Délmagyarország, 1960. október (50. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A MAG % A R SZOCIÁLIS 7 A MUNKÁS P ARI L A P J A 50. évfolyam, 232. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1960. október 1. Hruscsov elvtárs nagy fontosságú nyilatkozata Maemu*an beszédéről, a szovjet—amerikai viszonyról Az ENSZ-közgyűlés általános vitájában is vannak olyan szakaszok, amikor a meg­figyelő úgy érzi, hogy az előző napok fel­szólalói több figyelemre méltó dolgot mon­dottak el. Ez volt a helyzet az ENSZ-köz­gyűlés vitájának csütörtöki napján is, amikor — Macmillan beszédétől eltekintve — alig hangzott el nagyobb fontosságú ál­lásfoglalás. Macmillan beszédének sem a pozitív tartalma volt az, ami feltűnést keltett, hanem az, hogy az angol minisz­terelnök szinte megismételte az Egyesült Államok elnökének korábbi kijelentéseit a szőnyegen lévő kérdésekben és egy szava sem volt az afrikai új országok és felszabadulásra váró népek felé, de a szo­cialista országok döntő jelentőségű javas­latairól sem. Ez természetesen kedvezőt­len tényező magának az angol politikának az alakulásában is. Pénteken sem mondottak az ENSZ-köz­gyűlés vitájában felszólalók figyelemre méltó véleményeket Gomnlka és Sukarno indonéz elnök kivételével, akiknek beszé­dét feszült figyelemmel hallgatták » de­legátusok. A legnagyobb érdeklődés New York-ban pénteken is a delegáclóvezctők személyes megbeszéléseit kísérte. Különösen Hrus­csov és Macmillan csütörtöki eszmecseré­jét kommentálták az ENSZ-berkekben lát­ható lendülettel és óvatos derűlátással. Több mint két órán át tartott üruscsov és Macmillan vélemény cseréje Csütörtökön este Macmil- esov miniszterelnök a szék- beszélgetés során kijelentet­lan angol miniszterelnök lá- ház kapujában beszélgetést te, hogy nem akar beavat­togatást tett Hruscsov szov- folytatott az ott várakozó kőzni az Egyesült Államok jet miniszterelnöknél a mintegy 25 újságíróval. A (Folytatás a 2. oldalon.) Szovjetunió ENSZ-misszio­jának székhelyén. A meg­beszélés több mint két óra hosszat tartott. Az an­gol külügyminiszter elkísér­te a megbeszélésre a mi­niszterelnököt A megbeszélés utón kö­rülbelül fél órával az angol küldöttség szóvivője sajtó­értekezletet tartott, ame­lyen elmondotta, hogy a két kormányfő kicserélte véle­ményét több kérdésről, így a leszerelésről, a berlini kérdésről és az ENSZ hely­zetéről. A tanácskozás célja csak véleménycsere volt és elhatározták, hogy ezt a vé­leményeset-ét folytatni fog­ják. Szovjet részről semmiféle hivatalos közleményt a meg­beszélésekről nem adtak ki. Az angol delegáció köréből származó értesülés szerint úgy tudják, hogy a szovjet miniszterelnök valószínűleg a jövő hét elején viszontlá­togatást tesz Macmillan-nél s akkor folytatják a megbe­szélést. Mielőtt Macmillan megér­kezettvolna a szovjet ENSZ­misszíó Park Avenue 680. szám alatti házába, Hrus­mmmmmiii fftOtt Tizenegy éves i szabadságát § ünnepli a kínai nép Megvitatták Szegeden az oktatási reformtervezetet j ••••••h^fe . Akadékoskodó domaszéki •ezetók IIIIIHllllllllllHIIIIINIIIIIIIIIIlllilli Hapi hatezer üveg Hypó A negedl Élelmiszeripari Melléktermék- és Hulladék­feldolgozó Vállalat Csongrád, Békén és Bács megye szük­ségletelnek ellátása céljá­ból áprilisban Hypó-kiszerelő üzemrészt állított fel felső­tiszaparti telepén. Az azóta tovább korszerűsített helyi­ségekben ma már napi hat­ezer üveg tisztítószert tud­nak palackozni. Képünkön a palackozo brigád tagjai a közkedvelt tisztítószert töl­tik az előkészített Hypó-s üvegekbe. öhittf in'imiiiuiimnum htbtmflsb innüülühb ni!!u:.a3i Egész népünk nevében beszél Kádár János elvtárs az ENSZ-kffzgyülésen t A Hazafias Népfront Országos Tanácsának Elnökségi ülése A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Kállai Gyúld- háborús erők szigetclőd­nak, a népfront elnökének, az MSZMP Politikai Bizottsá- nek el! ga tagjának elnökletével pénteken ülést tartott a népfront A haladó erők pedig — a székházában. Szovjetunió, a népi demok­Az elnökségben foglalt helyet dr. Münnich Ferenc, a ratikus országok, a pozitív kormány elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságinak tag- semlegességet tanúsító or­ja, dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront Országos Ta- szágok, a felszabadult nácsának főtitkára, Szakasits Árpád, az Országos Béke- gyarmati népek — olyan tanács elnöke, Bognár Rezső, Harrer Ferenc és Z. Nagy konstruktív javaslatokat Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alel- tártak a közgyűlés es a vi­nöíce3 lág ele, amelyek valóban Kállai Gyula elvtárs el- _ Mi, akik idehaza fl- Zlilk^™^ ^ nöki megnyitójában a töb- gyeljük a közgyűlésről ér- ' bi között megemlékezett a kező híreket — mondotta közvélemény érdeklődésé- —, úgy érezzük, hogy nek homlokterében álló _*„_« nn——., m*. ENSZ-közgyűlésről, amelyen í JT^ raith^í * a Magyar Népköztársaság Izin­delegációja Kádár János fe hívét, harcosát, elvtárs vezetésével vesz ' ... részt. Nem elbizakodottsággal, ha­nem bizakodással! Nem Se"1 a , úgy tekintünk az ENSZ . a többi delegációt nem mostani közgyűlésére, mint tudjak korlátozni azzal, olyanra, amely egy csapás- bizonyre utcákat je­ra megoldhat és meg is Jolnek ki számukra a köz­öld minden napirenden le­vő kérdést. Viszont Az Imperialistáknak még az a terve sem sikerült, hogy hatósági korlátozá­sokkal, úgynevezett moz­gási körzetek kijelölésé­vel szigeteljék el a szo­cialista országok képvise­lőit mi delegációnkat, Marosán György ás Szirmai István elvtársak fogadtak i szovjet kulturális delegációt Marosán György és Szir­mai István elvtársak fogad­ták a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottsága tudományos és fel­sőoktatási osztálya vezetőjé­nek, V. A. Kirilin elvtárs ve­zetésével hazánkban tartóz­kodó kulturális delegációt. A fogadáson részt vett a Köz­ponti Bizottság több osztály­vezetője és munkatársa. A résztvevők szívélyes, baráti légkörben több órás eszme­cserét folytattak, amelynek során a szovjet kulturális pártdelegáció vezetője és tagjai beszámoltak több mint kéthetes tanulmányútjufc hasznos tapasztalatairól. • Pénteken elutazott hazánk­ból a Szovjetunió Kommu­nista Pártja kulturális dele­gációja. • P gyar onas A szovjet Krasznojarszkban új celluloid- és papírgyár épül. Képünkön: az épülő gyár látképe lekedésre. Az Ilyen a mostani közgyűlés óri­ási lépésekkel viszi előbb­re a már régóta megol­dásra váró nemzetközi kérdéseket, rendszabályok tatán korlátot jelenthet­nek az utcai közlekedés­ben, de a haladás és a béke eszméjét nem tar­tóztathatják fel. * kü is , , És nem tudják megakadá­es a béke erői még in- j >ozni az imperiaiizmus el_ kább elszigetelik a hideg- szigetelődését sem. Egész népünk nagy biza­Kallai Gyula elvtárs ez- lf)mmal tekint ma zel összefüggésben méltatta ENSZ-delegáció munkájára, a Szovjetunió, a nepi de- ,, ... mokratikus országok és a Kadar, János elvtárs egész világ többi haladó erőinek nép"nk nevében szólal erőfeszítéseit. Az ENSZ maW fel a közgyűlésén, közgyűlésén Hruscsov elv- hogy mint a magyar nép társ beterjesztette a szov- illetékes és hivatott képvi­jet leszerelési javaslatot. A selője, kifejtse a magyar továbbiakban méltatta Hrus- álláspontot a napirenden esov elvtársnak és a többi levő kérdésekben. köztük szocialista ország vezetői- az úgynevezett magyar kél­nek részvételét a közgyűlés déssel kapcsolatban is. munkájában. Kívánunk egészséget, sok sikert felelősségteljes Nem tel'eslilt munkájához. (Nagy taps.) Az országos tanács ezután nyilatkozatot fogadott el. Az imperializmus erői ter- amelyben a jelenlegi ENSZ­mészetesen arra számítót- közgyűlésen szereplő leg­tak, hogy politikailag elszi- főbb kérdésekben foglalt ál­getelhetik a szocialista or- lést. szágok delegációit. Ennek Az elnöki megnyitó után éppen az ellenkezője tör- dr. Ortutay Gyula főtitkár tént: mondta el beszámolóját az az ENSZ közgyűlésén » iskolareformról. impera is»a rem nyek Véget ért a kilencedik magyar—szovjet orvosi konferencia A kilencedik magyar—szovjet orvosi konferencia pén­teki záróülésén folytatódtak a gyermekbónulásos betegség gyógyításáról szól előadások. A hazai gyógyítómunka fej­lődéséről adott képet dr. Boda Domonkosnak, a László Kórház főorvosának előadása. Dr. Simon Lajos, az ORFI igazgatója a gyermekbénu­lás rehabilitációs kérdésedvei foglalkozott. Az előadásokat igen élénk, magas színvonalú vita kí­sérte, amelyben a magyar orvostudomány számos kiváló­sága, köztük Gegesi Kiss Pál akadémikus és Horváth Bol­dizsár professzor, valamint E. N. Bartosevics szovjet pro­fesszor is részt vett. Babics Antal akadémikus elnöki zárszavában — a há­romnapos tudományos ülésszak befejeztével — megállapí­totta: a kilencedik Aagyar—szovjet orvosi napok munká­ja és eredménye megfelelt annak a nagy várakozásnak és érdeklődésnek, amellyel ezt a találkozót a magyar orvos­társadalom és a közvélemény fogadta. Egyre javul a közszolgáltatás hazánkkan Budapesten és vidéken 1952 óta csaknem megkétsze­reződött a gázhálózatba be­kapcsolt háztartások száma, s ma már az országban mint­egy háromszázezer család főzhet gázzal, körülbelül százötvenezerrel több, mint nyolc évvel ezelőtt Növekszik a lakosság által felhasznált villamosenergia is. Nyolo évvel ezelőtt a vi­déki városok és falvak villa­mosenergia-szükségletét nem egészen hetven millió kilo­wattóra fedezte, tavaly vi­szont csaknem 212 milliót fogyasztott a vidék. A vízellátás még koránt­sem kifogástalan, a számsze­rű adatok azonban bizonyít­ják, hogy az illetékesek nagy erőfeszítéseket tesznek a nö­vekvő igények kielégítésé­re, 1952-ben összesen -csu­pán- 191 millió köbméter víz került a hálózatba; 1954-ben már 240 millió, tavaly pedig 287 millió, nyolc év alatt te­hát 96 millió köbméterrel növekedett a vízhozam.

Next

/
Thumbnails
Contents