Délmagyarország, 1960. június (50. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

Hruscsov beszéde az érdeklődés középpontjában — Interpelláció az angol parlamentben — Az enyhülés az új körülmények . között is folytatódik Változatlanul Hruscsov be- tekezlet előtt vállalta az 15-i riadókészültség. Gates széde, az amerikai kémrepü- amerikai kormány' a kémre- — az Egyesült Államok had­lések és a csúcsértekezlet pülés előrelátható kockáza- ügy minisztere meghiúsulásának kérdése áll tát a nyugati politikusok érdek- A folyamatban lévő elnök­lódésének középpontjában, választási kampány során Mint nyugati hírügynöksé- egyre-másra nyilatkozó ame­gek jelentik, Eden volt an- rikai szenátorok is elsősor­gol miniszterelnök hétfőn e6- ban a kémrepülések kérdé- ...... ..... .... te egy televíziós interjúban sére és a nemzetközi hely- Párti képviselő interpelláciöt nemzetközi kérdésekkel fog- zet várható alakulására for- ielent?J* ,ebbon az lalkozott. dítják figyelmüket. ben'. Válaszul Butler belu®­Eden hangoztatta, hogy a Willev szenátor a külügyi miMizter kijelentette, ho® párizsi csúcsértekezlet meg- bizottság tagja a chicagói mived ». nad° ^P0" f az hiúsulása következteben a rádiónak adott nyilatkozaté- amerikai katonai hfrado Nyugatnak fokoznia kell e®- ban éberségre intette a Nyu- rendszer „ hatékonyságnak ségét, különösen a NATO-n gatot. Hangoztatta, ho® a f«>kasos ellenorzese volt, fe­belül és a fe®verkutatási kommunizmus „világszerte es,eg€,s az an8o1 az angol kormány tudta nélkül riasztotta az Ang­liában állomásozó ameri­kai légierőket. William Warbey munkás­program területén. előrenyomulóban van*. kormánnyal tanácskozni. A volt angol miniszterei- Symington szenátor - . A Y},áfajtó bdv,en i!7ner" nök kijelentette: „nem tart- mint a Reuter jelenti téti és kommentálja Hrus­csov felszólalását a kommu­csúcsértekezletek hasznossá- amerikai népet, ho® »«»£• . m"nkf,bCgá,dpk ,eg" gát*. „A Szovjetunió az eikő- *>bbj«n£ értekezleten. Az A konzervatív Daily Ex- vetkező tíz évben példát- }ndo7éz lapok f,mbfn ^^'k oí_ ki Hruscsovnak azt a kije­press — mint a DPA tudó- lanul álló gazdasági sítója jelenti — kedden fel- fenzivát Indít*, tünést keltő cikkében fenn- Konni Zilliacus, az is­tartás nélkül állást föglált mert angol munkáspárti kép­amellett. ho® visel6 a Pravda keddi szá­Nagy-Britannia Ismerje et mában Hruscsov szombeti a Német Demokratikus beszédéről megállapítja, hogy Köztársaságot. a szovjet kormánvfő a pári­A lap például hozza fel, zsi események mélyen szánté ho® Anglia már évekkel ez- értékelését adta és levonta a előtt elismerte Kínát és ez a következtetéseket. Bármit is cselekedeteknek lentését, hogy a legközelebbi csúcsérte­kezletre meg kell hívni az ázsiai és afrikai or­szágok — a Kína! Nép­köztársaság. India. Indo­nézia — képviselőit.. Az Amrits Bazár Patrik* ag­a tény e®áltaIában nem befő- beszéljenek a nyugati világ Biztonsági Tanácsban lezaj­lyásolja az angol—amerikai különböző körei. vitájáról szólva kapcsolatokat. Hruscsov meggyőzően ki- tőségi cikkében megállapít­Washingtom politikai kő- mutatta, ho® a népek ér- ja, ho® Gromiko nyomós főkben dekeinek csak e®etlen út érvei mellett I,odge védeke­na® érdeklődéssel tekln- felel meg: a békés e®ütt- zése ®enge volt, nem meg­fenek az amerikai kémre- é,és útja. ®őző. Kockázatos írja a lap pfllések és a párizsi csúcs- Minél előbb értik ezt meg a — figyelmen kívül hagyni, értekezlet meghiúsulása* világ vezető politikusai, an- miként Eisenhower elnök és nak kérdését kivizsgáló nál jobb a béke szempontjá- Lodge tette, ho® milyen szenátusi bizottság ülése ból - írja Zilliacus veszélyes következmé­elé. Na® feltűnést keltett Ang- .. . _ t ­A bizottság tagiai elsősor- liában az a hír. ho® az or- "vekkel jarhatnak 8 han arra a kérdésre szeret- szagban tartózkodó amerikai repülésén, nének választ kapni, miért renülősrénekre is kiteriedt a De veszelyesebb, hogy éppen a tervbevett csúcsér- világszerte elrendelt május az i'^en provokációs repülé­sek téves számítás va® fel­reértés következtében vélet­lenül atomháborút robbant­hatnak ki. A japán sajtó különös fi­gyelmet szentel a szovjet kormányfő azon fi®elmezte­tésének, amelvet a provo­kációs repülésekhez terüle­tüket odaadó országokhoz in­tézett. A Sankei Simbun fel­hívja a kormányt, ve®e komolyan ezt a 0­®elmeztetést és a legszigorúbban kísér­je fi®elemmel, teljesíti-e az amerikai kormány azt az ígéretét, ho® nem indfta­nak U—2 gépeket Japán te­rületéről. A repülőgép felhasználása egyre gyakoribbá válik a mezőgazdaság különféle területein hazánkban is Több helyen használják na®obb szőlőtelepítések, erdők per­metezésére, másutt a mútri®a szétszórására, legújabban pedig a rizs vetésére is. Felvételünk a Tiszasiilyi AUami Gazdaságban mutatja munka közben a rizsvető repülő­gépet A kereskedelem és a vendéglátóipar is felkészül a játékokra Nem foglalják le as árkádokat - Több Üzletet korszerűsítenek Beszámoló, a tanács vb előtt a kereskedelem nyári terveiről a Beloiannisz téren állít dákat is kibővítették s í® fe! a szegedi kereskede- lényegesen több vendéget lem ideiglenes, de külső- fogadhatnak, mint az el­ségeiben reprezentatív el- múlt években. árusítóhelyeket. Tegnap délelőtt ülést tar­tót a városi tanács végre­hajtó bizottsága. Az üles napirendi pontjai előtt La­dányi Benedek, a végrehaj­tó bizottság elnökhelyettese számolt be a végrehajtó bi- . árkádok alatt .muci WUu cm-, zottság munkájáról. Ezután _ „int tev^y — hanerú ^ kulturaltan kiszolgálni: előtte levő ®alogjárdán. Legna®obb feladat Az új kereskedelmi for­A különbség csupán annyi, má\ meghonosításával " * TaZSü, .Z i®ekszenek minél tobb em­került sor Mison Nándor, a kereskedelmi osztály veze­tőjének előterjesztésére. A kereskedelmi vezetője az idei szabadtéri .... .. ., játékok! valamint ipari vá- deiglen^ elarus.tobodet al­...w 1 1 litanak fel. Az Élelmiszer­Ezért osztály vend®glátóipari vállalat előtt áll. A Beloiannisz téren 30 sárra való kereskedelmi fel­készülésről számolt be. kiskereskedelmi Vállalat és a Szegedi Élelmiszerkis­kereskedelmi Vállalat a szabadtéri játékok Idő­szakára nyolc árudat ala­kit át önkiszolgáló bolttá. Ezeket a legmodernebb be-. eszuiesrui mumi ue. Csemeeekereskedelmi Vál- ^^ 3 wgmouerneoo ura Az idén már aránylag l^Tk£SSS™ Iglt ^Tt nt nnmr^kh Arűaa wn = -„c- ... _ ..... . .° toszekrennyel es hutópul­könnyebb dolga van a sza- itt Ezenkívül 60 mozgóárus J^T unal* Z ipar: vasar _ tavaly 30 volt _ elégiti tokkal látják el. badtéri és az rendezőinek, hiszen vályi tapasztalatok kezésükre állnak — álla­a majd ki a közönség igénye­rendel- it A kiskereskedelmi Vál­lalat emléktár®akat. A Ruházati Bolt is meg­nyitja a 16. sz. önkiszolgáló cipőboltját, és ugyancsak áll a kereskedelem előtt, hiszen a nézőtért kétezer férőhellyel bővítették, azt jelenti, ho® lényegesen na®obb Ide­genforgalomra számíta­nak. Az elmúlt évhez hasonló­an a szabadtéri játékok színhelyén, a kollégiumi szobákat igénybe veszik. Vasárnap avatják a Csongrád megyei munkásőrség új tagjait Na®szabású ünnepség Fellép a Munkásőrség Köz­színhelye lesz vasárnap, jú- ponti Férfikara és a Szegedi nius 5-én a szegedi Széche- Munkásőrség Fúvószenekara. nyi tér. Délelőtt 9 órai kez- Műsoron: Erkel, Kodály, Ju­dettel ii®anis itt kerül sor a hász, Lendvay, Novikov, Csongrád me®ei Munkásőr- Vá®. Kéler, Knyipper, Sto­ség új tagjainak ünnepélyes garetnko, Mihajlov és más avatására, fogadalomtételé- szerzők művei. Vezényel Ré­re. Á fogadalomtétel után vész tászló. Szaniszló János Halas Lajos ezredes, a mun- és Tóth Béla. A miisorban kásőrség országos parancs- közreműködik Petri Miklós noka mond ünnepi beszédet, a Magvar Állami Operaház Ezalkalomból na®szabású maeánérfkese, dr Fenuő han®ersenyt rendez délelőtt péter, kétszeres VTT-díiac 11 a-,1*,- - harmonikaművész, valamint 11 órakor a Szabadság Film- ^^ Jánps ^ Sznhó Mik­színházban a szegedi „Gera ]ós a sr»gedi Nemzeti Szín­Sándor* Munkásőrzászlóalj. ház tagja. pítja meg a beszámoló. — könyvterjesztő pedig kö®- önkiszolgálóvá alakítják át Mégis új és na® feladat veket árus,-t a szabadté"ri a 17-es íCikta) cipőüzletet. játékok színhelyén. A Bartók Béla téri 3-as A szállodai férőhelyekről számú festékboltot is ®ors­Ez szólva a beszámoló megem- kiszolgálóvá alakítják. lítette ho® a jelenlegi 339 Az özIetek kirakataíra ,s férőhellyel nem tudjak a . , „ „ szállodai igényt kielégíteni. nagy gondot f°rditanak a Ezért szabadtéri játékok idején, is és természetesen utána is. A Sirály, a Szivárvány, az Elit cipőbolt, valamint az Az Idegenforgalmi Hivatal Anyák Boltja ez alkalom­ezenkfvül minte® 2800 főt mai neon feliratot kap tud elhelyezni turistaszálló- A Kossuth Halászati Tor­sokon, 400 idegen pedig a melőszövetkezet halászcsár­fizető vendég-szol gálát kere- dáját már felújította. A tében kap szállást szabadtéri játékok idején az Ezután Mison Nándor üzlethelyiség előtt stílszerű részletesen elemezte a sze- halászháló-kerítéssel elkülö­gedi vendéglátóipar kapaci- r.ített teraszt alakít ki, szi­tását . nes gomba ernyőkkel. Az Utasellátó Vállalat is ké­szül a csúcsforgalomra, a na®állomás előtt ízléses pavilont állít fel és június A meglevő kerthelviségeken 15-én ismét visszahozza felül ez évben is létesítenek Szegedre a népszerű Wur­ideiglenes sörkerteket a vá- litzert. ros különböző helyein. I® Ezután a beszámoló az Alfö'di Étterem előtt, a részletezte az ipari vásár, tavály jól bevált Somogvi- valamint a mezőgazdasági' kertet is berendezik, a Vi- kiállítás kereskedelmi felké­rág Cukrászda terasza már Szülését. A végrehajtó bi­míiködik. zottság több fontos határo­A szartori játékok He- Javaslatot fogadott el, lén kerül sor az első mply az idei szabadtéri já­blsztro megnyitására is tékok, valamint az ipari vá­a II-es számú italbolt he- tár jó megrendezését segi­lyén. A Kórössy-haJászcsár- tik éiő. A város területén 11 ezer férőhely van az éttermek­ben. II világközvélemény megbélyegzi az USA-t a csúcsértekezlet elszabotálásáért n í i A varsói gyermeksebészeti klinikán a közelmúltban s . - / L = \állították a gyógyítás szolgálatába az orvostudomány leg- g Q PyQnTlGkrLlhO • 1 A korszerűbb vívmányát, az úgynevezett njesterséaes tüdő- 1 o/ \ ' > líszivet, amely jelentősen megkönnyíti a szívbetegek győ- g QllQtQS itgyítását. Képünkön az új készüléket mutatjuk be, melyen jobbról az oxigénsátor látható. A legmodernebb gyogyítőeszköz Javul 50. évfolyam, 128. szám Ara: 50 fillér Szerda^ 1960. június 1. vasutassztrájk # Az ipari vásér tanulságai | # == 2 1 Technikum atsz„ben!

Next

/
Thumbnails
Contents