Délmagyarország, 1961. április (51. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

VíL4G PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! £ I I ii i»€ mm MMMMMflBfltMMSIltlHMtfifir ^ 4 A G * A R SZOCIALISTA MLSÜASPAR1 L A P J Á 51. évfolyam, 78. szám Ára: 50 fillér Szombat, 1961. április i. Ma: Lesz-c francia algériai tárgyalás ? KÖZLEMÉNY a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének üléséről | ruhagyár új raktára HUj nyersáruraktárat rendeztek be a Szegedi Ruhagyárban |Ja régi munkatermek helyén. A szabásztermet a gyártelep gjmásik részére helyezték. Az átalakítások során korszerűbb, í-jvilágosabb, kényelmesebb munkakörülmények közé kerül­|v| nek a ruhagyár dolgozói. i Új folytatásos 1 5 S I regény közlését ; 5 S : kezdjük meg » = *nettw*rnHinitie'»»«iirt»r.ei»;ifiiitiit>tt:tni7 A varsói baratsagi együtt- Bizottságának első titkára, nak elsó titkára, a Minis*-, működési és kölcsönös se- Jozef Cyrankiewicz, a Mi- tertanács elnöke, R. J. Mo-ír­gélynyújtási szerződés tagál­lamainak politikai tanácsko­zó testülete 1961. márciusá­ban Moszkvában rendes ölést tartott. A politikai tanácskozó tes­tület ülésén képviselői mi­nőségben részt vettek: Az Albán Népköztársaság MSZMP Központi Bizottíá részéről Beqir Balluku a gának első titkára, Münnieh Minisztertanács első elnök- Ferenc, a forradalmi mun­helyettese honvédelmi mi- kás-paraszt kormány elnöke, niszter, Koco Theodosi, a Mi- Sík Éndre külügyminiszter, nisztertanács elnökhelyette- Czinegt Lajos, honvédelmi se, Behar Shtylla, az Állami miniszter. Tóth Lajos vezér­T ervbizottság elnöke, kül- őrnagy, Jávor Ervin tlezre­ügyminiszter; des; A Bolgár Népköztársaság A Német Demokratikus részéről Todor Zsivk&v, a Köztársaság részéről Walter BKP Központi nisztertanács elnöke, Stefan linovszkij honvédelmi ml-j Jenárychowski, az Állami niszter, a Szovjetunió mar­Tervbizottság elnöke, Ma- sallja. V. V. Kuznyecov, api rian Spychalski, honvédéi- külügyminiszter élső helyet-|| mi miniszter, Adam Ra- tese. packi, külügyminiszter. Az ülésen megfigyelői mi-M A Magyar Népköztársaság nőségben részt vettek: részéről Kádár János, az A Kínai ivépköztdrsasápi részéről — Lm Hsziao, a" KKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Kínai Népköz­társaság moszkvai nagykö­vete; a Koreai Népi. Demokra­t.ikus Köztársaság részéről — Kim Kvang Hjop, a KMP' Központi Bizottsága elnök­ségének tagja, a Miniszter­Bizottsága- Vlbricht, az NSZEP Közpon- ^IfJ^Kír nak első titkára. Anton Ju- ti Bizottságának elsó titkára, veaelr7U miniszter, ooj gov, a Minisztertanács elnö- az Államtanács elnöke, Erich ke. Ivan Mihajlov. a Miniez- Honecker, az NSZEP Kőz­tertanács elnökhelyettese, ponti Bizottságának titkára, honvédelmi miniszter, Kark» Lothar Bolz, miniszterelnök ­Kvang, a légierők parancs-S noka, Ltti Djan Szik külügy-{ miniszterhelyettes. A Mongol Népköztársasági Lnkanov külügyminiszter, helyettes, 'külügyminiszter, í*?^1 ~ J' . Cefco Monov. az Állami Heinz Hoffmann honvédel­Tervbizottság elnökhelyette- mi miniszter; MNFP Központi Bizottságé nak első titkára, a Min tsz­A Román Népköztársaság tertanáes elnöke. Zs. Utag-n A Csehszlovák SzociaKMa részéről Gheorghe Gheor- vaszureu, honvédelmi mi-g Köztársaság részéről Antonin ghiu-Dej. az RMP Közpon- niszter, P. Sagdarszuren kül­Nosrotny, a CSKP Központi ti Bizottságának első titka- ügyminiszter. Bizottságának első titkára, ra, az Államtanács elnöke, Az ülésen részt vett A. A. államelnök. Viliam Sirokg Ion Gheorghe Maurer, a Mi- Grecsfco, a Szovjetunió mar­kormányelnök. Otakar Simu- nisztertanács elnöke, León- sallja, a Varsói Szerződés nek, kormányelnökhelvettes, öti Salajan. honvédelmi mi- tagállamai egyesitett fegyve­*z Állami Tervbizottság el- niszter, Gheorghe Marin res erőinek főparancsnoka Is. nöke. Bohumlr Lontsky hon- Geston, az Állami Tervbi­védelmi miniszter, Václav zottság elnöke. Cornel Mi­Da-ptd külügyminiszter; nescu, külügyminiszter; A Lengyel Népköztársa- * Szovjet Szocialista Köz­- «« . — tarsasagok Szovetsege reszé­mtg részérő! Wadvslav Go- ^ N Sz. Hruscsov, az mntka, a LEMP Központi SZKP Központi Bizottságá­* Az ülésen Walter Ulöricht, e Német Demokratikus Köz­társaság államtanácsának el­nöke, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának első titkára elnö­költ. A poHtikai tanácskozó testület ülésének részvevői a teljes kölcsönös megértés és egyetértés légkörében átfogó eszmecserét folytattak a nemzetközi események leg­utóbbi alaknlásával összefüggő kérdésekről és ezzel kapcsolatban megvizsgálták a Varsói Szerződés tagállamainak az euró­pai és a világbéke biztosítására irányuló további intézkedéseit. A politikai tanácskozó testület támasz­kodott a kommunista és munkáspártok novemberi értekezletének elméleti és po­litikai következteteseire, történelmi jelen­tósegn okmányaira, amelyek választ adnak a békéért és a háború elhárításáért folyó harc legégetőbb, életbevágó kérdéseire. A politikai tanácskozó testület ülésének részvevőt megelégedéssel állapították meg. hogy a politikai tanácskozó testület (1969 februárjában megtartott) előző értekezlete óta eltelt időszakban a szocialista tábor országai újabb kimagasló eredményeket értek el a gazdaság, a kultúra, a tudo­mány és a technika fejlesztésében, népeik anyagi jólétének fokozásában, a két rend­szer békés gazdasági versenyében. A kü­lönböző társadalmi rendszerű államok bé­kés együttélésének lenini politikája. * szocialista tábor országai békeszerető kül­politikájának eredményeképpen újabb fon­tos győzelmeket aratott: a leigázott, de nemzeti függetlenségükért küzdő népek nemzeti felszabadító mozgalmának csapá­sai alatt folytatódik a gyarmati rendszer szétbomlása. Mérhetetlenül megnőttek a szocializ­mus és a béke reális erői, amejyek meg­hiúsíthatják az imperialisták támadó ter­veit és kivívhatják a tartós békét. Az ülés részvevői egyszersmind megál­lapítják, hogy agresszív körök további akadályokat gördítenek a nemzetközi hely­zet egészségesebbé tételének útjába szem­behelyezkednek azokkal az erőfeszítések­kel, amelyeket a békeszerető államok a béke fenntartására és megszilárdítására tesznek. A NATO és a többi, támadó szellemű katonai csoportosulás imperialista tagállam mai folytatják a fegyverkezési hajszát, fo­kozzák háborús előkészületeiket, újabb katonai támaszpontok létesítésére törek­szenek Európában és a világ más ré­szein, növelik atom- és rakétafegyver­készleteiket, negyedik atomhatalommá te­szik a NATO-t. Az Egyesült Államok. Anglia és Fran­ciaország segítségével erőltetett ütemben, hitlerista tábornokok parancsnoksága alatt építik ki az agresszív nyugatnémet had­sereget. Ellátják atom- és rakétafegyve­rekkel, valamint egyéb korszerű, tömeg­pusztító eszközökkel. Katonai támaszpon­(Folytatás a 2. oldalon.) A lehetőségek jobb kihasználásával növelik eredményeiket a szegedi termelőszövetkezetek Tanácskoztak a város közös gazdaságainak képviselői A szegedi termelőszövetkezetek képviselői tegnap, pest- régi tagjainak a segítsége teken délután tanácskozást tartottak a Kálvin- téri párt­házban. A megbeszélésen részt vett és felszólalt Pusztai József né, a városi pártbizottság titkára is. Szili Antal­nak, a városi tanács mezőgazdasági osztálya vezetőjének megnyitója után Bor csök Ferenc, a városi pártbizott­ság osztályvezetője tartott beszámolót, s tájékoztatót adott arról, miként értékelte a városi pártbizottság a szegedi közös gazdaságok tevékenységét, az MSZMP Politikai Bi­zottsága 1960. áprilist határozata alapján. A beszámoló megállapítot­ta, hogy Szeged már 1960 ta­vaszára szövetkezeti várossá alakult. A közös gazdaságok­ban az új belépések nyomán nagyban megnőtt a földterü­let és ez újabb feladatokat jelentett a szövetkezeti ve­zetők és tagok számára. Az új belépők földjei szétszór­tan terültek el, ez is nehe­zítette a munkát. Mutatkoz­tak bajok a munkafegyelem­ben, a munkához való vi­szonyban, főként az új tagok körében. A bajok ellenére is a város közös gazdaságai az elmúlt évben becsült, jó eredményeket értek el. A szegedi termelőszövetkeze­tek több mint 20 millió fo­rint értékű árut termeltek. Felszabadulásunk ünnepén kezdődnek a Szegedi Zenei Hetek Április 4-től május 21-ig den a debreceni Bartók Bé­bezarolag idén is megrender la nemzetközi kórusverseny „ j. válogató hangversenyét is ak a Szegedi Zenei Hete- ^^ hódmezővásárhelyi, ket a KISZ kulturális szemle makój ég csongrádi énekka­keretében. Üzemek, intézmé- rok és kórusok részvételé­nyek. alsó és felsőfokú is- vei. Sor kerül a Szegedi kólák kórusai, énekkarai és Kenderfonógyár énekkara zenekarai vesznek ebben fennállásának 15 éves jubi­részt Közel 50 énekkar, kó- leumi ünnepségére is, amely Illetve zenekar s nagy- egyben a Szegedi Zenei He­szólista szerepel a tek záróakkordja lesz. Ezen kulturális szemlén. a záróműsorom kitüntetese­Ebben az időszakban ren- ket, jutalmakat és emlékla­tus, számú meg ugyancsak Szege- pokat adnak át. Magyar és szovjet fiatalok baráti találkozója a szegedi Ifjúsági Házban Pénteken délután az Ifjú­sági Házban iaráti találko­zót rendezett-mazánk felsza­badulásának 16. évforduló­jának tiszteletére a KISZ Szeged városi bizottsága. A találkozón a szegedi üze­mek, hivatalok, iskolák, in­tézmények és termelőszövet­szöntötte 'a szovjet ifjúsági szervezet tagjait, majd a két nép barátságát méltatta, s megemlékezett rövid üdvöz­lő beszédében hazánk fel­szabadulásának évfordulójá­ról. A szovjet és a magyar fiatalok ezután kölcsönösen kezetek kiszesei, valamint beszámoltak az ifjúsági szer­meghívott komszomolisták vezetek munkájáról, kicse­vettek részt. rélték tapasztalataikat, ba­A szovjet fiatalokat dél- ráti hangulatban hosszan el­után 5 órakor fogadták a ki- A jól sikerült szesek. Deák Bela, a KISZ ... ,. . _ Szeged városi bizottságának baráti talalközo a keso esti tttkára meleg szavakkal kő- órákban ért véget. Hiba volt azonban, hogy a termelési tervet a tsz-ek ösz­szességükben csak részben teljesítették, és kukoricából, hízott sertésből sem tettek eleget szerződésben vállalt kötelezettségüknek. A ter­melési tervek nemteljesfté­sében kétségtelenül szerepe volt az aszálynak. A veszte­ségeket azonban főként a munkafegyelem, a munká­hoz való viszony elégtelen­sége okozta. Most, amikor megkezdődtek a tavaszi munkák, különösen fontos, hogy minden szövetkezeti tag tudása és ereje legjavával dolgozzék, mert ez legközvetlenebb egyéni érdeke. Csak helye­selhető, ha a tsz-ek kommu­nisíái, legöntudatosabb pár­tonkívüli dolgozói beszélnek azokkal, akik nem, vagy csak részben vesznek részt a kö­zös munkában. A szegedi termelőszövet­kezetek további szilárdulá­sát jelzi az is, hogy 1960­ban állami és saját erőből sok millió forintot ruháztak be. Szükséges azonban, hogy a szövetkezetek az eddiginél sokkal jobban, s elsősorban saját erőből egyszerű, de a célnak megfelelő gazdasági épületeket teremtsenek. A pártszervezetek politi­kai tevékenységének növe­lése elengedhetetlenül fon­tos, mert egyik alapját adja a szövetkezeti gazdák öntuda­ta előrehaladásának. __ A tsz-ek kommunistáinak és kell ahhoz, hogy az egy-két éve új útra tért parasztok gondolkozása közelebb, majd összhangba kerüljön a szo­cialista gazdálkodási formá­val. A beszámoló rámutatott, hogy a tsz-ek ben a vezetés szín­vonalának emelése, a mun­kafegyelem szilárdítása fontos tényező a még jobb eredmények elérésében. Szükséges, hogy a városi ta­nács mezőgazdasági osztálya az eddigieknél még jobban segítse a közös gazdaságokat feladataik elvégzésében. A városi pártbizottság is a jö­vőben azon lesz, hogy foko­zottabb támogatást nyújt­son a közös gazdaságoknak. A szegedi szövetkezetek­ben is adottak a lehető­ségek, hogy tovább javul­jon a tsz-tagok életszínvo­nala, s még több árut ad­janak a közös gazdaságok, Idén — terveik szerint '— a tavalyinál lényegesen na­gyobb mennyiségű áruval segítik a tsz-ek a lakosság ellátását, és ezzel párhuza­mosan természetesen emel­kedik a munkaegység értéke. Mindezek elérését valameny­nyi tsz-tag és vezető szor­galmas, szakszerű és együt­tes munkája biztosítja. Számos hozzászólás hang­zott el a beszámolóhoz. A hozzászólók valamennyien megállapították, hogy a nagyüzemi gazdálkodás le­hetőségeinek még jobb ki­használásával több árut. ad­nak a népgazdaságnak és ugyanakkor növelik a tsz­tagok életszínvonalát. Pasztái Jözsefné, a városi pártbizottság titkára fel­szólalásában a többi kőzött taglalta a szövetkezeti gazdák öntudata fokozásá­nak jelentőségét. fFolytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents