Délmagyarország, 1960. szeptember (50. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

V 50. évfolyam, 200. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1960. szeptember í. 3 |íj3. oldalán közlünk cikket, • Ingyenessé válik a TBC-megbetegedéssel [áré mindenféle orvosi vizsgálat és kezelés Doleschall Frigyes egészségügyi miniszter az új egészségügyig kormányrendeletről A magyar forradalmi mun- intézetekben. TBC-s megbetegedés miatt kás-paraszt kormány rende- Nem kevésbé fontos fel- vizsgálatra berendelt bete­letet adott ki a tuberkkuló- adat a gyógyultak munká- gek, vagy hozzátartozóik zis elleni küzdelem tovább- ba állítása, megkapják az útiköltséget is. fejlesztéséről. A Magyar más, egészségükre kedve- — Amikor az állam ilyen Közlöny csütörtöki számá- zőbb munkakörben, orvosi nagyarányú támogatással és ban megjelent rendeletről dr. nyelven szólva a rehabilitá- kedvezményekkel védi a la­Doleschall Frigyes egészség- ció. kosságot a TBC-től és segíti ügyi miniszter nyilatkozott a — A gümökór a felszaba- a megbetegedettek gyógyulá­Magyar Távirati Iroda mun- dúlás előtt hosszú évtizedek sát, joggal elvárja, hogy se­katársának. alatt egyik legsúlyosabb gítsenek az érdekeltek, az — Mint állami és társa- egészségügyi problémánk egész nép is. dalmi életünkben, úgy az volt Terhes örökséget kel- Éppen ezért a kormány­egészségügyben is vannak lett itt is felszámolnunk. A rendelet kötelezővé teszi a olyan kérdések, amelyekre felszabadulás óta eltelt ti- részvételt a szűrövizsgála- jj egyes időszakokban a fő fi- zenöt év eredményei igen tokon, gyeimet fordítjuk. jelentősek. A helyzet azon- Ugyancsak kötelező az orvosi Ilyen volt egy-két évvel ban ma is elég súlyos vizsgálat a TBC-s megbete­ezelőtt a gyermekbénulás, Országunk politikai és gaz- gedés gyanúja esetén, sőt dasági fejlődése, az orvos- indokolt esetben a közössé­tudomány felkészültsége get veszélyeztető fertőző lehetővé ls teszi, hogy a si- TBC-s beteget kötelezni le­ker nvnden reményében het kórházi gyógykezelte-' g fokozzuk erőfeszítéseinket tésre. g helyzet a gümőkórnál. Itt az a gümökór további vissza-. Mikor lép életbe eredményes küzdelem négy szorítására, majd teljes le- os új kormányrendeletf fjnonmefmjmmwwzm A Kéziszerszámgyár új műhelye Már befejezéshez közeledik a Szegedi Kéziszerszám- g Űgyár új gépsorának szerelése, mely a kábelgyár telepén = úlevő műhelyben talál egyelőre otthonra. Az új üzemrész- p firól és a kéziszerszámgyár fejlődési lehetőségeiről lapunk g Öttusázóink § szerdán két | aranyérmet | nyertek az olimpián J (Tudósítás » 6. oldalon) 1 íiijiiHniiniiiiiiiiiniHiiiiiüüfiininiinimniiiiiimiiinx amelyet a korszerű védő­oltás bevezetésével remél­hetőleg sikerül felszámol­nunk. — Nem ilyen egyszerű a szakaszra oszlik. Az első a küzdésére. Már nem voltak megelőzés, amelyet a BCG- elegAdők az utolsó TBC- — Az új kormányrendelet oltás kiterjesztésével és a törvény, az 1940. évi 6. tör- 1961. január elsején lép szarvasmarhagiimőkór fel- vény rendelkezései. Szüksé- életbe. számolásával kívánunk vég- gessé vált, hogy kidolgoz- A rendelet ugyanis csak a rehajtani. A kővetkező fel- zuk a TBC elleni küzdelem legfontosabb elvi rendelke­adat a megbetegedettek fel- távlati tervét, és új kor» zéseket tartalmazza kutatása, vagyis a szűrés. Ezt mányrendeletben szabályoz- az állampolgárok jogaira és követi a gyógyító munka zuk az állami és társadalmi kötelességeire vonatkozóan a kórhazakban és tüdőgondozó feladatokat, gümökór elleni küzdelemben. A végrehajtáshoz szükséges szervezeti intézkedéseket,, az egészségügyi hálózat és az egyéb szervek sokrétű ten­„ nivalóit miniszteri rendelet és végrehajtási utasítás fog­lugy »» aga),. d 1960 de­Allamunk jelentős ^I^ÍV tekinti csupán az orvosok, anyagi áldozatokat vállal, cemoereDen 3eienuí az egészségügyi dolgozók fel- hogy növelje a TBC-s bete­adatának, hanem az egész gek gyógyulási lehetőségeit, nép ügyévé teszi. A Vörös- így az alacsony jöve­delmű és sokgyermekes biztosított betegek, a tár­sadalombiztosítás alapján járó táppénzen felül kü­lön anyagi támogatást is kapnak. Melyek az iíi kormányrendelet fontosabb rendelkezései ? A kormányrendelet jel- lentékenyen megelőzve lemzó új vonása, hogy a gü- egészségügy többi ágait, mókór elleni küzdelmet nem — kereszt minden TBC gondo­zóintézete mellett társadalmi bizottságot alakít majd. Ingyenessé válik minden állampolgár számára a TBC-megbetegedéssel kap­csolatos valamennyi vizs- Állami költségen helyezik el gálát és kezelés, beleértve csecsemőotthonban a fertő­a körházi ápolást is. zö TBC-s anyák gyerme­Ezzel a magyar egészség- keit, ha elkülönítésük más­ügyben először valósul meg ként nem biztosítható. Kivé­a népbiztosítás gondolata, je- telesen indokolt esetben a Hazaérkezett Moszkvából Kádár János elvtárs Gazdag programot dolgozott ki az őszi-téli hónapokra a járási népfrontbizottság Vasárnap rendezik meg a hagyományos Árpád-unnepséget A Hazafias Népfront Sze- népfrontbizottság titkára, or- A járási tanács képvise­ged járási bizottsága kedden szággyűlési1 képviselő, vala- löivel együtt tüzetesen meg­tartotta ülését, melyen részt mint Farkas István, a sze- vitatták a társadalmi mun­vett és félszólalt Katona gedi járási tanács v. b.-el- ka helyzetét Megállapítok­Sóndor, a Csongrád. megyei nöke is. A résztvevők Ceg- ták, hogy lédi Lajos járási népfront­titkár beszámolója alapján az őszi feladatokat, s a községekben folyó társadal­mi munkák helyzetét vitat­ták meg. A (okozott gépesítés érdekében Wi II Kádár János elvtárs, az repülőtéren megjelent M. A. MSZMP Központi Bizottsá- Szuszlov, az SZKP Központi gának első titkára, aki ren- Bizottsága elnökségének tag­des évi szabadságát a Szov- ja, a Központi Bizottság jetunióban töltötte, szerdán titkára, J. V. Andropov, az reggel elutazott Moszkvá- SZKP Központi Bizottságá­ból. nak osztályvezetője. Jelen Búcsúztatására a vnukovói volt Révész Géza, a Magyar Népköztársaság moszkvai rendkívüli és meghatalma­zott nagykövete. * Szerdán valamennyi szov­jet lap részletesen beszámolt arról, hogy N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottsá­gának első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke és Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára megláto­gatta a moszkvai magyar ipari kiállítást. A lapok fényképes riportokban is­mertetik a látogatást és tel­jes terjedelemben közlik Hruscsov és Kádár János sajtónyilatkozatát. Lapzártakor jelentik: Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára rendes évi sza badságáról hazaérkezett é elfoglalta munkahelyét Ülést tartott az Elnöki Tanács Az országos dleselesítésl program és általában a fokozott gépesítés megvalósítá­sa érdekében nagy feladatok várnak a budapesti Kismotor- és Gépgyárra. Ezért új, korszerű műhelycsarnokot építenek, melyben modem, nagy pontosságú és nagy termelékenységű berendezéseket szerelnek fel a gyártáshoz. A 74 millió forintos be­ruházásból épülő több mint 4500 négyzetméter alapterületű műhelyt a tervek sze­rint 1961-ben adják át Felvételünk az építkezésről készült A Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerdán ülést tar­tott önálló és független ál­lamnak ismerte el Dahomey Köztársaságot, Niger Köz­társaságot, Felső-Volta Köz­társaságot, Elefántcsontpart Köztársaságot, Csád Köztár­saságot, Középafrikai Köz­társaságot, Kongói Köztársa­sagot. Gabon Köztársaságot és Ciprus Köztársaságot. 1958-tól 1 millió 3441 forint értékű, kimutatható társadalmi munkát végez­tek a községfejlesztésben, iskolák, óvodák rendbeho­A nyári nagy munkák be- zatalában s egyéb építkezé­fejeztével járásszerte a he- seken az emberek. Külonö­lyi népfrontbizottságok meg- sen szépen dolgoztak az erősítése következik soron, ásotthalmiak, algyőiek, kis­Még több, a társadalom telekiek, szőregiek, zákány­valamennyi rétegét képvi- székiek. Az első fél évben selő dolgozót vonnak be azonban nem végezték el a népfrontmunkákba. a járásban azt a társadalmi A községek adottságainak munkát, amit korábban vál­megfelelően laltak, illetve terveztek. En­" széleskörű felvilágosító, nek a«>nban objektív okai ismeretterjesztő tevékeny- ls voltak. Tobb helyen — séget kezdenek a nép- építőanyag. így beton, víz­frontbizottságok. vezetékcsövek es egyebek a j .. , . , . . , hianyaban — nem indulták Az elmaradottabb kozsegek- ^ a községfe}losz_ ben, főképpen a tanyavide- tési munkálatok, melyekhez ken eloadassorozatokat tar- tórsadalmi segítséget aján­lanak világnézeti, kulturális, lottak fe, )akosok a nép_ tudományos és a mezogaz- főbizottságok és a ta­dasaggal kapcsolatos szak- nács fe!hívá8ára. mai kérdésekről. A terme- A járási népfmntbizottság lo szo vetkezeti közegekben elfogadta az einökség ? ,??1kíbf1,na™ féléves munkatervét, a tár­gi előadást, tirennegy ezüst- sadalmi munkákról szóló je­Maszos tanfolyamot es hat ]ent^ s megállapodott a -dolgozok esti iskoláját" hagyományos Árpádrtinnep­szerveznek. ség végs6 műsorában E A járási népfrontbizottság szerint vasárnap, szeptem­mellett megalakult a béke- ber 4-én délelőtt 9 órakor mozgalom operatív bizottsá- kezdődik a felvonulás a sö­ga is. E bizottság tervsze- vényháza—pusztaszeri Ar­rűen irányítja és fokozza az pád-emlékműhöz a környe­emberek között végzett fel- zö községekből. Tíz órakor világosító munkát, ennek ér­dekében újabb békegyúlése- „ b"k as7'6 «Ytars> az ket és külpolitikai tájékoz- .Cs?ngT1a'! tatókat szervez. bizotteaganak első titkara tart ünnepi beszedet, melyet kulturális műsor, majd egész napos népünne­pély követ Az utóbbin hi­deg és meleg ételeket, hűsí­tő italokat biztosít a föld­múvesszövetkezet. A városi érdeklődőket a Takaréktár utcai megálló­tól autóbusz viszi a hely­színre, mely reggel 4 óra 40 perc­kor indul. Kistelekről reg­gel 7 órakor indul társas­gépkocsi az Árpád-emléfc­.műhöa. Az Elnöki Tanács módo­sította 1959. évi 24. számú — a mezőgazdasági nagy­üzemi gazdálkodásra alkal­mas területek kialakításáról szóló — törvényerejű rende­letét, majd határozatot ho­zott kitüntetéses doktorrá avatásokról. Az Elnöki Tanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. VTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLTETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents