Délmagyarország, 1961. február (51. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJFTEK! i;.r;«;iri»;r»n»i;r* turiMr: Ma: MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJAI 51. évfolyam, 27. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1961. február 1. A'kudozás Párizsban Tovább javul a bútoretlátás A szocialista munkaverseny szervezésével! A kombájnnál | a mi újságírásunk; J \ A Német Demokratikus Köztársaság termelőszövetke- " " irányításával segítsék a szakszervezetek " L7 Isi iák érni i a vállalati tervek teljesítését pjzeti parasztjai az 1961-es évet a jó szövetkezeti munka esz- s kívánják tenni —, amint azt még decemberben ^megfogadták a VI. Német Parasztkongresszuson. Utol akar­pijáfc érni és túl akarják szárnyalni Nyugat-Németországot, pia munkásosztály pártjának és a kormánynak felhívását 'f\követvé. Munkájukhoz nagy segítséget nyújtanak a kor­gjj&rerű gépek. Ezek közé tartozik a burgonyaszedő-kombájn jfis, amellyel.— mint képünkön látható.—. hamarosan meg­Az 1961. évi feladatokról tanácskozott as bZMT kibővített ÜléséÁharátkoztak' a radisi parasztasszonyok is. Á futószalag ^mellett az osztályozás is könnyen megy, sőt még elbeszélget- Z Kedden délelőtt kibővített ülést tartott a Szakszer- lósítására. Főként azokat a vezetek Csongrád Megyei Tanácsa. Az ülésen megjelent versenyformákat helyezzék és felszólalt Fehér Lajos, az MSZMP Csongrád megyei előtérbe, amelyek a gazda­bizottságának titkára. Tóth Anna, a SZOT elnökségének ságos termelést, a termeié­tagja és V a s s János, a SZOT osztályvezetője is. Részt kenység növekedését, az ön­v ettek az ülésen Ábrahám Antal, az MSZMP Csöng- költség csökkentését, a mu­rád megyei bizottságának és Törköly Ferenc, a Sze- szaki fejlesztést, az anyag­gal, energiával való takaré­kosságot, az exporttervek teljesítését segítik. Szegedi tsz-ek a lakosság ellátásáért !j»i is lehet közben. És melyik asszony nem használja ki -.4-az ilyen alkalmat? *illl»!llimi»litii«!;t;.«,i"li.t. MIIIM I t? ged városi bizottságának osztályvezetői. Juhász József, az SZMT vezető titkára a kommu­nista és munkáspártok 1960 novemberi tanácskozásáról kiadott nyilatkozattal kapcsolatos feladatokról, majd Hoffmann Márton, az SZMT titkára a szakszerveze­tek 1961. évi feladatairól tartott beszámolót. A kibővített ülés részvevői. gye üzemeiben, s mintegy megállapították, hogy a két napirendi pont csak látszó­lag tér el egymástól, valójá­ban szorosan együvé tartozó feladatokat ölelnek fel. A nemzetközi helyzet alakulá­sa ugyanis hatást gyakorol a szocialista építőmunka elő­rehaladására. s viszont nagy jelentőségűek a nemzetközi helyzet alakulásában építő­800 fiatal kapcsolódott be a "Szakma ifjú mestere* moz­galomba. Mind a beszámoló, mind a hozzászólások részletesen foglalkoztak a mezőgazdaság szocialista átszervezéséből a szakszervezetekre háruló fel­adatokkal. Majd arról szó­lottak, milyen feladatok há­rulnak 1961-ben a szakszer­munkánk eredménye, a szo- vezetek megyei és vállalati cialista tábor országainak termelési sikerei. A hároméves terv utolsó évében elért eredményekről megállapította a kibővített ülés, hogy Csongrád megyében a ter­melés terén háttérbe szo­rult a mennyiségi szemlé­let, s lényeges fordulat kö­vetkezett be a létszám, • a termelékenység emelke­dése arányában. Egyenletesebbé vált a ter­melés és számos új géppel gyarapodott iparunk állóesz­köz-állománya. A beruházá­sok többségét megfelelően hasznosították. Előrehalad­tunk a műszaki színvonal emelésében, a műszaki, gaz­dasági és szervezési intézke­désekben is. Az ipari terme­lés a hároméves terv idő­szakában évről évre fejlő­dött és az elmúlt évben már a termelési érték közel 37 százalékkal múlta felül az 1957. évi termelési színvo­nalat. A termelékenység vi­szont 14 százalékkal haladta meg a három évvel előbbit. A munkások száma három esztendő alatt ötezer fővel, mintegy 21,6 százalékkal emelkedett. Kedvezően meg­változott a munkások és al­kalmazottak aránya is. 1957­ben az ezer munkásra jutó alkalmazottak száma 274 volt, tavalv már ez a szám 260-ra csökkent. A szakszervezetek tevé­kenységét vizsgálva, megál­lapították a kibővített ülés részvevői, hogy eredményesen segítették a hároméves terv gazdaság­politikai feladatainak meg­valósítását. Munkájukat felelősségérzet és növekvő hozzáértés jelle­mezte. Fokozottabban vettek részt a vállalati tervek ki­dolgozásában és e tervek si­keres megvalósításában. A szakszervezeteknek is jelen­tős szerepük volt abban, hogy nőtt a dolgozó tömegek aktivitása, erősödött a ki­váló dolgozó címért folyó mozgalom, amelynek kere­tében 1960-ban 2061-en nyer­tek kiváló dolgozó okleve­let, illetve jelvényt. Ma már közel 700 brigád küzd a szocialista címért, ezek közül eddig 153 már el is nyerte. Az exportter­vek sikeres teljesítéséért 37 brigád küzd Csongrád me­szerveire. Hangsúlyozták, igen fontos a dolgozók poli­tikai és termelési aktivitá­sának növelése. Szükséges, hogy a bizalmiak, a szakszer­vezeti munka első vonalá­ban tevékenykedő aktivisták magatartásukkal, példamu­tató helytállásukkal, s fel­világosító, nevelőmunkával segítsék a feladatok megol­dását. El kell érni. hogy a szak­szervezetek megyei és üze­mi bizottságai, társadalmi aktívái következetesebben harcoljanak a dolgozók ja­vaslatainak. kezdeménye­zéseinek megvalósításáért. A munka termelékenysé­gének növelése érdekében szakszervezeti bizottságaink az SZMT intézkedési terve alapján rögzítették felada­taikat. Segítették és segítik a termelőkapacitás kiakná­zásának lehetőségét, a vesz­teségidő-tanulmányok készí­tését, valamint a technoló­giák felülvizsgálatát, illetve az újak kidolgozását. Aktí­van közreműködtek a mun­kaszervezés és bérezési for­mák felülvizsgálatában, s a tapasztalatok alapján hozzá­kezdtek a feladatok megva­lósításához. Igen előrehala­dott már a normarendezés a Szegedi Konzervgyárban, a Xl-es Autójavító Vállalat­nál, a Szegedi Kenderfonó­gyárban, a Szőrme- és Bőr­ruhakészítő Vállalatnál, a Hódmezővásárhelyi Mérleg­gyárban, a Csongrád Me­gyei Mezőgazdasági Gépja­vító Vállalatnál. A minisz­tériumi vállalatok többsége a normarendezéseket még nem hajtotta végre. A ki­dolgozott új normákat az első fél évben vezetik majd be. Hangsúlyozták az ülés résztvevői, hogy különösen ügyelniük kell a szakszervezeteknek arra, hogy az új munkakövetel­mények teljesítésének elő­feltételeit a gazdasági ve­zetők minden esetben elő­zetesen biztosítsák. A szakszervezetek foglalkoz­zanak többet a felszabadult munkaerők elhelyezésével. Törekedjenek arra, hogy nö­vekedjék a különféle ver­senyformák, s ezek anyagi ösztönzésének hatékonysága a főbb célkitűzések megva­Fordítsanak nagyobb gon­dot a szocialista brigád­mozgalom továbbfejleszté­sére, az egyéni verseny­mozgalomra. Érjék el, hogy a kollektív versenyen, a brigád- és a szocialista brigádmozgalmon beiül is megfelelően kibon­takozzék az egyének vetél­kedése a kiváló dolgozó, a szakma ifjú mestere, a ki váló újító stb. cím elnyeré­séért. A szocialista munka­verseny szervezésével, irá­nyításával minden üzemben segítsék az 1961. évi válla­lati tervek sikeres teljesíté­sét. A kongói kérdésről tárgyal ma a Biztonsági Tanács Ma, szerdán a Szovjetunió kérésére összeül • a Bizton­sági Tanács, hogy tárgyaljon áz egyre inkább elmérgesedő kongói helyzetről. A Szovjetunió — és az ázsiai-afrikai országok többsé­ge is — azon a véleményen van, hogy a Biztonsági Ta­Az értekezlet hétfőn több határozati- javaslatot foga­dott el. A Kongóval foglalkozó ha­tározati javaslat felhív min­nácsnak ismételten lépéseket kell tennie eddig hozott, Kon- den szabadságszerető orszá­góra vonatkozó határozatainak végrehajtásáért. Ugyancsak feladata a Biztonsági Tanácsnak az is, hogy lehetőséget nyújtson a törvényes Lumumba-kormány működéséhez, el­sősorban azzal, hogy kieszközölje a miniszterelnök szaba­donbocsátását. A kongói események alakulása semmiképpen sem ked­vez a Mobutu és Kaszavubu irányítása alatt álló erőknek. Nemcsak azért, mert Mobutu zsoldosainak támadása a Lu­mumbához hű Keleti tartomány katonai egységei ellen tel­jes kudarccal végződött, hanem elsősorban azért, mert — s ezt ENSZ-körök is beismerik — Lumumba népszerűsége napról napra nő: ma már — állapítják meg az ENSZ-meg­figyelők Leopoldville-ben, Kongó fővárosában — Kongó két­harmadában vallják, hogy Lumumba az egyetlen kongói politikus, aki ebben a kaotikus állapotban élő afrikai or­szágban rendet teremthet. got, nyújtson politikai, tech­nikai qs anyagi támogatást Kongó törvényes kormányá­nak, hogy működését Kongó egész területén érvényesít­hesse, továbbá,, hogy biztosíthassa a törvénycsen megválasztott parlament munkájának folytatását cs helyreállíthassa az ország­ban a rendet és törvényes­séget. A határozat kifejezésre juttatja az afrikai népek ag­godalmát, hogy a tövényel­lenesen börtönbe vetett Lu­Egy sor ország — az EAK, Marokkó stb. — úgy ha tározott, hogy kivonja egységeit az ENSZ kongói haderői- mumba, Kongó miniszterei­ből. Miután Hammarskjöld eddig hiába kért több ázsiai nöke még nem nyerte vis-s­és afrikai országot további egységek küldésére, hamarosan sza szabadságát, majd éle­előállhat az a helyzet, hogy az ENSZ-nek egyszerűen nem sen bírálja az ENSZ kon­lesz akcióképes katonai ereje Kongóban, ami új fejlemé- gói politikáját. Megállapítja, hogy az afrikai és ázsiai or­szágoknak az ENSZ kongói nyek elindítója lehet Az afrikai népek értekezletének határozati javaslatai Leopoldville-ben elterjedt képviselői és délafrikai kül­a hír, hogy a Mobutu-féle döttek vettek részt. zsoldosoknak hétfőn nem si­került megszilárdítani hely­zetüket a kongói törvényes kormány ellenőrzése alatt álló Keleti tartomány terü­letén. Bár a kongói lázadók egyik szóvivője hangoztatta, hogy a zsoldosok elérték Ba­sokot, a hírek szerint a kongói törvényes kor­mány csapatainak ellenál­lásába ütköztek és visz­szavonultak Basoko térsé­géből. A tanganyikai Dar-Esz­Szalamban hétfőn tartotta záróülését az -afrikai népek értekezlete* végrehajtó bi­zottságának tanácskozása, amelyen Ghana, Guinea, Marokkó, Kongó, az Egye­sült Arab Köztársaság, Ugan­da, Kenya, Tanganyika, Szo­mália, Etiópia, Nyaszaföld, Basutoföld, Dél-Rhodésia rendfenntartó erői rendelke­zéseire bocsátott egységeit -vagy arra használták fel, hogy megbénítsák az impe­(Folytatás a 2. oldalon.) SEMNEB Dobi István táviratban üdvözölte Brazília űj elnökét Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke üdvözlő távira­tot küldött hivatalbalépése alkalmából dr. Janio Quad­roinak, a Brazíliai Egyesült Államok új elnökének. * Kedden ünnepélyesen be­iktatták hivatalába QuadU rost, Brazília új elnökét. Ku­bitschek volt elnök hivatalo­sán átadta hatalmát Quad­rosnak A beiktatási ünnepséget a brazíliai kongresszusban tar­tották. Először Quadros, majd Goulart, az új alelnök tett hivatali esküt. f agyar szakemberek segítsége Cu neának Guineában kevés a jó ivó­víz és a kormány nagy gon­dot fordít arra. hogy meg­oldja a lakosság vízellátá­sát. Ebben a munkában ma­gyar szakemberek is segéd­keznek. Az első négytagú magyar csoport — amelyet a guineai kormány kérésére küldött a Nikex külkereske­delmi vállalat — a magyar berendezésekkel már meg­kezdte munkáját. Beruházás nélkül nagyobb termelékenység Kinai tapasztalatok alapján nüvelik a gépek fordulatszámát a Textilműmben Még tavaly könnyűipari technológiai osztálya, vala- szakadások a megengedett­szakemberekből álló küldött- mint műszaki vezetői ho6z- nél nagyobb arányban növe­ség" járt a Kínai Népköztár- szas próbálkozás után értek kedtek. Minden valószínű­saságban a textilipar tanul- el eredményt, mégpedig elö- ség szerint azonban sikerül mányozására. Számtalan ta- szőr a 40-es finomságú fo- ezt az akadályt elhárítani, a pasztalat mellett feltűnt a nalaknál. ahol a kellő mű- akkor még az első fél évben magyar küldöttség tagjainak szaki feltételek megteremté- üzemi méretekben áttérhet• az is, hogy a kínai fonó- és sével mintegy .5,7 százalékkal nek a 34-es fonal gyártásé­szövőgépek sokkal nagyobb emelkedett a gépi termeié- is a nagyobb gépi fordu­fordulatszámmal üzemeinek, k é ran„ár M, "t alkalmazására. mint a hazaiak. így született Ke*V*e0- Januar elseje 6ta A textilművek műszaki meg a feladat, hogy a ma- "^ir módon gyártják a dolgozói igyekeznek a iehe­gyar textilgyárak kísérletez- 40-es kötszövőfonalakat. A tőségeket más termékeknél zenek a gépi fordulat meg- következő kísérlet a 34-es fo- is kiaknázni, hogy a gépi gyorsításával, mert ezzel a nalszárnú iránvun termelékenység — hasonló­módszerrel beruházás nélkül n-ls2ámu anyagra irányult, an a fonaléhoz _ mind is növelhető a termelés. s bár a fordulatszamot ennel jobban megközelítse, sőt el A Szegedi Textilművek is sikerült gyorsítani, a szál- is érje a világszínvonalat.

Next

/
Thumbnails
Contents