Délmagyarország, 1960. augusztus (50. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-02 / 181. szám

50. évfolyam, 181. szám isiimmmmmmtmmnmrainimniii Kedd, 1960. augusztus 2. | Az NDK kormányáisík emlékirata ^ 1 • Hibakeresés j 1 lényeges hibával | I " # | A Szegedi Ünnepi Het»k | | két legforgalmasabb § napja IlllllllltHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIINIIÍIIÍIHIinil! D Szovjetunió kész gazdasági és műszaki segélyben részesíteni a Kongói Köztársaságot állapítja meg a szovjet kormánynak a kongói helyzetről szóló nyilatkozata Moszkva, A TASZSZ közli a szovjet kormány nyilatko­zatát a kongói helyzetről. A nyilatkozat bevezetőül hang­súlyozza: •A szovjet kormány hatá­rozottan elítélte a Kongói Köztársaság ellem indított imperialista agressziót Szin­tén elítélte ezt az agressziót a Biztonsági Tanács, amely követelte a belga csapatok kivonását Kongó területéről. Az agressziónak azonban mindmáig nem vetettek vé­get, az intervenciós csapato­kat nem vonták ki. Amennyiben a Komgó el­leni agresszió folytatódik, figyelembe véve, hogy ennek veszélyes következményei le­hetnek az egyetemes békére rézve, a szovjet kormány nem riad vissza az erélyes In­tézkedésektől, hogy vissza­vágjon az agresszor oknak. amelyek, mint most már teljesen világosiá vált, va­lójában a NATO Összes gyarmattartó hatalmainak buzdítására cselekszenek. A nyilatkozat a továbbí­tóban rámutat.: • ~Mo6t, amikor mindenki szeme láttára kísérletek tör­ténnek arra. hogy Kongó né­jét megfosszák nemrég szer­re tt függetlenségétől, hogy darabokra szakítsák a Kon­gó! Köztársaságot, szétzül­lesszék gazdasági életét és éhínséggel törjék meg a tör­vényed jogait és független­ségét védelmező kongói nép akaraterejét, minden olyan államnak, amelynek szemé­ben kedves a népek nemzeti szabadságának és független­ségének eszménye, köteles­sége gazdaságilag is segítsé­get nyújtani a Kongói Köz­térsaságnak. A kongói kormány közölte a szovjet kormánnyal, hogy többek kőzött a Szovjetunió­hoz fordul ilyen jellegű se­gélykérelemmel. A szovjet kormány tanul­mányozta a helyzetet és az említett kérést, s ennek alapján kijelenti, hogy a Szovjetunió kész kedve­r zően megvizsgálni olyas nagyobb arányú gazdasági segély kérdését, amely megteremtené a Kongói Köztársaság gazdasági éle­tének normális feltételeit, lehetővé tenni, hogy Kon­gó népe saját nemzeti ér­dekeinek megfelelően, sa­ját jóléte érdekében hasz­nálja fel országának gaz­dag erőforrásait. A szovjet kormánynyilat­kozat ezután megemlíti a Kongó részére eddig nyúj­tott szovjet élelmiszersegélyt, a szovjet repülőgépek rész­vételét a Biztonsági Tanács határozata alapján Kongóba vezényelt csapatok, valamint egyéb rakományok átszállí­tásában, s utal rá, hogy a közeljövőben újabb szovjet gőzös indul Kongóba, amely száz szovjet tehergépkocsit, megfelelő tartalékalkatré­szeket és szakemberek cso­portjával egy javítóműhelyt juttat el a Kongói Köztársa­ságba. A Szovjetunió Vörös­kereszt és Vörösfélhold Tár­saságainak szövetsége a közeljövőben szovjet or­vosokat és egészségügyi személyzetet bocsát a Kon­gói Köztársaság rendelke­zésére, gyógyszereket és megfelelő orvosi berende­zéseket küld. •A Szovjetunió kész gaz­dasági és műszaki segélyben részesíteni a Kongói Köz­társaságot, kölcsönösen elő­nyös gazdasági együttműkö­dést és kereskedelmi kapcso­latokat kifejleszteni vele, mégpedig a belügyekbe való be nem avatkozás, a teljes egyen­jogúság és a kölcsönös megbecsülés elve alapján. A Szovjetunió nem tűz ki semmiféle politikai, katonai, vagy egyéb jellegű feltétele­ket, amelyek csorbítanák a független Kongói Köztársa­ság érdekeit, vagy szuverén jogait* — - fejeződik be a szovjet kormány nyilatko­zata. Élénk sajtóvisszhang BERLIN A berlini demokratikus la­pok hétfői számukban vezető helyen foglalkoznak a szov­jet kormány legutóbbi nyi­latkozatával, amelyben kö­zölte; hogy a Szovjetunio kész segítséget nyújtani a függetlenségéért harcoló kon­gó! népnek. LONDON Az angol sajté nagy fi­gyelmet szentel a szovjet kormánynyilatkozatnak. A Daily Worker a kővetkező címmel ismerteti a nyilatko­zatot: -Kongó: Oroszország nem tér ki a cselekvés elől-. A Daily Telegraph 62ántén idéz a nyilatkozatból KAIRÓ A kairói lapok vezető he­lyen számolnak he a szovjet kormány vasárnapi hivata­los állásfoglalásáról. Orosz­ország kijelentette — írja az A1 Gumhurija —, hogy eré­lyes rendszabályokkor folya módik, ha a Kongó elleni agresszió folytatódik. Az A1 Akfcbar című lap hangsú­lyozza: „A Szovjetunió fi­gyelmeztette a nyugati or­szágokat, habozás _ nélkül hathatós eszközökhöz nyúl, hogy megakad.ilyoEsa a kongói agressziói-. • A lapok kiemelik még a szovjet nyilatkozatnak azt a részét, amelyben a szovjet kormány rámutat, hajlandó jelentős gazdasági segítséget nyújtani Kongó kormányá­nak: Damaszkusz Az összes damaszkuszi la­pok nagy-betűs címek alatt foglalkoznak a legutóbbi szovjet nyilatkozattal. Az A1 Vahda címében kiemeli: -A szovjet figyelmeztetés: ha­tározott intézkedések a kon­gói imperialista agresszió megszüntetésére*. Fővárosi és vidéki népfront-aktivisták Szegeden Vasárnapra népfrwntakti­visták csoportjai érkeztek Szegedre, hogy ismerkedje­nek a várossal, megtekint­sék a kiállításokat és részt vegyenek a szabadtéri elő­adásom. A fővárosból az új­pesti • népfrontbizottság 55 tagja, Szekszárdról 85 . nép­frontaktivista és a ceglédi népfrontbizottság 4 képvise­lője látogatott Szegedre A vendégeket a Hazafias Nép­front. szegedi bizottságának képviselői fogadták ós kísér­ték el városnéző útjukon. A 6zegedí és vidéki, valamint a fővárosi népfrontbizottságok képviselői a népfrontmunká­ról is tapasztalatokat cserél­ték. A magyar fiatalok a béke harcosai Nagyszerű béketalálkozót és karnevált tartott Szeged ifjúsága Ragyogó napsütés köszöntött vasárnap Szegedre, amikor városunk fiatalsága ne­gyedik ifjúsági béketalálkozóját tartotta. A fiatalok már a kora délelőtti órákban népes csoportokban gyülekeztek a város minden részéből. Kilenc órára már ezrek­ből álló hatalmas menet sorakozott fel a Kálvin téri pártszékháztól az árnyékos Ta­karéktár utcába. A KISZ mórahal'mi 24 tagú zenekará­val az élen indult meg a felvonulás a Szé­chenyi téren és a Tisza-hidon át az új­szegedi szabadtéri színpadhoz. Egyenruhás ifjú gárdisták fegyelmezett csapata után a népek sokszínű zászlait lobogtatta ta enyhe szél. A zászlóvivő, hófehér ruhát kiszista lányokat és fiúkat a kisdobosok és úttörők békegalambos, egyenruhás dísz­százada követte, majd kék békezászlók deje alatt menetelt egy másik ifjúsági csa­pat. Ezután népitáncosok jöttek vidám táncmenetben,. majd a fiatalok. végelátha­tatlan sora következett. Itt is, ott is fel­csendült a da.l, messzire szálltak a DIVSZ­induló és a harcos béke- és munkásindulók hangjai. A csoportok vörös és nemzetiszí­nű zászlóktól, a levegőben lebegő kék, pi­ros, fehér, zöld léggömböktől tarkállottak. Ünnepi nagygyűlés Délelőtt tíz órára sorako- foglaljanak el a fiatalok a zott fel a több ezer fiatal és fontos nemzetközi kérdések­sok más érdeklődő az újsze- ben — mondotta. — Ezen­gedi szabadtéri színpad né- kívül nagyszerű lehetőség zöterére, a békenagygyűlés nyüik arra is, hogy az if­színhelyére. A szépen díszi- júság széleskörű kultu­sok millió forint szerepel, 15 ezer ifjú kéthetes társa­dalmi munkát végez a fon­tos építkezéseken. Ezeken kívül még sok más példa igazolja, hogy Az Ifjúsági békenagygyűlés elnöksége tett színpadon, zászlóerdővel övezve foglalt helyet az el­nökség tagjai között P. Pte­ralli, a Demokratikus Ifjú­sági Világszövetség elnöke, Balogh István, a KISZ Központi Bizottságának titká­ra, Ábrahám Antal, az MSZMP megyei és T ö r­köly Ferenc az MSZMP vá­rosi bizottságának osztályve­zetője, a DÍVSZ küldöttsé­gének számos tagja. Deák Béla, a KISZ vá­rosi végrehajtóbizottsága tit­kárának megnyitója után Balogh István tartott ün­nepi beszédet. — Az ifjúsági béketalál­kozók is kiválóan alkalma­sat arra. hogy szót értse­nek és egységes állaspontot ralis és sporttevékeny­séget fejthessen ki és jól szórakozzék. Mén ha­zánkban, eddig már 350 ezer fiatal vett részt a ta­lálkozókon. Ezek a hagyo­mányossá vált ünnepségek méltó bizonyítékai, hogy ifjúságunk egyre jobban felismerj kötelességét: har­cosan, szenvedélyesen fog­lal állást a béke mellett. A továbbiakban a nem­zetközi helyzetet, majd a magyar fiatalok békeharcá­nak eredményeit, munkasi­kereit ismertette Balogh István. Idén hazánkban pél­dául már tízezrével küzde­nek a fiatalok a -szocialis­ta munka ifjú brigádja* cí­mért. A KISZ-szervezetek takarékossági számláin is fiataljaink túlnyomó több­sége szívvel-lélekkel vesz részt a szocializmus épí­tésében. Befejezésül a szocialista tá­bor és a világ népeinek if­júsága közofti kapcsolat és barátság erősítésére hívta fel a figyelmet. A tapssal fogadott ünnepi beszéd után P. Pieralli, a DÍVSZ elnöke köszöntötte a nagygyűlés résztvevőit Beszélt az ifjúság egész vi­lágot átfogó küzdelméről a szabadságért, a békéért Hangoztatta: ma győzhet a baladó If­júság, mert olyan hatal­mas támasza Vhn, mint a Szovjetunió. (Folytatás a 2. oldalon.) VILÁG PROLETÁRJAI, WGYtSOEJtTEKS , (Dr, Somogyi Károlyné feiv* VASAKNAP DÉLUTÁN SZEGEDEN, A SZÉCHENYI TÉREN . : 60 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents