Délmagyarország, 1961. november (51. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 51. évfolyam. 259. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1961. november 1. pill IMI n II11I «i II ilTiíl HTTi IÍTMI »rn • fii fiTi liiuulj Dz SZKP XXII. kongresszusának határozata (3. oldal) mrjii iiiiiiii |,i,i mn flz MSZMP tevékenységének alapja a leninizmushoz való hűség —• mondotta Kádár János elvtárs a moszkvai Vlagyimir Iljics gyárban Hruscsot elvtárs záróbeszédével Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, a Minisztertanács elnöke, a Szovjetunió Kom­munista Pártja XXII. kongresszusán résztvevő magyar pártküldöttség vezetője kedden délelőtt látogatást tett a moszkvai Vlagyimir Iljics Gépgyárban. Kádár János elvtárs kíséretében volt Révész Géza elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tagja, a Ma­gyar Népköztársaság moszkvai nagykövete és Usztyinov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága tag­ja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A magyar párt első titkárát elkísérte a látogatásra Szemjon Birjukov, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság első elnökhelyettese, IVan Szalimon, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság titkara és Marija Fortusz őrnagy, akinek szerepe volt az Alba Regia cimü film alapjául szolgáló történetben. Kádár János elvtárs moszkvai idő szerint pontban fél 16 órakor érkezett a gyárba, ahol Nyikolaj Suvalov igaz­gatóval és Nyikolaj Galkin üzemi párttitkárral az élükön a gyár vezetői fogadták. Ezt követően a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára a gyár előtti parkban megtekintet­te azt az emléktáblávál megjelölt helyet, ahol 1918. au­gusztus 30-an Fanni Kaplan cllenforradalmárnö merényle­tet követett el Vlagyimir Iljics Lenin ellen. Az emléktáb­lán ez a felirat áll: »Hadd tudják meg a világ elnyomott­jai. hogy ezen a helyen kísérelték meg az ellenforradal­marok Vlagyimir Iljics Lenin életének kioltását*. Epizódok a munkáskollektíva Leninnel fenntartott kapcsolataiból Lenin a szovjet hatalom első eveiben többször elláto­gatott a később róla elneve­zett. de annakidején még a -Mihalszon- nevet viselő gyarba. 1918. nyarait és őszén Lenin többször mon­dott beszédet a gyar dolgo­zóinak gyűlésein. Nyikolaj Galkin. az üzemi pártbizottság titkára a gyár emlékmúzeum-szobáin végig­kísérve Kádár János elv-> társat, ismertette a hatalmas kombinát törtenetét. Felejt­hetetlen epizódokat elevení­tett íel a munkáskollektiva Vlagyimir Iljics Leninnel fenntartott kapcsolatairól. Igv a íöbbi között elmondot­ta. hogy néhány nappal az­utan. hogy Lenin ellen a merényletet elkövették, a dolgozók fából készített emlékoszloppal jelölték meg azt a helyet. Le­nin felgyógyulása után ellá­togatott a gyárba és szemre­hányást tett a munkásoknak az emlékoszlop felállításáért. A munkások elnézést kértek azért, hogy az emlékoszlop igen szerény és fából készült, de kérték Vlagyimir Iljics Lenint, hogy engedje meg az emlékoszlop meghagyását. Lenin nem egyezett bele, a kíséretében lévő Lunacsarsz­kij azonban, amikor Lenin nem hallotta, megnyugtatta a kollektívát, hogy meghagy­hatjuk az emlékoszlopot. Lenin szerénységére jel­lemző, hogy amikor a gyarat mar róla nevezték el, a szovjet dolgozók nagy vezére a gyár kollektívájának cím­zett leveleit -a volt Mihal­szon gyár kollektívájának* címezte. A gyár emlékmúzeumában egész sor magyar emléktárgy is látható.. Itt van a többi között a kismotor- és gép­gyár' néhány ajándéka, a Szolnoki MÁV javítóműhely KISZ-szervezetének zászlaja, egy fénykép, amely Kádár János elvtársat ábrázolja, amikor Sahov. a gyár igaz­gatóhelyettese 1960-ban ma­gyarországi látogatása során átadta a magyar párt veze­tőjének a gyár emlékjelvé­nyét. f Látogatás « gépgyár műhelyeiben A gyár dolgozói kollekti­ven tagjai a Szovjet—Ma­gyar Baráti Társaságnak. Kádár János elvtárs a gyár emlékmúzeumának megte­kintése után üzemlátogatásra indult. Elsőnek a villanymo­torszerelő műhelyt tekintet­te meg. Itt Anasztaszija Kuz­nyecova tekercselőm) emlék­zászlót nyújtott át Kádár Já­nosnak. A zászlón ez a fel­irat áll: "Magyar barátaink­nak. a Vlagyimir Iljics Gyár kommunista élmunkásai*. A gyár megtekintése után Kádár János elvtárs és Ré­vész Géza elvtárs a 20-as műhelybe sietett, amelynek nagy csarnokában több mint hétezer dolgozó nagy lelke­sedéssel, tapssal és virágok­kal fogadta a magyar párt­küldöttség tagjait. Galkin. az üzemi pártbizottság titkára, majd Brusznyecov esztergá­lyos. a Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság tagja üdvözölte Kádár Jánost. Ezután Nabat­nyikov lakatos rövid üdvözlő beszédében elmondotta, hogy a Vlagyimir Iljics Gyár vil­lanymotorokat, mosógépeket szállít Magyarországnak és jó kapcsolatot tart fenn több magyar üzemmel. Ezután Su­valov, a gyár igazgatója át­adta a szót Kádár János elv­társnak. a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának. Percekig tartó taps és éljen­zés közepette emelkedett szó­lásra Kádár János elvtárs. Kádár János elvtárs beszéde Kádár elvtárs köszönetet mondott a gyár kollektívá­jának a meghívásért, a me­leg fogadtatásért, és atadta a magyar munkásosztály, az egész dolgozó nép testvéri üdvösletét. Örömmel emlé­kezett meg arról, hogy a gyár kollektívája a Szovjet —Magyar Barátsági Társa­ság kollektív tagja. Ezt a tényt úgy értékelte, mint a népünk iránti szolidaritás legszebb kifejezését. A továbbiakban a XXII. kongresszus jelentőségét méltatta. Kijelentette, hogy az a politika, amely ezen a kongresszuson kirajzolódott, a magyar kommunistáknak is szivük szerint van, mert ez a marxizmus—leninizmus elveihez való szilárd ragasz­kodás és a kommunizmus győzelmének politikája. Ez­után arról tájékoztatta a gyár kollektíváját, hogy a magyar nép most a szocia­lista társadalom alapjai épí­tésének befejezésén dolgo­zik és egy-két év múlva ná­lunk is elmondhatjuk, hogy befejeztük a szocialista tár­sadalom alapjainak építését. Kádár elvtárs azzal fe­jezte be a viharos tapssal fogadott beszédét, hogy a Magyar Szocialista Munkás­párt tevékenységének alapja a marxizmus—leninizmus­hoz való hűség, az összefor­rottság a magyar néppel és szovjet testvéreinkkel. Befejezte munkáját az SZKP XXII. Kongresszusa A kommunista társadalom felépítése a Szovjetunióban gyakorlati feladattá vált — mondotta Hruscsov Az SZKP XXII. kongresz­szusa kedden, moszkvai idő szerint 16 órakor zéróülést i tartott. Az ülésen N. Sz. Hruscsov beszédet mondott. A beszéd szövege a követke­ző: A XXII. kongresszus be­fejezte munkáját. A napi­rendet kimerítettük. A kong­resszus határozatot hozott a Központi Bizottság beszámo­lójáról, elfogadta a párt új programját, a párt szervezeti szabályzatát, jóváhagyta a Központi Revíziós Bizottság beszámolóját, megválasztotta a párt vezető szerveit. Teljes joggal elmondhat­juk, hogy a XXII. kong­resszus igen fontos mér­földkő pártunk és az or­szág életében, a kommu­nizmus diadaláért folyó harcban. (Viharos .taps.) A kommunista társadalom felépítésének harci útját a munkásosztály nagy tanító­mesterei, Marx, Engels. I<e­nin tudományos alaposság­gal kidolgozták. Halhatat­lan vezérünk. Vlagyimir II­1 jics Lenin létrehozta a bol­sevikok forradalmi pártját, amely győzelemre vitte a munkásosztályt, a dolgozó népet, győzelemre vitte a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat Oktober után pártunkat kezdték kommu­nista pártnak nevezni. Ez azt jelentette, hogy célja a kommunizmus felépítése. A kommunisták, az egész dol­gozó nép megingathatatlanul bízott Leninben, a pártban. A kommunizmus már akkor is sokak szániára vonzó, hón óhajtott, de nagyon távoli álomnak tűnt. Hatalmas utat tettünk meg azóta. A szovjet nép felépí­tette a szocializmust, nagy­szabású átalakításokat vitt véghez az ország gazdasági, politikai, állami életében és kijutott a kommunista épí­tés széles útjára. Az SZKP XXII. kong­resszusa az új program el­fogadásával az egész világ előtt kijelentette, hogy a Szovjetunió népei a kom­munista párttal az élen. a marxizmus-leninizmus ta­nításaitól vezérelve ma­gasra emelik a kommu­nista társadalom felépíté­séért indított harc zászla­ját. A kommunista társadalom felépítése a Szovjetunióban a párt és a nép gyakorlati feladatává lett. (Taps.) A kommunizmus megvaló­sulásához szilárd anyagi bá­zis, az anyagi és a szellemi javak bősége szükséges. Ezt azonban nem lehet fogad­kozásokkal és felhívásokkal elérni. A kommunizmust munkával lehet felépíteni, munkával, mégpedig milliók munkájával. (Hosszan tartó tar«.) Elvtársak! A kongresszus­hoz tízezrével érkeztek táv­iratok és levelek, amelyek küldői íoiTÓn üdvözlik pár­tunk kongresszusát és ered­ményes munkát kivannak. Munkáskollektíváktól, kol­hozparasztoktól, szovhozok dolgozóitól, a tudomány, a kultúra és a művészet dol­gozóitól több mint tízezer je­lentés futott be arról, hogy teljesítették a párt XXII. kongresszusa tiszteletére vallalt kötelezettségeiket. Engedjék meg. hogy a kongresszusi küldöttek nevé­ben szívből jövő köszönetet mondjak az összes kollektí­váknak. az összes elvtársak­nak, akik elküldték üdvözle­tüket a XXII. kongresszus­nak. engedjék meg. hogy-to­vábbi nagy sikereket kíván­jak munkájukhoz. (Viharos taps.) A kongresszus küldöttei nevében, egész pártunk és a szovjet nép nevében enged­jék meg, hogy ismételten forró köszönetet mondjak a testvéri marxista—leninista pártoknak azért, hogy részt vettek a kongresszus munká­jában, hogy kifejezték jóki­Viharos éljenzés. A küldöttek és a vendegek óriási lelkesedéssel eléneklik a párt himnuszát, az Internacionálét. Utána az éljenzés teljes erővel kiújul és percekig tart. Mindenünnen üdvözlő felkiáltások hallatszanak: "Az SZKP XXII. kongresszusának — Hurrá!* >•Dicsőség a le­nini pártnak!*, »Éljen a lenini pártprogram!*, »Hurrá a testvéri marxista—leninista pártoknak!*, »Hurrá a szocia­lista tábornak!*, »Éljen a lenini Központi Bizottság! Hur­rá!*, "Hurrá a szovjet népnek!*, "Éljen Kuba.'* A terem­ben levők ütemesen kiáltják: »Leninizmus — kommuniz­mus! Leninizmus — kommunizmus. Hurrá!*, »Népek ba­raísága, béke, hurrá.'* Hruscsov elvtárs: — Hurrá a testvéri marxista—leninista partoknak! És ismét felzúg a taps. üdvözlő felkiáltások hangzanak, a jelenlevők éltetik a nemzetközi kommunista es munkás­mozgalmat, a marxizmust—leninizmust. — Éljenek a szabadságukért és függetlenségükért, a gyarmati, és imperialista elnyomás ellen harcoló népek! A kongresszusi küldöttek és vendégek ezrei forrón ünneplik az ázsiai, az afrikai és latin-amerikai népek kép­viselőit. A külföldi vendégek éltetik a Szovjetuniót, Lenin párt­ját, a népek egységét és testvériségét a béliéért és a ra­gyogó jövőért folytatott harcban. A záróülés megkapó nagyszerűséggel demonstrálta a lenini párt egységét, összeforrottságát, azt az eltökéltségét, hogy valóra váltja új programját — a kommunizmus épí­tésének programját. vánságaikat. (Hosszan tartó taps.) Biztosit iuk barátainkat, hogy a lenini párt tovább­ra is magasan lobogtatja a kommunizmus zászlaját, a proletár nemzetköziség zászlaját. (Hosszan tartó taps.) Szívből köszönjük a füg­getlen afrikai államok' de­mokratikus nemzeti partjai­nak kongresszusunkhoz in­tézett meleg, üdvözlő sza­vait. (Viharos taps.) Támo­gattuk és a jövőben is tá­mogatni fogjuk a népek har­cát szabadságukért és füg­getlenségükért, a gyarmati elnyomás ellen. (Viharos taps.) Erősíteni fogjuk baráti kapcsolatainkat minden nép­pel, állandóan megvalósítjuk a békés együttélés lenini el­vét, harcolunk a világ bé­kéjéért. (Viharos taps.) Az új programmal fel­fegyverkezve népünk még szorosabban tömörül pár­tunk köré a marxizmus—le­ninizmus zászlaja alatt. (Vi­haros, hosszan tartó taps.) Céljaink világosak, felada­tainkat kitűztük. Munkára, elvtársak! Biórc a kommunizmus új győzel­meiért! (Viharos, hosszan tartó taps, amély éijenzésbe csap át. Mindenki felemel­kedik helyéről.) A Szóvjetunio Kommunis­ta Pártjának XXII. kong­resszusát bezárom. A kongresszus által egyhangúlag elfogadott határozati javaslatok (MTI Külföldi Képszolgálat) Az SZKP Központi Bizottsága Elnökségének tagjai a kongresszus ülésére mennek. Jobbról balra: N. Sz. Hruscsov, F. R. Kozlov, M. A. Szuszlov és D. Sz. Poijanszkij A kongresszus záróülésén a Központi Bizottság beszá­molójával kapcsolatos hatá­rozat kidolgozására alakított bizottság nevében felszólalt Leonyid Iljicsov küldött. Jó­váhagyás végett a kongresz­szus elé terjesztette az SZKP Központi Bizottságá­nak beszámolójával kapcso­latos határozati javaslatot. Ezt egyhangúlag elfogadták. A határozat teljes egészében helyesli az SZKP Központi Bizottságának politikai irányvonalát, bel- es külpo­litikai gyakorlati tevékeny­ségét. Ezután Borisz Ponomarjov küldött határozattervezetet terjesztett a kongresszus elé az SZKP programjáról. Em­lékeztetett arra, hogy az SZKP programtervezetét jú­lius 30-án a sajtóban közzé­tették és ezzel országos vi­tára bocsátották. A szovjet nép — hangsúlyozta Pono­marjov — egyöntetűen he­lyeselte az SZKP új prog­ramját, c világ első kom­munista társadalma felépíté­sének marxista—leninista harci programját. Az illetékes bizottság megvizsgálta a programter­vezethez benyújtott összes javaslatokat és kiegészítése­ket, és jóváhagyás céljából a kongresszus elé terjeszti az SZKP programjáról szóló határozattervezetet. A határozat kimondja: az SZKP XXII. kongresszusa CFolytatas a 4. obdatltm.) \

Next

/
Thumbnails
Contents