Délmagyarország, 1960. december (50. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJA7, EGYESÜLJETEK! Hta: f NSZK—NDK 1 kereskedelmi 1 tárgyalások ürnrnmrnsí^Bm^atsmmmmK^^mmtmKamm^^m^^mmmmem^^n^^Bmi^mmm^^mmmmmm^^aammz A MAGYAR SZOCIÁLIS T A MUNKÁSPÁRT L A P J A 58. évfolyam, 283. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1960. december V Közgazdász­szemmel 0 Folyik a leszerelési vita f| : : Tanulók a gépek mellett gm trn- t?~!\[ m*g±B Sí! Elffa S FL a amUmfrn *»•/» 1 gZ 44 lA Szegedi Textilművekben másfél éve megindult az ipari­*»<«? MLJLX XJMJ F " I HL H C» (/ISIILOUSLI TZLSMLW/1 tanuló-képzés. Az egy évig tartó elméleti és gyakorlati ok Zorin felszólalásában rámutatott a nyugati kormányok mesterkedéseire Az ENSZ-közgyűlés politi- tanácskozásokról szólva Zo- bízottja volt a következő kai bizottságának — amely, rin a példák sorát mondotta felszólaló. "Ha a leszerelés aü mint ismeretes — a leszere- el annak igazolósára, hogy kérdések kérdése, ahogy eztM lési javaslatokról vitázik — éppen az Egyesült Államok találóan fejezte ki Hruscsov r legutóbbi, keddi ülésén több nem akarja e tanácskozások miniszterelnök, akkor agyar figyelemre méltó felszólalás eredményességét: az Egyesült mati rendszer' a gazságok hangzott el. Az első felszó- Államok az, amely a genfi gazsága, amelyet ki kell ir­lalo, Wadsuort amerikai de- tanácskozások megszünteté­legátus arra törekedett, hogy sét kívánta, arra való hivat­a Szovjetunióra hárítsa a fe- hozással, hogy »már túlsók lelösséget azért, mert eddig szót csépeltek el". Valójá­nem sikerült megegyezni ban az amerikaiak tökélete­Genfben a nukleáris kísérle- síteni akarják nukleáris tek beszüntetéséről és ború- fegyvereiket s folytatni a látóan nyilatkozott a genfi fegyverkezési versenyt —— je­tárgyalások kilátásairól. lentette ki ezután Zorin. Vidics jugoszláv küldött a Befejezésül aláhúzta: tá­tizenkethatalmi leszerelem moga( minden olyan indit itatás után a végzett tanulók szakmunkás bizonyítványt IIkapnak. Hetenként négy napon át gépek mellett dolgoznak fa fiatalok, minden üzemrészben elsajátítják a gépek keze­lését. Felvételünkön az előfonógép mellett dolgozó tanuló­kat láthatjuk. tanunk és meg kell semmi­sítenünk — jelentette ki. A napokban, amikor a közgyűlés a kongói kérdést tárgyalta, saját szememmel láttam — folytatta Sukeiri —, amint Ormsby-Gore an­gol államminiszter úr ebben! az épületben szinte térden-i állva könyörgött a ghanai és határozati javaslat beterjesz- ^ aZiZek célja az a nigériai küldöttségnek, ne tőinek nevében beszélt. Ra- J^ÍH!^.,Ja_™ ragaszkodjanak javaslatuk­hoz (a kambodzsai delegátus! által előterjesztett és 28! ázsiai—afrikai ország javas­latáról van szó — a szerk.). Sajnos — vagy talán inkább szerencsére — a fényképé­logatását jelentené, ha a szek nem örökítették meg közgyűlés szavazás nélkül 0 az egész tőinek neveben beszelt. Ra- atomfegyverkísérletek meg­gaszkodm fognak rnondot- szüntetése s kérte hogy az ta egyebek kozott javasla- elkövetkező napokba„ tuk szavazasra bocsátásához, koz^ülés szavazzon az e ha a szocialista országok es tárg^ban beterjesztendő in­a nyugati hatalmak nem fo- dítványokról. Rámutatott, gadjak el a leszerelesi tar- h y probléma további ha­gyalasok megujitasara tett - ... indítványukat. Martino olasz küldött — Ztalná^az egész™ leszerelési Ez ls mutatja, mekkora val­aki a nyugati álláspontok tá- kérdéskomplexumot az ENSZ tozasok mentek végbe a vi­mogatásat jelentette be — leszerelési bizottsága elé. A lágban — mondotta végül a ; fiLK^SJS® TgTkeTZ^ -IS ^^ s emlékeztetett arra hogy ^ beszédét Zorin. a Szovjetunio hajlandó volt elfogadni bármilyen módost- Térdenállva könyŐrgS tást a szovjet leszerelési ja- ' " a történelmi pillanatot. diák története Slejó-zn élet a tneg.tj.ei (oldalágé^ díivetdéglen UJJ. (Somogyi Károlyné íelvétele) •""lat bármely szakaszára. . nyugati delegátus vonatkozóan, de a Nyugat ... egyáltalán nem volt hajlan- Az ENSZ-kozgyules a gyar­dó fontolóra venni a lesze- "iátok megszüntetései celzo relési egyezmény megkötésé- szovjet javaslat vatájának nek gondolatát. - keddi -ülésen Ghana fodele­A Nyugat állandóan,eUor- « zttja az ellenorzes kerdese- sᣠ' szabad semmiféle ben vallott szovjet allaspon- feltételhez sem kötnL tot — mondotta ezután Zorin leiletelnez sem Kotnu —, ugyanakkor pedig semmi- Kikelt a gyarmattartók el­lyen építő javaslatot sem len, amelyek szerzodesek terjesztett még elő. Üljenek útján katonai támaszponto­le a nagyhatalmak képvise- kat és különféle gazdasági lói a tárgyalóasztalhoz — is­mételte meg ezután Zorin a szovjet kormány egyik ko­rábbá indítványát — és dol­gozzák ki a leszerelés és az ellenőrzés rendszerét a lesze­relés valamennyi szakaszára. szerződések útján katonai támaszpontokat és különféle gazdasági kötelezettségeket kényszerítenek az újonnan függetlenné váló államok vezetőire. Ez nem más, mint új kolonializmus, amely A Szovjetunió — tette hozzá pusztítóbb és gyilkosabb le­it szovjet delegátus — kész het, mint a mindnyájunk ál­megvizsgálni a Nyugat min- tal jól ismert hagyományos den ellenőrzési javaslatát. gyarmati rendszer — mon­Az atomfegyverkísérletek dotta. megszüntetéséről folyó genfi Sukeiri, Szaúd-Arábia meg­YNINB^SIS&IFSNSSB^ASSMAOABABINARABINFFIMM Az ötéves terv első es??eedefére készöineúa szegedi üzemek Új üzemrészeket, telephelyeket létesítenek — modernebb gépeket, technológiai eljárásokat alkalmaznak Már szeptember végén, Itt, ahol á tiszántúli tsz-ek október elején látni lehetett, termése gyűlik majd össze, hogy a szegedi üzemeik vár- mintegy 30 vagonnyi nyers­hatóan november végiére eft- árut készítenek majd elő érik a hároméves terv célt- őrlésre. kitűzéseit, mely szerint az A vánaiat j^g számú te­ipari termelés 1960-ban 22 , ... ,. .. , százalékkal haladja meg az lephelyen ujabb- hengenize­1957. évi színvonalat. Ma kes őrlőberendezések helyét már sorra jelentik vállala- készítik. A betonozást már taink, hogy teljesítették «z Korszerű hűtőhez Miskolcon Nemcsak hazánkban, de egész Európában a legkor­szerűbb hűtőházak egyike épült fel Miskolcon, 112 millió forintos beruházással, üzembehelyezésével a ta­valyihoz képest 30 százalékkal növekszik az ország élel­miszertároló és 39 százalékkal gyorsfagyasztó kapacitása. A modern, 630 vagon áru tárolására alkalmas hatal­mas hűtőházat — amelyet képünkön láthatunk — Csaba László építőművész tervei alapján az IPAR­TERV mérnökei tervezték és a 2. sz. Építőipari Válla­lat építette. évi és hároméves tervükéit A hátralévő napokban a terv túlteljesítésén és ax ötéves terv első esztendejének jó előkészítésén munkálkodnak. Néhány éve még több száz dolgozó foglalkozott anyag­mozgatással, szállítással m Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalatnál. Ez év szeptem­berében már csak Xf.0 fő dol­gozott ilyen munb akörbefl Most, az ötéves terv élőké­befejezték, rövidesen meg­kezdik a gépegységek felsze­relését. Néhány hét múlva tető alá kerül a félkészáru tárolására önköltségcsökken­tési hitelből épülő hatalmas raktár is, amely a gyár és a vasútállomás közötti terü­leten épül. Mire beköszönt az új esz­tendő, addig a technológiai eljárások tökéletesítésében is szítése közben a szállítás ífl- előrébb lépnek a Paprika­vábbi gépesítésén is munkál­kodnak. Ez nem a (tépi tar­goncák. vagy hasonló szállí­tóeszközök beszerzését je­lenti, hanem a kész- és fél ­készáru-szállítás p Jeumati ­zálását. Vagyis a jövőben el­szívóberendezés seg ítségéve I akarják a nyersanyagot to­vábbítani egyik üzemrészből a másikba. A terve): szerint a nyersanyagszálli tás 91 százalékát ilyen beiendezés­sel bonyolítják le. Az ötéves tervben m üzemre háruló nagyobb fel­adatok jó ellátását szolgálja a külső telepek létesítése. Üllésen és Szőregen többé­kevésbé készen állnak az új telephelyek. Ide gyűjtik be a környező termelőszövetke­zetek fűszerpaprika-termé­sét. A szárítóállványokon már ott lógnak az első pap­rikafúzérek. Néhány nap múlva megkezdik a gépi szá­rítást is a szőregi telepen. feldolgozó Vállalatnál. Több újítás alkalmazásával gyor­sítják, modernizálják a fű­szerpaprika feldolgozását Megkezdődtek a KST kifizetések Ki mire használja fel a megtakarított pénzt ? Minden évben örömteli várakozás előzi meg a ta­karékos emberek részéről a KST éwégi kifizetését. Eb­mény a megtakarítás: ma­gas összege, éppen ezért felkerestük az üzem néhány­takarékos dolgozóját, hogy ben az évben erre az ak- megkérdezzük, mire költi, tusra a különböző üzemek- mit vásárol a megtakarított nél és intézményeknél de- pénzen. cember 20-ig kerül sor. A? — Én a feleségemmel eredmény igen szép, a kifi- együtt gyűjtöttem — mond­zetendő összegeik magasak. ja Szalma András, a gyufa­Szegeden - gyár dolgozója. — Több idén száz üzemben és in- mint 7200 forintot. Előre tczménynél működött a terveztünk, hogy mit ve­KST, 18 ezer taggal. gyünk a pénzből. Négy A százból eddig 14 helyen gyermekünk van, azoknak fizették ki a dolgozók al- vcszunk télikabátot, de mi­kalmazottak megtakarított vel kicsik még> a fennma­pénzét. Az eddig kifizetett ^ado ősszegből jut kisebb összeg mintegy másfélmil- "arab bútorra is. Jovo ev­lió forint, december 20-ig re ub"a szeretnenk a KST pedig összesen 16 millió tagjai lenni 800 ezer forintot' fizetnek ki ,77 A KST mellett tó­szegeden a Kölcsönös Segí- rekbetetem 18 van— mond­tő Takarékpénztárak tagjai- ]a ,plntér Vlnce - és így nak- a kifizetett 3600 forintot a * . . többi mellé, a takarékbetét­Szalamigyar dolgozol könyvbe tettem. Grudiczki István 4 ezer 372 ezer forintot takarítot­tak meg. a V- i i J- • ,„- , . ., forintot vett fel a KST ki­A Közlekedem Vallalatnal fizetésnél. Feleséagének va­205 f°"StotA flzete" kl toroltak télikabáté és az üzemi KST. A Gyufaipa­ri Vállalatnál 140 ezer fo­rint volt a kifizetett ösz­szeg. E kislétszámú üzem­ben különösen nagy ered­Teljesítették közel hétmilliós évi vállalásukat a falemezgyár dolgozói Már az év első heteiben összesítették a dolgozók mun­kafelajánlásait a Szegedi Falemezgyárban. A többi között vállalták, hogy gyártanak terven felül 50 köbméter lemezt, ugyanennyi bútorlapot, 37 köbméter ipari hordódongát és 86 köbméter parkettlécet. Emellett ígérték, hogy a minő­ség javításával közel egymillió forinttal nagyobb értékű árut gyártanak s mintegy félmillió forint értékű nyers­anyagot takarítanak meg. Évközben pótfelajánlásokat tettek, s az előbbi összeget további 4 millió 767 ezer forinttal növelték. Azóta már ezt a vállalást is teljesítették megtakarított import és hazai anyagból. Az üzemben két évig az üzemrészek között folyt a verseny: ki ad több és jobb árut a népgazdaságnak. Lénye­gében 50—60 fős csoportokat kellett összefogni és tevé­kenységüket értékelni. Ez kissé nehézkes volt, ezért a jö­vőben előreláthatóan január 1-től gépegységenként kisebb csoportban szervezik meg a munkások versenyét. Ezzel eredményesebb lehet a verseny nyilvántartása s még hat­hatósabban segítheti a vállalat növekvő feladatainak tel­jesítését. me­leg fehérneműt. Pintér Vin­céné 3600 forintot gyűjtött össze az üzemi KST-nél. A kifizetőhelyről ő is egyenesen a takarékba vitte a pénzt, mert fiának gyűjt kombi­nált-szobabútorra. A következő napokban is­mét több helyen kerül sor KST kifizetésére. A tagok nagy része, miután meg­kapta pénzét, ismét jelentkezett a kö­vetkező évre is KST-tag­nak, mert valamennyiüknek az a véleménye: érdemes takaré­koskodni, azon kívül, ha valami rendkívüli dolog közbejön, a KST-től köl­csönt is lehet felvenni. EAK-vezefő utazott Moszkvába A szovjet kormány meg­hívására szerdán reggel TD —104-es kiilönrepülőgépcn elutazott Moszkvába Abdel Ilakim Amer marsall, az EAK alelnöke. • £

Next

/
Thumbnails
Contents