Délmagyarország, 1960. július (50. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1 A MAGYAR S Z O C I A L 1 S T A MUNKÁSPÁRT LAPJA 50. évfolyam, 154. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1960. július L Bécs lelkesen, meleg barátsággal fogadta Hruscsovot A szovjet kormányfő és kísérete megkezdte látogatását Ausztriában ipTOIIffiMininraiMM M H | JHa: | s S | Belga-Kongó i 1 független | # A in. és IV. 5E Békekölcsön | nyerőszámai B XX Ill!!IIIIIUIII!l!l!lll!IIUII!lllllHlllllli!llilllillllillllilianÍ Nyikita Hruscsov szovjet miniszterelnök családjával rábírni az osztrák lakossá- lyes és baráti beszélgetést együtt, az osztrák kormány meghívására csütörtökön reg- got. folytatott egymással. gel egy IL—18 mintájú repülőgépen Moszkvából Bécsbe Az éljenzés még erősebb Schárf elnöknél tett lá­indult lett. Hruscsov Schárf oszt- togatása után Hruscsov hi­Hruscsov kíséretében van Alekszej Koszigirt, ' a Mi- rák köztársasági elnök kísé- vatalos látogatást tett Raab nisztertanács első elnökhelyettese, Jekatyerina Furceva retében kiszállt a szálloda osztrák kancellárnál. A köl­művelődésügyi miniszter, Andrej Gromiko külügyminisz- elé kanyarodó autóból. csönös üldvözlés után a két ter, Georgij Zsukov, a külföldi kulturális kapcsolatok ál- A kővetkező autóból Nyi- államférfi közvetlen baráti lami bizottságának elnöke és több más vezető tisztviselő, na Hruscsova lépett ki, ot beszélgetést folytatott A szovjet főváros vnukovói repülőterén Arisztov, dr. Kyrlené, Schárf köztár- Hruscsov Raab kancellár­Brezsnyev, Ignatós, Kozlov, Kuuslnen, Mikojon, Muhitgyi- sasági elnök leanya kiserte nak ^ egy Qlyan feiségjel. nov, Poljanszkij, Poszpelov, Svemyik több miniszter, a a schwechati repülőtérről a vé . ajándékozot* mint diplomáciai testület számos tagjai búcsúztatta Hruscsovot szállodáig. Koszigm, a szov- Schárf einöknek­Bécsben, az ünnepi díszt öltött Schwechat-i repülőtéren jet Minisztertanács első el- szoviet kormányfő mes­Hruscsov és kísérőnek fogadására megjelent Schárf köz- érkeret láíg^PitSann^rák "np&JW*. kancellar, Pittermann alkancellar, alkancellárt is. A két állam­Kreisky külügyminiszter es az osztrák kormány többmás férfi között beszélgetés ala­tagja. Jelen voltak a fogadáson a diplomáciái testület A kovetKezo auxooan uia , . 6 K,rtvw képviselői és számos közéleti személyiség. «*t Gromiko szovjet kul- Mt k. amelyben szovjet Amikor a IL-18-as gép pontosan 10 óra 30 perckor ügyminiszter Kreisky oszt- kormanyfot kisero személyi­leszállt a repülőtér kifutópályáján, harsonák jelezték Hrus- rák külügjminiszter is -Wal- segek is reszt vettek, csov megérkezését. A repülőgép ajtajában megjelenő Hrus- ™ ^lüg^niszté'ri'um Hruscsov a harmadik mes csovot a kivezényelt üteg 21 díszsortüze köszöntötte. ----- T,=. w«.to­A két nemzet himnuszának hangjai mellett Hruscsov főosztályának vezeto­és kísérete elvonult a díszszázad sorfala előtt Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Schárf köztársasági elnök üdvözölte. Ausstria szoviet segítséggel szabadult meg az Idegen megszállástól moszkvai szovjet nagykövet, ség tanácsosa feleségének társaságában érkezett. A vendégek a téren Ősz­Odvőzlő beszédében Schárf dése — mondotta Hruscsov szegyült bécsiek éljenzése hangoztatta, hogy a vüágbé- — nagyszerű példája a bé- közben rövid időre megáld ke megőrzésének, valamint kés együttélésnek. ta?c a szálloda kapujaban es Ausztria szabadsága és ön- A Szovjetunió továbbra fs ggfjg^J? állósága biztosításának támogatja Ausztria semie- udvozl0 bec6! lak:os<tóg egyik legfontosabb feltétc- gességét, amely nem jelen- naK- _ , ,, le az osztrák államszerző- téktelen a béke megőrzése A téren közben szünet nel­dés megkötése volt. szempontjából. - harsogott az eljenzfe, Az osztrák köztársasági ej. Meggyőződésünk, hogy a bé- -Béke'- — -Barátság- — nők meleg szavakkal emléke- ke és a békés együttélés el- -Nyikita- — hangzottak a zett meg nemrégen Moszkvá- vei diadalmaskodnak —, kiáltások. Az üdvözlés még ban tett látogatásáról és rá- hangsúlyozta a szovjet .mi- inkább erősödött, amikor mutatott: e látogatás alkai- jjjszterelnök. Hruscsov feleségével együtt mából Hruscsov ezután arról be- kilépett a szálloda elsőemele­Hruscsov miniszterelnök széi+ hogy meggyőződése ti erkélyére és barátságosan Ausztria őszinte barátjá- Szerint egyeznek a két or- mosolyogva perceken át in­nak bizonyult ^ág célkitűzései a béke tegetett, megköszönte az él­Hruscsovnak az osztrák nép megőrzése és a békés együtt- jenzó és zászlókat lengető iránt tanúsított magatartá- élés kérdésében, s ez — bécsiek barati üdvözlését sa — hangsúlyozta Schárf — mondotta döntően hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria megszabadult az idegen megszállástól. Schárf végül meggyőződé­sét fejezte ki, hogy . Hruscsov ausztriai látog; terséges hold kicsinyített modelljét ajándékozta Pit .. . ,.... „„„ terma nn alkancellárnak. A hatodik autóból a szov­jet kormányfő leánya, Jele- Pittermann pedig pompásan na Hruscsova lépett ki. ö megmunkált bányászkala­Heimerie moszkvai osztrák páccsal ajándékozta meg nagykövet és Eiselsberg, a Hruscsovot. Díszebéd Hruscsov tiszteletére Délután két órakor Schárf osztrák államelnök ebédet adott Hruscsov miniszterei nök tiszteletére. Az ebéden Schárf államelnök pohárkö­szöntőt mondott. Hruscsov miniszterelnök úrban — jelentette ki — (Folytatás a 2. oldalon.) Látogatás osztrák vezető jó alapjául szolgál a nem­zetkőzi feszültség enyhíté­ködfenek. SZ°r0S államié Hí Ok tíál A szovjet miniszterelnök Másodszor csütörtökön a tása előmozdítja a két or- reményét fejezte ki, hogy az déli órákban találkozott szág jó kapcsolatainak to- osztrák államférfiakkal, a Hruscsov a bécsiekkel. Több vábbj elmélyülését. közélet és az üzleti körök mjnt ezer ember gyűlt össze Hruscsov válaszbeszédében képviselőivel küszöbönálló a Ballhausplatzon, amelynek köszönetet mondott a szívé- tárgyalásai a két ország ba- egyik oldalán az elnöki pa­lyes fogadtatásért és meg- ráti kapcsolatainak jelentős jota szemben vele a kan­győződését fejezte ki, hogy elmélyítéséhez és a világ bé- cellán hivatal emelkedik, ausztriai látogatása, találko- kéjének megszilárdításához Hruscsov, miután megláto­zása az osztrák emberekkel, vezetnek. gatta Schárf köztársasági el­előmozdítja a kölcsönős A hivatalos üdvözlés után nököt, a napfényben fürdő jobb megértést. Hruscsov és Schárf gépko- téren 'át gyalog tette meg az A Szovjetunió és Ausztria csiba szállt és elindult Bécs utat a kancellári hivatalhoz, baráti kapcsolatainak fejlő- felé. ahol Raab kancellárt és Pit­termann alkancellárt láto­gatta meg. A bécsiek itt is melegen, barátságosan kö­szöntötték a vendéget, az éljenzés betöltötte a te­ret fe sokan integettek Hruscs óvnak. Hruscsov, a szovjet Mi­nisztertanács elnöke csütör­tökön megérkezése után hi­„Béke és barátság!" „üdvözöljük Hruscsovot!' Hruscsov a Schwarzen- transzparensek amelyeken bergplatzon és a tér, vala- ilyen feliratok voltak olvas­mint a Kartnerring sarkán hatók: -Béke és barátság! emelkedő Imperial Szálló Üdvözöljük Nyikitát!­elótt találkozott először a Messziről hangzott a taps bécsiekkel, akik már órák- fe az éljenzés, amikor 11 óra kai megérkezése előtt gyüle- 25 perckor bekanyarodott a ... . keztek a vörös sarló-kalapá- Kartnerringre a fehérsisakos vatalos látogatást tett Schart csos szovjet lobogóval fe a és fehérkesztyűs motoros- osztrák koztarsasagi elnok­piros-fehér-piros osztrák ál- rendőrök osztaga. -Éljen nel. Jelen voltak a szovjet lami zászlóval díszített útvo- Hruscsov!- Kiáltották a bé- kormányfő kíséretében lévő nalakon. csiek, amikor a motorosok személyiségek, valamint Avi­Több ezren zsúfolódtak után feltűnt a szovjet mi- lov bécsi szovjet és Heimer­össze a kordon mögött, niszterelnök autója. le, moszkvai osztrák nagy­hogy üdvözöljék a szállá- Meleg barátsággal, vendég- követ is. ' sára érkező szovjet minisz- szeretettel fogadta Bécs a Hruscsov ajándékot adott terelnököt. szovjet vendéget. Vörös és piros-fehér-piros A lelkes hangulatban nyo­papírzászlócskákat szoron- mát sem lehetett felfedezni gattak kezűkben a várak >• annak' a -hűvös tartózkodás­zók, s amikor végighullám- nak- amelyre az amerikai zott a tömegen a hír: jön zsóldban. álló osztrák ügynö­Hruscsovr magasan a fejek kök durva uszítása, a klérus fölé emelkedtek a széles szemforgató intelme akarta Schárf elnöknek: annak a szovjet felségjel­nek egy másolatát, amelyet tavaly szeptemberben szovjet rakéta juttatott el a Holdra. Hruscsov fe Schárf szívé­Szedik a korai paradicsomot mm Wmk (Tóth E. felvj Pírosra éfött ,a paradicsort? Baktóban, A Felszabadulás Termelőszövetkezet új létesítménye, az ország egyik leg­korszerűbb kertészete még teljes egészében el sem készüli; de már termel. Tavasszal ide már kiültették a palántákat; amelyek az üvegablakok alatt gyorsan fejlődtek. A nyár beálltával lekerültek a kertészeti ablakkeretek a hollandi ágyakról fe — mint felvételünk mutatja — szedik a korai paradicsomot A kedvelt primőráruból máris jelentő® mennyiséget szállítanak a városba. A 18 hollandi ágyból mintegy 60—80 mázsa paradicsom kerül ki. A termelő­szövetkezet szép, egészséges termését keresik és szívesen j! vásárolják az üzletekben. Hz MSZMP Központi Bizottságának ölése A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsaga június 29-én ülést tar­tott Az ülésen Kádár János elvtárs be­számolt a Román Munkáspárt kongresz­szusán részt vett delegáció munkájáról és a szocialista országok kommunista fe munkáspártjai képviselőinek Bukarest­ben lefolyt tárgyalásairól. A Központi Bizottság Kádár János elvtárs beszámolóját a delegáció munká­járól és a testvérpártok értekezletén ki­fejtett álláspontjáról egyhangúan, helyes­lően tudomásul vette. A Központi Bizott­ság a 12 párt által aláirt közleménnyel kapcsolatos állásfoglalását külön határo­zatban is leszögezte.. A Központi Bizottság ülésén ezután Fock Jenő elvtárs adott jelentést a máso­dik ötéves terv folyó munkáiról. Ennek során kiemelte a vegyipar fejlesztésének a második ötéves tervvel kapcsolatos fontosabb kérdéseit, az építőipar felké­szülését a második ötéves terv feladatai­ra, különös tekintettel a lakásépítésre, fe az ipartelepítési terveket A Központi Bizottság Fock Jenő elv­társ beszámolóját a második ötéves terv előkészületeiről tudomásul vette, a ki­emelt kérdésekben határozatokat hozott, és úgy döntött, hogy a vegyipar fejlesz­tésére, az építőipar felkészítésére fe az ipartelepítésre vonatkozó határozatait nyilvánosságra hozza. Ezt követően Marosán György elvtárs ismertette a Kommunista Ifjúsági Szö­vetség kongresszusa összehívására fe a kongresszus előkészítésének irányelveire vonatkozó javaslatot. A Központi Bizottság elfogadta a kong­resszus Irányelveit, és hozzájárult ahhoz, hogy a Kommunista Ifjúsági Szövetseg 1960 decemberében hívja össze kongresz­szusát. Megyénkből hattagú népfrontküldőttség utazott Miskolcra Négy megye képviselőinek részvételével kétnapos tapaszta­latcsere-értekezletet tartanak Miskolcon, ahol a népfront­mozgalom képviselői várospolitikai kérdésekről tanácskoz­nak. A megbeszélésen megyénkből hattagú küldöttség vesz részt. A megyei népfrontbizottság, képviseletében Lacsán Mihályné megyei alelnök, Katona Sándor megyei titkár. Nagy István, szegedi városi titkár vesz részt, míg a szegedi népfront-bizottságot áziládi Sándor, Bozsó Tibor fe Turai Géza városi elnökségi tagok képviselik. A küldöttség tegnap délután elutazott Újabb lakásokat épít a Vízügyi Igazgatóság Az elmúlt évben adta át dolgozóinak az Alsótisza vi­déki Vízügyi Igazgatóság Szegeden, a Kossuth utca 26 szám alatt lévő új, 9 lakásos bérházát Az idén ugyan­csak a Kossuth utcában, a 10 szám alatt újabb, 7 laká­sos bérház építését kezdte meg a Vízügyi Igazgatóság. Márciusban kezdték meg a munkát, s ma már a tető­szerkezet érkezését várják A Vízügyi Igazgatóság saját erőből építi ezeket a bérhá­zakat, a tervek szerint no­vember elsején adják át az új lakásokat az igazgatóság fiatal műszaki gárdájának. I •

Next

/
Thumbnails
Contents