Délmagyarország, 1957. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl Ma: <t A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA XIII. évfolyam, 178. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1957. augusztus 1. Ellenforradalmár összeesküvőket leplezlek le Budapesten a szegedi lakáshelyzet ? Csehszlovák testvérvárosunk nagyszabású ipari kiállításra készül Rövidesen megnyílik a 111. brnól gépipart kiállítás i; Az emberiség tiltakozik Néhány hét múlva har­madszor nyílik meg Brnóban, a Morva-medence legszebb és legnagyobb városában a csehszlovák gépipari kiállítás. A tavalyi és tavalyelőtti brnói kiállításnak rendkívül nagy A Chirana-üzem „Moderá­tor" néven bemutatja azt az orvosi műszert, amely fájda­lommentesen fúrja az ember fogait. Az újtípusü műszer a meleg széndiqxid tulajdonsá- < • gainak kihasználásával teszi' > Toló-tanácsadó ra történő utazás esetén még kényelmesebbé válik az út. Az újtípusú kocsi súlya meg­haladja a 36 tonnát, hossza pedig eléri a 23,5 métert, szé­lessége mintegy 3 méter. A kocsi korszerű szellőzőberen­sikere volt: a hazai és külföl- idézéséi óránként 15-ször cse- fájdalommentessé ezt az ed- • di szakemberek, kereskedők -"«•- - ' » i-j—i*— »—" — egyaránt nagy elismeréssel nyilatkoztak a kiállításon be­mutatott különböző típusú gépekről. Számos nyugati vál­lalat a helyszínen kötött ke­reskedelmi megállapodást az illetékes csehszlovák szervek­kel. amely egyszerű kapcsolással telefonkészülék szerepét is betölti. Ezenkívül bemutatják a legújabb típusú táskará­diókat is. Az idei kiállítás előkészüle­tei már hetekkel, sőt hóna­pokkal ezelőtt megindultak. Csehszlovákia világhírű ipari ütemei versenyeznek egymás­sal: melyik szerepel majd a „legsikeresebb" gépekkel a kiállításon. A kiállítás eddigi előkészületei arról tanúskod­nak. hogy az idén még na­gyobb lesz a siker, mint az elmúlt években. A kiállítási terület is jóval nagyobb, mint tavaly, s így még több gép­ipari újdonság kap helyet a csaknem egy hónapig tartó kiállításon. Nézzük meg, me­lyek azok az újdonságok, amelyek még tavaly hiányoz­tak, de az idén már ott sze­repelnek a kiállított gépek között. Újtípusú gyorsvonat' kocsik Á Tátra Smichov-üzem műszaki dolgozói, mérnökei és munkásai már elkészítet­ték az újtípusú, korszerűen berendezett gyorsvonatkocsit. A hatalmas méretű kocsiban 64 forgatható ülőhely áll az utasok rendelkezésére. A kü­lönleges ülőhelyek lehetővé teszik, hogy a kocsi minden egyes utasa a közlekedés irá­nyában üljön. Gombnyomásra a kocsi összes ülőhelyét fek­vőhelyekké lehet változtatni, úgy, hogy hosszabb távolság­rélik a levegőt. A kiállítás dig meglehetősen kellemetlen után hozzálátnak az újtípusú fogászati műveletet, gyorvonatkocsik sorozatgyár­tásához. • Különféle automata gépek Telefon a rádióban Ezenkívül bemutatják a Ugyancsak az idei kiállítá- legkorszerűbb, teljesen újtí­son kerül bemutatásra az „Orchestr 1003" típusú rádió, pusú cipőipari gépeket >s. Brnóban tekinthetik meg a kíváncsiak azt az egyedülálló gépet is, amely egy műszak alatt ezer pár cipőt készít, j; Kiállítják a különböző autó- ; I mata gépeket is. Uj falu épül az egykori grófi birtokon j Sövényházi örömök és gondok A minap valahonnan egy különös statisztika akadt a kezembe. A dunántúli grófi és egyházi uradalmak terme­lési adatait és a munkások, sommás cselédek megélhetési körülményeit tükrözik e statisztikának számadatai. Ebből kiderült, hogy 1944 előtt a zirci uradalomhoz tar­tozó Nagykarácsonypusztán az utolsó cselédlakást 1849­ben építették. Lakás céljára 1945-ig egyetlen ház sem épült ezen az óriási kiterje­désű mammutbirtokon. Nem sokkal lehetett különb a helyzet Itt nálunk, a közel százezer holdas Pallavicini birtokon sem. Ki tudná meg­mondani fejből, hány évti­zeddel ezelőtt épült fel Sö­vényházán a díszes, nagy grófi kastély, s ezidő alatt környékén az elenyészően Nagyszabású ünnepség a szegedi munkásor-zászlóalj névadása és zászlóavatása alkalmából Szombaton délután 5 óra­kor a Széchenyi téren nagy­szabású seregszemle lesz: ka­Szegedi piros papucs a gomófyuhóan A Szegedet mindin­kább felkereső idegenek, látogatók, turisták ré­széről sokszor kifogásol­ták, hogy nem kapni a városban kisebb szegedi vonatkozású emléktár­gyakat. A városi tanács ker. osztálya most utasította a Kiskereskedelmi Vál­lalatot, hogy gyártasson ilyen emléktárgyakat. A napokban már meg is rendelték ezeket: minia­tűr szegedi piros papu­csokat, piros paprikákat, melyeket a férfi és női kabátok hajtókájára, vagy női blúzokra lehet tűzni dísznek. Rendeltek bot-plaketteket is, me­lyek a szegedi tanácshá­zát ábrázolják. tonai díszpompa keretében tartják meg a szegedi mun­kásőr-zászlóalj névadó és zászlóavató ünnepségét. A szegedi munkósőr-zászlóaljat a munkásmozgalom egyik kiemelkedő szegedi harcosá­ról, Gera Sándor elvtársról nevezik el. aki a spanyol nép szabadságharcában hősi ha­lált halt. Az Újszegedi Ken­der- Lenszövő Vállalat dol­gozóinak képviselői adják át a szegedi munkásőröknek a zászlót, amelyre v város üzemeinek, intézményeinek képviselői szalagot kötnek az avatás alkalmából. Részt vesz a Széchenyi té­ri ünnepségen a forradalmi munkás-paraszt kormány küldötte és természetesen ott lesznek a szegedi üzemek, intézmények dolgozói is. A névadás és a zászlóavatás után a munkásőr-zászlóalj egységei csapatzászlójukkal végigvonulnak a város ut­cáin. kis számú szolgaszemélyzet lakásait kivéve egyetlen ma­gánház sem épülhetett fel. Most pedig akárki meglát­hatja, csak azt mondhatja: szép, új falu van kialakuló­ban az egykori grófi kastély környékén. Pár éve még csak egy-egy téglarakás, vá­lyogcsomó jelezte a kezelet­len, csenevész gyümölcsfák, a buja zöld búza-, rozstáb­lák között, hogy itt valami készül. Jelenleg pedig már 30 szép családi ház áll egy­más mellett és egymás mö­gött szépen, utcaszerűen el­rendezve. Tizenöt házat most is építenek. Mai szemmel nézve nem sok ez, sőt, kevés, de ha a grófi idők normái­val mérnék, talán 30 eszten­dőre való lakásépítést is ki­tenne itt ez a tizenöt ház. Hogy mennyire így van ez, a sövényháziak tudják legjob­ban, akik most nagyon is elé­gedetlenek, mert nem úgy haladnak a falusítással. mint ahogy szeretnék. Kevés az építőanyag, külö­nösen hiányát látják a tető­cserépnek és a faanyagnak. Sérelmezik, hogy építőanya­got jsak a Kistelek és Vidé­ke Körzeti Földművesszövet­kezettől kaphatnak, az |>cdig csak a kistelekiek és a hoz­zájuk tartozó községek igé­nyeinek kielégítése után haj­landó nekik cserepet, faanya­got adni úgy, >-csak ha ma­rad" alapon. Követelik — és Világszerte növekszik a dolgozó emberiség felháborodott til­takozása az amerikai imperialisták atombomba-kísérleteivel szem­ben. A dolgozó emberiség mind nagyobb tömegei szállnak síkra a Szovjetunió javaslatai mellett, amelyek az atom békés célokra való alkalmazását követelik, s ésszerű megoldásokat javasolnak az atomkísérletek terén. A nyugati világ haladó szellemű emberei is e nézetet vallják, s a közelmúltban bocsátottak ki felhívást amerikai tudósok az atomrobbantási kísérletek megszüntetése ér­dekében. Legújabb londoni jelentés szerint 256 angol tudós nyi­latkozatot irt alá és ebben támogatja az ameriltai tudósok felhí­igazuk van ==, hogy végre nel . . A J „tóról: között van az Angol Tudományos Aka­iegyenek már mostohagye-J h ............. ,. . , rekek egyik földművesszö- 4 dcmia 17 tagja, hoztuk ket Nobel-dtjas tudós. Az angol tudosok vetkezetnél sem. Ha rendező- { nyilatkozata felhívja a kormányt, vesse latba minden befolyását dik ez a probléma az -újfa- J ncmzetközi egyezmény létrehozására az atomrobbantási kísérletek lu", melyet csak igj* bivnqk í még, nemsokára igazi köz-1 beszuntetese cellából. séggé növi ki magát itt a • Képünkön egy művészi plakát-tervet mulatunk be, amelyet volt grófi kastély tövében. { a dolgozók tiltakozásának kifejezésére Tóth Gyula (L'jdiósgyőr) * Cs. J, t készített. Augusztus helyett már júliusban megérkezett az iskolaszerek elstf szállítmánya a Szovjetunióból Lesz elegendő füzet és ceruza A papírellátás terén oko­zott nehézségeket is nyugod­tan felírhatjuk az ellenfor­radalom számlájára. A há­rom hónapig tartó ütemtelen munka e téren is később éreztette hatását. A papírellátás terén mutat­kozó nehézségek leküzdésé­re a Szovjetuniótól kér­tünk segítséget. A testvéri Szovjetunió kész­ségét a már boltokban levő füzet- és írószerek igazolják. Űtnak indul a marosi homok A fokozódó építkezéshez hatalmas mennyiségben szállítják a marosi homokot. A Maros mentén hatalmas gúlák állnak a kitermelt homokból és várnak a szállításra. A folyó partjától a homokot teherautókon szállítják az állomásra, hogy onnan irányítsák tovább rendeltetési helyükre. A papír- és írószerszükség­letnek csak bizonyos részét — szám szerint hétféle füzet elkészítését — kértük a szov­jet szakemberektől. A szállí­tási határidő augusztus kö­zepére és augusztus végére szólt, ezzel szemben a meg­rendelés több mint felét már júliusban leszállították. Az érkezett füzetek tetsze­tős fehérek, íróképesebbek az idehaza gyártottakénál. Formájuk nagyobb, a rajtuk levő szöveg magyar. Ma még nem túlságos az érdeklődés az iskolaszerek iránt. A nyári vakációban kevesen gondolnak a szep­temberi napokra. Vannak azonban olyan szülők is, akik nem várják meg az utolsó pillanatot és már elő­re bevásárolják a szükséges ceruzákat és füzeteket. A Papír- és Nyomtatvány­ellátó Vállalat már július 1-én megkezdte az iskola­szerek kiszállítását. Először a megye távolabbi ré­szeit, a falvak és tanyák bolt­jait látták el felszerelések­kel, utána folyamatosan a helyi szükségletek is sorra kerültek. Az elmúlt iskolai évben 1 millió 182 ezer fü­zetet hoztak forgalomba. Az idei iskolai évre 1 mil­lió 800 ezer füzetet biztosí­tottak. Ebből a mennyiségből 750 ezer import. Ceruzából sem lesz hiány, hiszen hazai és importszállít­mányok érkeztek grafit-, szí­nesceruzából és radírgumi­ból egyaránt. A tinta- és itatóspapír-ellá­tásra sem lesz panasz. A kis elsősökről sem feled­keztek meg, részükre ízléses kivitelű iskolatáskák bő vá­lasztékát teremtették meg. A salzburgi ünnepi játékokat tanulmányozzák majd a városi tanács szakemberei A városi tanács mindent megtesz a jövő évi szegedi szabadtéri játékok minél jobb előkészítésére. Az ausztriai Salzburg városa világhírű a rendszeresen tartott ünnepi játékairól. A városi tanács végrehajtó bizottsága úgy határozott, hogy egy szegedi szakértőkből álló kisebb cso­portot küld ki a salzburgi já­tékok szervezésének, rende­zésének, művészi előkészíté­sének tanulmányozására, hogy azután így a helyszínen szerzett tapasztalatokat Sze­geden is hasznosíthassák.

Next

/
Thumbnails
Contents