Délmagyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

A kiszisták erősítsék kapcsolataikat a szervezeten kívüli fiatalokkal A KISZ megyei aktívaértekezletének határozata — Négy szegedi fiatalt Ságvári-emlékéremmel tüntettek ki A KISZ Csongrád megyei aktívaértekezletéföl lapunk vasárnapi számában beszá­malót közöltük. Most kivona­tosan ismertetjük az aktíva­értekezlet határozatát. A határozat bevezető része azt a munkát értékelte, ame­lyet a megye KlSZ-szerveze­tei megalakulásuktól kezdve végeztek. Megállapította, bogy a KISZ-alapszervezetek a megalakulásuktól eltelt rö­vid idő alatt is jelentős si­kereket értek el a politikai, szervezeti munkában és a termelésben. A hibákat sem kendőzték; a KISZ-szervezetek befolyása még nem terjed ki a szerve­zeten kívüli fiatalok nagy többségére. A különböző if­júsági rétegekhez szóló poli­tikai és nevelőmunka tartal­ma, módszere sem kielégítő. A határozat rögzítette, hogy az elvi harcban is sok a teendő. A KISZ-szervezetek általá­ban még nem folytatnak elég határozott és meggyőző* har­cot az ellenforradalmi, na­cionalista, soviniszta és más ellenséges nézetek ellen. A pártvezetés érvényesíté­se a KISZ-szervezetek to­vábbi fejlődésének a biztosí­téka. Ezért — állapítja meg a határozat — a KISZ-szerve­zetek vezetőségei rendszere­sen számoljanak be munká­jukról az illetékes párt-alap­szervezeteknek, kérjenek fel­adatokat és segítséget a pártszervezetektől. A KISZ­szervezetek törekedjenek ar­ra, hogy a KISZ befolyását növeljék a szervezeten kívül­álló fiatalok között, vonják be őket a KISZ által szerve­zett akciókba, a kultúr- és sportmunkába stb. A fiatalok nevelését az alapszervezetek tegyék össztársadalmi üggyé. Ennek érdekében a szülők, a felnőttek, a pedagógusok és más szakemberek bevonásá­val alakítsanak érdekvédel­mi-, kulturális-, sport- és más bizottságokat. Dolgozzanak úgy a KISZ tagjai, hogy el­nyerjék a szervezeten kívüli becsületes fiatalok és az idő­sebbek szeretetét és bizalmát. A határozat további része a KISZ eszmei, politikai egysé­gének fontosságát taglalja, s ennek fontosságára hív fel, majd rámutat, hogy az ifjú­sági szervezetek egyik fontos teendője a termeléssel való állandó foglalkozás mind az iparban, mind a me­zőgazdaságban. A határozat a többi között az úttörőmunká­val is foglalkozik; erős kap­csolatot kell kialakítani a KISZ és az úttörőmozgalom között, s ehhez az eddiginél jobban kérjük a becsületes pedagógusok segítségét. A ha­tározat befejező része felhív­ja az ifjúsági szervezetek fi­gyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a fia­talok szociális, sport- és kulturális igényeit, s ezek kielégítésében járjanak az élen. A határozat a megjelölt te­endők végrehajtásának mód­jairól is szól. Amint vasárnapi számunk­ban jelentettük — tíz Csong­rádi megyei fiatalt tüntettek ki Ságvári-emlékéremmel, mert az ellenforradalom ide­jén, s utána derekas helytál­lást tanúsítottak. Három szegedi, s egy Sze­ged járási KISZ-tag is meg­kapta a szép kitüntetést. Ságvári-emlékérmet kapott Csákány Béla, a Szegedi Tu­dományegyetem KlSZ-szer­vezetének titkára, Balassi Sándor, a városi KISZ-bi­zottság tagja, Czikora Sándor, a rókusi KISZ-szervezet tag­ja, továbbá Száraz Pál, a sze­gedi járás KISZ-bizottságá­nak titkára. Szegeden befejeződött a pártoktatási év előkészítése Közei 300 propagandista, több ezer hallgató vesz részt a különböző tanfolyamokon Joggal állíthatjuk, hogy a ^legteljesebb önkéntesség alapján jelentkeztek az új pártoktatási év külöijbözö tanfolyamaira a szegedi üze­mekben, intézményekben. A városi pártbizottság aktivái, az alapszervezetek vezetői szinte minden egyes jelent­kezővel elbeszélgette^, s kí­vánságaik szerint osztották be őket az oktatási tanfolya­mokra. Mindazok, akik részt óhajtanak venni a pártokta­tásban, tudják: az ellenforradalom után különösen szükség van a tisztánlátásra, a politikai, gazdasági kérdésekben való helyes következtetésre. A marxizmus—leninizmus is­merete, a marxista filozófia, politikai gazdaságtan alapjai­nak elsajátítása nélkül a gya­korlati életbe, a vezetésbe a megfelelő álláspont kiala­kításába hibák csúsznak. A revizionista nézetek, s a dog­matizmus ellen csakis a mar­xista ismeretelmélet alapján lehet sikeresen küzdeni. Ezért jelentkeztek több ez­ren Szegeden az MSZMP különböző oktatási tanfo­lyamaira. Közel 300 propagandista vezeti városunkban a külön­böző tanfolyamokat. Az úgy nevezett "Időszerű kérdések* tanfolyamára zömben nők jelentkeztek, akiket családi gondok is elfoglalnak. Ebben az oktatási formában ugyanis nem lesz szeminárium, a résztvevők három-négyhe­tenként előadásokat hallgat­nak, a legjobb előadók tol­mácsolásában. A hallgatók között számos pártonkívüli is lesz, akik szintén konzultációs kérdé­seket tehetnek fel az elő­adások után, vagy ahol kí­vánják, vitatkoznak egy­egy időszerű problémáról. Az első három előadás — a kisipari szövetkezetekben, kereskedelmi vállalatoknál összevonva — az MSZMP júniusi országos pártértekez­letéről szól és az "Időszerű kérdések* propagandistái már október 2-án közösen ké­szülnek fel az oktatás meg­kezdésére. A "marxizmus—leninizmus kérdései* című tanfolyam propagandistái és hallgatói már brosúrákat ós tanköny­vet is kapnak tanulmányaik megkönnyítésére. A marxiz­mus alapvető tételeit a vita­vezető propagandisták két­háromnapos foglalkozáson dolgozzák fel, majd a hallga­tókkal közösen tárgyalják meg az egyes elvi és gyakor­lati kérdéseket. Az úgynevezett "önálló ta­nulás—on belül a részvevők filozófiával, politikai gazda­ságtannal és a nemzetközi munkásmozgalom történe­tével foglalkoznak. Mindhárom szak hallgatói külön tízes csoportokban egy-egy konzultáns vezetésé­vel azokat a kérdéseket vi­tatják meg, amelyeket tanu­lás közben nem eléggé látnak tisztán. Mindazok, akik már valamelyik szakból korábban tanultak, most a soronkövet­kező anyagot — történelmi materializmust, vagy szocia­lista politikai gazdaságtant —• tanulmányozzák önállóan, tankönyvekből, illetve klasz­szikus művekből. Az önálló tanulásra főleg értelmiségiek, pedagógu­sok, pártfunkrionáriusok és e tanfolyamon részt venni kívánó pártonkivüliek je­lenkeztek. A marxista—leninista esti egyetemre való felvételi vizs­gák is befejeződtek és az egyetem mindhárom •évfolya­ma, illetve a szervezett párt­oktatás október közepén kez­dődik. Sikerrel zárult a kisteleki mező­gazdasági kiállítás Kisteleken az elmúlt héten három napig tartó mezőgaz­dasági kiállítás nyitotta meg kapuit. A reprezentáns kiállí­táson a környéknek csaknem minden mezőgazdasági kul­túráját megtalálhattuk. Egye­dül csak a bortermelők 22 féle bort állítottak ki: A bor­kiállítók közül az első díjat Kucsora Péter kisteleki gaz­da nyerte el. A szőlő- és gyü­mölcstermelők között 16 első díjat. 13 m+óGÖdíl^^^/Aar­madik dijat osztottTNMj " ,<• kiállítók valamennyien* szop terményeikért elismerő okle­veleket kaptak: Részt vett ezen a mezőgazdasági tájki­állításon készítményeivel a Szegedi Konzervgyár is. A gyár termékei nagy tetszést arattak a látogató közönség körében. Sikeresen szerepelt a Csongrád vidéki Állami Pin­cegazdaság és a Szegedi Pap­rikafeldolgozó Vállalat is. Díszünnepség, magyar—szovjet baráti \ találkozó, tűzijáték A néphadsereg ünnepe Szegeden Vasárnap az egész ország lakossága a fegyveres erők tagjaival együtt ünnepelte a néphadsereg napját. Szegeden igen változatos műsor tette emlékezetessé ezt a napot. Vasárnap délelőtt a Kamaraszínházban díszün­nepség volt, melyen Vámos őrnagy tartott beszédet. Meg­emlékezett a néphadsereg ha­ladó hagyományairól és töb­bek között ismertette fegyve­res erők mai főfeladatát: a munkás-paraszt hatalom meg­védését. Ezután színvonalas kulturális műsor következett. A Helyőrségi Tiszti Klub­ban színes program bonyoló­dott le vasárnap. A Magyar Néphadsereg tagjai szovjet harcosokat láttak vendégül: A baráti találkozón a spor­ttolók labdarúgásban, röplab­da- és sakkmérkőzésen mérték össze erejüket. Ezen a találkozón a két fegyver­társ hadsereg tagjai még kö­zelebb kerültek egymáshoz és tovább mélyítették a ba­rátságot. A nap fénypontja és egy­ben záró akkordja a műszaki alakulatok által a Tiszán ren­dezett pontonfelvonulás és tűzijáték volt. A díszrobban­tások után kivilágított ponto­nok indultak el a folyón. A felvonulás első vízi jármű­vén ötágú vörös csillag dísz­lett. A pontonokon katonák, polgári személyek foglaltak helyet, vidám ének- és zene­szó melett szórakoztak. A fel­vonulást és tűzijátékot a Ti­sza partjáról igen sokan te­kintették meg: Vasárnap, épp a néphadsereg ünnepnapján fejeződött he Szegeden a 21 évesek sorozása. Az elmúlt héten már beszámoltunk a fiatalok e kedves, életreszóló nagy élményéről, amely oly gyökeresen más a felszabadulás előttinél. A sorozóbizottság — mint felső képünk mutatja — barátian, közvetlen hangon beszélgetett el az ifjú katona-jelöltekkel. S a bevált fiatalokat virággal, nemzetiszínű kokárdával köszöntötték a szegedi lányok. Alsó képünkön egy szegedi szép kislány tűzi fel a kokárdát néphadseregünk új tagjainak mellére. VILÁG PROLETÁRJÁT. EGYESÜLJETEK! XIIL évfolyam, 829. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1957. október L Iz első vonat Szeged-Szabadka kliztttt A szegedi Ifjúsági Akadémia tanterve Nyilt levél egy kisiparoshoz | Jelentős rizstermelés! < i • kísérletek Kopáncsony II magyar kormányküldöttség ismerkedése a pekingi magyar kolónia tagjaival és látogatása egy pekingi gyárban Kádár János miniszterelnök nagy érdeklődés­sel tanulmányozta a szovjet gyártmányú gépek munkáját. Marosán György államminiszter út­közben a munkásokkal és munkásnőkkel be­szélgetett, érdeklődött bérükről és életkörülmé­nyeik felőL A gyárépület bejárása után Kádár János mi­niszterelnök részletei felvilágosítást kért a gyár igazgatójától a kommunista párt, a kom­munista ifjúsági szövetség és a szakszervezet gyárfceli munkájáról. A magyar vendégek vasárnap este a pekingi opera előadására mentek. Peking (MTI). A magyar kormányküldöttség tagjai vasárnap délelőtt ellátogattak a pekingi magyar követségre és megismerkedtek a ma­gyar kolónia tagjaival. A látogatás alkalmával Kádár János miniszterelnök rövid beszámolót tartott a magyar kolónia tagjainak a hazai helyzetről, majd válaszolt a hozzá intézett ké­dqsekre. A közvetlen és meleg baráti légkörben lefolyt találkozót közös ebéd zárta le. Vasárnap délután látogatást tettek egy Pe­king környéki elektroncsőgyárban. A gyár több száz munkása a bejáratnál üdvözölte őket­A kormányküldöttség tagjai megtekintették a különböző üzemrészeket Sej, besorozta^..."

Next

/
Thumbnails
Contents