Délmagyarország, 1962. április (52. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

I VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ÜNNEP ELŐTT... A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 52. évfolyam, 77. szám Ara: 70 fillér Vasárnap. 1962. április 1. Ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt i Központi Bizottsága •iiiiiiiniiiiimiiiii unj A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága március 28-án, 29-én és W-án kibővített ülést tartott. Az ülésen tanácskozási joggal részt vettek a megyei és a budapesti kerületi pártbizottságok elsó titkárai, a tömegszervezetek vezetői, a mezőgazdasági termelés fejlesztésében közvetlenül érdekelt szakminisztériumok, töhatőságok vezetői, mezőgazdasági szak­emberek. tudósok, kutatók — köztük sokan pártonkivüliek —, a megyei tanácsok vég­rehajtó bizottságainak elnökei, a fővárosi lapok főszerkesztői és más meghívottak. A kibővített ülés részvevői három elő­terjesztést vitattak meg: 1. Fehér Bajos elvtárs, a Központi Bi­zottság titkára bevezető előadása után be­terjesztette a Politikai Bizottság -A mező­gazdaság helyzetéről és % további felada­tokról-" című határozati javaslatát. A mezőgazdaság szocialista átszervezésé­nek befejezéséről adott jelentést, és a me­zőgazdasági termelés előttünk álló felada­tairól szóló beszámolót kétnapos széles­körű vita követte, amelyben 23-an szólal­tak fel. A vitában felszólalt Kádár János elvtárs, a Központi Bizottság első titkára 2. Gáspár Sándor elvtárs, a Központi Bizottság titkára ismertette a Politikai Bi­zottság álláspontját a dolgozók által a VIII. pártkongresszus tiszteletére kezde­ményezett szocialista munkaverseny kér­désében, és beterjesztette »A Központi Bizottság határozata a kongresszusi mun­kaversenyről-" című határozati -javaslatot 3. Nemes Dezső elvtárs, a Központi Bi­zottság titkára tájékoztatta az ülés részve­vőit az időszerű külpolitikai kérdésekről. A Központi Bizottság a napirenden sze­replő mindhárom kérdésben egyhangú ha­tározatokat hozott (A határozatokat la­punkban ismertetjük majd.) A gyarmati hadsereg módszereit alkalmazza az OAS ijjjj, A magyar fizikának rangja van a világban DCÍ a népszerű ember ? # víatJkiudéki v-óam műanyag-kupola, alatt Néhány nap múlva köszöntjük fölszabadulásunk 17. évfor­dulóját. Az ünnep előtt a Hétvezér utcai óvoda apróságai is felkeresték a Széchenyi téri szovjet hősi emlékművet, s talapzatára elhelyezték a szeretet és hála virágait. A föld művessző vetkezetek működjenek közre a szocialista falu kialakításában Befejeződött a SZÚ VOSZ kongresszusa Szombaton az Eprtők Ró- nak megkönnyítése és ter- tésére is ösztönözzenek és •zsa Ferenc Művelődési Haza- melőmunkára való felszaba- ugyanakkor segítsék elő a ban befejezte tanácskozását ditása érdekében növeljék a háztáji és kistermelő g'azda­a Szövetkezetek Országos kész- és félkészételek forgai- ságok árutermelését. Szövetsége V. kongresszusa, mát, nyújtsanak segítséget— A szavazás után bejelen­Az üles megnyitása után különösen a nyári időszak- tették, hogy az Elnöki Ta­adták át hazájuk szövetke- ban — a termelőszövetkezeti nács a mozgalom fejleszté­zeteinek üdvözletét a kong- tagok étkeztetésének megszer- sében elért kiemelkedő mun­resszusnak a ghanai, a bra- vezésében. Felhívja a kong- kájuk elismeréseként 15 ziliai. az olasz és az izraeli resszus a földművesszövetke- földmüvesszövetkezeti dol­delegáciö vezetői. zetek figyelmét, hogy az ed- gozónak ^szocialista munká­A következőkben dr. Tatár diginél fokozottabban szer- ért érdemérem". 27 földmü­Kiss Lajos válaszolt a vitá- vezzék meg a lakosság ré- vesszövetkezeti dolgozónak: ban elhangzott felszólalások- szere a. személyi és háztar- pedig »munka érdemérem" ra, majd a szavazásokra ke- tűst szolgáltatásokat. ki tüntetést adományozott. A rült sor. A küldöttek egy- földmüvesszövetkezeti kitüntetéseket az Elnöki Ta­hangűlag határozatta emelték A foldmuvesszovetkezet. nács ké iseletében Nagy a SZÖVOSZ, illetve a föld- szerveknek — allapitia meg Dániel az Einökj Taná„ muvesszövetkezetek és a a határozat — továbbra is elnökhelyettese nyújtotta át. körzeti földművesszövetkeze- fontos feladata, hogy a ha- A kongresszus végül meg­í^ria^S"latoL táskörükbe tartó* mezőgaz- választotta az Országos Ugyancsak egyhangúlag sza- dasági termények és termé- Földmüvesszövetkezeti Ta­vazták meg a küldöttek a kek — elsősorban a zöldség- nács, valamint a SZÖVOSZ Szövetkezetek Országos Szö- gyümölcsfélék, valamint a felügyelőbizottságának tag­Slweiről^ riőSzS bur^a - felvásárlását és jait. A tanács tagjai sorából határozatot. értékesítését a lakosság, az megválasztotta a SZÖVOSZ A kongresszus határozata- ipar és az export növekvő igazgatóságát. Az igazgató­ban a földmüvesszövetkezeti szükségletének megfelelően ság, s egyben az Országos szervek alapvető feladata- fokozzÁk és tervszerűbbé te- Földmüvesszövetkezeti Ta­kent azt jelölte meg, hogy ' , , . , gazdasági és társadalmi te- frt/ek. Úgy szervezzék meg nacs emobeve Szirmai Jenőt, vékenységük fejlesztésével termeltetési, felvásárlási és az MSZMP Somogy megyei fokozottan működjenek köz- értékesítési tevékenységüket, Bizottságának eddigi első Z Zf^i^L hogy azzal egyben a ter~ titkárát választották meg. rasztsag és az epulő szocia- méshozamok mennyisegi es , ­lista falu kialakításában, minőségi növelésére, a A felugyelőbizottsag elnöke Szélesítsék a város és a falu nagyüzemi zöldség-, gyü- ismét Nánási László, az El­közötti árukacsolatokat, erő- mölcstermelés továbbfej lesz- nöki Tanács tagja lett. (MTI) sitsék a munkás-paraszt szö- . __ vétségét és továbbra is se­gítsék elő a termelőszövetke­zetek, valamint az egysze­rűbb szövetkezetek fejlődé­sét. A földművesszövetkezetek­nek, mint fogyasztási, be­szerző- és értékesítő szövet­kezeteknek — állapítja meg a határozat — főfeladata gondoskodni a falusi lakos­ság egyre növekvő fogyasz­tási és szolgáltatási igényei­nek eddiginél jobb kielégí­téséről. Segítsék és ösztönöz­zék a mezőgazdasági áruter­melés fokozását, s a mező­gazdasági termékek értékesí­tését. Legyenek mindenkor figyelemmel arra, hogy a vá­ros és a falu közötti különb­ség fokozatos megszünteté- j sében jelentős szerepe van az áruellátás és a kereske­delmi hálózat színvonalának. Nyújtsanak a földműves­szövetkezetek a lakosság ré­szére az eddiginél szélesebb választékosabb étkezési Továbbra is feszült a helyzet Argentínában Hírügynökségi jelentések megindokolta, miért ra- tettük, a venezuelai kormány szerint a hét közepének fe- gaszkodik az elnöki tiszt- azt javasolta, egyetlen latin­szült órái után viszonylagos séghez. .amerikai ország sem ismerje nyugalom uralkodik Argen- Frondizi levelében hangsú- el az új rendszert. Az AFP tínában — továbbra is bi- lyozza, hogy az ő alkotmá- jelentése szerint Buenos Ai­zonytalanok azonban a jövő nyos alapon álló politikája res-i diplomáciai körökben kilátásai. A Frondizi által a eredményesebben veszi fel a a kialakult helyzetet így jel­hét elején összeállított ké- harcot a kommunizmus el- lemzik: rész-életű kormány miniszte- len. mint a katonák nyílt ál- "Katonai diktatúra — köz­re i pénteken este benyújtót- lamcsínye. Az államcsíny — beiktatott személlyel", ták lemohdásukat az új el- írja Frondizi — ki fogja vál- Rámutatnak arra. hogv Gui­nöknek. tani a tömegek ellenállását do _ egyéni szándékaitól Guido felkérte a kormán »és <5tmek elkerülhetetlen kö- függetlenül - a katonáktol ESS, SS& SSrW£S5í5U* m pa megal^áigmaradjanak f-k rancs^l^U ^ma. y ' P«t a kommunisták előtt, sév jósolta Madridban Pfe­Megfigyelók véleménye akik ellen saját álHtásuk sze- ,-on. volt argentin elnök is. szerint az új elnök követke- rint oly hevesen harcolnak". A, Epoca C!mü olasz lapnak zr lépésként összehívja a argentin események adott interjújában hangsú­kongresszus rendkívüli ülés- nemzetközi visszhangja azt lyozza: szakát, hogy megszavaztassa mutatja, hogy ho(rv most azokat a törvényeket ame- M ,>alk0tman 0E paródia., már gyorsan mennek majd lyekareakcios katonai ve- ah Arambt.ru volt el- a dolgok. Ez feltartóztatha­tel&n kovetelésemek megíe" "ők jellemezte, senkit sem tatlan folyamat... téveszt meg azt hiszem, hamarosan be­korlátozzák a szakszerve- és mindenki előtt világos, szíthetem bőröndjeimét... az zetek jogait, betiltják a pe- hogy államcsíny történt. Ar- egész egy hónap, fél év, vagy ronista _ szervezeteket, a gentína nagykövetei számos egy év kérdése, de végüEs az kommunista tevékenység országban lemondottak tiszt- elkerülhetetlen be fog követ­minden formáját, ségükröl és mint már jelen- kezni.« (MTT) s a központi kormány ellen­őrzése alá helyezik az eddig' autonóm tartományokat. Gul-i dónak gyorsan kell cseleked­nie, mert a rendkívüli ülés­szaknak még május elseje előtt a "-törvényesség" pecsét­jét kell ütnie a katonai ve­zetők követeléseire — május 1-én ugyanis az új kongresz­szusban jog szerint a 45 pero­nista képviselőnek is el kel­lene foglalnia helyét. Mint már jelentettük pén­teken közzétették Buenos Airesben - Frondizi. volt elnök négy nappal ezelőtt kelt le­1 veiét, amelyben Ünnepségek Szegeden hazánk felszabadulásának 17. évfordulója tiszteletére Idén. április 4-én lesz 17 kiszisták, fiatalok este 7 órá- berek cimű színművét mutat­ják be. esztendeje, hogy a hős szov- tói jet hadsereg felszabadító nagyszabású fáklyás felvo­harca nyomán szabaddá vált nulást hazánk és dolgozó népe. Leg- rendeznek a városban, nagyobb nemzeti ünnepünket. Ugyancsak az ünnep előesté­április 4-ét méltón ünnepli jén, kedden este 7 órakor az és köszönti Szeged és a sze- MSZMP Szeged városi bizott­gedi járás dolgozó népe is. sága, a városi tanács és a A történelmi dátumot meg- Hazafias Népfront városi bi­előzően zottsága hazánk felszabadu­hivatalok- fásának 17. évfordulója- al- Az üzemek, hivatalok, intéz­kalmából mények, valamint a város díszünnepséget rendez politikai, társadalmi életé­a Szegedi Nemzeti Színház- nek képviselői elhelyezik a ban. Ünnepi beszédet Biczó tisztelet és a kegyelet ko­méltatják a tizenhét szabad György, az MSZMP városi szőrűit az emlékművek talap­esztendő alatt elért hatalmas bizottságának tagja, a váró- zatára. Az ünnepi aktus so­eredményeket, a felszabadu- si tanács elnöke mond Az rán díszelegnek azemlékmű­lás jelentőségét. Az ünnep ünnepség második részében veknél a fegyveres alaku-la­Megszűnik a báesultnási járás Az Elnöki Tanács ülése A népköztársaság Elnöki megbízása alól s ezzel egy­Tanácsa ülést tartott Meg- idejűleg Révész Gyulát tárgyalta és elfogadta az ál- rendkívüli követté és meg­lami szervek és szövetkeze- hatalmazott miniszterre ki­tek gazdálkodásának évi nevezte és megbízta a Ma­rendszeres ellenőrzéséről és gyar Népköztársaság hágai a bankellenőrzésről szóló követségének vezetésével. 1955. évi 29. számú törvény- Az Elnöki Tanács elren­erejű rendelet egyes rendel- delte a bácsalmási járás kezéseinek módosításáról megszüntetését. A megszün­szóló törvényerejű rendelé- tetejt járás községei közül: tet Bácsalmás, Madaras, Katy­Az Elnöki Tanács Czinege már, Mátételke. Tataháza Lajos altábornagy, honvé- községeket a bajai, Bács­delmi minisztert vezérezre- szöllős, Csikéria, Kunbaja és dessé kinevezte. Mélykút községeket a kis­Ugrai Ferenc vezérőrnagy, kunhalasi járáshoz csatol­honvédelrni miniszterhelyet- ^k. test és Köteles Jerő vezér- Az Elnöki Tanács végül Ánrilis 4-én szerdán dél őrnagyot altábornaggyá, egyéb ügyeket tárgyalt. Április 4 en, szeraan oei , kosi-,,- ta - :. előtt 10 órakor koszorúzást ünnepségre ke­rül sor a Széchenyi téri szovjet hősi emlékművek­nél, valamint a Dugonics temetőben nyugvó szovjet hősök emlékoszlopánál. az üzemekben, ban, intézményekben ünne­pi megemlékezéseket tar­tanak. lehetőségeit. A nők munkaja- éeloesteyén, kedden a szegedi Mesterháza Lajos" Pesti ern- tok egységei'is. Hersitzky Lajos, Kálazi Jó­zsef, Penczi József, Remé­nyi Gyula, Szűcs László ez­redeseket vezérőrnaggyá ne­vezte ki. Az Elnöki Tanács Go­lambos József rendőrez­redes, be-lügy miniszterhelyet­test rendőrvezérőrnaggyá és dr. Korom. Mihály határőr­ezredest. határőr-vezérőr­naggyá kinevezte. Az Elnöki Tanács Becfc István rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert felmentette a Magyar Nép­köztársaság hágai •gének vezetésére Kubai szakszervezeti delegáció érkezett hazánkba A Pedagógusok Szakszer­vezetének meghívására né­hány napra szombaton ha­zánkba érkezett a kubai pe­dagógusszakszervezet kü' döttsége. A delegáció vezető­ije LesHe Rodriguez Agmlera, szakseenvezet -thfcásL

Next

/
Thumbnails
Contents