Délmagyarország, 1961. szeptember (51. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl Ma érkezik hazánkba a román párt­és kormánydelegáció A W 4 G Y 4 R SZOCIALISTA tf U V K A S P A R T LAPJA 51. évfolyam, 206. szám Ára: 50 fillér Péntek. 1961. szeptember 1. * 4 4 4 4 4 4 4 4 t 4 4 4 4 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 > Goularf J Brazília új elnöke j Méltó válasz Tyitov ma Berlinbe érkezik %tctött lelg&tdül a {ügg&ny. Plovdiv tegnap, ma és holnap Négy lakásszövetkezet alakul i€Íéii Szegeden Százkilencvennyolc lakást osztottak ki a leginkább rászorulók között Az üzemektől, vállalatok­tól és intézményektől bekül­dött igénylések alapján, gon­vetkezeti lakóház C. és D. Az épületeket a tervek sze­blokkjának építését is. rint október 15-én bocsátja Az építő vállalat ezt a két a tanács rendelkezésére az dos mérlegelés és helyszíni blokkot előreláthatóan szép- építő vállalat, vizsgálódás után osztották tember 25-ig átadja a ta- A Kálvin téri 42 lakást leg- nácsnak. Az épület A és B tartalmazó szövetkezeti la­kóház átadási határideje november 20. A Csongrád Megyei Állami szét a közelmúltban a jobban rászoruló igénylők blokkjai csak a jövő év áp­között az idén felépülő szö- rilisában készülnek el, s a vetkezeti lakásokat. Négy bennük foglalt további 20 la újabb lakásszövetkezet ala­kul ebben az évben Szege­den. A 44 lakásos Hullám utcái szövetkezeti lakóház építését még júliusban be is fejezte a Csongrád Megyei Állami Építőipari Vállalat. kást altkor osztják majd szét Építőipari Vállalat mindent Rövidesen befejezik a Pe­tőfi Sándor sugárúti szö­a már kiválasztott igénylők között.. A Petőfi Sándor su­gárúti szövetkezeti lakóház­ban egyébként összesen 37 lakás van. Nyolcvan darab kétszobás lakóház lel gazdát a Tol­buhin sugárúti lakásszö­vetkezetben. F­Újra a% iskolapaílokhan (Somogyiné felv.) Szegeden ttz általános és középiskolák­ban, valamint a szegedi járás 30 közsé­gében és tanyai iskolákban összesen 30 700 tanuló és 1670 tanár és tanító kezdi meg a mai napon az új tanévet, azt a folyama­tos és közös munkát, amelynek szerepe, jelentősége felbecsülhetetlen értékű a szocializmust építő országban. A »tanulj, hogy taníthass* jelszó soha nem volt annyira időszerű, mint napjainkban, s még inkább az lesz a jövőben, amikor a külső és belső világ képe, a természet és a. társadalom az ember akaratától válto­zik meg. A tegnap még rabszolga ma már és holnap gigászi erőfeszítéseket tesz az élet szabaddá, szebbé, jobbá és gazdagab­bá tételére. Ez az alapvető tény igazgatja szocia­listává váló iskola rendszerünket, okta­tásügyünket: a gyakorlati életre nevelés magasztos ügye, amit pedagógus és szülő, az iskola és az otthon egyaránt kifejt az iskoláskorúakért. Az oktató-nevelő mun­kában jelentős eredményeket értünk el az elmúlt tanévben is. Az új iskolaévnek azonban — a korszerű követelmények alapján — még többet kell nyújtania a tanulóknak az ismeretanyagból, világné­zetük fejlődésében, erkölcsi felfogásuk alakításában, a gyakorlat, a természet és a társadalom jelenségeinek és törvénysze­rűségeinek megértésében. A majd törvényerőre emelkedő oktatási reform — amelynek országos megvitatása százezreket foglalkoztatott, pedagógusokat és szülőket — felszámolja oktatásügyünk fejlődésének útjából a gátló tényezőket. körülményeket, különösen a túlterhelést, amely sok esetben a tantervi és tan­könyvi rendellenességek mellett némely szaktanár túlzott követelményeiben is rej­lett, de helyenként hozzájárult a gyer­mekek iskolán kívüli elfoglaltsága, a szü­lök által »beállított« kzilönórák soka­sága is. Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk a pe­dagógusok és a szülők összefogását a gyermekek jobb nevelése, oktatása érdeké­ben. A mi társadalmunkban az iskolát a gyermek második otthonának tekint­jük, ahol bizalommal, szeretettel lehet mindenki iránt. Ennek elmélyítéséért azon­ban még fáradozni kell a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. A fejlődő gyer­meket. mint személyiséget megismerni, s problémái közt eligazítani a helyes útra, a családi körülményeket ismerni és a za­vartalan tanulást biztosítani — nem kis feladat. Enélkül azonban lehetetlen a felelősség­teljes oktató-nevelő munka, s nem kap­csolható össze nélküle az iskola és az ott­hon úgy. hogy a gyakorlati életre neve­lésben valahol ne legyen törés. Pedig min­den cselekvésünkben azt kell szolgálni, hogy a fejlődő gyermeket előkészítsük a gyakorlati életre, a munka megbecsülésé­re. Tanulóinknak önmagukat és embertár­saikat becsülniök kell és szeretni, hogy az egyén és a közösség útja szocialista tár­sadalmunkban elválaszthatatlan legyen. Ez az új, most kezdődő tanérmek is egyik legfontosabb feladata. megtesz azért, hogy az új szövetkezeti lakóházak épí­tését a vállalt határidőre be­fejezze. összesen 198 család kap lakást idén a négy lakás­szövetkezetben. A 198 lakás közül a 2 szo­ba összkomfortos lakások száma 163, az 1 szoba össz­komfortosaké 26, a 3 szoba összkomfortosaké 4, s végül az 1 szobás garzonlakásoké 5. További 5 házfelügyelői lakás egészíti ki 203-ra az 1962 áprilisáig átadásra ke­rülő új szövetkezeti lakások számát. : • j* Mii í,vA Si Síi Á' • Á liMi sv>« i. Wmm >f Mb. > Magyar békeküldöttség utazott Berlinbe Szeptember elsején a hitle­ri Németország Lengyelor­szág ellen indított gálád tá­madásának 22. évfordulóján a Német Demokratikus Köz­társaság minden városában békenapot rendeznek. A Német Béketanács által rendezendő ünnepségeken ti­zenhárom ország békeharco­sainak küldöttségei is részt vesznek. A magyar békehar­cosok delegációjának tagjai: Szakasits Árpád, az Orszá­gos Béketanács elnöke. a Béke-Világtanács tagja és Fóti Iván pénteken a Ge­rában és a Gera környékén rendezendő békegyűléseken vesznek majd részt. (MTI) Gheorghe Gheorghiu-Dej, a román párt- és kormánydelegáció vezetője. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány baráti látogatásra hívta meg a Román Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának és a Román Népköztársaság kormá­nyának küldöttségét, hogy viszonozza a Magyar Népköz­társaság párt- és kormányküldöttségének a Román Nép­köztársaságban 1958-ban tett látogatását. A román párt- és kormányküldöttség ma, szeptem­ber elsején érkezik hazánkba. A küldöttség vezetője Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a Román Népköztársaság ál­lamtanácsának elnöke. A küldöttség tagjai: Ion Gheorghe Maursr, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Poli­tikai Bizottságának tagja a Román Népköztársaság ál­lamtanácsának alelnöke, a Minisztertanács elnöke. Emil Bodnaras, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Po­litikai Bizottságának tagja a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Mogyorós Sándor, a Román Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Alexandru Birladeanu, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, Corneliu Manescu külügy­miniszter, Mihail Rosianti, a Román Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának tagja, .a Román Népköztársaság bu­dapesti nagykövete.. . . A' különvonat pénteken reggél érkezik' a íökösházi ha­tárállomásra. ahol a baráti látogatásra érkező küldöttsé­get ünnepélyesen fogadják. A különvonat 11 óra 20 perc­kor fut be a Nyugati-pályaudvarra, ahol Gheorghe Gheorghiú-Dejt és a küldöttség tagjait katonai díszpom­pával köszöntik. A tervteljesítés, a gazdaságos termelés és a minőség javítása jegyében Újabb szakaszába lépett a munkaverseny Szeged üzemeiben A szegedi üzemekben a Berta István brigádvezetó gozói 72 százalékának neve munkaverseny gazdája, a irányításával már eddig is szerepel ugyanis az újítók szakszervezeti bizottság álta- igen szép eredményeket értek listáján. Iában egy évre hirdeti meg a el a fiatalok A nyújtpnál ki- Az üzemben, megbecsülik, versenyt. Egy-egy jeles dá- tűnőén- bevált újításuk, az támogatják a dolgozók kez­tum, évforduló mindig úgynevezett utánváltós mód- derhényezéseit. Augusztus újabb-újabb lendületet ad a szer, melynek segítségével a 20-a tiszteletére indított míi­rtemes vetélkedéshez és a visszatérő szalaghulladékot szak után a szakszervezet nagy ünnepeket, április 4-ét., csökkentik. . meghirdette a november 7-i augusztus 20-át és november Az ifjúsági brigádok elfő- mupkaversenyt. A munkn­7-ét kiemelkedő munkasike- gadták a versenykihívást és versennyel egy időben újítási rekkel köszöntik az üzemek vállalásaikban főként a terv hónapokat szerveztek au­munkásai. így volt ez idén teljesítése, túlteljesítése és gusztusban és szeptember­is. A legtöbb üzemben au- a minőség javítása szerepel, ben. gusztus 20-a tiszteletére ün- A kártolóban három ifjú- . Soha ilyen eredménnyel nepi műszakot szerveztek és sági brigád alakult. Sok szép nem zárult hónap Gárdián az élenjárókat az alkotmány vállalásuk közül csak egyet Ferenc újítási felelős napló­napi ünnepségen jutalmazták említsünk meg. A fiatalok jában, mint az augusztus. A meg. Alig ért véget az ün- ígérték, hogy a fonodát fo- dolgozók nepi műszak, újabb munka- lyamatosan ellátják szalag- jítást nyújtottak be, felajánlások születtek a gyá- gal. A vállalás teljesítésétől rakban a Nagy Októberi függ a többi üzemrész terv- ® közülük 33-at fogadtak el. Szocialista Forradalom év- teljesítése is. es vezettek be. Többek ko­fordulójára. Nemcsak az ifjúsági brigé- ®>tt Csurgó Laszlo sokszoros A Szegedi Kenderfonó- dok, hanem a Szegedi Ken- V-lUo . jelentőségű gyárban a fiatalok járnak derfonógyár valamennyi szo- ésszerű siteset, az aknatisztí­az élen a kezdeményezés- cialista brigádja és vala- to berendezest. Eddig kézzel ben. mennyi üzemrész dolgozója f^Jíí*, ^„il^i™^! az Az előfonó fiatal műszaki november 7 tiszteletére a " ' vezetői brigádot alakítva va- tervtelje.sítésen és a minősé­iamennyi ifjúsági brigádot gi munkán kívül versenyre hívták a jobb ter­melés érdekében. Az ifjú munkát is vállalt. .. , . ... , ,. technikus-brigád igen érdi- Hagyománv már a Xl-es Moszkvics fodarahszerelo atl­kes és nagyon hasznos mun- Autójavító Vállalatnál, hogy aufiusztus ota uze kát vállalt. November 7-ig tervük termelékenységi mu- """ az előfonó műszaki intézke- tatéit újításokkal igyekeznek dési tervében szereplő ésszé- teljesíteni. Kevés ilyen üzem ríisítések közül tízet kidől- van Szegeden, de nyugodtan goz, így segítik mondhatjuk, az országban is. Az első helyezett 500, a má­a jobb. a gazdaságosabb mint az autójavító. sodik 300, a harmadik pedig termelést. Az Autójavító Vállalat dol- 200 forint pénzjutalmat kap. autókról lemosott port és sarat, az ügyes készülék a nehéz iszapot pár perc alatt egy sor hasznos társadalmi !ols7ÍV'ia ,az oknából. P--.H Lajos és Gábor Lár-zló meltetik. A legjobb, a legeredmé­nyesebb újítókat november 7-én jutalmazzák meg. > v

Next

/
Thumbnails
Contents