Délmagyarország, 1958. május (14. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! dmmmm Éljen május 1, a munkás nemzetköziség nagy ünnepe! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA XIV. évfolyam, 102. szám Ara: 60 fillér Csütörtök, 1958. május 1. M A mai napon világméretű seregszemlén mutatja meg roppant erejét, egyiivétarto­zását a nemzetközi proleta­riátus. Az élet fenntartói­nak, szakadatlan megújítói­nak immár hetedek évtizede ismétlődő, új színekkel, új és új vonásokkal, világra­szóló győzelmekkel gyara­podó ünnepiét üljük ma. arx Károly ezelőtt száztíz esztendő­vel a kapitalizmus sírásójának nevezte a proletariátust és egye­sülésre, közös cselekvésre buzdí­totta a történelem e felnövő, világot for­máló osztályát. A nemzetközi méretekben folyó osztályharc céltudatossá, határozottá vált miután a marxizmust saját ideoló­giájának tekintette és alkalmazta a gya­korlati küzdelem mindennapjaiban a nem­zetközi munkásosztály. De, hogy a prole­tárharc győzelmet arathatott és a mun­kásosztály hatalomra juthatott több or­szágban. annak köszönhető, hogy a pro­letárforradalmak korszakára klasszikusan alkalmazta és továbbfejlesztette, az élet új jelenségeinek tudományos feldolgozá­sával gazdagította a proletár osztályhá­ború elméletét Vlagyimir Iljics Lenin, a proletárforradalmak géniusza. A Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom győzelmétől kezdve, négy évtizede áll a szovjet mun­kások, parasztok állama. Korunk legra­gyogóbb gazdasági, technikai, kulturális eredményeit tárja az egész világ elé. És most már nem egyedül áll a Szovjetunió az imperializmus tengerében, hanem kö­rülötte csoportosulnak a szocializmust építő népek, s ez a család egymilliárd embert tart nyilván. A szocialista világrendszer kialakulása Igazolja a marxizmus—leninizmus elméle­tenek életrevalóságát és bizonyltja, hogy a kommunista pártok vezette osztályharc az egyedüli helyes módszer a tőkés osz­tályok uralmának megdöntésére. Mégis az utóbbi években sokan félreér­tik és még többen félremagyarázzák az osztályharc marxista—leninista elméletét, a nemzetközi kommunista mozgalom e nélkülözhetetlen fegyverét. Pedig a kapi­talista országokban is folyik az osztály­harc és a gyarmatok népei is harcban áll­nak az imperializmussal. Ezt a megálla­pítást az imperialista országokban nap mint nap megismétlődő politikai és gaz­dasági sztrájkok, kormánybukások, jobb­oldali pórtok csődpolitikája bizonyítja. S a gyarmati országok, imperialista hatal­mak dominiumai is világméretű küzdel­met folytatnak felszabadulásukért, önál­lóságukért. A világ haladó oldalán vagyunk Jria: SIKLÓS JÁNOS O nnan ered a tévedés, hogy a szo­cialista világrendszer és a kapita­lista világrendszer békés egymás mellett élésének lenini politikáját, revizionisták és elméleti tájékozatlanok az osztályharc beszüntetéseként fogják fel. Holott a különbözö társadalmi rendszerek békés egymás mellett élése nem függ ösz­sze a nemzetközi méretekben folyó osz­tólyharccal. A békés egymás mellett élés lenini elvének alkalmazása azt jelenti, hogy a szocialista világrendszer nem avat. kőzik be fegyverrel az imperializmus or­szágaiban folyó osztályharcba —, hanem termelési, technikai, kulturális verseny­ben hagyja el az imperializmust. Lénye­gesen jobb életfeltételeket teremt a dol­gozóknak, mint az imperializmus. A szo­cializmus országaiban a dolgozóknak biz­tosított életfeltételek állandó javulása mérhetetlen segítség az imperializmus or­szágaiban harcoló munkásosztálynak. A szocializmus lényegéből fakadó és a bé­kés egymás mellett élés alapján folyó ver­seny a két világrendszer között szükség­képpen, törvényszerűen a szocialista rend­szer felsőbbrendűségét bizonyítja. S ez a bizonyíték követendő példaként áll a tő­kés országokban élő munkásság előtt. Különösen téves olyan nézeteket figyel, men kívül hagyni, hogy nálunk, Magyar­országon, miután a munkásosztály ha­talmon van és szilárd a proletárdiktatúra, az osztályharcra nincsen szükség. Ez a nézet leszereli a munkásosztály és a dol­gozó parasztság éberségét, illúziókba ker­geti a proletárdiktatúra hűséges katonáit. És ezzel párhuzamosan az osztályellenség­nek szabad teret enged. Világosan leszö­gezzük, hogy hazánkban a szocializmus építése az osztályharc éles viszonyai kő­zött folyik. Az ezerkilencszázötvenhatos ellenforradalmi lázadás bizonyíték erre. Csak néhány napra lazult meg a proleta­riátus diktatúrája, a párt vezető ere.ie. máris veszélybe sodródott a dolgozó nép hatalma. Mi azt állítjuk, hogy az osztály­harc permanensen nem élesedik a szo­cializmus építésének viszonyai között. De azt sem állítjuk, hogy az osztályharc meg­szűnt, különösen másfél esztendővel egy ellenforradalmi lázadás után. Nekünk a párttagságot, a dolgozó milliókat az osz­tályharcban aktivitásra és éberségre kell nevelnünk, és világosan leszögezzük: az osztályellenség, a reakciós rendszer ma­radványai itt élnek közöttünk és ha fi­gyelő szemünket levesszük róluk, azonnal ellenünk támadnak fizikailag is. A z ellenforradalmi lázadás időszaká­ban a nemzetközi munkásosztály, élén a szocialista világrendszerrel lélegzetvisszafojtva figyelte a ma­gyar események kimenetelét. S amikor a magyar nép hatalma veszélybe került, a szocialista világrendszer, élén a Szovjet­unióval habozás nélkül teljesítette prole­tár internacionalista kötelességét és meg­segítette a magyar nép hatalmát. Hiába próbálták rágalmazni a Szovjetuniót, a „rítt ixau máim dieje, i LAiükizó h tánc köszántie ... (Liebmann felvétele) A kiszisták zenés, dalos, táncos felvonulásával megkezdődtek szerdán este Szegeden a május 1-i ünnepségek Ahogyan leszállt az este tegnap szerdáit, zzer órától háromnegyed 5-ig a kiszes indult el a város utcáin, hogy május elseje elő- Cipőgyár, a Gyufagyár és a estéjét zenével, dallal, tánccal köszöntse. Főképpen az Textilművek kulturális cso­üzemek és az iskolák KISZ-tagjainak, fiataljainak 15—20 portja népi táncokat mutat főből álló brigádjai járták a város utcáit, tereit és víg be. Háromnegyed 6-tól ne­nófájukkal, zenéjükkel jelezték, hogy ma nagy napra gyed 7-ig a Vasútforgalmi virradunk. Technikum énekkara szere­A Textilművek kiszista brigádja táncosruhában járta pel. Negyed 7-től háromne­az utcákat épp úgy, mint hozzájuk hasonlóan több más gyed 7-ig az ÉDOSZ tánc­brigád. A Borforgalmi Vállalat fiataljainak brigádja tangó- együttese Waldmann—Mezei harmonikaszó mellett, sok vidámsággal, nótával köszön- „Merigető" című táncjátékát tötte május elsejét. A házak ablakaiból kihajoltak a gye- adja elő. rekek és a felnőttek, s vidáman integettek a május 1-ét Az űjszegedi játszótéren éltető, nótázó, táncoló fiataloknak. Több utcában a tán- felállított ideiglenes szabad­coló, „zakatoló" fiatalok közé odaálltak az utcai járókelők téri színpad kulturális mű­is, s hirtelen magasra csapott a vidámság, nem volt hiány sora: fél 5-től háromnegyed az elomló szórakozásban. A Széchenyi téren az ünnepi 5-jg a Tömörkény leánygim­lobogódíszbe öltözött tanácsháza környékén is több táncoló názium énekkara szerepel. csoport alakult. Háromnegyed 5-től fél 6-ig S a kiszisták dalos, zenés, táncos köszöntőjével mey- 32 Űjszegedi Kender-Len­kezdődtek a május elsejei ünnepségek Szegeden. szövő Vállalat tánccsoportja ad műsort. Fél 6-tól hárorri­A mai nap gazdag programja negyed 7-ig az Orvostudo­mányi Egyetem tánccsopori­Ma, május elsejen reggel 6 fasoron görkorcsolyaver- ja ]Pp fel. —" " kis­Ezt követi a órától 8 óráig zenés ébresztő sennyel. lesz a városban. Ezután az dobosok ünneplő dolgozók munKahe- Ugyancsak Újszegeden dél­lyeiken gyülekeznek és a után 3 és 4 óra között kerül Széchenyi térre vonulnak az sor a vidám májusi játékok- ^ ^ ullcv, ünnepi nagygyűlésre. Itt Né- ra, amelynek keretében le­meth Károly elvtárs, az pényevés, zsákbafutás és MSZMP Központi Bizottsá- kakasviadal is szerepel, gának tagja, a Csongrád Az űjszegedi szabadtéri megyei pártbizottság első tit- színpadon és az ugyancsak darádét' Ezután kára mond beszédet. Ezután űjszegedi ideiglenes szabad- a TjSzá partján rollerversenue Az üiszegedi szabadtéri I-llL?6"^' színpadon este 8 órától a Szegedi Nemzeti Színház tagjai esztrádmüsort adnak. Az este eljöttével a kiszis­utcabál kezdődik a Széchenyi téren. Este 8 órakor rendezik meg a Tiszán az érdekes vízi­ugyancsak vidám _ _ k^^ríil sor majális kezdődik és téri színpadon délután fél3- " nagyszabású''tűzijátáVra. nagyszámú kulturális es tol 7-tg valtozatos kulturális A Klauzál téren este 9 órá sportműsor szórakoztatja az műsor lesz. Az űjszegedi tól {ilmvetítés lesz. A „Kar­unneplő dolgozokat. szabadtéri színpad reszletes '„ .. , Az úttörők tréfás, vidám kulturális műsora: fél 4-től nevah elszaka cimu "ovjet műsora délután 3 órakor 4-ig a Dankó zenekar ma- filmet és több híradót mu­kezdődik Újszegeden, a Fő gyar nótákat játszik. Négy tatnak be. H ittiituáiiá Hit ItátittL népi demokrácia országait, a nemzetközi munkásosztály nagyobbik fele tisztában volt vele és nia még inkább vi­lágosan látja, hogy a Szov­jetunió és a népi demokrá­ciák internacionalista, prole­tártestvéri kötelességüket tel­jesítették, amikor védelmezték és segítették a magyar mun­kásság és a dolgozó milliók hatalmának megvedését a nemzetközi és a belsó re­akció támadásával szemben. A magyar nép az ellenforradalom leg­nagyobb" tanulsagaként vallja: ha a munkásosztály megszerezte a hatalmat azt ne engedje kl többet a kezéből. Ezen a napon, a nemzetközi munkásosztály nasy ünnepén tanúbizonyságot teszünk, hogy a jövőben megvédelmezzük a ma­gyar proletárdiktatúrát minden külső es belső támadással szemben. Még egyszer nem történhet meg Magyarországon.- hogy honi ellenforradalmár bandák szövet­ségben a nemzetközi reakcióval hátbatá­madhassák a magyar munkásosztály és a dolgozó nep hatalmát. Az ezerkilencszázötvenhatos lázadás megtanított bennünket arra is. hogy ügy szeressük és védelmezzük sajat rendsze­rünket, mint anya a gyermekét. Százezer szamra találkozunk munkásokkal, pa­rasztokkal és értelmiségiekkel, akik az ellenforradalom tragikus napjaiban ér­tették meg a munkáshatalom jelentősé­gét és a szocialista világrendszerben uralkodó proletár nemzetköziség és test­vériség mély értelmét. Milliók előtt vilá­gos, hogy a szocializmus és a kommuniz­mus rendszere örökre fennmarad, mert ha az egyik testvérhez nyúlnak, ott áll segitöen a többi. Érvényesül az az elv: »egy mindenkiért és mindenki egyért!­Ebben rejlik a szocialista tábor legyőzhe­tetlen világereje. elyes. egészséges a Magyar Szo­cialista Munkáspárt politikai irányvonala. Ezt a politikát tá­mogatják a munkások, parasztok s az értelmiség nagyobb része. Előreha­ladásunk lényeges vonása a helyes párt­politika. De ahhoz, hogy az élet minden területén előrébb jussunk határozottan és következetesen kell érvényesítenünk a gyakorlati élet minden napjában e he­lyes politikai elképzeléseket. Következetesen járjuk a kétfrontos harc útját. Harcoljunk a revizionista né­zetek ellen, de ugyanakkor ne hunyjunk szemet a szektás, dogmatikus megnyilat­kozások előtt sem. Eltökélt szándékunk, hogy az ezerkilencszázötvennyolcas ter­vünk célkitűzéseit valóra váV.juk, mert e célkitűzéseket helyeslik és támogatják a munkások és a parasztok. A szavak és a tettek egységének kell érvényesülni továbbra is minden felelős vuzetőnél. Megoldásra váró kérdésekről nyíltan és világosan beszéljünk a mun­kások, parasztok, értelmiségiek előtt. Ne­hézségeink leküzdésében a dolgozó nep segítőkészségére, munkásságára, cselek­vésére bátran számíthatunk. Nagyon so­kat árt a pártnak és a proletárdiktatúrá­nak az, aki felelőtlenül ígérget, vagy el­tussolja üzemének, hivatalának, intézmé­nyének nehézségeit, és elsősorban nem a kollektívákra támaszkodik az élet által produkált nehéz kérdések megoldásában. A magyar nép túlnyomó többsége tá­mogatja a munkáshatalmat, mert egyet­ért és helyesli a párt és a kormány mun­káját. Ez a tény azonban nem homályo­síthatja el előttünk, hogy a tömegek meggyőzése, nevelése nélkül nem jut­hatunk előre gyorsan, kitűzött cél jó '­megvalósításában. Az önelégültség, ói ­teltség az egyik legnagyobb veszel , amely fenyeget bennünket. Ezért e ve­szély ellen szakadatlanul küzdeni kell minden komtnunistának, minden vezető­nek. Az egyszerű emberek bizalmát csak. egyszerű emberek vívhatják kii A munka nemzetközi ünnepén meg­állapítjuk eredményeinket, is­mételten hangsúlyozzuk célunkat: a szocializmus megvalósítását ha­zánkban. Nagy küzdelmünkhöz, heroikus munkánkhoz erőt és önbizalmat ad a szocialista világrendszer legyőzhetetlen ereje, a nemzetközi munkásmozgalom tá­mogatása. a gyarmati népek impe­rialistaellenes harca, s az a tudat, hogy a világ haladó részén foglalunk helyet.

Next

/
Thumbnails
Contents