Délmagyarország, 1962. június (52. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA SZ. évfolyam, 126. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1962. június 1. A néptömegek egyesült ereje megakadályozza a háborút SegiUu.nk j Reggeltől reggeíig eggmdi&nffa közlekedés őreivel Részletes tudósítás a Magyarország—Anglia VB-mérkőzésről Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács csütörtökön ülést tar­tott. Megvitatta és elfogadta az Országos Tervhivatal elnö­kének az első negyedévi terv­teljesitéséröl szóló jelentését. A kormány megtárgyalta a földművelésügyi miniszter­nek az állatállomány áttelel­tetéséről szóló jelentését. A Minisztertanács a jelentést tudomásul vette. A munkaügyi miniszter be­számolt a vállalati alkalma­zottak új premizálási és bér­besorolási rendszerének idei tapasztalatairól. A kormány a beszámolót elfogadta. A művelődésügyi minisz­ter — az oktatási reformról szóló törvény végrehajtása­ként — előterjesztette a tan­kötelezettségről, valamint az alsófokú oktatási intézmé­nyekről szóló törvényerejű rendeletek tervezetét. A kor­mány az előterjesztéseket el­fogadta és úgy határozott, hogy a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa elé terjeszti. A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. (MTI) a súlyos felszabadító harc után A szocializmusra való törekvés a népek legfőbb célja Ben Bellának, az ideiglenes algériai kormány elnökhelyettesének nyilatkozata Ben Bella, az algériai ideiglenes kormány elnökhe­lyettese Tuniszban fogadta a Tanjug munkatársát és vála- nem lesz nehez leküzdeni „a szolt az algériai helyzettel, birtokos osztályok ellenállá­az ország jövőjével, valamint sát 3 szociális vívmányokkal jövendő külpolitikájával kap- szemben*, csolatos kérdéseire. Az agrárreformról kije­A jövő Algériájáról szólva ientette: a következőket mondotta: „A szocializmusra való törekvés az agrárreform az algériai a népek legfőbb célja, külö- forradalom egyik legfőbb ncsen azokqál az elmaradott népeknél, amelyeknél J , , ,. . _ .... elsősorban azért, mert afel­az elmaradottsag. a politi- .' kai és gazdasági szerkezet szabadító haboru egyik moz­a gyarmati imperializmus gató ereje a parasztságnak műve. az a vágya volt, hogy a for­Ez a törekvés a gyarmati radalom szabadságot, függet­uralom felszámolása után lenséget és jólétet hozzon, magától értetődően kifeje- Ben Bella ezután foglalko­zésre jut a néptömegeknél és ^ Algéria Franciaország­keresi a maga utjat. Annál Negyvenkétmillió forint belvízvédelemre és öntözésre Helyreállítják az alpári nyári gátat Az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén —mint már erről korábban hírt ad­tunk — 19 vízgazdálkodási társulat működik. 1962-ben az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság terii­eiőzetcs számítások szerint tek több éves kérését telje­mintegy 1 millió 500 ezer sítheti. Az Al6Ótiszavidéki forintba kerül. Ezt a tár- Vízügyi Igazgatóság sulat terven felül végzi el, jelentős állami segítséggel. A szegedi járás területén a Tisza—Marossszögi Vízgaz­letén működő 19 vizgaz- dálkodási Társulat az egyik dalkodasi tarsulat 21 ezer „legidősebb* csoportosulás, hold megépítette ugyanis a per­csorai szivattyútelepet, s ez a környék 4 ezer ka­taszteri holdjának öntözé­sét biztosítja. ... — -. A vízgazdálkodási társula­kataszten hold területet 1958-ban alakult, 40 ezer tokon kívül az igazgatóság ontoz. kataszteri holddal. Megala- területén tizenegy ivóvíz és Nagy munkát kezd meg iden kuiása óta 380 kilométer öt törpe vízmű társulat mű­Bekes megyeben a csaba- hosszú belvízvédelmi csator- ködik. Ezeknek feladata az csudi tarsulat, 50 millió fo- nát építettek, illetve újítót- ivóvízellátás javítása. A tár­nntos beruhazassal az or- Ulk fel A társulat legfon- sulatok jó néhány község­szagban először víztornyot* t^bb feladata az öntözéses ben bővítették, korszerűsí­ontozest valósit meg Ez 6300 gazdálkodás megteremtése, tették a vízhálózatot Tavaly kataszteri hold fold korszerű Lehetősége kiváló és a tár- 2 ezer méter csövet fektet­ontözeset jelenti majd. A sulat területén üzemelő ter- tek le, 45 kifolyót építettek tervek szerint 1964-ben mar melőszövetkezetek igénylik és egy kutat fúrtak. Idén 80 üzemel az erdekes megöl- ^ ezt A sápdorfalva és Kor- ezer 200 méter hosszú veze­dásu ontozorendszer. Iden nyéke Vízgazdálkodási Tár- téket, 2270 kifolyót, négy ősszel kezdik meg a rend- sulat a sándorfalvi, dóci.so- hidroglóbust építenek és öt szer kiépítését. , vényházi termelőszövetkeze- kutat fúrnak. Igen sok vízgazdálkodási csoport rendelkezik már cső­kútfúró szerkezettel. A fo­lyóktól távoleső területeket ugyanis csak csőkutas öntö­zési rendszerrel tehetik ter­mővé. Kecskeméten a Szik­ra Tsz csőkútjainak vizét a szőlőtelep permetezésére használják fel. A társulatokon belül nyá­rigát-érdekeltségek is mű­ködnek. Így többek között Aljpáron is. Mint ismeretes, idén az áradó Tisza tönkre­tette a gátat, ezért a társu­latnak helyre kell állítania. Ez gal való együttműködésének kérdésével. Aláhúzta: Algéria nem engedi meg, hogy Franciaország a füg­getlenség kivívása után nyomást gyakoroljon Algé­ria politikájára. erőteljesebben és tartalma­sabban jut kifejezésre, mi­nél nehezebb körülmények között vívják ki a függet­lenséget. A néptömegek, amelyek oly sokat szenved­tek a szabadságért, nem haj­landók 6aját burzsoáziájuk, a régi gyarmatosítókra emlé­keztető kizsákmányolás áldó- ezért az algériai kormány zatául esni. A függetlenség már előre megszabta jöven­egyszersmind és elsősorban dőbéli politikáját azzal, hogy azt is jelenti, hogy eltűnik a belgrádi értekezleten a áz elmaradottság, hogy tár- tömbön kívüliség mellett nyi­sadalmilag és gazdaságilag latkozott felemelkedik a nép, amely saját sorsának urává akar lenni és amely nem akarja meg­engedni, hogy megfosszák forradalmától*. Ben Bella hangsúlyozta, hogy számolni kell minden nép néprajzi, gazdasági és kulturális sajátosságaival a szocializmus építésében. Hoz­záfűzte azt is, hogy Bővül a magyar-lengyel árucsere Csütörtökön befejeződtek a magyar—lengyel külkereske­delmi vegyesbizottságok Bu­dapesten folytatott tárgyalá­sai, amelyek során megvizs­gálták az 1961. évi árucsere­forgalmi jegyzőkönyv végre­hajtását, valamint azt, hogy ez évben hogyan alakulnak a tervezett kölcsönös áruszál­lítósok. A két ország képviselői további áruszállításokban ál­lapodtak meg. amelyek hoz­zájárultak az országaink kö­zötti árucsereforgalom széle­sítéséhez. A tárgyalások ba­ráti légkörben folytak. (MTI) Tovább farul Szegeden a betegellátás Kartonrendszer a körzetorvosi rendelőkben — Fejlődik a gyermekgyógyászati szakrendelés Idén Szegeden néhány új egészségügyi létesítményt ad­nak át rendeltetésének. Év A mezőgazdasági kísérleti intézetek vezetőinek országos értekezlete Szegeden Tegnap Szegeden a Délal- amelyen mintegy ötvenen földi Mezőgazdasági Kíséleti vettek részt — dr. Soós Gá­Intézet székházának nagy- bor főigazgató tartott csak­termében a Földművelésügyi nem 1 órás beszámolót. A Minisztérium szakoktatási és referátum ismertette azokat kísérleti főigazgatósága ame- a kutatási feladatokat, ame­zőgazdasógi kutató intézetek lyeket meg kell oldani ah­és felsőoktatási intézmények boz^ hogy a mezőgazdasági vezetői részére megbeszélést tartott. Az egész napos or­szágos jellegű értekezleten — Gépesített kertgazdaság A zöldség és fűszerpaprika termesztésben a legnehe­zebb munka ezelőtt mindig a palántázás volt. Reggeltől napestig kétrét görnyedve ke Uett dolgozni. A tápéi Tisza­táj Tsz gazdáit azonban a gépek egész hada kíméli már ettől az inaszakasztó nehéz munkától. Felvételünk a 40 kataszteri holdnyi pritaminpaprikatáblán készült, ahol há­rom R. S. 09-es NDK traktor segítségével csak minimális emberi erö felhasználásával napok alatt készül el a nagy munka, az ültetés. A tsz-nek 100 holdas kertgazdasága van, melyben már minden nehezebb munkát a gépek vé­geznek. (Somogyi Károlyné felv.) termelés a kitűzött célokat gyors ütemben megvalósít­hassa. A referátumot vita követ­te, majd a résztvevők kérdé­seket tettek fel az előadó­nak. A tanácskozás résztve­vői a délutáni órákban ellá­togattak a Délalföldi Mező­gazdasági Kísérleti Intézet öthalmi gazdaságába. Ott megtekintették a taUtjmúve­lési, műtrágyázási és egyéb agrotechnikai kísérleteket, valamint a fűszerpaprika, olajlen, kukorica, napraforgó s más gazdasági növények nemesítésével kapcsolatos munkálatokat. elején nyílt meg — mint az igényeknek megfelelően ismeretes — a Kálvin tér két körzet fekvő betegeit és a Madách utca sarkán lássa el egy ápolónő, az új orvosi rendelő, kicsit Az utóbbi időben több távolabb épül a Kálvin té- panasz érkezett a városi ren a szűrőállomás. Még tanács egészségügyi osztó­idén elkészül, s jövőre már lyához A betegek kifogásol­valamennyi szegedi lakost ták, hogy a körzeti orvos itt vizsgálnak meg, s ezen- vizsgálás nélkül nem volt túl évenként lesz szűrővizs- hajlandó felírni az általuk gálát. kért gyógyszert. Ezekre a A betegellátást nemcsak bejelentésekre az egészség­űi, egészségügyi intézmé- ügyi osztály dolgozói el­nyek építésével lehet javi- mondták, hogy a körzeti or­tani, hanem az orvosi mun- vos helyesen járt el, mert ka szervezésével, átcsopor- az orvosi rendtartás értel­tosításával is igen szép ered- mében vizsgálat nélkül ményt lehet elérni. A vá- gyógyszert nem lehet felír­rosi tanács egészségügyi osz- ni. Ezek a betegek összeté­tálya idén jó néhány olyan vesztik az ellátást a „kiszol­intézkedést hozott, melyek gálással*. javítják a betegellátást. A gyermekgyógyászati Többek között említést ér- szakrendelés túlzsúfoltságá­demel a kartonrendszer be- nak csökkentése, valamint a vezetése. jobb betegellátás érdekében A kórházakban, klinika- tovább bővítik a körzeti kon a kórlapokon pontosan gyermekgyógyászati szak­rögzítik a beteg panaszait, a diagnózist és a gyógykeze­lést Ehhez hasonlóan a körzetorvosi rendelőkben is rendélést. Három évvel ez­előtt mindössze négy körzeti gyermekgyógyász működött Szegeden, idén már hét kartonrendszert vezetnek gyermekgyógyász rendel a be. Ez lényegesen megköny- kerületekben. Sürgős esetek nyíti az orvos munkáját, hí- ellátására hívták életre va­szen évekre visszamenőleg sárnap délelőttönként a nem emlékezhet betegeire, a gyermekgyógyászati inspek­gyógymódokra, de a karton ciót a Kossuth Lajos sugár­segítségével gyorsan tájéko- üti poliklinikán. zódni tud. Feltétlenül meg kell emli­A pontos nyilvántartással tenünk egy hiányosságot. új gondozási módszert ve- Néhány nagyvárosban a zettek be. Eddig ugyanis a betegek megelégedésére ered­körzeti orvosok csak azok- ményesen működik a köz­kai a betegekkel foglalkoz- ponti ágy nyilvántartó. Itt tak, akik megjelentek a pontosan számba veszik a rendelőben. Most már nyil- kórházak, klinikák szabad vántartják a rákos, a cukor-, férőhelyeit, és a körzeti or­a mozgásszervi és a szívbe- vosok, a szakrendelés, sür­tegségben szenvedőket, és gősségi sorrendben utalja be rendszeresen látogatják őket 3 betegeket. Szegeden sajnos a körzeti házi beteg-ápolónők nincs ilyen. így gyakran elő­és az orvosok. Hasonló mó- fordul, hogy a betegnek, don gondozzák, ápolják az vagy éppen hozzátartozójá­ídos, oreg embereket is. nnt , „ . „ .. . J T„ . többször kell jarnia or­Igen 30 segitotarsa a kör­zeti orvosnak a házibeteg- . ^ 0rV0slg- kórhazba. ápolónő, aki rendszeresen khmkara. m'g végre felve­felkeresi a fekvő betegeket, szik az egészségügyi intézet­és otthonában nagy szakér- be. Amikor ezt szóvá tettük telemmel, az orvos utasítása az egészségügyi osztályon, szerint gyógykezeli. Eddig azt a választ kaptuk, hogy általában egy ápolónő há- jelenleg tárgyalások folynak rom körzetet látott el. Az az Orvostudományi Egye­egészségügyi osztály törek- temmel, s igyekeznek minél vése, hogy fejlessze a házi- előbb Szegeden is bevezetni beteg-ápolónő szolgálatot, és-a közppnti betegbecrtalást

Next

/
Thumbnails
Contents