Délmagyarország, 1960. február (50. évfolyam, 27-50. szám)

1960-02-02 / 27. szám

Összeomlott as algériai zendülés | A magyar sajtó | napja eseményei 50. évfolyam, 27. szám Ara: 50 flUér Kedd, 1960. február 2. Ujabb szovjet óriásrakéta talált célba A TASZSZ Jelenti: Annak a tervnek megfelelően, amely szerint kidolgoznak az eddigieknél nagyobb teljesítőképességű, többlépcsős ballisztikus rakétát, bogy segítségével nehéz szputnyikokat lőhessenek fel és űrrepüléseket végezhessenek a naprendszer bolygóira, ee év január 31-én este felbocsátották a második ilyen rakétát is. A rakéta utolsóelőtti lépcsője az utolsó lépcső modelljével együtt ez év Január 31-én, moszkvai idő szerint 19 óra 58 perckor elérte a Csendes-óceán meg­adott térségét. Az utolsó fokosat modelljét a légkörben való repüléskor megfigyelték és víz­beesését a hajókon felállított rádiólokációs, optikai és lehallgató-állomások segít­ségével észlelték. A mérések adatai ismét megerősítették a rakéta irányításának rendkívüli pontosságát. Az idén január 31-én végzett fellövéssel sikeresen befejeződött a fenti említett rakétatípus kidolgozásának adott szakasza. Ezzel kapcsolatban a TASZSZ-t felhatalmazták annak kijelentésére, hogy a TASZSZ 1960. január 8-i közleményében pontos adatokkal meghatározott térség a kitűzött határidő előtt, február elsején szabaddá vált a tengeri közlekedés és a repülés számára. Készülnek a repülőgépek Drezdában, Szeged német testvérvárosában működik, g az a repülőgépgyár, amelynek egy részletét mutatja felvé- g telünk. Itt a polgári légiforgalom számára építenek gépe- g ket. Itt építik szovjet engedéllyel a szovjet IL—14 típusú §= Hazánk a leszerelés megvalósításáért 1 Uatásxotc tzámwUésc Jcözént.áiinlsíáaú apnp.k.p.t. Megkezdte munkáját a Szegedi Kábelgyár második üzemegysége Néhány hete fejeződött be a Kábel- és Sodrony kö­tél ©ár szegedi telepe TMK-műhelyének felszere­lese. Ezzel megkezdődött a termelőmunka a volt tű­eérlaktanya épületében; Az azóta eltelt időben 4 kő­műves és 12 segédmunkás átalakította a volt Rigó utca felöli istállóépületet Ide helyezték el a kábel­dob-készítő részleget A lemezvágó és egyéb gépek már korábban meg­érkeztek, szerelésükre azonban csak e bét végén kerül sor. A DIMÁVAG munkásai szerelik majd fej valameny­nyit A tényleges termelő­munka azonban már hétfőn ! megkezdődött Az ezt meg­előző napokon a nullszéria­©ártással foglalatoskodtak a hegesztők, köztük az újonnan átképzett hegesz­tők ls. Becsületes, lelkes munkával vették kl részü­ket az épület-átalakításból, f heteken át. mindennap 4—5 órát tanultak a he­gesztőtanfolyamokonj Feb­ruár 15-én vizsgáznak, de többen máris eredményesen dolgoznak az új üzemrész­ben. Több mint 400 ezer fo­rint értékű munkát végzett el a Kábel©ár házi kőmű­vesbrigádja. Közülük most többen kiváltak, bo© mint hegesztők valóraváltsák a(8 új üzemrész tervét. Febru­ár ÍO-ig naponta csak e© kábeldobot készítenek ed. Ezt követően 20-ig már ket­tőt, a hónap végéig pedig már 5, s március végén már ls kábeldobot ©ártanak na­ponta. Az elmúlt héten tartott üzemi párttaggyűlésen fel­ajánlásit tettek a dolgozók, vállalták, ho© március 31­ig kialakítanak e© újabb munkatermet, ahol három kábelsodrógépet állítanak fel. Ezen tanulnak majd az új munkások. Ez sokkal olcsóbb lesz, mintha Pest­re küldenék őket tanulni. Az eredeti tervben nem sze­repelt a sodrógépek felállí­tása a szegedi üzemben. U© volt, ho© tömör veze­tékkel kezdik a műanyag- || szigetelést. Na© szükség van azonban az izzólámpa § zsinórokra. Ho© a lakos- i? ság szükségletét kielégítsék, ilyen zsinórokkal kezdik a f műanyagszigetelést a szege- f mimm^ di üzemben. A kábeldob-üzemrészben, áhol hétfőn kezdödöü, a munka, az első ne©edév­ben 35-en dolgoznak. A létszámot azonban fo­kozatosan bővítik. Ha eredményesen termel­nek, jóminőségű dobokat készítenek, újabb feladato­kat kaphatnak az itt dol­gozók, s előreláthatóan az év végére már száz mun­kás dolgozhat itt a terve­zett 50 helyett. A termelőmunka már megkezdődött az új üzem­részben, de még a belső me­szelés hátra van. Ezt már "menetközben* végzik majd el a köművesbrigád tagjai. Az üzemrész felszerelését nemcsak a külföldről és hazai ©árakból hozott gépek adják, hanem a törzsgarda által készített kisegítő gépek is. A törzsgárdába azonban ma már beleszámítják azokat akik a dobüzemrész ki­alakításában tűntek ki jó munkájukkal. Még be sem fejeződött a második üzemrész építése, máris megkezdték a na© laktanyaépület átalakítási munkálatait. Kibontották a közfalakat, ho© ezzel is segítsék az építőipari vál­lalat munkáját, és í© mi­előbb kicserélhessék a fö­démrészt és itt is megkez­dődhessék a gépek szerelé­se, a termelőmunka. Ma kezdődnek a moszkvai tanácskozások a mezőgazdaság fejlődésének kérdéseiről (Dr. Somogyiné felvétele) k£sö bánat a bizo nyítvanyosztaskor Összehívták az Országos Földmű vessző vetkezett Tanácsot A SZÖVOSZ igazgatósága SZÖVOSZ 1960. évi tervét február 8-ra, hétfőre ösz- és költségvetését; megvitat­szehívta az Országos Föld- ják továbbá a földműves­múvesszövetkezeti Taná- szövetkezetek ötéves há­csot Az ülésen megtár©al- lózatfejlesztési és beruhá­ják a földmúvesszövetkeze- zási programjának irány­tek előtt álló feladatokat: a elveit. Az iráni parlament üdvözli a Szovjetunió Legfeiső Tanácsának felhívását Az iráni parlament a két ház e©üttes ülésén megvi­tatta a Szovjetunió Legfelső Tanácsának a világ parlament­jeihez és kormányaihoz intézett felhívását. R. Hekmat, a szenátus elnöke, a képviselők helyeslése közben kijelentette: ff világ békeszerető népei üdvözlik a fegyverzet csökkentését. A szenátus örömmel fogadja a Szovjetunió Legfelső Tanácsának határozatát. Az európai szocialista országok kommunista és mun- zőgazdaság fejlődésének kér­káspártjainak mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó tapasz- déseiről. A tanácskozáson talat-csere tanácskozására hétfőn délelőtt Moszkvába érke- képviseltetik magukat az zett a Ma©ar Szocialista Munkáspárt küldöttsége Kádár ázsiai szocialista országok János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára ve- is. zetésével. A küldöttség tagjai: Münnich Ferenc, a Minisz- a tanácskozás központi tér-tanács elnöke és Fehér Lajos, a Központi Bizottság kérdése: a szocialista mező­titkára, az MSZMP politikai bizottságának tagjai. gazdaság fejlődésének eddi­A küldöttség fogadására a szovjet főváros Kijevi pá- gí eredményei és a további lyaudvarán megjelent Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió tennivalók. Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének Fontos szerepet kap a ta­tagja, a Központi Bizottság titkára, továbbá a Központi nácskozáson az e©es or­Bizottság és a Szovjetunió külügyminisztériuma több fe- szágok sajátos termelési ta­lelős munkatársa. Jelen volt a küldöttség fogadásánál pasztalatainak ismertetésbe Boldoczki János, a Ma©ar Népköztársaság rendkívüli és a tanácskozáson előrelát­meghatalmazott na©követe, továbbá a na©követség több hatóan megvitatják a szo­felelős munkatársa. cialista országok mezőgaz­dasági e©üttműködésének Ma, kedden Moszkvában munista és munkáspártjai- lehetőségeit, megkezdődnek az európai nak tapasztalatcsere tanács- Magától értetődően ame­szocialista országok kom- kozásai a szocialista me- zögazdasági kérdéseken kí­vül igen na©- fontossága van annak a ténynek, ho© a szocialista országok kom­munista és munkáspártjai­nak vezetői - magas szinten találkoznak e©mással. Ilyen találkozókra az elmúlt években többször is sor ke­rült, így 1957 novemberé­ben, majd 1958 májusában a moszkvai KGST-tanács­kozás idején, s 1959 január­jában az SZKP XXL kongresszusán. A moszkvai tanácskozá­son a kommunista és mun­káspártok vezetőinek al­kalmuk nyílik majd a köz­vetlen eszmecserére, mind a pártmunkát érintő kérdé­sekről, mind pedig a nem­zetközi élet problémáiról 14 Négytagú magyar tanácsi küldöttség utazott Angliába Az angol kormány meghi- József, a fővárosi tanács vására hétfőn a Ferlhe©i végrehajtó bizottságának el­repiilőtérről ima©ar tanácsi nöke, tagjai: Biczó Győr©, delegáció utazott Angliába, a szégedi, Csemitszki Gyu­A küldöttség vezetője Vaeres la; 3 Syóri városi tanács végrehajtó bizottságának el­nöke és Gál István, a debre­ceni városi tanács végre­hajtó bizottságának elnök­helyettese. Búcsúztatásukra megje­lent Varga András, a Minisz­tertanács tanács-szervek osz­tályának .vezetője, a minisz­ter első helyettese; továbbá a fővárosi, a szegedi, a ©őri és a debreceni tanács több vezetője. Ott voltak a kül­ü©minisztérium munkatár­sai, valamint John Edmund Cudley Street, a budapesti angol követség első titkára. A küldöttség célja az, ho© megismerkedjen az angliai városok, köztük London életével te tanulmányozzák az angol közigazgatást. Ta­nulmányozzák az angliai vá­rosok fejlesztésének idősze­rű problémáit és különböző várospolitikai kérdéseket is. Megérkezett az ú/ svéd követ Budapestre Január 30-án Budapestre érkezett Kari Fredrik Alm­qvist rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszter, a Svéd Királyság új ma©arországi követe.

Next

/
Thumbnails
Contents