Délmagyarország, 1960. november (50. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-01 / 258. szám

A deszki, a kisteleki és a sándorfalvi traktorosok iHarminc vagon „Zakuszka" - exportra = A Szegedi Konzervgyárban szovjet rendelésre megkezdték ia "Zakuszka- készítését. Harminc vagonnal készül ebből a Izöldségfélékkel töltött paprika-előételből, s november kö­R # R A A A V A A A I I zepén megkezdik a szállítását is. E rendelés a gyártási vasárnap IS SZantOttaIí9 vetettek! ^éntft 1 hónappal meghosszabbítja. A munkát megkönnyi­tMinden percet ki kell használnunk az Sszi munkák mielőbbi befejezéséért: ] tik az újabban beállított gépesített töltőasztalok. A KISZ új oktatási évadja W i I I | SpartölcLaL m iiiiiimuiiiiiuiiiiiiiiiiiiniunuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiisii !i A száraz, napos időjárás- és a ságváritelepi Táncsis a rúzsai Haladás Tsz-ekben ra olyan nagy szükség van Tsz-ekben van kisebb ahol az őszi kalászosok ve­most a mezőgazdaságban, mennyiségű betakarítatlan tési munkáinak legnagyobb; mint a jő levegőre. A mun- kukorica. E két gazdaság- része még hátra van. kára alkalmas csapadék- ban a harmadik paprika- A deszki, a kisteleki és! mentes időt a múlt hét is szedés befejezése miatt hú- a sándorfalvi gépállomásokiíi nagyon szűk marokkal mér- zódott el eddig a kukorica- traktoristái most éjjel-nap- ij te. Mindössze három olyan törés vége. pal és az elmúlt vasárnapp nap volt, melyen reggeltől Befejezés előtt áll a sze- is dolgoztak. Teljességgel estig dolgozni lehetett a gedi határban a cukorré- érzik felelősségüket, tudják, földeken. Ennek ellenére pa ásása is. nagyon sok múlik rajtuk.; mégis Jelenleg már csak a baktói Ezt az önzetlen áldozatvál-... szép sikerek születtek az Felszabadulás Tsz-ben foly- lalást kell most kiegészíte-jl őszi vetési, betakarítási tatják ezt a munkát, ni a szövetkezeti és egyéni § munkákban. A szegedi járás termelő- gazdák még nagyobb mun-- j A járás termelőszövetke- szövetkezetei közül Algyő kalendületével. Igaz, kevéspj teteiben egy héttel ezelőtt szövetkezeti község paraszt- a szegedi járásban az álla-jll az összes tervezett búza ve- sága végezte az utóbbi hé- mi vetőgép, szám szerinti^ téseknek csupán a 12 fza- ten a legderekasabb, a leg- csupán 57. Több száz lóvon-;.! zalékát fejezték be, most nagyobb elismerésre méltó tatású kisgép van azonban" í pedig már 30 százalék fe- munkát. Az algyői Napsu- a tsz-ek és az egyéni gaa+íitiBUBIMM lett tartanak ezzel a mun- gár. a Petőfi, az Uj Élet és dák birtokában melyeket ' kával. Előrehaladás történt a Rákóczi Tsz-ekben telj®- kjsebb javftás után munká_ (Somogy ine ici vétele) iii'iniiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiMiti.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiMiiIII MII az árpavetés befejezéséért sen folytatott munkában is. befejezték az őszi Szombat estig a járás szö- vetését, vetkezeti gazdaságaiban ugyanakkor nagyobb rész­3800, az egyéni gazdaságok- ben már a búzavetéssel is ban pedig 3700 kataszteri elkészültek, hold őszi árpát vetettek el; A sok szép munkasiker A termelőszövetkezetek et- mellett szigorú bírálat me­zei 73, az egyénileg dolgozó ti a kübekházi Sarló Kala­parasztok pedig 62 száza- pács Tsz vezetőit és gazdá­lékra teljesítették árpaveté- it. Ebben a szövetkezetben árpa ba lehet állítani. Nemcsak a szántásban, hanem a vetésben is meg kell szervezni a kctműszakos munkát. A deszki traktoristák már nagyobb területeken vetet­tek reflektor-világi tásnái s igen jó munkát végeztek. Ezt kell most tennünk va­si tervüket. ezideig még hozzá sem fog- ™ Az őszi árpa mellettrend- tak a 70 holdnyi cukorrépa *?m.e!lnyi IlYf ^^K+f kívül fontos a rozsvetések betakarításához, ugyanakkor leg3obban befejezése. Erről a munká- késlekednek az őszi vetési n a munKa­ról hamarosan lejár az idő, s munkákkal ls, a kései rozsvetés jelentős A deszki Kossuth és Tán­termésveszteséget okozhat csics Tsz-ben szintén nagy az új esztendőben. A sze- területeken vár még fel­gedi járás tervezett 36 ezer szedésre a cukorrépa. A ré­400 kataszteri holdnyi ösz- paásás most csaknem vala­szesített rozsvetési tervéből mennyi tiszántúli szövetke­még mindig 5 ezer katasz- zetben a legsürgősebb fel­teri holdnyi hiányzik. adatok közé tartozik, mert A termelőszövetkezetek és ez nagy mértékben hátrál­sz egyéni gazdák egyaránt tatja a vetést is. A most a kukoricatörés befejezésére felszabaduló- cukorrépaföl­fordították a legnagyobb dekbe ugyanis még őszi ka­gondot, a múlt hét folya- lászos gabonát kell vetni, mán. A mostani lendületet November 15, a búza vetés alapul véve sének végső határideje egy hét múlva már min- már nincs túl messze. A den bizonnyal a kukori- hátralevő időben éjjel-nap­catörés teljes bevezetésé- pal, ünnepeken és hétköz­ről adhatunk számot napokon is szántani, vetni a szegedi járásból. Hasonlo- kell. Különösen megszívle­képpen befejeződik ez a lendö ez a sándorfalvi Ró­munka hamarosan Szeged zsa Ferenc, a szőregi Pető­termelőszövetkezeti város fi, a tápéi Ady Endre, a határában is. Jelenleg már baksí Uj Élet, a tápéi Ti­csak a mihályteleki Uj Élet szavirág, a dóci Virágzó és II Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága e hó 28—29-én ülést tar­tott. Fehér Lajos elvtárs ismertette a ter­melőszövetkezeti -mozgalom fejlődésének eredményeit, tapasztalatait és a további feladatokat. Az előterjesztést a Központi Bizottság behatóan megvitatta. A vitában felszólalt Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára is. Az előterjesztést a Központi Bizottság egyhangúlag elfogadta. A Központi Bizottság kijelölte a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 43. évfor­dulójának moszkvai ünnepségein résztvevő küldöttség tagjait HATALMAS OLAJFINOMÍTÓ Felavatták Budapesten a magyar szabadságért elesett hősök Köztársaság téri emlékművét Vasárnap ünnepélyesen fel- az MSZMP Politikai Bizott­avatták a magyar nép sza- ságának póttagja, a Buda­badságáért elesett hősök erre- pesti Pártbizottság első titká­lékművét a Köztársaság té- ra mondott beszédet, ren. Az ünnepségen a párt, Az emlékmű Kalló Viktor a kormány, a fegyveres tes- szobrász és Skoda Lajos épí­tőietek képviselői, a társa- tész közös alkotása, dalnoi és tömegszervezetek A leleplezés után a fővá­küldöttei, a munkásmozga- ros dolgozói nevében Veres lom sok régi harcosa, az egy- József, a fővárosi tanács v. b. kori küzdőtársak, Budapest elnöke átvette az emlékmű­dolgozói adóztak a hősöknek vet, majd gyászdallamok kijáró tisztelettel az új em- hangjainál elhelyezték a ko­...' ,. „. _ szőrűkat. Az MSZMP Koz­lékmu előtt A Himnusz Bizottsága nevébell So. hangjai után Gáspár Sándor, rnogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja és Komócsin Zoltán, a Politikai Bizottság póttagja, a kormány képviseletében Benke Valéria művelődés­ügyi miniszter és Czinege Lajos altábornagy, honvédel­mi miniszter helyezett ko­szorút az emlékmű talapza­tára. Számos testület és szer­vezet* koszorújának elhelye­zése után az 1956-os ellen­forradalom áldozatainak hoz­zátartozói képviseletében Mező Imréné és Szántó Mik­lós koszorúzta meg az em­lékművet, majd a fővárosi üzemek, intézmények és a lakosság képviselői díszítet­ték virágokkal az emlékmű­vet. Az ünnepség az Interna­cionálé hangjaival ért véget. A Volga—Ural vidékén épült fel a szovjet népgazdaság egyik legnagyobb teljesítmé­nyű olajfinomítója, Novo Kujbisevszkben Folytatódott a fe-zerelési vita Az AP jelentése szerint az ENSZ-közgyűlés politikai bizottsága hétfőn délután, magyar idő szerint öt óra előtt néháhy perccel össze­ült, hogy folytassa a lesze­relési vitát. Az első felszólaló Milko Tarabanov, Bulgária képvi­selője volt Az MSZMP megyei bizottsága és a Csongrád megyei tanács együttes ülést tartott A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei bizottsága tegnap délelőtt Hódmezővásárhelyen ülést tar­tott. Az ülésen a pártbizottság tagjain kívül a megye gazdasági és tanácsi vezetői is részt vettek. Részt vett az ülésen Friss István elvtárs, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja is. A pártbizottsági ülésen Törők László elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára a népgazdaság időszerű kérdéseiről és az ezzel összefüggő megyei feladatokról tartott beszámolót, amit vita követett. Délután 2 órai kezdettel viszont az MSZMP megyei bizottsága és a Csongrád megyei tanács együttes ülésére került sor, amelyen P a p p Sándor elvtárs, a megyei ta­nács v. b.-elnöke Csongrád megye öntözéses gazdálkodá­sának helyzetéről, a korszerűsítési és fejlesztési felada­tokról tartott beszámolót, amit az együttes ülés megvi­tatott. A beszámoló és a vita alapján határozatot hoztak. A beszámolót és vitát lapunk szerdai számában is­mertetjük. Kidolgozzák a SZÖVOSZ részletes programját Hétfőn délelőtt dr. Tatár Kiss Lajos elnökletével ülést tartott a SZÖVOSZ igazga­tósága. Az ülésen megállapí­tották, hogy a földműves­szövetkezeti szervek az 1960. évre előírt felvásárlási, érté­kesítési és kereskedelmi tervek jelentős részét telje­sítették, illetve túlteljesítet­ték, ugyanakkor több fontos ágazatban, így például a zöldség-gy üm ölcsfelvásárlás és export, valamint a tojás­és baromfifelvásárlás terüle­tén számottevő elmaradás tapasztalható. Az igazgatóság kötelező elvként mondta ki, hogy a jövőben a termelési kedv fokozása, a belföldi ellátás javítása, valamint az export­tervek teljesítése érdekében, megfelelő minősítéssel, de minden értékesítésre alkal­mas árut fel kell vásárolni a termelőktől, s széleskörű együttműködést kell kialakí­tani 3 megyék között. Javítani kell a kapcsola­tot a termelőszövetkezetek és a megyei felvásárló köz­pontok között, emellett nagy figyelmet kell fordítani a háztáji és az egyéni gazda­ságok árutermelésének elő­segítésére, az itt termelt áruk felvásárlására. Töre­kedni kell arra, hogy a ház­táji gazdaságokban termelt áru nagyobb része szerző­déses alapon kerüljön felvá­sárlásra. Az ülésen határozat szü­letett, amely szerint a SZÖVOSZ és általában a szövetkezeti szervek munká­jának megjavítására részle­tes programot dolgoznak ki. A továbbiakban az igaz­gatóság úgy határozott, hogy az eddiginél több gondot kell fordítani a falun jelentkező új igények kielégítésére, a kereskedelmi propaganda fejlesztésére. A MAGYAR 50. évfolyam, 258. szám VTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ^niniiiiimiiinwiiiitiniiiiffliiiiHiiiiiWHtfiii! | tlla: Az általános műveltség | és a gyakorlati képzés | egyensúlyáról Ara: 50 fillér Indul az őszi nagy vadászat Kedd, 1960. november 1. s t »

Next

/
Thumbnails
Contents