Délmagyarország, 1960. április (50. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

íílmegyel fflrtef gí} iadó hivatala : / Csonirré ió hivatala 1 A leszerelési értekezlet 1 1 csütörtöki üléséről I g Tovább fejlesztik f I a Ságváritélepet I 50. évfolyam, 78. ssáat Ara: 50 fUlér Péntek, 1960. április 1. Hruscsov és de Gaulle ma és holnap folytatják tanácskozásaikat A szovjet kormányfő csütörtökön délben érkezett vissza Párizsba Hruscsov hat nap alatt elnyerte a francia milliók rokonszenvét — írják a vezető párizsi lapok Szovjet — magyar barátsági est a tanácsházán I budapesti szovjet nagykövetség munkatársainak szenedi látonatása | Nagyobb összegű j | az Idei nyereség- | részesedés = 1 1 isHP f 5 == Ai ifcúságí Uála-váttá Szegeden 3 = ^iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Rouen, a szabadságszerető lakóiról annyira ismert vá­ros — a második világháború során a francia ellenállók egyik bázisa volt — szerdán este ünnepi vacsorán látta vendégül Hruscsov elvtársat és kíséretét. A szovjet kor­mányfő Rouen-ben töltötte az éjszakát is s onnan indult tovább csütörtöki, franciaországi látogatókörútját befejező, Párizsba vezető útjára. Hruscsov és kísérete csütörtökön reggel 8 óra 45 perckor gépkocsin indult tovább Rouen­böl s útjának első állomása Flins volt, ahol megtekintette a Renault autógyárat. Rendkívül szívélyes fogadtatás után a szovjet kormányfő déli tizenkét óra után néhány perc­cel visszaérkezett a francia fővárosba. Kíséretével együtt a külügyminisztériumban ebédelt, majd a délután folya­mán francia szakszervezeti személyiségeket fogadott. Ezt követően megjelent a szovjet nagykövetség fogadásán, majd már az esti órákban Rambouillet-be, de Gaulle Pá­rizs környéki rezidenciájára hajtatott, ahol feleségével és néhány legközelebbi munkatársával együtt de Gaulle-lal vacsorázott. Itt, Rambouillet-ben kerül sor ma és holnap Hruscsov és de Gaulle nagy érdeklődéssel várt tárgyalásainak má­sodik szakaszára. Rouen-ból — Párizsba A szovjet kormányfő és kísérete csütörtökön délben, ragyogó tavaszi időben fe­jezte be vidéki körútját. Reggel, amikor Hruscsov Rouen-ban gépkocsiba ült, még köd ült a környéken, de az égbolt hamarosan ki­derült, s 10 óra 10 perckor, amikor a gépkocsisor a Lins-i Renault-művekbe ért, a hatalmas épületek ablakai már szikrázva verték vissza a napfényt. A Renault-művek kapujá­ban Dreyfus elnök-igazgató fogadta a szovjet kormány­főt. A program zsúfoltsága miatt a Renault-gyári láto­gatást is rendkívül rövidre kellett fogni. Ezért a szov­jet kormányfő gépkocsival hajtatott végig a szerelőcsar­nokon. Kifejezte azt a kí­vánságát, hogy az idő rövid­sége ellenére szeretne mun­kásokkal beszélgetni. Beszélgetésbe is elegyedett három munkással. Megkér­dezte tőlük, mennyit keres­nek, mennyit fizetnek egy ebédért, milyen hosszú a munkaidejük és hogy milyen a betegbiztosítás náluk. E látogatás során a Renault­gyár igazgatósága ajándéko­kat adott át a szovjet kor­mányfőnek és családtagjai­nak, Hruscsov egy kék szí­nű Floride-gépkocsit ka­pott, amelynek belsejét vö­rös bőrrel tapétázták ki, Nyina Hruscsova pedig egy huszonnégyszemélyes abroszt a hozzá való szalvétákkal. A legkedvesebb ajándékot azonban a Renault-gyár munkásai adták Hruscsov­nak. Több mint 3000 aláírás gyűlt össze arra a levélre, amely többek között így hangzik: »Teljes szivünkből köszöntjük önt, elnök úr. A legőszintébben kívánjuk, hogy utazása során ne csak a francia udvariasságot és rokonszenvet találja meg, hanem a mi két országunk hagyományos baráti, forró érzelmeink kifejezését is-. A levél többek között kifejezi azt a reményt, hogy a Szov­jetunió miniszterelnökének látogatása megerősíti a Szov­jetunió népeiben azt a jó véleményt, amelyet Francia­ország munkásairól, tudósai­ról, művészeiről, általában dolgozóiról táplálnak. »Az ön találkozása de Gaulle tábornokkal, a Francia Köz­társaság elnökével — fejező­dik be a levél — meggyőző­désünk szerint a legjobb ha­tással lesz békés és barátsá­gos együttműködésünkre, gazdasági és technikai kap­csolataink fejlődésére«. Hruscsov és kísérete a rö­vid látogatás után, 11 óra 40 perckor hagyta el a Re­nault-müveket és útnak in­dult Párizs felé. Találkozás szak­szerveseti vezetőkkel A szovjet kormányfő a francia fővárosba néhány perccél dél után érkezett meg, s azonnal szállására, a Quai d'Orsay-ra hajtatott. A francia külügyminisztérium épülete előtt hatalmas tömeg lelkesen köszöntötte a szov­jet vendégeket. Alig né­hány perces pihenő után, fél egykor Hruscsov fogadta a párizsi Munkakamara kül­döttségét, amelyhez csatla­koztak a CGT, a legismer­tebb szakszervezet vezetői és több vállalat szakszerve­zeti bizottságának képviselői is. Benőit Franchon, a CGT főtitkára, majd He­naft, a CGT Szajna me­gyei titkára üdvözölte Hrus­csovot, aki megköszönte az üdvözletet, majd arról beszélt, hogy a Szovjet­unióban jelenleg húszéves tervet készítenek; a tervnek az a célja, hogy a tervidő­szak végére a Szovjetunió minden területen kétszere­sen túlszárnyalja az Egye­sült Államok termelését. Ezután elmondotta, hogy most folyik a munkaidő le­szállítása hét óráról hat órá­ra a bányászatban és más nehéz munkaterületeken. A hétéves terv végére azon­ban a legnehezebb munka­helyeken hat, illetve öt órá­(Folytatás a 2. oldalon.) Ismeretes, hogy Hruscsovot franciaországi útjára elkísérte fia, Szergej Hruscsov is. Képünk azt a pillanatot ábrázolja, amikor a szovjet kormányfő Arles-ben tett lá­togatásakor Szergej Hruscsov üdvözli a város lakosságát s néhány emberrel kezet szorít Az üdvözlésre egybegyűltek N. Sz. Hruscsov elvtárs francia és szovjet zaszlókkal dí­szített arcképét emelik a magasba (Liebmann Béla teiv.j Baráti beszélgetés Szegeden a szovjet vendégekkel A magyar nép nagy nem­zeti ünnepének tisztelete je­gyiében tartották meg Hód­mezővásárhelyen a népek barátságának napját, ame­lyen részt vettek a népi de­mokratikus országok Buda­pesten működő nagykövetsé­geinek munkatársai is. A barátsági nap után a követ­ségek tagjai több Csongrád megyei városba és községbe látogattak el, s itt barátsági esteken vettek részt: Szege­det a szovjet nagykövetség tagjai tisztelték meg látoga­tásukkal. A déli órákban ér­kezett A. A. Sztarcev helyettes nagykövetet és L. Sz. Jagodovszkij kö­vetségi titkárt B i c z ó György, a városi tanács v. b.-elnök e fogadta a tanács­házán. A szovjet vendégek délután a Szegedi Tudo­mányegyetemre látogattak el, ahol d r. A n ta 1 f f y György rektor köszöntötte őket. Itt egyetemi oktatók­kal beszélgettek, majd meg­tekintették az egyetem Szer­veskémiai Intézetét. Este a tanácsháza díszter­mében szovjet—magyar ba­ráti estet rendezett az MSZMP városi bizottsága és a TIT szegedi elnöksége a szovjet nagykövetség tagjai­nak részvételével. A barát­sági esten részt vett i f j. Komócsin Mihály, a vá­rosi pártbizottság első tit­kára, Pusztai Józsefné, a városi pártbizottság titkára, Biczó György, a tanács v. b-elnöke, Simon Béla. a pártbizottság osztályvezetője, dr. Antali fy György, a Tudományegyetem rektora, valamint a helyi tanács- és pártszervek több más vezető képviselője. A vendégeket és a meghí­vott közönséget V á g v ö 1 ­gyí András, a TIT szegedi társulatának titkára köszön­tötte, majd dr. Sándor Pál Kossuth-díjas egyetemi tanár tartott előadást a ma­gyar—szovjet kapcsolatokról. A barátsági esten felszólalt A. A. Sztarcev helyettes nagykövet is. A program második ré­szében művészi műsor kö­vetkezett. A közönség nagy tapssal fogadta Miklós Klára és Kormos Lajos, a Szegedi Nemzeti Színház tagjainak szavalatait, melyek során magyar és szovjet verseket hallott átélt tolmá­csolásban. Ugyancsak nagy tetszést, forró sikert aratott M o 1 d o v á n Stefánia, a Szegedi Nemzeti Színház tagja és Domahidy László, a Magyar Állami Operaház énekese. Magyar és szovjet operákból, ope­rettekből tolmácsoltak örök­szép dalokat, áriákat. Az énekeseket zongorán Maros György kísérte. A meleg hangulatú barát­sági est minden résztvevő­nek tartalmas élményt je­lentett Román vendégek Tápén és lengyel vendégek Deszken A Lengyel és a Román Népköztársaság budapesti nagykövetségének képviselői csütörtök délelőtt érkez­tek Szegedre. A vendégeket a szegedi járási tanács vég­rehajtó bizottsága fogadta, a találkozón megjelent Rózsa István, a járási párt-végre­hajtóbizottság titkára is. Délután Gliga Vasile, a Ro­mán Népköztársaság buda­pesti nagykövetségének első titkára és Dubrin luliu ezre­des, a követség katonai atta­séja felkereste a tépéi hajó­javító telepet, majd a köz­ség vezetői kalauzolták el a" látogatókat a Háziipari Szö­vetkezetbe. Több családi há­zat is meglátogattak, este pedig a művelődési otthon­ban ünnepséget rendeztek. A barátsági esten felszólalt Gliga Vasile követségi tit­kár. Ezután a községi népi együttes műsorral kedves­kedett a mindenütt szeretet­tel fogadott vendégeknek. A Lengyel Népköztársa­ság budapesti nagykövetsé­gének képviseletében Woz­niak Aleksanaer másodtit­kár és D. Simonszky Richárd sajtóreferens a megyei és a járási tanács több tagjának kíséretében Deszkre láto­gatott. Először a gépállo­mást, majd a deszki Kos­suth Termelőszövetkezetet keresték lel. Innen a deszki szanatóriumb a mentek, az­tán a helyi művelődési ott­honban részt vettek a szo­cializmust építő népek ba­rátsági estjén. Itt felszólalt Wozniak elvtárs is, majd a deszki szanatóriumban va­csorán látták vendégül a lengyel követség szeretettel fogadott tagjait. Megindul a tiszai hajóforgalom Csongrád—Szolnok között a hajójárat április 4-én in­dul, Csongrádról 1.00 órakor, Szolnokról 14.30 órakor. Ezt követően a hajó hétfőn, ked­den és csütörtökön közleke­dik. Csongrád—Szeged között a hajójárat április 6-án indul, Csongrádról 3.00 órakor, Szegedről 14.00 órakor. To­vábbiakban e járat szerdán és szombaton közlekedik. Ülést tartott az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága március 30-án ülést tartott. Kádár János elvtárs beszámolt a magyar párt­és kormánydelegáció lengyelországi útjáról. A beszá­molót a Központi Bizottság egyhangúlag tudomásul vette. A kongresszusi munkaverseny eredményeiről Fock Jenő elvtárs tájékoztatta a Központi Bizottságot. A Központi Bizottság a legjobb eredményt elért kilenc üzemnek odaítélte a kongresszusi versenyzászlót, s ezen kívül 18 üzemet kongresszusi oklevéllel jutalma­zott. A Központi Bizottság ezt követően folyó ügyeket tárgyalt.

Next

/
Thumbnails
Contents