Délmagyarország, 1960. március (50. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-01 / 51. szám

^••nmiHiiimniHiiiiiiiifiiiiiiHiiifiimmnfTnTTmmTrm^ A MAGYAR SZOCIÁLIS T A MUNKÁSPÁRT ' S L A P J A 1 50. évfolyam, 51. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1960. március 1. jj gg Hla: Aláírták la szovlei-indonéz^ közleményt Szülők A Központi Sta'.iszlikai Hivatal 20 ezer háztartás helyzetét vizsgálja mei márc usban Csongrád megyében mától kezdve mintegy 800 család adatait tanulmányozzák Alig fejeződtek be a nép- megelégedve jelenlegi mun- A vizsgálódás során a számlálással járó nagy sta- kakörülményeikkel, szíveseb- gyermekek életkörülményei­tisztikai munkák, a Központi ben dolgoznának-e csökken- vei is foglalkoznak. A kár­Statisztikai Hivatal máris tett munkaidővel, hogy így dések kapcsán a szülők be­ujabb, igen érdekes mun- több idejük maradjon a csa- számolnak gyermekeik isko­kába fogott. Márciusban 20 Iád körében. lai előmeneteléről, az isko­ezer munkás- és alkalmazotti A nem dolgozó nők, a há- Ián kívüli elfoglaltságukról, háztartás helyzetét vizsgál- ziasszonyok problémáival kü- a városokban a kiskorú gyer­ják meg. lönösen részletesen foglal- mekek napközi otthonos el­Ez a munka szorosan ösz- koznak. Még a napi prog- helyezése is szóba kerül. Így szefügg a munkásosztály ramjuk után is érdeklöd- nemcsak a jelenlegi helyze­helyzetével kapcsolatos -nek. Hogyan osztják be ide- tet mérik fel, hanem a 6zük­parthatározattal. jüket? Ki segít a házimun- ségletekről, az igényekről is A felmérés majd megmutat- kában, naponta hány órát, képet kaphatunk, ja, hol van még tennivaló mennyi időt vesz igénybe a és azt, hogyan hajtottuk házimunka? Mennyi szabad végre a határozatot. idejük jut szórakozásra, Az eddigi statisztikai ada- művelődésre? Hány napila­tok az ország lakosságának pot, milyen folyóiratot olvas- jgen hasznos lesz ez a felmé­csak átlagjövedelméről és az nak stb. Szívesebben vállal- g^ért arra kéri a Köz­évi átlagvásárló-erőről tájé- nának-e munkát, vagy in- p^ti Statisztikai Hivatal koztattak. A jelenlegi felmé- kább a házimunkát választ- Csongrád megyei igazgató­rés majd képet ad a jőve- ják továbbra. A kérdésekre sága a felkeresett családo­delmek elosztásáról is. Ha- adott feleletek kat nijnden gátlás nélkül sonló adatgyűjtést végeztek a munkaerőtartalék felmé- adjréak választ a kérdések­rése szempontjából igen hiszen saját, az ország fontosak. A számláló biztosok a napokban kezdik meg adatgyűjtő munkájukat. Elkészül! az inofai hidrazin-üzem már Csehszlovákiában, a Szovjetunióban. Magyarországon először történik ilyenfajta felmé­rés. A Központi Statisztikai Hivatal Csongrád megyei igazgatósága is részt vesz ebben a munkában. A me­gyében közel 800 családot Poczok Imrenek, az ero­keresnek fel majd a szám- műtrőszt vegyészmérnöké­lálo biztosok. Szegeden 300- nek újítása alapján az ino­f- Hódmezóv^árhelyen 110, — November , erőmű szak­Makón 100. Kisteleken 70, Algyőn 60 családot, s a többi embereinek közreműködésé­községekben is 10—20-at. vei korszerűen felszerelt A 20 ezer - találomra Ki- hidrazin-üzem szerelési mun­választott — család megker­dezése után a munkás- é6 kálataival készültek el az alkalmazotti családok hely- erőmű egyik melléképületé­zetét pontosai tükrözi majd ^ ^ üj üzemben emberi a felmeres. A vizsgalat igen ,,._,,. .„ .., , . .., alapos lesz, a kérdésekre kéz enntese nelkul keszul a adott válaszokból megtudjuk külföldön is igen keresett majd, hogy vegyianyag, amely a szak­|mlyen eltérések vannak emberek tapasztalata szerint kisebb es nagyobb csala- 9 .. .. dok anyagi viszonyai kö- megakadalyozza az eromu­zött és mi okozza ezeket kazánok, vezetékek rozsdás o­Számos kérdés foglalkozik dását, évente több millió fo­a nólmek a családban elfog- rjntQS megtakaritást jelent lalt helyzetevei. A dolgozo ° , , nőknek választ kell majd 8 hofejlesztő berendezések adniok arról, hogy vannak védelmével. sok ezer munkás- és alkal­mazotti család érdekében történik ez a vizsgálat. Munkában az ipari televízió Sportoldal 4iiiiiii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiwifflmnniintir A televíziót napjainkban nemcsak a szórakoztatás szolgálatában használják fel, hanem igen jelentós szerepet .játszik az iparban is. Egyebek között fontos szolgálatokat tesz víz alatti tárgyak sérüléseinek felde­rítésében, hidpillérek, hajó­testek, folyómedrek vizs­gálatában. Csehszlovákiában már évek óta hasznosítják ezt a korszerű technikai berendezést. Felvételünk is Csehszlovákiában készült és éppen azt a percet mutatja, amint egy vízálló burkolat­tal és különleges felvevő­lappal ellátott televíziós kamerát bocsátanak a víz alá. Bútorgyári brigádok a szocialista cím elnyeréséért Még az elmúlt év októbe- A minőségi munka igen lé­rében alakult meg a Szegedi nyeges eleme a bútorgyár­Bútorgyárban jó néhány olyan tásnak, az idei termelés ér­brigád, mely célul tűzte ki a tékét különösképpen ezszab­szocialista cim elérését. Nem ja meg. minden brigád halad töret- Csúriék & Koszóék még lenül előre ezen az uton, de ... , _ . . annak idejen azt is vallal­annyi bizonyos, hogy Csűrt Mihály és Koszó Szilveszter ták, hogy gyengebben dol­munkacsapatai az április 4 gozó társaiknak segítenek tiszteletére folyó versenyben majd a szakmát minél job­Minfegy száz vagonnal több paiadicsomlconzerv a belkereskedelemnek ban elsajátítani. Szavukat megmutatják, méltók lesz­nek a név viselésére. , ...... m , . be is tartjak. Tavaly vegzett A Csúri-brigádban öten a fényező tanfolyamon dolgoznak, három szerelő és két kikészítő. A brigád na- Ha>du Mana' Btte Jozsefne ponta kilenc szekrényt sze- és Szántó Sándorné, akik rel össze, nyolcat pedig ki- még nem ismerhetik úgy a készít. Selejtjük még eddig fényezés csínját-bínját, mint sohasem volt. Ugyanez a brigádtagolc> akjk már mondható el Koszó Szilvesz­ter fényező brigádjáról is. Ünnepélyesen búcsúztatták Szegeden az 1909-es tartalékos hadkötelezetteket (Uebmann felvétele) Ifj. Prágai fogadalmat tesz apjának: „E fegy­verrel becsülettel védem hazámat." Kedves ünnepség zajlott le vasárnap a Szabadság Filmszínházban. Az 1909-es év­folyambelieket. az ötvenéves tartalékos hadköteles férfiakat búcsúztatta a Szeged Városi Kiegészítő Parancsnokság abból az alkalomból, hogy elérték a katonai nyil­vántartás első korhatárát. A jubiláns al­kalomra, a szolgálati emléklapok átvételé­re hozzátartozók is elkísérték a honvédség­től búcsúzó -öregek?-et. A Himnusz hangjai után Czijra Pál hon­védszázados üdvözölte a megjelenteket. Ünnepi beszédet Acs József honvédalezre­des mondott. ' Megható pillanat volt, amikor a búcsúzó ötvenévesek nevében Prágai Antal kőmű­ves, a nép hatalma szimbólumaként át­adta a majd ősszel bevonuló fiának, ifj. Prágai János építésztechnikusnak a fegy­vert: -Fiam, légy hozzá hű!. Osztályod és az egész nép érdekében, s a haza védelmé­ben úgy forgasd fegyverünket, hogy soha ki ne üthesse senki a kezedből.? A felemeló aktus után Péter János a vá­rosi pártbizottság, Nagy István pedig a Hazafias Népfront szegedi bizottsága ne­vében köszöntötte az 1909-es korosztálybe­lieket. Ezt követően átadták nekik az em­léklapokat. majd filmvetítés következett. évek óta fényeznek. A fiatal fényezők munkáját ellenőr­zik, segítik az idősebbek. Tavaly sok nehézséggel küzdött meg a bútorgyár munkáskollektivája a válto­zó gyártmányösszetétel miatt, s a brigádok sem tud­tak olyan jó eredményeket elérni, mint amilyen az idén lehetséges. A szocialista cí­mért küzdő brigádok minő­ségileg tökéletes és mennyi­ségileg növekvő termelése hozzásegíti az üzemet, hogy teljesíthesse nehéz vállalá­sát: május 25-ig befejezze a hároméves tervet. Áz Élelmezésügyi Minisz­tériumban kapott tájékoz­tatás szerint a konzervipar az idén mintegy száz va­gonnal több, összesen hétszáz vagon paradi­csomkonzervet készít a belkereskedelem részére. Ez a mennyiség, ha nem is elégíti ki teljes mértékben a várható igényeket, jelen­tősen jobb ellátást biztosít. Jelentősen növekszik az idén a kisebb adagok gyártása, mert a fogyasztóközönség ezeket kedveli és keresi leginkább. A tízdekás dobo­zos és húszdekás poharas sűrítményből ötven-ötven vagonnal készül, a tavalyi negyven, illetve húsz vagon helyett, tavaly százhuszon­kettő vagonnal gyártottak az ötnyolcad- és félkilós adagokból, áz idén százöt­ven vagon készül. A főzés­re kész háztartasi paradi­csomléből a tavalyi százti­zenkét vagon helyett száz­ötven vagon készül négy és fél decis üvegekhen adagol­va. Elsősorban üzemi kony­hák számára 210 vagon sű­rítményt gyártanak ötkilós tételekben. A közönség megkedvelte az üdítőitalnak elkészített paradicsomlevet. Ebből két és fél, illetve négy és fél decis adagolás­ban ötven vagon készük Nagyszerűen bevált a tubu­sos paradicsom, mert ez hosszabb időn át károsodás nélkül eltartható. Idén eb­ből ' mintegy öt vagonnal készítenek. Fásítási hónap Az idén március 10-től április 10-ig harmadízben tartják meg a fásítási hó­napot. A kormány évente több mint 100 millió forin­tot fordít csupán az erdőn kívüli fásításokra. Az idén fásitandó terület megköze­líti az 50 ezer holdat. Mint az előző években, az idén is tevékenyen részt vesznek a fásításban az úttörők és a KISZ-tagok. A legjobb fá­sítókat jutalomban részesíti az Országos Erdészeti Fő­igazgatóság. A szocialista országok egészség ügy i min isztér i uma inak tanácskozása A szocialista országok elégedéssel állapították meg. egészségügyi minisztériumai- hogy az 1958. novemberi el­nak képviselői február 24— só konferencia óta jelentősen 26-ig tartották második ber- előrehaladtak az együttmű­lini konferenciájukat A ta- k°defbe"' .. ... nácskozáson elhatározták az A ko^encuni kozos prog­ramot dolgoztak ki az 1960­együttműködés további el- tdl 1962-ig rendezendő tudo­mélyítését. az orvostudomány mányos szimpóziumokról, és az egészségügyi szervezés konferenciákról és tovább­területén. A küldöttek meg- képző tanfolyamokról. Részleges árleszállítás a Szovjetunióban Moszkva (TASZSZ). Már­cius elsejétől leszállítják a Szovjetunióban számos köz­szükségleti cikk állami kis­kereskedelmi árát. E cikkek között szerepelnek bizonyos fényképezőgép-típusok, vil­lamos varrógének, bttonvos prémfajták, selyemszövetek, rádió-vevőkészülékek, töltő­tollak, vadászfegyverek, bo­rotvapengék, konzervek. Az írlP«7íii'tá« mértéke körül­belül 30 százalék. A március elsejei árleszál­lítás révén a Szovjetunió la­kossága egy év alatt körül­belül 2.5 milliárd rubelt ta­karít meg.

Next

/
Thumbnails
Contents