Délmagyarország, 1961. március (51. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

tmnuiniiitniiiiiii!iiui!iiiiiiiiiii3iwiiuiiM£ VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! ma: Új adatok I a Vénusz-rakétáról A MAGIAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 51. évfolyam, 51. szám Ára: 50 fillér Szerda, 1961. március 1. Hruscsov Szverdlovszkba érkezett Kedden Szverdlovszkba, az Urai-vidék nagyvárosába érkezett Nyikita Hruscsov miniszterelnök, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi bizottságának első titkára. Kíséretében van Dm itrij Poljanszkij, az OSZ­SZSZK miniszterelnöke, a pártelnökség tagja és Gen­nagyij Voronov, az elnökség póttagja. Hruscsov, Poljanszkij és Voronov résztvesz az Urai­vidék kiváló mezőgazdasági dolgozóinak értekezletén. Vasárnap nőgyűlés Szegeden Március 8 a világ asszo­nyainak, a dolgozó nők nem­zetközi szolidaritásának szép ünnepe. A nemzetközi nőnap alkalmából Szeged város nő­tanácsa március 5-én, vasár­nap délelőtt fél 10 órai kez­dettel a Szabadság FlTm­színházban ünnepi nőgyű­léat rendez. Az ünnepi nő­gyűlés szónoka Komócsin Zoltán, az MÍ2MP Politikai Bizottságának póttagja, a KISZ Központi Bizottságá­nak első titkára. A nagy nőtalálkozóra — amelyet a kerületekben elő­készítő nőgyűlések előztek meg — szovjet asszonyokat is meghívtak. Szeged dolgo­zó asszonyait szeretettel várja a nőtanács az ünnepi gyűlésre, amely után a ta­lálkozó résztvevői számára tartalmas műsort adnak a Szegedi Nemzeti Szfnház művészei. Harminc új modell a Szegedi Cipőgyárban Megnyílt a KGST 14. Ülésszaka A Német Demokratikus Az ülésszak munkájában! Köztársaság fővárosában megfigyelőként részt vesz ap kedden megnyílt a Kölcsö- a Kínai Népköztársaság, a| nős Gazdasági Segítség Ta- Mongol Népköztársaság. a| nécsának 14. ülésszaka, a Vietnami Demokratikus Köz-| tagállamok kormánykUldött- társaság és a Koreai Népit'4 ségei részvételével. A ma- Demokratikus Köztársaság^ gyar delegációt Apró Antal, küldöttsége, a Minisztertanács első el- Az ülésszak megnyitásán! nokhelyettwevezeti Aszov- B Uuschner. az NDK mi-E jet küldöttség vezetője No- , . , |S vikov mlniszterelnökhelyet- niszterelnokhelyettese est tes. az Állami Tervbizottság tervbizottságának elnökei; elnöke. • mondott üdvözlő beszédet. KGST-g»ekció ülése Prágában Prágában február 20-tól gépesítésének és az elöre­25-ig ülést tartott a KGST gyártott elemek fel használó­építésügyi állandó bizottsá- sának kérdéseit. Felülvizs­gának építésiparosítási szek- gálták a munkafolyamatok ciója. Az ülésen részt vettek további gépesítésének prob­o KGST-tagállamok küldött- lémáit és a vasbeton-készit­ségei, valamint a Vietnami mények felhasználási mód Demokratikus Köztársaság jait mfSzíovák hírügynök­ség jelentése szerint az ülé- Sóit kérdésről konkrét ha­sén megtárgyalták az építés tározatot fogadott el. Salrmai István elvtárs látogatása Sxentesen Az MSZMP Szentes járási társ, az MSZMP Központi végrehajtó bizottsága már- Bizottságának titkára, a Po­cius 3-án, pénteken délután litlkai Bizottság póttagja, 3 órai kezdettel Szentesen a megyénk országgyűlési kép­Tóth József Színházban já- viselője. Szirmai elvtárs -Az rési értelmiségi ankétot tart. értelmiség feladata fejlődése Az értelmiségi ankét előadó- jelenlegi szakaszában« eím­jai Szirmai István elv- mel tart előadást. Brigádokban versenyeznek a Textilművek dolgozói A Textilművek egyike feltételeinek teljesítéséért, azoknak a szegedi üzenlek- Jelenleg nek, ahol a legtöbb gondot 19 brigád dolgozik az fordítanak a szocialista üzemben a szocialista cí­munkaverseny szervezésére, mért, értékelésére és népszerűsíté- és tíz brigád már el is sére. A szocialista munka- nyerte azt. Közülük nyolc versenyre általában a bri- munkacsapat megkapta a gádverseny jellemző, egyes "Szocialista brigád* okleve­dolgozók ezen belül küzde- let, kettő pedig fél éves tel­nek a -Kiváló dolgozó* cím jesítése alapján a címet nyer­te el. Minden brigád napló­jában felsorolja a termelési és egyéb felajánlásokat és azt, hogy egy-egy brigádtag milyen eredményeket ért el. A hibákat és ne as embereket... ­Falusi olvasó emberek I ,iBk m ÜP Mennyi lesz a nyereségrészesedés ­a Paprika­ieldolgotóban ? •wiiiiiiiraiKiiiuiiiiHiiiaiitMf termelékenység növelésére Hétszáz kéziszerszám be­ütését végzi el naponta a képen látható hatalmas, úgy­nevezett 4-es számú ajax­kalapácsgép, melynek ütő­ereje legnagyobb a hasonló gépek között. A százezer fo­rintos új kalapácsgépct a szegedi Kéziszerszám- és Re­dőnykészítő Kisipari Szövet­keret műhelyében állították fel és ezzel a termelékeny­séget nagymértékben növe­lik. Néhány napon belül munkába állítják az új gé­pet, jelenleg Összeszerelésén dolgoznak a műhely dolgo­zói. (Eomogyiné felv.) IHHmniliiiTTTf A kongói kormánycsapatok már Leopoldville tartományban nyomulnak előre Ellentétek as ENSZ és a Kaszavubu—Mobutu-klikk között A kongói helyzet egyre csapatok — egyebek között "Monde* tudósítója szerint általánosabb jellemzője.— még arra is képtelenek egyébként még a rendőrök hogy a törvényes kor• voltak, hogy saját magultat többsége is a Gizenga-kor­mány csapatai mindinkább megvédjék a Mobutu-bandák mány híve. megközelítik Leopoldville-t, erőszakoskodásaival szem- Most már öt "lumumbista* Kongó fővárosát. Ugyan- ben. hadoszlop nyomul előre — akkor Mobutu és Kaszáim- Tanácskozik az ENSZ úgy- írja a -Monde* a katonai bu képtelenek megfelelő el- nevezett kongói tanácsadó helyzetről. lenakciók indítására, mert bizottsága is s — jellemzően Egyik oszlopuk hajóval mint az egyik francia lap — még mindig azon vitat- háromnapi járásra van megállapítja — Mobutunak koznak, hogyan értelmezzék Leopoldville-tőL egyszerűen nincs tekintélye a Biztonsági Tanács leg- Hétfőn Kwango és Kwilu katonái előtt s azok nem utóbbi, Kongóval kapcsola- körzetébe jutottak el. Mind­hajlandók követni őt tos határozatát. Még semmi két körzet Gizenga pártjá­Elénk figyelemmel kiséri Jelét sem adja a bizottság nak valóságos bástyája. a világ a Kongóban állomi- abbeli törekvésének, hogy Alexander tábornoknak, a szeresen mérik a dolgozók i sozó ENSZ-csapatok tevé- hozzálátna az említett hatá- ghanai ENSZ-csapatok pa­A vállalat megbízottjai mlnden műszakban rend elért munkaeredményeit és napról napra folyamatosan kifüggesztik a versenytáblá­ra. Az üzem hangos híradó­ja hetenként háromszor fog­lalkozik az üzem legjobb dolgozóinak népszerűsítésé­vel. Természetes ezután, hogy április 4-re, hazánk felszabadulásának közelgő évfordulójára a szocialista és a szocialista címért dol­gozó brigádok kezdik meg leghamarabb a felkészülést: adnak új lendületet a ver­senymozgalomnak. le tartomány területén fekvő A szocialista országok adják a világ ipari termelésének 36 százalékát (Tóth Béla felr.) Elkészültek a legújabb modellek a Szegcdi Cipőgyár­ban: tűsarkú, nyújtott orrú lábbelik, s könnyű nyári szandálok a legváltozatosabb színekben. Mintegy har­minc új, divatos modellt terveztek és mutatnak be a kill- és belkereskedelmi szerieknek. Ezek közül válogat­ják kl a legtetszetősebbeket, amelyeket majd sorozatban gyártanak. Felvételünk az ízléses új modellek közül mu­tat be néhányat Az elmúlt évben a szo­cialista országokra a világ ipari termelésének 36 száza­léka, vagyis több mint egy­harmada Jutott. . , 700 százalékkal gyártott tőb­Elozetes számítások szerint y. '„ !ir, az 1959-től 1965-ig terjedő ^Sj ter^e Időszakban a szocialista , t uT országok Ipari termelése ^,épJ£tflpar termelt 3 há" az 1958 évihez viszonyítva A ^ . . . . és13196"^rVúl3S3Í ^ —e„ 7 iS IparT SSHKS ldőszakban, 150 50 százalékát. százalékkal növekedett. Ezt az eredményt a szo- (MTI) kenységét s szinte operettbe rozatok végrehajtásához, rancsnokának jelentése sze­illó az a tehetetlenség, ame- Nyilvánvalóan időhúzási tak- ^ Luluabourgban — aho­lyet e csapatok parancsno- „„ ... „ vá a kongói törvényes kor­Z, élükön az FNSZ kon- ~ T „ ? mány Csapatai mindfn,ellen­aói megbízottjával, Dayal-lal belgák és kongói cinkosaik aiias nélkül bevonultak — eguült elárulnak. Az ENSZ- érdekében. teljesen nyugodt légkör uralkodik. A város repülő­Gizenga csapatai ellenállás nélkül Sai^ti Vj«íS haladnak előre szolgálatot. Elmondotta, hogy Az UPI amerikai hírügy- Klkwit városának térségét. » törvényes kormány csa­nökség jelentése szerint a A tudósító Ismételten hang- patainak bevonulásakor törvényes kongói kormány súlyozza, hogy Mobutu zsoldos-hclyorsé­osnnatal elérték Leoooldvil- .. . . gének katonái lakat ala csapatai elértek íreopoiavn M elönyomuló „apátok helyezték tisztjeiket, egyáltalán nem ütköznek majd barátságosan fogadták ellenállásba: a helyőrségek a bevonuló csapatokat, egyetlen lövés nélkül meg­adják magukat, s csatla- Miről álmodik koznak a kormánycsapa- Mobutu? Mobutu vezérkarának Mobutu "tábornok* ezalatt tisztjei kételkednek abban, a Stanleyville elleni offen­hogy a rendelkezésükre álló zíva tervét forgatja fejében, erőkkel fel tudják tartóztat- Egyes értesülések szerint ni Gizenga előnyomuló csa- már küszöbön áll a Llsala­patait. ból induló offenzíva. Tájé­Leopoldville, a kongói fő- kozott körökben azonban város helyzetének jellemzé- ban felvetik a kérdést, va­sérc a »Monde* című fran- jón megvannak-e Mobutu­cia lap tudósítója elmondja, nak az eszközei ilyen széles­hogy Gizenga katonáinak körű vállalkozáshoz. Esetle­közeledtére Lumumba Leo- ges kudarca ugyanis végze­poldville-i híveinek megjött tes lehetne Kaszavubu rend­a bátorságuk. szerére. Mobutu pedig nem Vasárnap délután Leopold- ura csapatai egészének, ville-ben Lumumba nagy- Lisalában is, ahonnan pe­méretfi. színes fányképeit dlg az offenzivanak el kel­osztogatták lene indulnia, katonai 48 a rendőrök szeme láttára, A (Folytatás a 2. oldalon.) cialista Ipar növekedésé­nek üteme biztosítja. A ezocialista országok ipa­ra a múlt évben csaknem

Next

/
Thumbnails
Contents