Délmagyarország, 1962. március (52. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

r VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1 AMA G Y A R SZOCIALISTA M L N K Á S P ÁRT LA P J A 52. évfolyam, 50. szám Ára: 56 fillér Csütörtök, 1962. március X. N. Sz. Hruscsov és Walter Ulbricht elvtársak találkozója Moszkvában A német békeszerződés megkötéséről és a nyugat-berlini kérdésről tanácskoztak Hruscsov elvtárs, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke és Walter Ulbricht elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnöke eszmecserét folyta­tott a német békeszerződés megkötéséről és a nyugat-berlini kérdésnek a szerződés alapján történő rendezéséről. Megvi­tatták a Szovjetunió s az NDK együttműködésének kérdé­seit is. A Szovjetunió további áruhitelt nyújt a Német Demokratikus Köztársaságnak. Az eszmecsere megmutatta, hogy a Szovjetunió és az NDK véleménye a megvitatott kérdésekre vonatkozólag teljesen megegyezik. Miről volt szó a kétnapos eszmecserén? A két államférfi találko­zóiról az alábbi hivatalos közleményt adták ki: "Február 26-tól 28-ig Moszkvában tartózkodott Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának elsö tit­kára, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsá­nak elnöke. Február 26-án és 27-én ta­lálkozó folyt le Hrurísov, az SZKP Központi Biiflbttságlá­nak első titkára, a szovjet Minisztertanács elnöke és Ulbricht, azNSZEP Központi Eizottságának első titkára, az NDK Államtanácsának elnö­ke között. E találkozókon beható esz­mecsere folyt a német bé­keszerződés megkötésével összefüggő kérdésekről és a nyugat-berlini helyzet e szerződés alapján történő rendezéséről, valamint a két államot kölcsönösen érdeklő más nemzetközi kérdésekről. Megvitatták azt a kérdést is. hogyan lehetne tovább fejleszteni a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság szoros testvéri kapcsolatait, s ezen belül azt a kérdést, hogyan bővítsék a két ország gazdasági együttműködését, tudományos, műszaki és kul­turális kapcsolatait. Az eszmecsere során kide­rült, hogy a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság álláspontja teljesen meg­egyezik a német békeszerződéssel összefüggő kérdésekre, vala­mint az egyéb időszerű nem­zetközi problémákra és a két ország kölcsönös kapcsolatai­nak kérdéseire vonatkozólag. Megegyezés jött létre ar­ról .is, hogy 1982-ben növelik a két or­szág kölcsönös áruszállítá­sait és a Szovjetunió további áru­hitelt bocsát a Német De­mokratikus Köztársaság ren­delkezésére. A találkozók és a megbe­szélések meleg, szívélyes lég­körben. a teljes kölcsönös megértés és egyöntetűség szellemében folytak el. Hruscsov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a szovjet Miniszterta­nács elnöke ebédet adott, Walter Ulbrichtnak, az NSZEP Központi Bizottsága első titkárának, az NDK Ál­lamtanácsa elnökének tiszte­letére. Walter Ulbricht és a kísé­retében lévő személyiségek, valamint Pervuhin, a Szov­jetunió NDK-beli nagykövete február 28-án visszautaztak Berlinbe«. (MTD Ezentúl majd gép csomagol... Levesporgyártással, zöldségfélék szárításával is foglal­kozik a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat. A zöldség­félék szárítását magasfokú gépesítettség jellemzi, de a levespor gyártáshoz még mindig igen sok emberi munkára van szükség. Különösen az adagolás és csomagolás köt le sok munkaerőt. Most ezt a két műveletet is gépesítik. Németországból szereztek be egy adagoló- és csomagoló­gépet. Képünkön az új csomagológép látható, amely már csak a német szerelő megérkezését várja, hogy aztán rö­videsen megkezdhesse a munkát. ' Hatéves a/ NDK nemzeti néphadserege # [ Tovább erősödnek a népfront és a lakosság kapcsolatai Szegeden föidművesszővetkezeü tagságé a szó Qfi naitdi i tiniteket (mattak ÖUfzÁUiraílió. fimnl ; a iMdaég- é*s gyümölot tfiíoádóaím •leiteáttiidéte Újabb Intézkedések a munkások életkörülményeinek javítására Több közérdekű javaslat hangzott el a HL kerületi tanácsülésen A harmadik kerületi ta­nacs tegnapi ülésén Sziládi Sándor terjesztette elő a végrehajtó bizottság jelenté­Bét arról, hogyan hajtották végre a munkásosztály helyzetéről szóló párthatározatot ta­valy a kerületben. A parthatározatban rögzí­tett irányelveknek megfele­lően a harmadik kerületi ta­nács igyekezett a saját te­rületén, a maga sajátos esz­közeivel elősegíteni a kerü­letben lakó munkások anya­gi, szociális, kulturális fel­emelkedését, közvetve, vagy közvetlenül javítani azok életkörülményeit. Ez a törekvés egyaránt megmutatkozott a tanács, az egyes állandó bizottságok, a végrehajtó bizottság, a kü­lönböző szakigazgatási szer­vek munkájában, a költség­vetési gazdálkodásban és a kerületi községfejlesztési ter­veknél. Ezt a munkát tovább kell folytatni. A tanács anyagi erejéhez mérten további konkrét in­tézkedéseket kell tenni. A közszolgáltatásoknál például javítani kell a vízellátást, fejleszteni a közvilágítást, folytatni kell az utak, járdák építését és rendbehozását. Bővíteni kell az iskolai nap­közihálózatot, az egyes óvo­dákat stb. A lakáskérdés megoldására további , támogatást kell adni a magán családiház-' építkezéshez. A Ságváritelepen, a Szél ut­ca környékén kfvül 1963-ban még a Mihálytelek és a Ság­váritelep közötti részen is telkeket biztosítanak az épít­tetőknek. A jobb és gyorsabb áruel­látás végett a tanács többek között tovább szorgalmazza a kerület üzlethálózatának bővítését, az egyes árudák korszerűsítését. Szükségesnek tartja, hogy például a nagyállomás kör­nyékén cukrászdát, a kerü­let más részében pedig Pa­tyolat-átvevőhelyel, vasbol­tot létesítsenek. Sürgeti a ta­nács, hogy a még meglevő italboltoltat is kisvendéglők­ké alakítsák át a kerület­ben. Szorosan összhangban állt a munkásosztály helyzetéről szóló párthatározattal a teg­napi tanácsülés egy másik napirendi pontja is, a lakos-, ság vízellátásának javítására kidolgozott terv megvitatása. Ez a terv az MTESZ egyik tanulmánya alapján ké­szült és lehetőséget nyújt arra, hogy két-három éven belül megoldódjon ez, a kerület jóformán minden részét érin­tő kérdés. Az idén magas­nyomású vízzel látják el az Ottovaitelépet, vízvezetéket építenek a Csáktornyái', A Lendvai és a Szél utcán. Ve­zetékeket létesítenek Ságvá­ritelep régebben beépült ré­szének, valamint a telep másik részén ez évben ki­osztandó telkek vízellátására is. Javítják a vízellátást a Tanítói Kiskertekben, Mi­hályteleken is, azonkívül megteremtik a feltételeket arra, hogy 1963-ban törpe vízmű épül­jön Alsóvároson. E tervek megvalósulása a lakosság közreműködésétől is függ. Felkérik tehát a lakos­ságot, hogy társadalmi munkával se­gítsen a vízvezetékek le­fektetésénél. Tegnap is több közérdekű javaslat hangzott el az ülé­sen a tanácstagok interpellá­ciói során. Kiss Sándorné sürgette, hogy állandó óvó­nőt kapjon Hattyastelep. Ke­szeg László szintén Hattyas­telep ügyével foglalkozott. Javasolta, javítsák meg a Pancsovai utca járdáját. Te­leki Ferenc kérte, hogy hoz­zák rendbe a gyulatelepi Vasutas sor úttestét, azon­kívül kozkifolyót kért a Gomba, utcába. Ördög Má­tyás felvetette, hogy járda­sziget szükséges a Vám téri villamosmegállóhoz. Olasz Sándor tolmácsolta a lakos­ság kívánságát,, hogy a mi­hályteleki Petőfi utca járdá­ját hozzák helyre. Algéria forradalmi tanácsa jóváhagyta a francia kormánnyal kötendő megállapodást Az AFP francia hírügy­nökség jelentette, hogy a TripoJiszban, Líbia egyik nagyvárosában ülésező Algé­riai Nemzeti Forradalmi Ta­nács hivatalosan jóváhagyta az algériai—francia megálla­podásokat és megbízta az Algériai Köztársaság ideigle­nes kormányát a folyamat­ban levő tárgyalások folyta­tásával. A forradalmi tanács egyébként szerdán reggel fe­jezte be tanácskozásait. * Azt a Tripoliszból érkezett hírt. amely szerint az algé­riai nemzeti forradalmi ta­nács jóváhagyta a francia és algériai kormány képviselői között létrejött megállapo­dást, megkönnyebbüléssel fo­gadták Franciaországban. A francia sajtó örömmel üd­vözli az algériai nép képvi­selőinek döntését. A francia . kormány szer­dán de Gaulle elnökletével ülést tartott, amelyen a fran­cia—algériai záró tárgyalások előkészítésével és az aggasz­tó algériai helyzettel foglal­kozott. Tuniszból érkezett jelentések szerint az algériai ideiglenes kormány ugyan­csak szerdán, legkésőbb csü­törtökön ül össze tuniszi székhelyén. Párizsi politikai körökben úgy vélik, hogy a francia­algériai záró tárgyalások — amelyeknek színhelye még nem ismeretes — a március 5-e körüli időpontban kerül­het sor. Mivel a tárgyalá­sokon még több nyitott kér­dés vár tisztázásra, főleg a fegyverszünetet követő átme­neti időszakkal, valamint az ideiglenes végrehajtó hata­lom összetételével kapcsolat­ban, a fegyverszüneti egyez­mény aláírására csak már­cius 10-e és 15-e között lehet számítani. Az OAS változatlanul gyilkol A fegyverszünet közeli megkötésének reményével szemben az algériai váro­sokban a helyzet egyre ag­gasztóbbá válik. Az OAS folytatja féktelen terrorját annak ellenére, hogy Algír­ban és Oranban is a karha­talmi erőket katonai jár­őrökkel erősítették meg. Az elmúlt 24 órában 24 halálos és közel hatvan sebesült áldozata volt a merényleteknek. A francia demokratikus közvélemény a kormány egy­értelmű erélyes fellépését kö­veteli a fasiszta ultrákkal szemben. Az Humanité, a Francia Kommunista Párt lapja rá­mutat: a hadsereg vezető­sége szabotálja a fegyver­szünet létrehozását. Az Algé­riában állomásozó sorkato­nák zörjie antifasiszta. Az OAS felszámolásához szükséges fegyveres erők készen állnak, csak tény­legesen be kellene őket vetni. (Folytatás a 2. oldalon.) Fogadás a washingtoni magyar követségen az új ideiglenes ügyvivő hivatalbalépése alkalmából Somogyi Miklós elvtárs látogatása Oroszlányon Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja szerdán Oroszlány­ba látogatott. Megtekintette az épülő új erőművet, az új palatörőmüvet, majd az or­szág egyik legszebb básiyasz szállóját, a Béke Szállót ke­reste fel. Délután a város művelődési házában tartott aktívaülésen Somogyi Mik­lós időszerű politikai és gaz­dasági kérdésekről beszélt Zádor Tibor, a washingto­ni magyar követség ideigle­nes ügyvivője kedden este fogadást adott állomáshelyé­ről való távozása alkalmából. Ezen a. fogadáson mutatko­zott be Radványi János rend­kívüli követ és meghatalma­zott miniszter, a követség új ideiglenes ügyvivője is. A fogadáson' mintegy négy­száz vendég jelent meg, köz­tük Davis helyettes külügyi államtitkár, Vedeler, az amerikai külügyminisztérium kelet-európai főosztályának vezetője és a főosztály több munkatársa. Ott volt Tonesk, a külügyminisztérium he­lyettes protokollfőnöke, Dew­lin ezredes, a hadsereg, Ri­vers ezredes pedig a légierők összekötő hivatalának veze­tője, továbbá a Washington­ban akkreditált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja, az amerikai főváros társadalmi, gazdasági és kul­turális életének sok képvise­lője és a sajtó munkatársai. A fogadás szívélyes lég­körben folyt le.

Next

/
Thumbnails
Contents