Délmagyarország, 1961. május (51. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Meggyorsítják a szabadtéri játékok előkészületeit 51. évfolyam, 102. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1901. május 3. Sportoldal Május elseje győzelmünk szimbóluma — mondotta Apró Antal elvtárs a szegedi ünnepi nagygyűlésen Az eső ellenére vidáman ünnepelt I több tízezer ember Szegeden Már több ízben megtörtént, hogy hirtelen jött zápor­eső zavarta meg Szegeden a május elsejét ünneplő tízezre­ket. Az idén már a májusi ünnepségek előestéjén esni kezdett, s esett vasárnap délelőtt is. A feldíszített villamo­sokat, autóbuszokat azonban már nyolc óra előtt megtöl­tötték az üzemekbe, gyülekezőhelyekre siető emberek. Még fél 9 sem volt, a jutagyárban, a Textilművek előtt s a konzervgyárban kisebb-nagyobb csoportokban igen sokan kémlelték az eget, vajon meddig esik. Nem attól tartottak, hogy a felvonulást, a nagygyűlést elmossa az eső, hiszen mindenki felkészült, ki esőköpennyel, ki ernyővel. Csak azt sajnálták, hogy nem lesz olyan díszes a felvonulás, mint máskor, eláznak a zászlók, a feliratok. Kilenc órakor, a konzervgyár kapujában már mint­egy ötszázan álldogáltak, fegyelmezett sorokban, indulásra készen. Ugy tervezték, korán indulnak, hogy jóval 10 óra előtt érkezzenek a Széchenyi térre és közel jussanak a díszemelvényhez. A kábelgyáriak is együtt voltak már, amikor futár érkezett, s hírül hozta, hogy az eső miatt nem a Széchenyi téren, "hanem a Szabadság Filmszínház­ban tartják meg az ünnepi nagygyűlést. A hírt többen kétkedve fogadták. Akik már úton voltak, folytatták út­jukat gyorsabb ütemben a Széchenyi tér felé, hogyha még­sem a szabadban lesz a nagygyűlés, hát helyet kapjanak a moziban. Rövid idő alatt megtelt a Szabadság Filmszínház né­zőtere. A széksorok mellett és mögött is több százan he­lyezkedtek eL Az előtérben és az utcán is több ezren vá­rakoztak, hogy meghallgassák Apró Antal elvtársnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács első elnökhelyettesének, Csongrád megye országgyűlési képviselőjének beszédét. Voltak, akik félreértésből a Szé­chenyi téri díszemelvény előtt várakoztak, s csak akkor vonultak át a mozi elé, amikor megkezdődött a nagygyű­lés. Az elnökségben foglalt helyet Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnök­helyettese, Török lAszló, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának első titkára, Fehér Lajos, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára, ifj. Komócsin Mihály, az MSZMP városi bizottságának első titkára, Pusztai Józsefné, az MSZMP városi bizottságának tit­kára, Bicz ó György, Szeged város tanácsának v. b.-el­nöke, Hantos Mihály, a Hazafias Népfront Csongrád megyei elnöke, Juhász József, az SZMT vezető titkára, Nagy István, a Hazafias Népfront szegedi titkára, G ud­m on Mihály őrnagy, a honvéd helyőrség parancsnoka, V incz e Zoltán őrnagy, a szegedi rendőrkapitányság ve­zetője. Ott voltak ttz elnökségben V. A. Szurkav vezérőr­nagy és J elszakov gárdaezredes, a szovjet hadsereg képviselői. A Himnusz elhangzása után Juhász József, az SZMT vezető titkára nyitotta meg az ünnepséget, majd Apró An­tal elvtárs mondott ünnepi beszédet. Apró Antal elvtárs beszéde — Tisztelt Nagygyűlés! Elvtársak! Először is szeret­ném megköszönni baráti üd­vözletüket, s engedjék meg, hogy átad­jam önöknek pártunk Köz­ponti Bizottsága, népköz­társaságunk kormánya és személyesen Kádár János elvtárs üdvözletét a nagygyűlés valamennyi résztvevőjének — kezdte be­szédét Apró Antal elvtárs. — Most, ahogy ide Szeged­re jöttem és átutaztam a me­gyén, örömmel láttam, hogy a szövetkezeti földek jól meg vannak művelve. Jól indult a tavasz, megjött az utolsó percben a várvavárt eső. A határ mindenütt a me­gye dolgozó parasztjainak jó munkáját dicséri. Ezután arról beszólt Apró elvtárs, hogy a haladás hí­vei világszerte ünneplik má­jus elsejét, a munkásosztály nagy nemzeti ünnepét. Moszkvában, Pekingben. Prá­gában, Budapesten, Varsó­ban és a többi szocialista or­szágok fővárosaiban, városai­ban és falvaiban a hatalmon lévő munkás­osztály a szocializmust, a kommunizmust, az új tár­sadalom felépítésében el­ért sikereket, a szocialista világrendszer győzelmét ünnepli. A szocialista tábor ma olyan hatalmas erő — mon­dotta —, amely átfogja a vi­lágot, az Északi tengertől a Sárga-tengerig terjed az új világ határa, ahol egymil­liárd ember él és dolgozik testvéri szövetségben. Ez az új erő hatalmas és legyőzhe­tetlen. — A gyarmati országok­ban ünneplő és harcoló muökástestvéreink százmil­liói ma rnég elnyomottak, kizsákmányoltak.. Ök is ün­nepelnek, de az ő ünnepük ma még harc a kizsákmá­nyolás, a jogfosztottság el­len, harc a nagyobb darab kenyérért, a minimális em­beri szabadságért, a nemzeti függetlenségért Más orszá­gokban pedig most amíg mi ünnepelünk, fegyveres harc folyik az elnyomók, a beto­lakodók, a gyarmatosítók, a kizsákmányolók ellen. Algé­riában, Laoszban, Kongó­ban és másutt munkástest­véreink vére folyik a sza­badságharcokban. Szolidaritás harcoló munkástestvéreinkkel — Elvtársak! Küldjük innen, az ünnepi nagygyűlésünkről harcos üdvözletünket a ma még elnyomott munkástestvére­inknek, küldjük szolidaritásunkat és testvéri együttérzésünket minden ország dolgozóinak, akik osztályharcot, véres há­borút vívnak és kívánjuk, hogy harcuk győzelemmel járjon. A továbbiakban arról be­szélt, hogy a május elsejék története nálunk Magyaror­szágon és az egész világon a forradalmi osztályharcok Apró Antal elvtárs ünnepi beszédét mondja története, majd emlékeztette a nagygyűlés résztvevőit a múltra, a régi harcokra, már­tírjainkra. A nemzetközi kér­désekről szólva így folytat-? ta: — A ma élő emberiség már kezd hozzászokni ah­hoz, hogy viharos sebesség­gel követik egymást az ese­mények a nemzetközi politi­kában, a tudomány, a tech­nika fejlődésében. Alig né­hány napja olyan eseményt éltünk át, amely még nem régen is elképzelhetetlen volt, csak a merész fantáziák világába tartozott. A győ­zelmes októberi szocialista forradalom országa, a Szovjetunió megnyitotta a világmindenség kapuját, a szovjet tudósok olyan űr­hajót szerkesztettek, amely 300 kilométer magasba emel­kedett és 89 perc alatt meg­kerülte a Földet. Ez alatt a 89 perc alatt mintegy 45 ezer kilométeres utat tett meg a Kelet nevű űrhajó. Gondoljunk csak arra, hogy Kolumbusz 70 napig hajó­zott, mig átért Amerikába, a Magellán spanyol hajónak, amely 1519-ben indult há­rom év kellett hozzá, amíg körülhajózta a Földet. Mind­ezt Gagarin őrnagy, száza­dunk hőse 89,1 pen? alatt tette meg. A Kelet nevű szovjet űrhajó 89 perce az emberi elme, a szovjet tudomány világraszóló si­kere. Nem véletlen, hogy ezt az óriási jelentőségű alkotást szocialista állam, a Szovjet­unió hozta létre. A szputnyi­kok, a rakéták, az űrhajók csillogó acél testében tömö­ren. együtt van az a nagyará­nyú műszaki,' tudományos haladás, amelyet a szocialis­ta Szovjetunió elért Közelebb vagyunk egymáshoz — Az ember űrrepülésé­ből sokfajta tanulságot von­hatunk le. Mindenekelőtt azt hogy olyan világban, amelyet ennyi idő alatt kö­rül lehet repülni, a népek és az országok nagyon közel kerültek egymáshoz. És ebből a világból az embe­riségnek el kell tüntetnie a háborúkat békésen kell egymás mellett élni. El kell tüntetni a faji, val­lási, politikai különbségeket, a fegyverkezés helyett a kölcsönös megértésre, a köl­csönös együttműködésre van szükség. Má már nem állunk messze egymástól, nincsenek áthidalhatatlan távolságok. Az első szovjet űrhajós uta­zása során; amidőn letekin­tett , a földre, szinte egymás mellett látta Dél-Amerika, Afrika, Ázsia hatalmas tér­sógét. A továbbiakban arról be­szélt Apró elvtárs, hogy megszűnt a világon az im­perializmus egyeduralma, az egységes, világméretű szocia­lista tábor ereje évről évre nő, az imperializmus • világ­rendje, ereje pedig romlik. Részletesen foglalkozott a Kubát ért támadással, a laoszi fegyveres beavatko­zással, s azzal a hírrel, hogy minden portugál gyarmaton fegyveres szabadságharc bon­takozik ki. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió, a szocia­lista tábor, mint eddig is, továbbra is mindent el­követ az emberiség béké­jének, biztonságának vé­delméért. Gyorsabban haladunk előre A belpolitikai helyzetről szólva elmondotta Apró elv­társ, hogy pártunk VII. kongresszusa határozatainak megfelelően az élet minden területén meggyorsult a szocializ­mus építése. Pártunk helyes politikája nyomán kialakult mindem feltétel ahhoz — politikailag és gazdaságilag egyaránt —, hogy a közeli években befe­jezzük hazánkban a szocia­lizmus alapjainak lerakását. Népgazdaságunk eredmé­nyeiről szólva hangsúlyozta, hogy ezek eléréséhez Csong­rád megye dolgozói is hoz­zájárultak. Három megyei üzem jó munkája eredmé­nyeként elnyerte a Minisz­tertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját. Eredményesen kezdtük az 1961, évi tervteljesítést is. Az eko negyedévi tervet az ipar 103 százalékra. Csongrád megye pedig 101,8 százalékra teljesítette. Szeged város és Csongrád megye is sokat fejlődött az elmúlt években. Sok új la­kás épült, sok házat tataroz­tak, az emberek is csinosab­ban öltöznek. Mindez az ál­talános fejlődéshez tartozik és előrehaladásunkat, helyes politikánkat bizonyítja. Csongrád megyében három év alatt közel 1,6 milliárd forintot ruházott he az ál­lam, amelyből 750 millió forint Szegeden került felhaszná­lásra. A külföldről Szegedre érkező vendégek, de olyan magyarok is, akik az ország más részéből jönnek ide, elismeréssel állapítják meg, hogy sokat fejlődött a vá­rós. Sókat fejlődött a megye (Folytataa a 3. oldalon.) Esett az em, ás vidáman indultak el a Széchényi ter fele a konzervgyári dolgozók

Next

/
Thumbnails
Contents