Délmagyarország, 1958. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

VTLAG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEKl .1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁS PART LAPJA XIV. évfolyam, X. szám Ara: 60 fillér Szerda, 1958. január 1. : Boldog? békés új esztendőt kívánunk minden További haladásunk alapvető feltétele a béke biztosítása - Dobi István újévi köszöntője ­Kedves Barátaimt Elvtársaki Mapyarorszag dolgozó népei Szívből üdvözlöm önöket a most beköszöntő új esztendő alkalmából. A búcsúzó 1957-es esztendő nagyfontosságú volt hazánk béke ügyét. A béke hívei azonban erősebbeknek bizonyultak, ff A Szovjetunió és a többi békeszerető ország rendithetetlen ff békepolitikájának eredménye, hogy az elmúlt esztendő, a |§ békeszerető emberiség, benne a mi népünk, asszonyaink, gj leányaink, gyermekeink szerencséjére és örömére, a béke 1 esztendeje volt. g Hazánk az elmúlt 1957 -es esztendő folyamán az ellen- = jövő fejlődését, egész népünk életét illetően. Mindannyian forradalomban érdekelt, nyugati kapitalista vezető körök tá- S élénken emlékszünk még, hogy egy esztendővel ezelőtt mi­lyen nehéz politikai és gazdasági helyzetben köszöntött ránk az új év. Súlyos gondok emésztettek bennünket az ellenforra­dalom által okozott károk és a termelés kiesése miatt. Erő­feszítéseinket az év elején a termelés beindítására, népgaz­daságunk helyreállítására kellett összpontosítanunk. Súlyos volt a helyzet és elmondhatom, hogy mikor a fegyveres har­cok végetértek, sok embert bizonytalanság gyötört, hogyan sikerül megbirkóznunk a károkkal és az előttünk álló fel­adatokkal? Meg kell mondanom, egymagunkban képtelenek lettünk volna rá. De tudtuk — és ez a tudat erőt adott munkánkhoz —, hogy a becsületes magyar dolgozók akarata és a Szovjetunió, madásainak középpontjában állt. A történelemben példát- s lanul álló rágalomhadjárat folyt ellenünk. A forradalmi g munkás-paraszt kormány, amely erős kézzel vetett véget az M ellenforradalom próbálkozásainak, visszaverte a rágalmakat. M Külpolitikájában is minden lépésével a béke ügyét szolgálta |§ és azt fogja szolgálni a jövőben is. Népünk szilárd elhatá- W rozottsága, hogy támogatja kormánya ilyen irányú politiká- g ját és minden nép harcát a tartós béke biztosításáért. A p magyar nép tudatában van annak, hogy egy szörnyű tömeg- jg pusztító háború megakadályozására a tartós béke megköve- M teli népünk és az egész emberiség éberségét és lankadatlan g harcát a békéért. = Kedves Barátaim! Kívánom, hogy legyen az új, 1958-ik esztendő népünk 1 az egész szocialista tábor segítsége lehetővé teszi számunkra számára a szocialista gazdasági és kulturális építés még na- g a gazdasági katasztrófa elkerülését. Mégis számolnunk kel­lett a munkanélküliség, az infláció fenyegető veszélyével és az elkerülhetetlenül velejáró nélkülözéssel. Bár számítot­tunk népünk szorgalmára, igyekezetére; ettől a veszedelem­től mégis félnünk kellett. Egész dolgozó népünk erőfeszítéseit: a munkások, bá­nyászok, állami gazdasági dolgozók, termelőszövetkezeti és egyéni parasztok és értelmiségi dolgozóink szorgalmas ter­melő, alkotó munkáját dicséri, hogy a gazdasági bajok nem következtek be. A Magyar Szocialista Munkáspárt és a for­radalmi munkás-paraszt kormány történelmi érdeme, hogy eredményesen szervezte és vezette népünk erőit a nehéz és bonyolult feladatok megoldásában. De az új, 1958-as esztendőbe lépve, nemcsak a sikerekre keü gondolnunk, hanem azokra a tennivalókra is, amelye­ket a még meg nem oldott feladatok és a szocialista építés folyamata állit elénk. Erőink megsokszorozására, több­termelésre, az önköltség csökkentésére, takarékosságra van gyobb eredményeinek, hazánk béketörekvései újabb sikerei- g nek esztendeje. Mégegyszer szívélyesen köszöntök minden g magyar dolgozót, munkást, parasztot, értelmiségit, nőt és g fiatalt, az újév ünnepén. Teljes szívből kívánok mindany- g nyiuknak jó egészséget, sok sikert a munkában, tanulás- g ban, s a nép érdekét szolgáló minden tevékenységükben. § (Markovit® Tibor felvétele) Tovább mélyülnek kereskedelmi kapcsolataink a baráti államokkal Az Arucsereforgalmi Gaz­dasági Iroda öt éve műkö­dik, de ebben az évben érte el eddigi legnagyobb sikerét. 1957-ben 348 millió forint ér­tékkel több árut hozott be, mint az elmúlt évben. A Szovjetunión, Csehszlová­szükség ahhoz, hogy teljesen eltakarítsuk az ellenforradalom kián, a Német Demokratikus nyomait, tovább fejlesszük népgazdaságunkat az iparban és Köztársaságon, Lengyelorszá­mezagazdaságban egyaránt. Szélesítsük a népjólét növelését szolgáló árutermelést, emeljük a munka termelékenységét, növeljük népünk kulturális és anyagi jólétét. E tennivalók sikeres megoldásának alapját az elmúlt évben leraktuk, to­vábbi sikereink biztositékát pedig dolgos népünk szorgalmas munkája nyújtja. Továbbhaladásurik alapvető feltétele a béke biztosítása. Egyes nyugati imperialista körök, nem számolva a népek béketörekvéseivel, és azzal az erővel, amelyet a Szovjetunió­val együtt harcoló egész szocialista tábor képvisel, 1956 őszén, a békés Egyiptom megtámadásával és a magyaror­szági ellenforradalom kirobbantásával veszélybe sodorták a gon és Románián kívül fel­vette a kapcsolatot Kínával és a Vietnami Demokratikus Köztársasággal is. A legnagyobb forgalmat a Szovjetunióval bonyolították le, ahonnan elektromos ház­tartási gépeken kívül kar­órát, fényképezőgépet, ke­rékpárt, evőeszközt és fo­gyasztási cikkeket kaptunk Az Árucsereforgalmi Gaz­dasági Iroda 1958-ban to­vább mélyíti kapcsolatait a baráti államokkal. Négymillió hatszázezer forint házépítési kölcsönt folyósítottak 1957-ben Szegeden Az új háztulajdonosok legtöbbje munkás Art. országosan mutatkozó lakáshiány enyhítésére a kormány fokozott erővel se­gíti elő a családi házak épí­tését. Az év elején országo­san nagyobb összegű, hosz­szúlejáratú kölcsönt biztosí­tott kedvezményes, olcsó ka­mattal az építeni szándéko­zók részére. A házépítési hi­telakció az Országos Taka­rékpénztár útján bonyoló­dik le. Az Országos Takarékpénz­tár szegedi fiókja most elké­szítette a kimutatásokat 1957-ben Szegeden és kör­nyékén kiadott házépítési kölcsönökről. Az összesített adatok szerint 1957-ben 174 személynek összesen 4 millió hatszázezer forint kölcsönt nyújtott. Szegeden az I. kerületben, főleg Új­szegeden építkeztek legtöb­ben. 45 személy kapott itt kölcsönt. A II. kerületben 26, a III. kerületben pedig 32 ilyen jellegű építkezés volt. Szeged városa így tehát 103 esetben kapott OTP­kdlcsönt. Szeged járásban 52 ilyen építkezés volt. A város és járás területén 19 személy kapott ezenkívül tatarozás, helyreállítás, tol­daléképítkezés. illetve lakás­leválasztás céljára kisebb­nagyobb kölcsönt. Érdekes még, hogy a járás­ban épített 52 lakásból 10—12 Tá­Lépésben az idővel és a versenytársa kkal II szegedi tűzálló ponyvák is felsorakoznak a nemzetközi piaconkon Szőnyegek, bútorszövetek tiízmentesítési kísérleteit kezdik meg az Újszegedi Kenderszövőgyárban 75 százaléka munkás. A legtöbb építkező a textil­iparban (42) és a vasútnál (30) dolgozik. Amint már hírül adtuk (a városi tanács elnökségének karácsonyi nyilatkozatában) az Országos Takarékpénztár szegedi fiókjának házépítési kölcsönkerete 1958-ban mint­egy húsz százalékkal bővül, tehát még többen vehetik majd igénybe ezt a jelentős kedvezményt, mint az idén. ellenállóknak kell lenniük a Évtizedek óta neve és va­rázsa van a magyar kender­árunak a világpiacon. Volt idő, amikor Európa vala­mennyi tengerjáróját mi lát­tuk el hajókötelekkel és ponyvákkal, s manapság is szívesen vásárolják a külföl­di cégek a szegedi kender­üzemek portékáit. Naponta csomagolják a Kenderfonó­gyárban és az újszegedi Szö­vőgyárban a köteleket, kü­lönböző kenderfonalakat, műszaki szöveteket és pony­vákat, hogy útnak indítsák messzi kontinensekre. A világpiac azonban sok meglepetést hoz évről >évre. A tőkés üzletemberek min­dent kitalálnak, hogy meghó­dítsák a nagy megrendelő­ket és visszaszorítsák a ver­senytársakat. Sok esetben ez a próbálkozásuk nem is volt eredménytelen. Így történt ez enyhe formában a kender­áruk piacán is. Nem vesztet­tük ugyan el vevőinket, de a vevők újabb követelménye­ket támasztottak a magyar kender- és lenszövő iparral szemben is. Ponyva — amelyen nem fog a tűz Vegyük csak egyik legka­pósabb, legkeresettebb cik­künk, a ponyva esetét! Külföldön a minden jó tu­lajdonsággal rendelkező ponyváknak a többi között Az idén megkezdik az „önműködő mosószer" gyártását tűz iránt — magyarán szól­va: olyan impregnálással kell a világjáró piaci útra bocsátani őket, amely „víz­mentesen tűzmentes". Éz a nyakatekert kifejezés pedig annyit tesz, hogy a ponyvá­nak vízben is meg kell tar­tania ezt az új tulajdonságát, különben az eső kimosná a szövetből a tűzre nem fogé­kony vegyszert. Három vegyész egy évi munkája Nem kellett volna ebbe a próbálkozásba beleölni há­rom vegyész egy évi munká­ját, ha a kényelmesebb útat választották volna az újsze­gedi szövőgyárban, mert a külföldi cégek hevesen kí­nálgatják világszerte azt a vegyszert, amely szövetbe itatva megálljt parancsol a tűznek. De nem mindig a legegyszerűbb megoldás a legpraktikusabb. A nyugati kereskedő tőkés nem szégyel­lő® a borsos árak miatt.:: nekünk viszont a valutával a legszigorúbban kell takaré­koskodnunk. Ezen egyszerű gazdasági számvetés késztette arra a gyár vezetőit, hogy az üzem saját vegykonyhájában kell megkeresni a receptet. He­lyet is kapott a gyár műszaki programjában ez a problé­ma, s még az év elején meg­kezdte a kutatómunkát há­rom vegyész — nevezetesen Bakó László mérnök, Szem­ző Judit ós Dugasz Erzsébet. nem kísérletezett senki. így teljesen ismeretlen csapáson, a cél egyedüli ismeretében vágtak neki a feladatnak az üzemi vegyészek. Nem késett azonban sokáig a várt eredmény, aránylag hamar rátaláltak a karba­midfoszfátos eljárásra. Ehhez viszont olyan kondenzáló ké­szülék szükséges, amely le­hetővé teszi az anyag 150 Celsius fokon történő kihe­vítését. Ilyen gép eddig nem volt honos a hazai textil­iparban, s így a kísérlet is­mét egy vargabetűhöz ért. Egyedüli megoldás: építeni kell ilyen készüléket! A ter­vet hétszer kellett módosí­tani, míg végre ez a csomó is megoldódott: a fűtőberen­dezés kivételével még 1958. első felében megépül a drága gép az újszegedi szövőgyár­ban. s ettől kezdve a magyar tűzálló ponyvák is felsora­koznak az európai és távoli nemzetközi piacokon. JJjabb gondolatok Mint a láncszemek, úgy kapcsolódnak egymáshoz az ilyen tudományos oroblémák is. Nem lehet tehát megáll­ni egy pillanatra sern. Ujabb gondolatok fészkelnek be az üzemi laboratóriumba. Hogy csak egyet említsünk- a ponyva-impregnálasi kísérle­tekből egyenesen következik az új feladat: lángmentesíteni lehetne hasonló eljárással egyes lakberendezési cikke­ket — szőnyegeket, bűtorszo­A tervek szerint már a iö­(a közeli községekben házépítési kölcsönt folyósí- pén, Szőregen. Kiskundorozs- vg évben kétezer tonnával tottak mán) városi lakos tulajdoné- föbb mos6szer kerül Ioraa. városunkban és környékén. ban van. , Érdekes, területileg miként Ami az építkezők foglalko- lomba. Ezenkívül a Rakospa­eezlottak meg ezek az épit- zását illeti, lotai Növényola.iipari kezések, amelyekhez az OTP Válla­az új háztulajdonosok 70— latnál megkezdik az ..önmű­ködő mosószer" gyártását, amelynek előnve az lesz. hogv a vízbe szórva oxigént feileszt s ígv a fehérneműt nem kell dörzsölni, kefélni, hanem elegendő a mosószeres vízben áztatni; Kísérlet kísérletet, ellenőrző veteket, — a kohászok és ha­sonló munkakörben dolgozó emberek munkaruháját, s tűzveszélyes helyeken egyéb berendezések textíliáit is. Ez viszont egyelőre nyers elképzelés mind. De egyszer pozitív választ adhat a labo­ratórium ezekre xs, próbálkozást ellenőrzés köve­tett, míg az év végére csak megszületett az egyedül meg­bízható eljárás receptúrája. Ismeretlen csapáson... Hasonló eljárás kidolgozá­sán hazánkban azelőtt még

Next

/
Thumbnails
Contents