Délmagyarország, 1962. május (52. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

Vidáman és magabiztosan ünnepelte Szeged dolgozó né­pe a 18. szabad május elsejét. A munka napját hétfőn reg­gel zenés ébresztő köszöntötte szerte a városban. Később a napfényes, de csipás szél fújta utcák megélénkültek. Ün­neplőbe öltözött emberek családtagjaikkal• együtt munka­helyeikre siettek, mert az üzemek, termelőszövetkezetek, intézmények és hivatalok dolgozói együttesen vonultak fel Az ünnepi köntösbe, vörös és nemzetiszínű lobogódíszbe öltözött Szegeden hétfőn már 9 órakor megindultak az el­ső színpompás menetoszlo­pok a földíszített Széchenyi térre, a nagygyűlés színhe­lyére. A város dolgozói hat útvonalon áradtak a tér felé. ket gyártanak. Pompás volt az Orvostudo­mányi Egyetem és a Tudo­mányegyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak lobogódíszes, léggömbös me­zászíókljelszavas "táblák, lég- netoszlopa. Az élen ott hk­gömbök és pompás májusfák ladtak az egyetemek vezetői erdeje alatt. Zeneszó és ének ét a Kossuth-díjas professzo­csendült az útvonalakon. Az „ . - , , i.Krok. Jöttek a tanitokepzo, a ezerszínű menetoszlopokban, . „ , az ünneplő dolgozókkal Pedagógiai Foiskola, vala­cgyütt vonultak a városi mint a középiskolák tanárai változatos volt a menetoszlo­pa. A gyár népi táncosai szinte az egész úton ropták c táncot. Az ecsetgyáriak menetükben űrhajók kicsi­nyített mását vitték. A Zal­ka Máté laktanya katonái­nak képviselői együtt halad­milyen újfajta cipómodelle- 1ak a menetben az ecsetgyári és diákjai, az általános is­kolák piros nyakkendős út­törői. Pattogó indulók ütemére léptek a Szegedi Kenderfonó­dolgozói. Nagyszerű pártbizottság tagjai. Ott vol­tak a munkásmozgalom vete­ránjai, akik a felszabadulás előtt, a Horthy-fasizmus ne­gyedszázadában minden ter­ror ellenére ts köszöntötték a munka napját. Velük együtt haladtak a fiatalok, a (>yar tizennyolc évesek is, akik menetük élén a népek lobo­csak az idősek elmondása gólt hozták. A hatalmas alapján isinerik azt a régi, dr sofc munkisának kabát, mastk világot, öregek es fia- ~ talok váll váll mellett vit- 1°- hajtokaján kituntetesek ték a vörös és nemzetiszínű csillogtak, a jó munka elis­zászlókat, s mutatták be táb- merő jelvényei. A textilmű­láikon a szocializmus építésé- vek dolgozói is nótázVa, ze­ben elert eredmenyeket. A * ' jókedvű és pazar menetosz- veszó hangjai mellett halad­lopokban magasra emelték az tak a Széchenyi térre. A ünneplő dolgozók a Magyar gyár táncosai — matrózruhá­Szocialista Munkáspárt veze- ba öuözve _ frissen járták tétnek fényképéit. A nepek A zászlói a menetben a világ dolgozóinak testvériségét jel­képezték. A ragyogó menet­oszlopokban magasra emelve vitték a dolgozók Marx, En­gels és Lenin, továbbá a kommunizmust építő Szovjet­unió vezetőinek, valamint a szocializmust építő országok vezetőinek képeit. Megszám­lálhatatlanul sok volt a me­netben a feliratos tábla. »Él­jen május 1, a munkásosztály nemzetközi harci seregszem­léje!*, »Eljen a Magyar Szo­cialista Munkáspárt, népünk vezetője!*, »Éljen a kommu­nizmust építő Szovjetunió.'*, *Éljen a megbonthatatlan magyar—szovjet barátság!*, "Éljen a szocializmust építő magyar nép!*, *Éljen a né­pek barátsága! Békét az em­beriségnek!* — hirdették a táblákon a feliratok. Szüntelenül áradt a felvo­vonulók májust menete a Széchenyi tér felé. Az újsze­gedi szövőgyár, hazánk leg­nagyobb műszaki textiliákat gyártó üzemének dolgozói májusfákat is hoztak szép menetükben. A gyár szocia­lista és e címet kiérdemelni akaró munkás közösségei csa­ládtagjaikkal együtt halad­tak a menetben. A brigádok tábláikon feltüntették. bri­gádjuk nevét is. Hatalmas, diszes tábla adta hírül, hogy c brigádok célja a szocialis­ta üzemrész kiérdemlése. Az Újszegedi Ládagyár, majd a szalámigyár menetoszlopa haladt a Széchenyi tér felé. A szalámigyár dolgozói táb­lákon adták tudtul, hogy idén mind a hazai, mind a külföldi igény kielégítésére több árut készítenek a ter­vezettnél. Sok volt a virág, a zászló a cipőgyár dolgozói­nak oszlopsorában is. A ci­pögyáriak menetükben »ízelí­tőt* adtak abból. hogy idén KISZ-istákkal. A város ter­melőszövetkezeteinek gazdái, valamint a kisipari szövet­kezetek tagjai — valamennyi szegedi üzem és vállalat dol­gozói a találkozóhelyekről, tömött sorokban, leírhatatla­nul sok színnel vonultak fel. Tiz órakor zsúfolásig meg­telt ünneplökkel a Széchenyi tér. Ezrek és ezrek álltak a térre torkolló utcákban is. Mintegy 60 ezer ember gyűlt össze a nagygyűlés kezdetére. Az ünneplők színpompás so­rai az idei májusi sereg­szemlén is hitet tettek a párt politikája, a népek békés együttélése, a munkás nem zetköziség eszméje mellett. A korzón felállított dísz­emelvényen, az ünnepi nagy­z. asztok erdeje alatt... KAPRÁZATOS KATONAI DÍSZSZEMLE MOSZKVÁBAN # DOBI ISTVAN ELVTÁRS NEMZETKÖZI LENIN-BÉKEDÍJAT KAPOTT MEGFIATALODIK EGY TÖRTÉNELMI VAROSRÉSZ Szirmai István elvtárs Török László elvtársnak, a megyei pártbizottság első titkárá­nak, Győri Imre elvtársnak. gyűlés elnökségében ott vol- a Szeged városi pártbizottság tak a megye és a város poli- e,ső titkárának és dr. Papp wl.„j . . . - „ , Sándornak, a megyei tanács tikai, gazdasagi és tarsadal- , ... ' . ... elnokenek tarsaságaban meg­(Folytatás a 2. oldalon.) érkezik a Széchenyi térre az úton a matrózpolkát. A vasöntöde, a kábelgyár. az autójavító, majd a vasutasok szép és színes menete1 is a Széchenyi térre érkezett. Délelőtt fél 10-kor még áradt a felvonulók díszes se­rege. A ruhagyár dolgozói rendezett sorokban a Kossuth Lajos sugárúton vonultak a Széchenyi térre. Családtagja­ikkal együtt vonultak pél­dául Hetesi István Szputnyik­brigádjának tagjai is. A kon­zervgyáriaknak is gazdag, Táncot járva Májusfá a menetben (Somogyi Károlyné és Liebmann Béla felvételei) A Széchenyi téri nagygyűlésen hatvanezer ember vett részt. A sorok hosszan álltak a térre torkolló utcákban is. Képünkön Szirmai István elvtárs ünnepi beszédét mondja, s a nagygyűlés résztvevőinek egy csoportja _ _ világ proletárjai, egyes üljetek! dnMmmm mliihl iii ii mii A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 52. évfolyam, 101. szám Nyolc oldal, ára: 60 fillér Csütörtök, 1962. május 3. A 18. szabad május elsején: Vidáman, magabiztosan ünnepelt Szeged népe Hatvanezer ember a Széchenyi téri nagygyűlésen

Next

/
Thumbnails
Contents