovjet filmgyártás elvi, eszmei, esztétikai fel­adatait, különös tekintettel a szovjet emberek erkölcsi nevelésére Kinevezték hazánk argentínai követét A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kepes Im­rét rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezte ki és megbízta a Buenos-Aires-i magyar kö­vetség vezetésével. Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke fogadta Ke­pes Imrét, a Magyar Nép­köztársaság új, Buenos­Aires-i követét, aki a közel­jövőben utazik állomáshe­lyére.

Next

/
Thumbnails
Contents