Délmagyarország, 1958. augusztus (14. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEKI A MAG Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT L APJA IV. évfolyam, 180. szám Ára: 50 fillér Péntek. 1358. augusztus 1. ffta: Megválasztották Libanon új köztársasági elnökét •M 3 Ujabb egymillió forintot fordít felújításra a Szegedi Közlekedési Vállalat Tegnap megindult a villamosforgalom a hídon A Szegedi Közlekedési Vál- zött a négyes vonalhoz ha- tűzött ki, ha elvégzik még lalat évenként általában egy- sonló munkát végez el a ezen a héten az átalakítási millió forintot fordít felújí- vállalat, tásra. Ebből az összegből a A Közlekedési Vállalat pályát és a jármüveket újít- legnagyobb munkája ebben ják fel. A villamoskocsikat az évben minden kétszáz kilométer a hídon vezető villamos­vágány kicserélése. után alaposan rendbe kell szedni, mert 200 kilométer munkát. A vállalat dolgozói sza­badidejükben. szabadnap­jukon, munkájuk után se­gítettek a hídon építők­nek. Utdn _,m,ár "em Sok gondot okozott ez a í^10"^]! a '^^ÍÍ01^ a közlekedése. A villamos­vasútra bizony ráfér a „ta tarozást mert az elmúlt év a 5lm lvmaul tizedekben alig-alig csinál- is télen készítették Akkor ^olaoztak, az megfagyott, tavasszal ki­rossz vonal a vállalatnak. Télen készült el ez a vo- . , .. . . , .. , ' „* ... " . utan meg ket-harom órat nai, s a sínt rogzno oeiom zók vették ki részüket az építésből. akik munkaidő tak rajta valamit. hogy itt vagy amott javít ják a villamossíneket, cse­rélik az alapot. Néhány nap­ja pedig az Újszegeden la­természetesen megfelelő munkabérért. A szabadidő feláldozása nem maradt eredmény nél­kül. A tervezett két hét helyett egy hét alatt lefektették az új sínpárt. két-három perccel megrö­vidül a villamosjárat ideje. t A Magyar Állami 3 l Népi Együttes t műsoráról 4 * ­­­3 -« 3 * Rádióműsor 4 3 „ 3 .SákAAAkkkkÁÁAkkAkAÁAkkAAkS^ mmmm ((Liebmann Béla felv.) Ma, augusztus elsején megkezdi a xi. számú Au­tójavító Vállalat a rendsze­res éjjel-nappali szerviz­szolgálatot. Ezzel régi sze­gedi kívánságnak tesznek eieget, de jelentős ez a munka a városba érkező és itt áthaladó idegen gépko­csik karbantartása miatt is. A Tolbuhin sugárúti telepen létesített szervíz-műhely egyik részletét láthatjuk a képen, ahol egy személyau­tó karbantartása és ellenőr­zése folyik. A szerviz-mű­hely építése és berendezése mintegy 280 ezer forintot tesz ki. • Az.tImÚ1VdÍkb!n1xlaPUniC engedett, közben összetöre­ss többször hírt adott arról, dezeU Ezén ha,adt a hídon igen lassan a villamos s még így sem volt bizton­ságos a közlekedés. : , - - , .. ,, ... A hibái: kijavítására volt kok a strandra járok saját lehetösé amikor tanács , ,n n M . szemükkel győződhetnek blztosítot;a számukra a ren„ meg a hídon kozlekedo vil- Hoo i,sitc,;m.fi.„„ t,-,. .... rena . sprint megindult a lamos nálváiának iavításá- es k,?.Us<fgve ,en. tol az közlekedés a hídon Ponto­lamos palyajanak javitasa egymillió forintot. A terv el- sabban nem a régj menet_ ; , ... , „ készítésénél első helyen sze- rpnr] „7Prin( mprx A városi tanacs terven u hídon haladó . ár rend szerint, mert felül - a szokásos egymil- kicserélése lion tul — a régi síneket felszedték újabb egymillió forintot fs , n?gy , "Phőnix-síneket Az új sínen most már a hí­blztosított a vállalat ré- toktettek le. Az alatet nem don engedélyezett 15 kilo­szére nagyobb felújításra. betonból észült, hanem vas- méteres sebességgel halad­es gumi alapon nyugszik a hat a villamos. Hétszázezer forintot ebből sínpár. A vállalat tervében a Vá-I | •• r | fl J * • • _ építésre, 300 ezer forintot JúliCK 23-án kezdték meg g6híd és Petöfitelep között J| M«7Q|*0§£ffi§pfg fl0|l$f |f fl| MkUlPQflldl 1 pedig a járművek felújítá- a hídon a munkát. A tervek fcö^ekedő 2-es villamosvo- U l%U£tr|« ItOHUKB ÍÚUB iBV0©6ÚS»©B B1Z3 §Il»<t>UIU sára fordítanak. Ebből az szerint két hétig tartott vol- nal korszerűsítése is szere­összegből már öt pár régi na a sínpár kicserélése. Ez pel. Ezen a vonalon iker­ikerkocsií, egy vontatót, két nagy összeget emelt volna kocsikat közlekedtetnek motorkocsit hoztak rendbe. pénztárából, hi- majd- ,ezzel három perccel A 700 ezer forintból javí- . , • v„ ' „ rövidítik meg a villamos­tották meg a négyes vonal szen nagy forgalmat bonyo- útat azaz hétpercenként fodortelepi pályáját, lítanak le ezen a vonalon, követik egymást a kocsik. A talpfákat betonra cserél- Ezért is, és az utazok ké- Erre még ebben a negyed­ték ki. A tervek szerint nyelméért, a vállalat veze- ben sor kerül. még ebben a negyedben a tősége felhívássá, fordult a le«Xi ^rél^elújS ^^^ Ruhagyár oldalán a Gáz- villamosvasút dolgozóihoz és k4pe ej kelj mondanunk: gyár és a Párizsi körút kö- tízezer forint célprémiumot az Erőműben a kapcsolótáb­lák korszerűsítésén dolgozik Valószínűleg Európában lesz csúcsértekezlet de New York is változatlanul szerepel a kombinációkban Csehszlovák és lengyel orvostanhallgatók szegedi nyári gyakorlaton A Szegedi Qrvostudomá- klinikai gyakorlaton Szege­nyi Egyetem pártbizottsága den. Tegnap, csütörtökön es­és KISZ-szervezete igen te tíztagú lengyel orvostan­hasznos kezdeményezést in- hallgató csoport is érkezett, dított el még tavaly nyáron, az ősi egyetemi városból, Nyári csereakciót kezdőmé- Krakkóból. Este a nagyállo­nyeztek csehszlovák és len- máson szegedi vendéglátóik­gyei kollégáikkal. Az akciót kai együtt a csehszlovák fia­felkarolta az Orvostudoma- talok is fogadták őket. s nyi Egyetem vezetősége és már az első percekben meg­anyagi támogatást is nyúj- hitt kapcsolat alakult ki a tott hozzá. három baráti nép fiataljai Jelenleg néhány nap óta között, már Kassán tölti egyhóna- A csehszlovák és lengyel pos nyári gyakorlatát a egyetemisták szegedi tartóz­szegedi orvostanhallgatók kodásuk idején az Apátihy tíztagú csoportja. Kassáról István KISZ-kollégiumbart pedig kedden este érkezett jaknak és tanulmányaik mel­tiz tagból álló orvostanhall- küWnféle szórakozási gato csoport egy professzo- _ . ruk vezetésével, akik ugyan- lehetőségeket is biztosítanak csak egy hónapot töltenek számukra. Most már, hogy a közép- értekezletet New Yorkban felolvasta a Hruscsov szov­keleti kérdéseik megvitató- kellene megtartani, s hason- jet miniszterelnökhöz inté­sára javasolt csúcsértekezlet ló álláspontot foglalt el zett, valószínűleg csütörtö­lehetősége — Hammarskjöldöt megeló- kön átadott levél szövegét, egyre inkább valószínű, zoen' — Eisenhower és Mac- majd kifejtette elképzelését, megindultak az azzal kap- ruillan is. Az amerikai elnök melyszerint időközben a Biz­csolatos hivatalos álláspont- és az angol miniszterelnök tonSggi Tanácsot nagyköveti nyilvánítások, hogy hdl len- azonban bizonyára hajlandó ne a legjobb az értekezletet lesz engedni De Gaulle fran- szinten kellene összehívni, megtartani. — Az érdekel- cia miniszterelnök azon ki- hogy előkészítsék a Bizton­tek — s főleg a nyugatiak vánságának. hogy • az éTtc- sági Tanács Tcndlcíviili íílé­— véleménye megoszlik ab- kezletre Európában, Genf- seit és megállapodjanak az ban, hogy New Yorkban, ben• kerüljem sor, miután a színheluében vagy Európában, Genfben svájci nagyvarosban — s ez- ueseK izmneiyeoen. legyen-e az értekezlet. Ham- zel az érdekeltek általában Párizsi politikai korokben marskjöld mér korábban is egyetértenek — a nyugodt, figyelemreméltónak tartják, amellett állt ki, hogy az elmélyült tanácskozásoknak hogya francia kormány szer­több feltétele van . adva, . . • •4 ' . dai minisztertanácsán ismét mint az amerikai metropo­lisban. kihangsúlyozta azon korábbi Fontos Itérdésolfot tárovolt Az ENSZ nyugatl dipJ°- véleménvét> h°sv helyesebb Winvw rv ^ i 9/ ' matái körében szerdán az a íertne a közép-keleti kérdé­vélemény alakult ki, hogy sekkel foglalkozó csúcsérte­Zló^eTGeZ^k^l ^ ~ hogy sor. Ilyen értelemben nyilat- Europaban rendezik meg — kozott Nehru indiai minisz- a Biztonsági Tanács kereteán terélnök is az indiai parla- kívül tartani, mert — mint .kdlügyi bizottságának Dg Gauiíe hangsúlyozottan zart ülésen, azt mondotta, . hogy feltehetően Európában rámutatott — a Biztonsági a Fövárocai Villamosvasút szerelőbrigádja. A Közleke­dési Vállalat telepén még ebben az évben ugyancsak a Fővárosi Villamosvasút szakemberei a felső vezeté­ket is kicserélik. «• . « . <• I • •• I r r csütörtöki ulesen a Minisztertanács Szigorúbban kezelik az állományon kívüliek béralapját, folytatják a gyermekparalízis elleni védőoltásokat A Minisztertanács Tájékoz- nyeiről és megnyugvással kerül S0T a csúcsértekezlet- Tanács nem elég higgadt és tatási Hivatala közli: vette tudomásul, hogy a szé- re, amelyen résztvenni ki- tárgyilagos. A Minisztertanács csütörtö- les körben végrehajtott vé- ván. Ismeretes, hogy a Szovjet­kön ülést tartott. Megtárgyal- dőoltásoknak köszönhetően a Ami ^ értekezlet időpont- uni° kormánya nem ragasz­ta az élelmiszerek és italok megbetegedések száma visz• tásáról és forgalmáról szaesett és a gyermekbénu törvényerejű rendelet- lás ma már járványszerűen a " T 7 i i megoeiegeaesek szama visz- vonatkozólag kodik 02 értekezlet színhe­eloallítasárol és forgalmarol szaesett és a gyermekbénu- Jax uleu- arra vonatKozoiaj, szóló törvényerejű rendelet- lás ma már járványszerűen New York-i ENSZ-körökben lVet illetően sem He előre tervezetet, meghallgatta a nem jelentkezik. Az elért ugy nyilatkoztak, hogy az lekötött állásponthoz, számá­Központi Népi Ellenőrzési Bi- jó eredmények alapján a Mi- augusztus 10-i időpont vagy ra tehát nem lényeges, hogy zottság elnökének jelentését nisztertanács a védőoltások az t követö napok v'alame- az értekezletre New Yorkban, az állományon kívüli béralap folytatását elrendelte, s fel- , ., ,., , , . , felhasználása, valamint a cél- hatalmazta az egészségügyi hllke latszlk ° le(imeg}ele- rogy Genfben kerül sor. a prémiumok ügyében a népi minisztert, hogy 1959-től többnek. Az angol kormány hangsúly inkább azon van, \ ellenőrzés által végzett vizs- kezdve kötelezővé tegye a — mint Macmillan minisz- hogy az értekezlet a lehető gálatról. A Minisztertanács a két éven aluli gyermekek tereinök az angol alsóház leghamarabb üljön össze. ; jelentest jovahagyolag tudo- gyermekbénulás elleni foly- ......... ... J . .... . ,„„u:„„f„„- . í másul vette és megállapítot- tatólagos védőoltását, s te- csutortok delutám ulesen Vegul wshingtoni politikai ta, hogy a népi ellenőrzés gye lehetővé a magasabb kijelentette —augusztus 12-et körökben rámutattak arra, i hasznos és eredményes mun- korosztályba tartozó gyerme- javasolja a csúcsértekezlet hogy Eisenhower válaszát kát végzett. A jelentések kek védőoltását is. időpontjául, tekintet nélkül Hruscsov július 28-i levelére alapján a Minisztertanács A Minisztertanács hozzá­határozatokat hozott az ál- járult, hogy a munkaügyi arra, hogy az értekezletre csütörtökön tervezték átadni Krakkó ősi egyetemi épületeinek egyike: a Jagelló Egye­tem. lományon kívüli béralap szi- miniszter az ifjúság mun'ká- New Yorkban, vagy Genf- Moszkvában. Lapzártáig gorúbb kezelésére. baállításának elősegítése cél- ben kerül sor. A miniszter- azonban nem érkezett jelen­A Minisztertanács meg- jóból 1958. évre további 8 elnök mindenképpen részt tés arról, hogy az amerikai ntazfer^jelenf&é?6^8^^- millió forintot felhasználjon, kíván venni az értekezleten, elnök üzenetét tegnap tény­nyos gyermekbénulás elleni A Minisztertanács ezután Az alsóház csütörtöki ülé- leg átadták volna a szovjet védekezés eddigi eredmé- folyó ügyeket tárgyalt. sén Macmillan egyébként fővárosban.

Next

/
Thumbnails
Contents