Délmagyarország, 1961. október (51. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

GYORS ÜTEMBEN ííiíWíyflSí-íííípSft!:!® VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 51. évfolyam. 232. szám Ára: 7fl fillér Vasárnap, 19fil. október 1. Holnap kezdődnek a tanácstagok beszámolói Szegeden Szeged mindhárom kerü­j létében október 1 és novem­i ber 15 között tartják beszá­1 mólóikat a tanácstagok. Vá­| lasztóikat tájékoztatják az | első félévi beszámolók óta végzett munkáról, az idei városfejlesztési terv teljesí­téséről. Ez alkalommal is­mertetik az embereket leg­jobban foglalkoztató idősze­rű nemzetközi és hazai ese­ményeket. Külön érdekessé­ge a mostani beszámolónak, hogy ezeken a lakosság még beterjesztheti javaslatát, ké­rését az 1962 évi városfej­lesztéssel kapcsolatban. Tud­valévő ugyanis, hogy a jövő évi városfejlesztési terv elő­készítése most folyik, s a tervezetet a tanácstagi be­számolók után. a novemberi, decemberi tanácsüléseken vi­tatják meg. (Bomogymé fetvfl A Püspök utcai ű.i lakóház falai gyors ütőmben emel­kednek Az építkezést a OsniÍKrád'. megyei Építőipari, Vál­lalat fiataljai végzik nagy lelkesedéssel. A ház. mely a jövő évben készül el — belső parkjával — kellemes színfoltja lesz a belvárosnak. Több helyen, mint pél­dául Alsóvároson és Rókuson most is rövid, szórakoztató kulturális műsorral kötik majd össze a tanácstagi be­számolókat. Egyébként eze­ket általában két körzet összevonásával tartják, a két kerületi és az ott vá­lasztott városi tanácstag részvételével. E kétheti idő­szakban Szeged több, mint száznegyven pontján tanács­kozhatnak a választók ta­nácstagjaikkal. Az első tanácstagi-beszá­molót egyébként holnap, hétfőn délután fél hat órai kezdettel tartják a rókusi általános iskolában. Itt Tá­pai Antal és Rakonczai Lászlóné tanácstagok tájé­koztatják választóikat és hallgatják meg kéréseiket. Ujabb Gromiko—Rusk-találkozó Szombaton, magyar idő szerint 15 óra 30 perekor Gromiko szovjet és Rusk amerikai külügyminiszter újabb megbeszélésre ült ösz­sze. Tíz napon belül a két politikus már harmadszor találkozik. Eddig nyolc és fél órát tárgyaltak már a német kérdésről és más nemzetközi problémákról. Megfigyelők szerint az esz­mecsere-sorozat döntő sza­kaszához érkezett. Gromiko újságíróknak válaszolva ki­jelentette: »Ha mindkét fél óhajtja a megegyezést, van ok a derűlátásra*. (MTI) Befejeződtek Prágában a csehszlovák lengyel tárgyaiások Szombaton Prágában be­fejeződtek a csehszlovák— lengyel tanácskozások. A hi­vatalos megbeszélések után a lengyel és csehszlovák párt- és állami vezetők a Julius Fucik park kongresz­szusi palotájában nagygyű­lésen találkoztak a prágai dolgozóklkal. A nagygyű­lésen A. Novotny és JV. Gomulka mondott beszédet. A lengyel párt- és kor­Javul a szegedi helyiipari vállalatok munkája Az idei népgazdasági ter- eszközök kihasználása csak igen sokat nőtt az. új gyár­vünk számol azzal, hogy üze- alig 35—10 százalékos, meink a tavalyinál jobban Az utóbbi hónapokban a gépi kapacitások jobb ki­használására több intézke­dést tettek. Vállalataink igyekeztek új Tizenkét aranyérmet nyertek Erfurtban a szegedi kiállítók A május óta nyitva tartó pénteken este érkezett az erfurti nemzetközi kertésze- Uj Élet Termelőszövetkezet ti kiállításon a legtöbb el- gazdáinak címére. Az Uj ismerést a kiállító magyar Élet Tsz is bemutatta a kö­állami és szövetkezeti gaz- zelmúltban az erfurti nem­daságok, valamint mezőgaz- zetközi kertészeti kiállításon dasági kutatóintézetek kő- gyönyörű csípősségmentes zül a szegediek kapták. Ed- fűszerpaprika termését. diig már tizenkét aranyérem Negyvenöt kilogrammnyi és elismerő díszoklevél di- mintát küldtek Mihálytelek­cséri a szegedi kutatók, kei- ről Erfurtba, és ez a kis iészeti szakemberek nagysze- küldemény elég volt ahhoz, rü munkáját. Aranyéremmel hogy a nemzetközi zsűri fel­jutalmazták többek között a figyeljen az Uj Élet Tsz Délalföldi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézet fűszerpapriká­ját. Az intézet több fajta csemegepaprikát is bemuta­tott az erfurti kiállításon. Ezek a csemcgepaprikák négy aranyérmet hoztak Szegedre. A szegedi Délal­földi Mezőgazdasági Kísér­leti Intézet kebelébe tar­tozó makói hagyma két aranyérmet nyert. Ugyan­csak aranyéremmel tüntették ki az intézet Muszkalelló­fajtájú dinnyéjét és bemuta f üszer pa p ri ka termesztésben elért eredményeire. kihasználják gépeik kapaci­tását. A szegedi helyiipari vállalatok már a múlt év végén, a teljesítmény köve­telmények felülvizsgálásaival egy időben megkezdték a ka- gyártmányféleségek készité­pacitasfelméréseket a gyár- sél megszerezni. E törekvé­tástechnológiák tökéletesítő- Rükben nagy segítséget kap­sét. Az eddigi tapasztalatok tak a városi tanács ipari osz­szeriot általaben teljesnek táivátói. A fémfel dolgozó mondható az üzemek ereje vállalat például már a kő­nek igénybevétele az első zef jövőben 17 új termék műszakban. gyártását kezdi meg. ezzel le­hetővé válik, hogv az üzem­Vannak azonban olyan vitf- res7ek kettő, illetve három látatok, mint peldant a míisZHkban dolgozzanak s femfeldolgozo. ahol meg az a Répek kapacitását mintegy első műszakban is .jelentós 85_p0 s7ázalékbon használ­szabad kapacitás van. ^ A második műszakban eb- a tanácsi vattaiatok koráb­ben az üzemben csak 40 szé- ban nemigen rendelkeztek a zalékos az igénybevétel, a termékek gyártásahoz sziik­terhetés. A Fonalfeldolgozó séges technológiai otasítások­Vállalat. több részlege is két kai. Ha voltak is ilyenek, műszakban dolgozik, de az. nem módosították azokat, ha üzem konfekció gépeit csak valamilyen változást vezet­őn százalékban használják tok be a gyártásban. Rend­ki. szerint a meglévő teehnoló­Több vállalatnál a munka- giai utasításokat csak szóban helyek zsúfoltak és egymás- ismertették a dolgozókkal, tói távol esnek. Ezért Ma már minden vállalat­it gépek teljes kihasználá- nál vannak technológiai sa nem biztosítható. Ez utasítások, pedig károsan hat a ter- lgen jelentős fejlődés tapasz­melekcn.vseg alakulasara. talható a gyártástechnológiák A kádáripari és a bútor, tökéletesítésében is. Bzt kü­hangszerkészítő vállalatnál, lönösen elmondhatni az melyek több telephellyel ren- ecsetgyár és a Szegedi Nyom­delkeznek, az egyes termelő- da Vállalat esetében, ahol mánv küldöttség szombaton délután a prágai lengyel nagykövetségen búcsúfoga­dast adott a csehszlovák vendéglátók tiszteletére. A fogadás után a lengyel párt- és kormányküldöttség tagjai a repülőtérre hajtat­tak, ahol ünnepélyes külső­ségek között búcsúztak el a l~ csehszlovák párt- és kor­mányvezetőktöl. A lengyel államférfiak különrepülőgé­pe szombaton este 21 óra tástechnöiógiák alkalmazása ! utón néhány perccel emel­nvomán a munka termeié-kedett a magasba a pragai kenysége. | repülőtér betonjáról. A teljes leszerelés óriási távlatokat nyitna a tudomány fejlődése előtt Jánossy professzor felszólalása a Nemzetközi Atomerö Szervezet bécsi kongresszusán Az MTI bécsi tudósítója ségteleniH növelné a munka fesszor. E küldöttségek az hatékonyságát. illető államokban az ott mar aranyérmet pedig viráahaav- \ " Atomerő A szervezet évente szá- amúgyis rendelkezésre álló máiért kaDta az intézet Szervezet jelenleg Bécsben mos nemzetközi értekezletet anyagokat gyűjtik csak ösz­. . „ .. ' , ülésező közgyűlésén a ma- rendez, ami rengeteg pénz- sze és nem nyújtanak segit­A szegedi termeioszovetke-, gvar küldöttség nevében fel- be kerül. Ezek a koníeren- soget ezen országok tova obi zetek Kozui az első arany- s/(^lalt j;inossy Lajos pro- ciák azonban nem szolgai- fejlődésének elömozditása­fesszor, az Országos Atom- ják a fejlődésben elmara- hoz. energia Biz.otl.ság alelnöke, dott országok érdekeit, mi- Jánossy professzor kö-"e­Jánossy professzor elemez- vei többnyire nagyhatalmak te]tfl hogv a most lelépő te a szervezet működésében és elsősorban az Egyesült vezérigazgató helyére vala­mu(átkozó hibák okait és Államok katonai és politi- melyik rávilágított, a hasznos tevé- kai céljainak megfelelő kéc­tott karalábéját is. A tizedik ^elfntl;7 ., .. . A Nemzetközi oklevelet az újszegedi Ha ladás Tsz nyerte el Salánki­féle magháztőrothadás-men­tes pfitamin-paprikajával I A tizenkettedik aranyérem j Kinevezés A magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány Mód Péter rendkívüli és megha­talmazott nagykövetet a kül­ügyminiszter első helyette­seié. Vályi Pétert, az Or­szágos Tervhivatal elnökhe­lyettesét az Országos Terv­hivatal elnökének első he­lyettesévé nevezte ki. IMII) kenvséget mindenekelőtt az. élésekről tárgyalnak. |a körülmény korlátozza, hogy Jánossy professzor az Amerikai Egyesült Ál­sa pia­lattal állapította meg, hogy afro-ázsiai semleges or­szág képviselőjét válasz­szák. lainok imperialista körei i-s a szervezet nem veszi igenv- majd végezetül a. Szovjet­a veliik katonai szerződés­ben álló más nyugati ha­talmak a saját céljaikra igyekszenek kisajátítani a szervezetet. Nem lehet eredményes a s?.ervezet munkája mindad­dig. amíg távol tartják tőle a Kínai Népköztársaságot. Ezen országok részvételé a be unió által az ENSZ elé ter­a magyar kormány által í^ett leszerelési javaslat felajánlott ösztöndíjakat. 'on os-sagara hívta tel a t;­gyeimet. Az altalanos és tel­s ugyanakkor számos je- jes leszerelés nyomán -­lentkezőt utasít vissza az hangoztatta — olvan erőfo>'­afro-azsiai orszagokbol. rasok válnának szabaddá. Nem állanak feladatuk amelyek óriási távlatokat magaslatán az atomerö szer- nyitnának a tudomány fej­vezet által kiküldött misz- lodése és az atomenergia saerveaet monkajatktn köt- tsaok sem — folytatta a pro- bekes felitasznalaaa elou. Magyar államférfiak üdvözlő távirata kínai államférfiakhoz MAO CE-TUNG ebvtársvak; a Kinai Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökének, I.IU SAO-CSI elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének, CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kinai Népköztársaság Államtanácsa elnökének, CSU TE elvtársnak, a Ktnai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottsága elnökének, PEKING A Kinai Népköztársaság kikiáltásának 12. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a for­radalmi munkás-paraszt kormány, az egész magyar nép, valamint a magunk nevében forró testvéri üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük önöknek és a kinai népnek. A hős kinai nép dicsőséges forradalmi harcának, világ­raszóló győzelme óta, tapasztalt pártja és kormánya veze­tésével, nagyszerű alkotó munkájával hatalmas eredménye­ket ért el a szocializmus építésében. A Kinai Népköztár­saság léte és nagyszerű fejlődése jelentós része a szocialis­ta tábor legyőzhetetlen erejének. A kínai és a magyar nép együtthalad a szocializmus felépítésének ragyogó útján. Népcinket a proletárnemzet­köziség és a testvéri barátság széttéphetetlen szálai fűzik szoros egységbe az imperializmus és a háború sötét evői ellen folytatott harcukban, A magyar nép és a forradalmi munkás-paraszt kor­mány elismeréssel adózik annak a nagy küzdelemnek, amelyet a Kínai Népköztársaság kormánya az elnyomott és szabadságukért harcoló népek függetlensége és a világ bé­kéje biztosításáért folytat. Népünk és kormányunk felemeli tiltakozó szavát minden, a Kinai Népköztársaság ellen irá­nyuló imperialista mesterkedés ellen és követeli, hogy ál­lítsák helyre a Kinai Népköztársaság törvényes jogait az Egyesült Nemzetek Szervezetében és minden nemzetközi szervezetben. Nagy nemzeti ünnepükön további kiemelkedő sikereket kívánunk önöknek és a kinai népnek, a szocializmus győ­zelmes felépítéséért, a világbéke megőrzéséért folytatott küzdelmükben. Őszinte szívből kívánjuk, hogy tovább erősödjék a ki­nai és a magyar nép örök barátsága, népeink, valamint a szocialista tábor egysége és az egyetemes emberi haladás javára. DOB/ ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke * A Kínai Népköztársaság A Kínai Népköztársasr nemzeti ünnepe alkalmából megalakulásának 12. évfor­Péter János külügyminiszter dulója alkalmából a Szak­üdvözlő táviratot, küldött szervezetek Országos Taná­Csen Ji külügyminiszternek, csanak elnöksége táviratban Molnár Erik. a Magyar— üdvözölte a szakszervezetek Kínai Baráti Társaság elnö- ÖSS2kinai szövetségét. .Az ke taviratban üdvözölte a . , nemzeti ünnep alkalmából urtvoz,° ^iratot a SZOT Csü Vu-t, a Kinai—Magyar főnöksége nevében Brutyó Earata Tarsasag einókat. János főtitkár irta aia. ®áTI)

Next

/
Thumbnails
Contents