Délmagyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-02 / 152. szám

VttAG PROLETARJ'Al tGYESŰÍJETEKI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART LAPJA XIII. évfolyam, 153. szám Ara: 50 fillér Kedd. 1957. Júlins 2. Ma: Tovább javul Szeged áruellátása Mit várhatunk a kereskedelemtől a harmadik negyedévben ? Fél év telt el az ellenforrada­lom óta. A novemberi és de­cemberi, de még az év első hó­napjainak gyenge termelési eredményei nemcsak a kereske­delmi embereket, hanem a fe>­gyasa'ókat is nyugtalanították. A raktárak készletei fogytak, a gyárak pedig alig termeltek. Az infláció veszélye fenyegette or­szágunkat. Barátaink, a Szov­jetunió és a népi demokráciák azonban nem hagyták magára lentős ez a negyedév. Több cipőgyár, a szegedi is nagy mennyiségű magasszárú gyer­mekcipőt gyárt. Az igen ke­resett trottőrsarkú női cipó is nagy mennyiségben jelenik meg az üzletekben. Kisipari gojzer női és férficipő, kérges női szandál kerül forgalomba. A férfiszandálok is változa­tos, szürke, csau és mokka színben készülnek. A sziget. ipar tehát igyekszik, a keres­kedelem sem maradhat el. Sajnos, Szegeden az utóbbi időben elburjánzott a pult alóli árusítás. A vevőkkel nem egy helyen gorombán bánnak a kereskedők, s ez nemcsak a vevőket, hanem a többségükben udvarias el­adókat is bosszantja. Már előre jelenthetjük, a harma­dik negyedévben bizonyára kedvesebbek lesznek a ke­_ vári cipőgyárból sok szép női az ellenforradalom által tönkre szandál kerül városunkba. A reskedők is. Nem a termé­tett országunkat: segítettek. So- Divat Cipőgyár a legdivato- szetuk. változik meg egyik sabb drapp és csau női szan­dálokat gyártja. ha ennyi külföldi áru nem volt üzleteinkben, de a magyar áruk nagy részének alapanyaga is külföldi. A gyárak dolgozói is igyekeztek munkájukkal kive­zetni országunkat az infláció ve­szélyéből. Ma már örömmel ál­lapíthatjuk meg, raktáraink megteltek, az üzletekben is van áru bőven. Nézzük meg szű­kebb hazánkban, mit várhatunk a harmadik ne­gyedévben a kereskedelemtől. Több lesz a friss hús Új típusú rádiók A Vas- és Műszaki Nagyke. reskedelmi Vállalat már ke­vesebb biztatót tud mondani. A második negyedévben 151 különböző típusú — sok szov­jet — motorkerékpár, 123 bzegeden, varrSgép, 100 mosógép, 1300 kerékpár kerül forgalomba. A vállalat értesülése szerint a napról a másikra, hanem a jutalékos bérrendszer segíti majd elő ezt a változást azoknál, akiknek szükségük van rá. Uj filológiai tanszók a szegedi ós a debreceni egyetemeken A művelődésügyi miniszter utasításának értelmében a harmadik" "negyedévben sem Szegedi Tudományegyetem Élelmicikkckből megfelelő ellátásra számíthatunk. liszt- és lesz rosszabb a helyzet. A bölcsészettudományi karán, harmadik negyedéveben je- valamint a debreceni Kossuth lentősen javul a rádióellátás. Lajos Tudományegyetem böl­kenyérellátásunk az ígérkező Kedvelt típusú rádiók érkéz- ^észettudományi karán új fi jó termés alapján zavartalan nek a Német Demokratikus lo ogtai ta^zékeket állítanak lesz. Csupán a kenyér kiszállí- Köztársaságból, a belföldi ké- fell Az uj tanszékéi: a germán tása körül jelentkezik hiba - szítménnyel kielégíti a keres- ^j^tllk ^ Tr^íL^u letet A telepes rádiótulajdo- "ion nyelvek és irodalmak, nosok számára nagy menyisé. továbbá a klasszika filológiai gű anód és fűtőtelep érkezett tanszékéi. Lengyelországból. A Műszaki Az uj tanszékek augusztus —s - —~ y-' - M-avkereskedelmi Vállalat elsején kezdik meg munká­temeny. Ezen feltétlenül segíte- ^keresk^e^ ^^ ^ ^ ^ ogyidpjűlcg televíziós-adás vételével. A mindkét egyetemen megszün­raktárban már találkozunk tétik a világirodalmi tan­televíziós készülékkel és an- széket. , t . . tennával, ha sikerül a vétel, „y*u tása körül jelentkezik hiba sajnos ez jelenleg is áll —, sok külvárosi üzletbe későn, déL előtt 11—12 óra körül érkezik meg a friss kenyér és a péksü­temény ni kell. A harmadik negyedévre esik « befőzési szezon. A kereskede­lem jól felkészült erre; van és lesz bőven cukor. Javul a frisshús-ellátás is. Je­lenleg gyakran mélyhűtött álla­potban kerül forgalomba és et­től idegenkedik a lakosság. A következő negyedévben —• a ineleg enyhülésével — több friss hús is kerül a fogyasztókhoz. A hentesáruk választéka ugyan­csak bővüL Különleges külföldi textiláruk Ruházati cikkekből is jelen­tős javulás várható. Pamutáru­ból az elmúlt év hasonló idő­szakával összehasonlítva, 50 százalékkal több kerül forga­lomba. Karton, delén, ágynemű, flokkon nagy mennyiségben és választékban lesz kapható. Gyapjúáruból 20 százalékkal kapunk többet, mint tavaly. Felszámolja kereskedelmünk, de elsősorban iparunk a bélésáru­hiányt. Lenből, kenderáruból, háztartási textiláruból, bútor­szövetből a tavalyinak kétszere­se kerül forgalomba. A konfek­cióban sem lesz hiány, igaz, hogy nem éri el a tavalyi har­madik negyedévnek a mennyi­ségét és választékát, de előrelát­hatóan itt sem lesz fennakadás. A külföldi árucsere követ, keztében a következő negyed­évben eddig Szegeden nem A „HÚSGYÁRBAN" Nagy disznótort lehetne ülni a Szegedi Vágóhídon. Itt mind- ;; egy, hogy tél van vagy nyár, mindig szezonja var. n dis~- • • nóölésnek. Ha hűvösebb lesz az idő — a kereskedelem és a Vágóhíd ígérete szerint —, az üzletekben is több lesz a friss comb, karaj és oldalas. A szegedi ellenforrada lom számlájából— a Ruhagyárban m Viiacikk az Idegenforgalmi Hivatalról m Csehszlováklába rendez utakat : a TTIT 9 Éáááéáááttéttitéááááááá****^ • swvwwvwwwvw vvwwwwwwww%* (Liebmann Béla felvétele) A KISZ életéből Textiles ifjúsági fesztivált der-Lenszövő Vállalat és a részt vesznek. Július 1—13-ig rendeztek vasarnap este 8 Jutaárugyár KISZ-fiataljai. 11 szegedi középiskolai KISZ­orai kezdettel 5 szegedi a Ruhagyár szabadtéri szín- titkár a balatonalmádi tá­üzem: a Ruhagyár, aJTex&il- padán az öt szegedi textil- borban, négy üzemi KISZ-. müvek, a Szegedi Kenderjo- üzem kulturális ' csoportja, titkár pedig ugyanebben az nógyár, az . Űjszegedi Ken­változatos műsorral szerepelt: időben Nógrádverőcén tölti az élőadás bevételét a VÍT- a nyarat. Szórakozással egy­forgalomba hozzák a készü- ^^ 1aUlmány küldöttek költségeinek fede­zésére ajánlották fel. léket Lehel belöznl! A Papír és Irodaszer Érté­kesítő Vállalat is felkészült — a lehetőséghez képest — a harmadik nd^edevre. Az nQsnak igérkező készüléket árammennyiséget fogászt. Ez iskolaév indulástoc« butos£ mutattak be az egyetem Bé- azt jelenti, hogy használata 8ozm is sajat Kaomju tottak a legszutóégeseDD ke-épületében a megjelent az elektromos tűzhelyen való kényelmesen tölthetik sza­tanszereket. Nagy mennyisé- szaJc£mbereknek A ké£mék: meiegítésnél kétszerte elő- badidejüket a partfurdon fetun^tól ceruzát vonalzót vízcsapra szerelhető, elektro- nyösebb, gazdaságosabb. hodolhatnak a nyár oromei­•> .. _ , t-.i mns vÍTmpWftö Eszmei Egyszerű, könnyű kezelése, neK­A vízcsapra szerelhető, elektromos vízmelegítő Érdekes és fölöttébb hasz- csupán 2,15 forint értékű Strandkabint építenek az űjszegedi partfürdőn a ME­7ÖÉK KISZ-fiataljai. A tár­sadalmi munkával rövidesen elkészülnek és a vállalat fia­taljai — és az idősebb dol­gozói is saját kabinjukban pedig""Csehszlovákiából. Saj- m°s vízmelegítő. nos az ellenforradalom okoz- szerzői, alkotoi: dr. Sípos gyors munkája folytan bárhol ta ' termelési kiesést nehe- György adjunktus, dr. Lakos alkalmazható, ahol melegvíz­zen lehet pótolni. Éppen Antal és dr. Szabadi István re van szükség. Egy bizonyos ezért a következő negyedév- tanársegédek. Gyakorlati ki- időegység alatt minél kisebb ben is hiánycikként jelent- vitelezője pedig örlei György vízmennyiséget engedünk a kezik a háztartási papíráru, kisiparos, műanyagkészítő. csapból, a rászerelt készülék pedig annyit kap a vállalat, A másfélévi kísérletezés annál magasabb hőfokra ké­mint az elmúlt év hasonló eredményeként bemutatott pes azt felmelegíteni. Ipari időszakában. A befőzéshez készülék igen egyszerű szer- célokra pedig az igényeknek szükséges celofán és perga- kezetű, tartós és könnyen ke- megfelelően nagyobb kapa­menpapír biztosítva van. zelhető. Gumicsővel erősít- citású készülék állítható elő. Az Üveg- és Porcelánérté- hető a vízcsapra, s az áram- Az elektromos vízmelegítő kesítő Vállalat is felkészült kör konnektorral való be- a legfelsőbb minőségi ellen- ^^ c,Uiciaui«uia ma a a befőzések idejére. A vállá- kapcsolása után azonnal me- őrzés után, rövid idő múlva ','"J.r„„<l lathoz 40 vagon 4 literes és iegvizet szolgáltat. Óránként forgalomba kerül. Üzleti ára J" k 12 vagon 1 literes csehszlo- mintegy 60 liter víz melegít- a tervek szerint 146 forint Ratócsoport pedle valószínű­befőzőüveg érkezik hető vele 52 fokra miközben lesz. gaiocsoport pedig valószínű Az Orvosegyetem KISZ­szervezete a lengyel, a cseh­szlovák. a Német Demokra­tikus Köztársaság Ifjúsági Szövetségéhez levelet ' inté­zett, amelyben meghívott több medikust Szegedre. Köl­csönös tanulmányi csere for­májában óhajtják a látogatá­sokat lebonyolítani és leve­lükre már válasz is érkezett. A csehszlovák orvostanhall­gatók előreláthatólag már a bekötve, a KISZ-szervezetek legfontosabb feladatait tár­gyalják meg. • Szabadtéri klubot építenek a Szalámigyár kultúrtermé­nek udvarán. A vállalat sok­ezer forintot áldoz a kerthez lyiség létrehozására és a munkálatokban a KISZ-fia­talok is részt vesznek. Színes kő lesz a „táncparkett", szí­nes lámpák díszítik a kertet és kis lugasok, boxok teszik hangulatossá a kertklubot. A KISZ-szervezet vállal véd­nökséget a klub felett, amely­nek természetesen az idő­sebb dolgozók is tagjai lehet­nek. vák Ezenkívül a belföldi üveg gyárak készítményei, vala­mint a konzervgyártól át vett üvegek biztosítják a szükségletet. Porcelán edé­nyekből javul az ellátás. De ebből az áruból nem tudják látott áruk kerülnek a vásár- ^Jf^SíJ^TA lók elé. Osztrák nylon, plüss pulóver, tiszta gyapjú garni­iparosok a következő ne­,, . ,, , , gyedévben 6 ezer négyzet­urák (pulóver, olaszka) ny- ^éter táblaüveget kapnak. Ion női fehérnemű, férfiing. Ezekről a cikkekről előre el kell mondani, nem lesznek ol­csók, luxuscikként kezeli a kereskedelem. Ezenkívül az elmúlt év első felévét felül­múló mennyiségben lesznek alsó és felső kötött áruk, új fazonú és színű pulóverek, olaszkák. A harmadik ne­Műanyagból a második ne­gyedév háromszorosát kap­ják. Jutalékos bérrendszer a kereskedelemben Iparunk igyekszik megfe­lelő áruval ellátni a keres­kedelmet. örvendetes, hogy gyedév nagy slágere lesz a « utóbbi Időbér.Javult az több színű pulóver. Nuolcnvllló forint é.tékü cipő A Cipőnagykereskedelmi Vállalat a következő negyed­évben 8 millió forint értékű cipőt hoz forgalomba. Főleg a hiánycikkek pótlásában je­ipar és a kereskedelem kap­csolata. A gyárak — a na­gyobbak önállóan terveznek — a kereskedelem útján ér­tesülnek a vásárlók igényei­ről és ezeket igyekeznek ki­elégíteni. Ezért gyárt több száras gyermekcipőt a DÉ­MA, a drapp színű szandálo­Hazai nyersanyagból... kat'a Divat Cipőgyár, Az ból szőttek. Az Űjszegedi Kender-Lenszövő korábban is készített külföldi pamutból szállító hevedereket. Ma már új tech­nológia alkalmazásával, tiszta műselyemből, hazai nyers­anyagból készítik a szállítószalag hevedereket, amelyek éppen olyan jók és tartósak, mint az import nyersanyag­Országjáró tanulmányi ki­ránduláson vesznek részt a szegedi középiskolák kisze­sei. A Közgazdasági Techni­kum statisztikai és ipari ta­gozata, a Ságvári, a Radnóti gimnázium, a Tömörkény Leánygimnázium, a Tanító­és a Tanítónőképző, a Vasút­íeg július közepén tesz eleget forgalmi Technikum fiatal­a szegedi orvosegyetemi jai, az ország különböző vi­KlSZ-fiatalok meghívásának, dékére látogatnak el egy-két * hetes tanulmányi út kereté­KISZ vezetőképző-tábort ben. Útiterveikben szerepel a hozott létre a Kommunista Nyírség, a Bükk, a Mátra, a Ifjúsági Szövetség országos Börzsöny, a Balaton, a Me­központja. A kéthetes tábor- esek nevezetességeinek meg­bán szegedi KISZ-titkárok is tekintése. A szegedi járásban aratják a búzát A tavalyinál jobb a termés Csongrád megyében elsőnek a szegedi járásban kez­dődött meg a búza aratása. Csengele, Ullés, Bordány ha­tárában a homokföldeken érett kasza alá a kenyérgabona. E községekben már csaknem teljesen befejezték az őszi árpa vágását, és hétfőn ezen a vidéken több mint száz gazda kaszálta a búzát. Az első keresztek jó terméssel biztatnak. A csengelei, bordányi és üllési dolgozó parasz­tok általában tíz mázsa körüli holdankinti átlagtermést várnak, ami homokvidéken búzából igen kedvező — a ta­valyinál jobb — eredménynek számít. A búzaaratás mostani kezdete azt bizonyítja, hogy a szeszélyes, csapadékos tavaszi és nyáreleji időjárás elle­nére alig késett a kenyérgabona beérése. A búza aratása általában Péter-Pál napját követően szokott megindulni. Most még csak a homoki tájakon vágják a búzát, de né­hány nap múlva a fekete földek kenyérgabona-termésé­nek aratására is sor kerül. i

Next

/
Thumbnails
Contents