Délmagyarország, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ma: : * 1 « iPEiiMMBfiMMBBMMMBMBBBBBMB^ 4 MAGVA R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA XIV. évfolyam, 258. szám Ára: 50 fillér Szombat, 1958. november I. Kádár János elvtárs tegnap Szegedre látogatott Munkásokkal és értelmiségiekkel folytatott baráti eszmecserét fg Pénteken, tegnap Szegedre látogatott Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, állámminiszter. Vele együtt érke­zett Szirmai István elvtárs, a Központi Bizottság tagja, Csongrád megye és Sze­ged országgyűlési képviselőjelöltje. A ked­ves vendégeket a szegedi pártbizottság épületében Németh Károly elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbizottság első titkára és ifjú Komócsin Mihály elvtárs, a sze­gedi pártbizottság első titkára fogadták. Kádár elvtárs a délelőtti órákban láto­gatást tett az Újszegedi Kender- Lenszövő Vállalatnál. Nagy szeretettel fogadták, majd valamennyi üzemegységei végigjárt s hosszan, barátian elbeszélgetett a válla­lat dolgozóival. Utána együtt ebédelt ve­lük a gyári étkezdében. Délután 2 órakor hagyta el a gyárat, majd gyalogosan vá­rosnézésre indult, keresztül a Tisza-hídon. Elsétált a Dóm térig, majd onnan a Ká­rász utca felé haladt. Amerre járt a vá­rosban, a járókelők igen sokan felismerték s szívélyesen köszöntötték. Délután az egyetemre látogatott Kádár elvtárs és itt is igen szívélyes, baráti lég­körben tanácskozott a szegedi értelmisé­giekkel. A várost csak a késő esti órákban hagyta el. Választási rendszerünk mély demokratizmusáról, ez évi gazdasági eredményeink kedvező alakulásáról» a jövő évi nagyobb ütemű lakásépítésekről nyilatkozott péntekt sajtóértekezletén a kormány szóvivóje • : • A genji atomértekezletröl * 4 Textil müvek automatizálási törekvéséről w A nemzetközi egyházi béke* konferenciáról A vám­kedvezményről A lottó mycrősxámai tével. Ehelyett inkább azon vagyunk, hogy valamilyen formában elérjük az illeté­kes nemzetközi fórumokon a külföldre került magyarok kiszolgáltatott helyzetének valamelyes javítását, illetve hazahozataluk megoldását. Az illetékes magyar hatósá­gok már több esetben tár­gyalásokat folytattak Lindt úrral, az ENSZ menekült­ügyi főbiztosával. Meg kell azonban jegyeznem, hogy eddig nem sok látható ered­ménnyel. Gyárc« László rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke pénteken délelőtt saj­tóértekezletet tartott, ame­lyen válaszolt a hazai és külföldi tudósítók kérdéseire. Arra a kérdésre, hogyan értékelik Magyarországon a lengyel párt- és kormány­küldöttség látogatását — el­mondotta: őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy a Lengyel Népköztársaság kap­csolata a Szovjetunióval és a többi baráti szocialista or­szággal mind szorosabbá vá- . ., . , . .. , — — . Hk. A szocialista országok utko:[ataval kapcsolatban, a kérdés most már a megváló. r , KOrmánv • szövi vnú» mco\n~ i jh*. * Az ősz fényében szép a város és a lombhul­lató fák alatt Jó sétára in­dulni. A napsütésben embe­rekkel telt a korzó és a Ti­sza partján is szívesen idő­zünk el. (Markovit« Tibor fetv.) M» tHMl IIIIWH MUóf UWHU )t*fltfl-iilt<t||fflf4ltllfl ttliMtt 11 tt lt{ tlltHltltf i tlltádttl 11 tl IMI lltttilltiltllfitlsltlM Hl ItilftiK *44ttfHtM MttHli tf IttUltltf I tlMtUMftUHMUHIMtHtt UMMMIVH* SMi f • Közszemlére tették a végleges választói névjegyzékeket 65 200 választó szerepel Szegeden a névjegyzékekben Az amerikaiak következetesen beavatkoznak belügyeinkbe Arra a kérdésre, hogy mi A Duna vízienergiájának a kormány szóvivőjének ál- hasznosítására létrejött ma­láspontja az Egyesült Álla- gyar—csehszlovák megálla­mok külügyminisztériumá- podással kapcsolatban a szó­nak 1958. október 23-i nyi- vivő elmondotta, hogy ez a A • választási - jogszabályok belterületi lakóházak lépcső­értelmében az illetékes taná- házaiban is kifüggesztik 'a j csok végrehajtó bizottságai vonatkozó névsort. A II. ke­a választások előtt legalább rületben — az ideiglenes 15 nappal kötelesek köz- névjegyzékhez hasonló mó­szemlére tenni a végleges don — a körzeti megbízót ­választói névjegyzékeket. taknál is megtekinthető a E rendelkezéseknek , meg- névjegyzék. A harmadik ke­felelően a három kerületi ta- rület külső -részein, töb­nács ma Szegeden is köz- bek között* a mihálytelki, a közötti testvéri barátság el­mélyítése és továbbterjesz­tése nemcsak minden egyes szocialista állam érdeke, ha­nem elengedhetetlen alapfel­tétele az egész szocialista tá­bor további megerősödésé­nek és a békének is. A szo­cializmus ellenségei napja­kormány szóvivője megje­gyezte, nem ez az első alka­lom, hogy hasonló termé­szetű kérdésre kérnek tőle választ, és nem ez az első eset, hogy az Egyesült Álla­mok külügyminisztériuma hallatta hangját, amikor, jobb lett volna hallgatnia. Minden egyes ilyen termá­inkban arra összpontosítják ivlu'ue" egyes nyen xerme­erőfeszítéseiket, hogy meg- szetu megnyilatkozna ugyan- ««** sulás stádiumába került. A Minisztertanács október 23-i ülésén megtárgyalta és jó­váhagyta a közös érdekű du­naszakasz vízienergiájának hasznosításáról szóló hatá­rozatot. A kétségkívül hatalmas je­lentőségű közös erőműépít­bontsák a szocialista tábor is ^ azt bizonyítja, hogy egységét. Ez a törekvésük azonban kudarcra van ítélve, mert a szocialista tábor egysége napról napra erősödik és a szocialista országok test­véri együttműködése mind szélesebb alapokon bonta­kozik ki. A Brazíliába került ma­gyarokról több ízben meg­jelent tudósításokkal kap­csolatban feltett kérdésre a szóvivő elmondotta: az egész nemzetközi sajtót foglalkoz­tatta azoknak a magyar csa­ládoknak kálváriája, akik­nek sikerült Brazíliából visz­szaszökni Angliába. Ügyük­kel még az angol parlament is foglalkozott. Ezek a csa­ládok nem ok nélkül hagy­ták el Brazíliát. A sorsuk­ról a különböző nemzetközi szervekhez küldött levelek hű képet adnak. Ezután Gyáros László né­hány szemelvényt felolvasott ezekből a levelekből, majd kijelentette: Könnyű volna most előszedni a Szabad Európa Rádió és táreai kü­lönböző hátborzongató rém­meséit a magyarországi ál­lapotokról és szembeállítani azokat a külföldre szökött magyarok tényleges helyze­az amerikai kormánykörök csökönyösen ragaszkodnak a más népek belügyeibe való durva beavatkozás elvéhez és gyakorlatához. A magyar kormány ennek tudatában elítéli és visszautasítja az Egyesült Államok kormá- együttműködés elmélyítésé­nyanak ezt az újabb provo- bez és kiszélesítésehez. kációját. (Folytatás a 2. oldalon.) kiemelkedő példája a KGST-hoz tartozó orszá­gok baráti együttműködé­sének, békés törekvései­nek, egyúttal pedig újabb hozzá- | járulás a magyar—csehszlo­vák gazdasági és politikai szemlére leszi keket. a névjegyzé­A lakosság a kerületi ta­nácsok végrehajtó bizott­ságainál tekintheti meg a választók listáját. Ezenkívül az L kerületben a ságváritelepi és hattyastelepi iskolákban nézhetik meg a környék lakói, szerepelnek-e a végleges jegyzékben. Szegeden. a három kerü­letben összesen 65 200 vá­lasztó szerepel a végleges névjegyzékekben. Újfajta olcsó pamutpulóverek gyártását kezdte meg a Háziipari KTSZ Kl ne ismerné Szegeden a vigyancsak téliesre fordult — Háziipari KTSZ jóminőségű megkezdte a melegebb téli­készítményeit?! Most a ktsz ^Imik Orfattrtt. ' — Ha valakinek bármily problémája akadna a név­jegyzékekkeh kapcsolatban, a legrövidebb időn belül keresse fel az illetékes ke­rületi tanács v. b.-titkársó­gát. A szegedi kerületi tana­csok ezúton is felhívják azon választók figyelmét, akik november 16-án tá­vol lesznek lakóhelyüktől: szerezzenek be igazolást arról, hogy állandó lakó­helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Ezzel a2 igazolással azután tartózkodási helyükön sza­vazhatnak. Az igazolást le­vélben előterjesztett kérelem alapján is kiadják. A végleges választói név­jegyzéket november 3-ig te­szik ki közszemlére. haladva az idővel — ami A% európai atomfegyvermentes övezet megvalósításáért . . . Az NDK békeharcosának levele városunk békebizottságához A szegedi békebizottság a kőházakban kendőkre aláírd- ország lakosai áltat álairt napokban levelet kapott a sokat gyűjt az európai atom- leendőkből az Odera menti Német Demokratikus Köz- fegyvermentes zóna meg- Frankfurtban majd kiállítást társaságból, Stalinstadt-ból. valósításáért. Véleményünk rendezünk«. A levelet Werner Hoffman az, hogy a Rapacki-terv meg- Werner Hofíman szép ken­békeharcos küldte. valósítása igen jelentós hoz- dót csatolt leveléhez. A Werner Hoffman beszámol zájárulás az európai béke kendőt békegalamb, az arról, hogv a Német Demok- fenntartásához és megszilár- NDK, Csehszlovákia, Len­ratiküs Köztársaságban is dításához. gyelország színei, azonkívül választásokra készülnék. Kérjük, segítsenek ben- a Rapacki-tervben javasolt Közben újabb széleskörű nünket e fáradozásainkban, atomfegyvermentes övezett mozgalom indult a béke ér- A mellékelt kendő fehér térképe díszíti, dekében. szegélyét írassák alá töltő- A szegedi békebizottság -E hetekben ezer és ezer tollal azon barátaikkal, akik {gtoK késének Í2 barátunk az üzemekben, velünk egyetértenek. Az aláírásokkal ellátott kendőt gyűléseken és útközben a la- NDK. azonkívül több idegen visszajuttatja Stalinstadtba. A ktsz újdonsága lesz az eddig csak gyapjúból készített s nagyon kedvelt -fáraó* nevű ke­resztcsíkos, áthajtós pulóver. Ez a pulóverféleség olcsó, mintegy 85 forintos áron ke­rül forgalomba. A ktsz-ben gondoltak a férfiakra is és a napokban megkezdték a férfi sípuló­verek gyártását kevert pa­mutból. Egy ilyen pulóver ára 98 forint lesz. Egyébként a napokban nyilt meg átala­kítva, korszerűen berendez­ve a ktsz előnyomó és kézi­munkaüzlete a Lenin körút 34 szám alatt. A Háziipari KTSZ dolgo­zói több külföldi országnak is szállítanak és most kap­tak nagyobb rendelést ke­nyér- és gyümölcsöskosarak készítésére Megkezdték a sztálingrádi vízierőmű építését Sztálingrád (TASZSZ): Csü­törtökön megkezdték a Vol­ga régi medrének elzárását a Sztálmgrád-i vízierőmű építkezésén. A folyó medrét ezen a helyen 300 méterre szűkítették össze; a víz mélysége 20—28 méter. A vízbe először 20 ezer köbmé­ter követ szórnak, majd több mint 4 ezer tonnás beton­gúlát, nyolcezer darab egy­tonnás betonkockát, majd is­mét ezer és ezer tonna kö­| vet dobnak bele. Ezután kö­rülbelül 5 millió köbméter homokot öntenek rá. A me­der elzárásának munkája több napig tart. Amikor be­fejeződik, a Volga új med­rében folytatja útját.

Next

/
Thumbnails
Contents