Délmagyarország, 1961. december (51. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

^^^^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ViiMmmm Termelékenyebben A M A G Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT £ A P J A 51. évfolyam. 283. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1961. december 1. Í ! Egv hónap múlva i békekölcsön sorsolások Heves megyei képzőművészek kiállítása W Nyilatkozat • a zöldség- és vörös­hagyma-ellátásról # TUvUtát, {ajta. üdeiiM játék lUVlÁCAáHtjAA Élést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. Az Or­szágos Tervhivatal elnöke, az építésügyi és a pénzügy­miniszter közös előterjeszté­se alapján határozatot ho­zott a beruházások és felújí­tások új rendjéről. A hatá­rozat 1962. január elsején lép hatályba. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az élelmezésügyi mi­niszternek a felvásárlás helyzetéről szóló jelentését. A földművelésügyi mi­niszter tájékoztatta a kor­mányt arról, milyen előre­haladás tőrtént az őszt me­zögazdasági munkálatokban a Minisztertanács legutóbbi ülése óta. Az állami gazda­sagok, a termelöszövetkeze­zetek és a gépállomások dolgozói a kedvezőre for­dult időjárás mellett a gé­pesítés lehetőségeit kihasz­nálták, s a betakarításban, az őszi vetésekben, a mély­szántásban jó eredményeket értek el. A Minisztertanács az élel­mezésügyi miniszter előter­jesztésére rendeletet fogadott el felsőfokú élelmiszeripari technikumok létesítéséről. A kormány ezután folyó ügyeket tárgyalt. (MTI) December I-tol 16-ig: Elsőnek az országban Szegeden rendeznek technikai napokat Műszaki és közgazdasági előadások — A nemzetközi tudományos filmfesztivál filmjeinek bemutatója * A Műszaki és Természet- én. pénteken délután fél 6 Ha minőséget keres, tekint-J tudományi Egyesületek Szo- órai kezdetlel az iigyvitelgé- sen Svédországra, Arccal a< vétségé szegedi intéző bizott- pesítés külföldi tapasztala- jövő felé, Hollandi tulipán-' sága. valamint a tagegyesü- tairól Futár József, a Köny- mezők, A virágok nyelve,, letek 1961. december 1-től nyúipafi Minisztérium len- Erdők születnek: délután' 16-ig "A technika napjai kenderipari igazgatóságának 16-tól 18 óráig Vasúti kerek-J Szegeden* címmel előadás- főkönyvelője, valamint Per- párok oktikai mérése, A* sorozatot rendeznek. Ilyen jés Sándor, a Magyar Pa- fény nyomában, Adler önki-J jellegú műszaki rendezvény- mutipar főkönyvelője szá- választó szállítóberendezés,' re még sohasem került sor mol be. Nyilvánvaló, hogy a K - ruhaevár. lf> | az országban. Célja elsösor- kitűnő szakemberek áltai Jvorszeru "magyar, este i« » ban az, hogy felhívja a fi- tartott előadások hozzásegí- tol 20 oratg Elektronikus al-» gyeimet olyan fontos kérdé- tik a résztvevőket az álta- katrészek, automatizált ön-J sekre is, melyek ugyan nem lánosabb, nagyobb távlato- töde A fém határán Bille-' tartoznak szorosan egv-egy kat felölelő múszaki gondol. - rakodó Kristályok át-5 szakterülethez — például az . . , ...... ' < összehasonlítás,' mint elem- k°zash°z- a kozgazdasagi alakulása magas homerseií-* zési módszer, a távlati fej- szemlélethez. leten, Nemzetközi atom, va J lesztés, vagy az ügyvitelgé- Az előadások mellett nem lamint a Számítógépek r«í-J Pe^tps.- mégsem hanya- kisebb érdeklődésre tarthat kalmazása című színes kül-' fejlődés szempontjából' 3 számot a II. Nem- földi filmeket vetítik. A technikai napok első 2etfcÖ2Í Műszaki Tudomá- A technikai napok decem-, előadása december l-én, ma nyos filmfesztivál színes rö- ber 16-án klubesttel érnek J délután fél 6 órakor lesz. A vid filmjeinek bemutatója véget. A rendezvényeket —' sonHtásról, miíf etomzésl ^ ^ Del" 8 filmvetítések kivetelével -1 módszerről Simán Miklós, a el°tt 9"tol n-'g A fem hata- az MTESZ Széchenyi tér 3., Könnyűipari Minisztérium rán, az Atomvilágosság, szám alatti előadótermében. J közgazdasági osztályának Elektromos indukció felfede- a filmbemutatót a DÁV Vic-' vezetője beszél. December - ... .. . .. -- . .... > 4-én, hétfőn fél 6-kor dr (Somogyiné felv.) Könnyebben megy a munka a Szegedi Falemezgyár bútorlap-üzemrészében, mióta felszerelték a kétszeres termelékenységgel múködö, keletnémet gyártmányú so­rozat-léehasitógépet. A gép működése biztosítja a folya­szükséges zése. Kovácsolás, A fény tor Hugó utcai művelődési* matos termelést és a bútorlap gyártáshoz Solti Mihály, a Magyar Tu- NY°M3BAN; 11-től 13 óráig termeben tartják. , anyag előállítása zökkenőmentes. dományos Akadémia mű-- —————— szerügyi szolgálatának mun­katársa a méréstechnikáról tart elöádást. Másnap. 5-én, szintén fél 6-kor a szabá­lyozástechnikáról értekezik Horváth Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia mű­szerügyi szolgálatának mun­katársa. December 6-án, szerdán fél 6-kor A kiberne­tikai módszerek alkalmazása az ipar automatizálásában címmel Muszka Dániel, a Magyar Tudományos Akadé­mia Matematikai Kutató In­tézete munkatársának elő­adására kerül sor. December 7-én, csütörtökön fél 6-kor Füsti Pál, az Országos Terv­hivatal könnyűipari főosztá­lyának vezetője ismerteti a távlati fejlesztés néhány problémáját. December 15­PAPRIKAKÖNTÖSBEN (Tóth Béla felv.) Az ország legrégibb fűszerpaprikatermelő falujában, Röszkén. paprikaköntösbe öl­töztek a házak. Az épületek ereszete alatt helyezték el száradni a felfűzött termést. Képünkön a röszkei Lenin Termelőszövetkezet egyik épülete látható Harmadik napja tart Dominikában az általános sztrájk Őrjáratok a főváros utcáin — Ismét életbe léptették , « kijárási tilalmat — „Diszkrét" amerikai tárgyalások Roham az elnöki palota ellen Dominika fővárosában vál- ken többször megállásra nevezett -szabatífoglalkozá­tozatlanul feszült a helyzet, kényszert tette a kormány súak szövetségének* egy cso­miközben a Balaguer lemon- sztrájktörőinek teherautóit, portja küldöttségileg félke­dását követelő általános Az utcakon őrjáratok cirkál- reste a Santo Domingo-i sztrájk harmadik napja bé- nak és újra életbe léptették amerikai főkonzuli és petí­nítja meg az ország életét, a kijárási tilalmat. Az itt- ciót nyújtott át neki, amely­A szerda délutáni utcai harc ott gyülekező csoportokat a ben »a közvélemény nevé­végül is elült, katonaság és a rendőrség ben* az Egyesült Államok szórványos összecsapások- gumibottal, könnygázgránát- beavatkozását kérte -egy új ról azonban továbbra is tál oszlatja szét. katonai diktatúra bevezeté­érkeznek jelentések. Balaguer időközben tár- sének* megelőzésére. Nem Az AFP közli, hogy a lakos- SJ7"1- A dominikai polgári el- tudni, hogy a főkonzul meny­ság a fővárosban és vidé- lenzéki pártok — a kormány nyiben nyugtatta meg az lemondását követelő június -önkéntes-- küldöttséget. 14. mozgalom kivételével — Mint ismeretes, a rendki­naponta elküldik képviselői- vül heves kormányellenes ket az elnöki palotába, ahol tüntetések alatt Echavarria Balaguer igyekszik rávenni hadügyminiszter jelezte, hogy őket a tömegek lecsendesíté- ha az ellenzéki pártok és sére. az altalanos sztrájk be- a kormány között nem jön szüntetésére. létre megegyezés, a fcgy­A targyalasok eredme- veres erök átveszik a ha­nyeiröl ellentmondo hírek talmat. érkeznek mert míg 'az UPI arról tud, ^egfify^k úgy vékk. bpgy hogy a legutóbbi órákig Ba- ez mar a k6zvf.ten laguer kísérletei sikertele- blaVatk°Ías di­neknek bizonyultak, az AP "j'f'^nek közvetett mozza­jelentése szerint néhány el- "alJí.?nzul1 +oda epu­lenzéki vezető nyilatkozata- dott k°zben ujabb nagy ban -sokat ígérőnek* nevez- X^L/^ ^T ú "temeR te az alkudozásokat. ^Szabadságot! Szabadsagot!* Dominikában tartózkodik A. M. Carrion, az Egyesült Államok latin-amerikai ügyekkel foglalkozó helyet­tes államtitkára. Az amerikai diplomata — az AP jelentése szerint — -diszkrét tárgyalásokat* folytatott Viriato Fiallóval, a Nemzeti Polgári Unió ' elnökével. Az amerikai politika bo­szorkánykonyhájának méreg­keverői — mint ez kitűnik nyugati hírügynökségi jelen­tésekből — azon fáradoznak, hogy a tömegmozgalom megfé­kezésére partra szálljon az amerikai tengerészgyalog­ság Dominikában. kiáltásokkal. (Folytatás a 2. oldalon.) Szovjet tudósok Szegeden Tegnap, csütörtökön a Szegedi Tudományegyetemre látogatott a hazánkban tar­tozksodó két szovjet filozó­fus, A. G. Harcsev, a Tudo­mányos Akadémia Lenin­grádi Filiáléja Filozófiai Tanszékének vezetője és T. I. Ojzerman professzor, a fi­lozófiai tudományok dokto­ra, a Lomonoszov Egyetem filozófiai fakultása Filozó­fiatörténeti Tanszékének ve­zetője. A szovjet professzorok a Szegedi Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének mun­kájával ismerkedtek, s • több intézetet is meglátogattak. Összeült a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Csütörtökön összeült a Román Munkáspárt Központi Bizottságának plénuma. A plenáris ülésnek két napi­rendi pontja van: az SZKP XXII. kongresszusán részt vett román pártküldöttség beszámolója és az 1962. évi állami költségvetés-tervezet előirányzatainak megvitatása Ma megkezdik a Kínai Népköztársaság felvételének megvitatását az ENSZ-ben Az ENSZ-közgyülés pénteken megkezdi a Kínai Nép­köztársaság világszervezeti tagsága kérdésének megvitatá­sát. A. közgyűlés elé két javaslat kerül: a szovjet javaslat, mely a Kínai Népköztársaság ENSZ-tagságának törvé­nyes visszaállítását követeli és egy új-zélandi javaslat. Ugyanis szerdán este az úgy- mely egy vizsgáló bizottság kiküldését indítványozza.

Next

/
Thumbnails
Contents