Szegedi Néplap, 1957. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ; •'-íáí . " . A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGEDI LAPJA II. évfolyam, 26. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1957. február 1. Fontos kérdések a kormány csütörtöki ülésének napirendlén SZAKASZT KÉREK! A magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány csütör­tökön ülést tartott. A kor­mány meghallgatta Dégen Imrének, az Országos Víz­ügyi Főigazgatóság vezetőjé­nek jelentését az ország ár­vízvédelmi helyzetéről és fel­készültségéről. A kormány tudomásul vette, hogy az ár­víz elhárítására való felké­szültség a szomszédos orszá­gokkal kiépített együttmű­ködés, az árvízvédelem cél­jára juttatott jelentős gépál­lomány, és helyes szervezeti változtatások eredménye­ként jobb, mint a múlt év azonos időszakában volt. A kormány határozatokat ho­I zott az árvízvédelem szerve­zetének és hatékonyságának további javítására. A kormány elhatározta, hogy előterjesztést tesz a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsához a tiltott határátlé­pés elkövetésére irányuló hírverés, vagy a tiltott ha­tárátlépéshez való üzletszerű segítségnyújtás büntetésé­nek megszigorítására. A ja­vaslat többek között a tiltott határátlépéshez rendszere­sen, vagy üzletszerűen segít­séget nyújtók büntetésmér­tékének emelésére, és emel­lett teljes vagyonelkobzás kimondására irányul. ISMÉT MEGKEZDŐDTEK AZ ÜDÜLTETÉSEK ' A dolgozók idei kedvezmé­nyes üdültetéséről a többi kö­zött a következő tájékozta­tást kapta illetékes helyen a Magyar Távirati Iroda: A - dolgozók üdültetése a kényszerszünet után ismét megindult a hegyvidéki üdü­lőkben. Már folynak az előkészüle­tek a nyári idény megkezdé­sére is. Május elejétől szep­tember végéig körülbelül 250 üdülő áll dolgozóink rendel­kezésére. Az ország nehéz gazdasági helyzete nem teszi lehetővé oly nagyszámú dol­gozó üdültetését, mint pél­dául tavaly, így is azonban körülbelül 150.000-en üdül­hetnek majd kedvezményes áron. A dolgozók kérésére nagyobb lehetőséget adnak családok üdültetésére, mint eddig. A Mecseken kívül né­hány Balaton menti üdülőben is lehetővé teszik gyermekes családok kedvezményes nya­ralását, — hangzik el napjában százszor és százszor -. t s És Laczi Józsejné, a Szegedi Közlekedési Vál­lalat szorgalmas kalauznője fürge ujjakkal tépi a szakasz-, vagy vonaljegy eket, átszállókat. Jó­kedvvel, mosolyogva végzi csöppet sem köny­nyű munkáját a szegedi villamoson, amely ilyenkor, téli időben, nem a legkellemesebb mun­kahely. De jázásra talán nincs is idő, hiszen ha Liebmann Béla felvétele nem is lenne ott a jó meleg bunda, akkor is<« van tennivaló elég: jegyeket adni, a le- s fel­szállókat figyelni, nehogy baleset történjék a síkos utakon. A sokat csúfolt szegedi villamos ezekben a didergetős időkben mégiscsak hasz­nos utazási eszköz, hiszen sokszor legalább annyira zsúfolt, mint budapesti társai, legfeljebb néha lassabban jár, mint a „stuka", a Duna-',', pahon. Jelentés a Szovjetunió 1956. évi tervének teljesítéséről Egy ítélkezés margójára m Vasárnap választások lesznek Romániában Az első hónap mérlege az üjszegedi Kenderben Március 7: a lottó első húzása Jl tervgazdálkodás, a központi irányítás és bizonyos mértékű decentralizálás nem mondanak ellent egymásnak Apró Antal tájékoztatója a munkásönkormányzatot előkészítő bizottság január 30-i ülésén útján részt vegyenek az üze­mek gazdasági irányításá­A munkásönkormányzatot előkészítő bizottság január 30-án Apró Antal iparügyi miniszter elnökletével ülést tartott. Apró Antal bevezetőjében tájékoztatást adott a bizott­ság tagjainak néhány, a mun­kástanácsok tagjai részéről felmerült kérdésben. Többek között hangsúlyozta, hogy Magyarország szocializmust építő ország, ahol a termelő­eszközök társadalmi culaj­donban vannak. Szocializ­must építő állam csak terv­szerűen gazdálkodhat, és a tervszerűség feltételez bizo­nyos centralizációt. Határozott nézetünk —• mondotta —, hogy a tervgaz­dálkodást fenn kell tartani, az ipart továbbra is a mi­nisztériumoknak kell irányí­tani Ugyanakkor a termelés irányítását demokratikusab­bá kell tenni. A kormány úgy látja — folytatta Apró Antal —, hogy a tervgazdál­kodás, a központi irányítás és bizonyos méretű decentrali­zálás, demokratikusabb irá­nyítás nem mondanak ellent egymásnak. Nem mondanak ellent még akkor sem, ha a jelen pillanatban részben az ellenforradalom pusztításai nyomán előállott súlyos poli­tikai és gazdasági helyzet, valamint a gazdasági vezetés fényleges demokratizálásához szükséges tapasztalatszerzési idő miatt átmenetileg nem kaptak még kellő tartalmat a munkástanácsokról szóló törvényerejű rendelet egyes pontjai. — Többen felvetik, hogy egyes kormányintézkedések­ben a munkástanácsokról szóló rendelettel ellentétes tendenciák érvényesülnek. Világosan meg kell mondani, hogy egyes kormányintézke­dések még nem a munkásta­nácsokról szóló törvényerejű rendeletben adott jogkörök realizálása irányában hatnak. Ez azonban csak átmeneti, adott gazdasági helyzetünk­ből következő jelenség, amelyből helytelen volna távolabbi perspektívára vo­natkozó következtetéseket levonni. — A kormány január 6-5 nyilatkozatában megmondot­ta, hogy a gazdasági vezetés demokratizálása mellett át­menetileg, amíg nehézségeink jelentős részét leküzdjük, erős központi irányítást kell bevezetni, különösen az anyag- és az energiaellátás­ban. Erre éppen azért van szükség, hogy minél hamarabb leküzdjük nehézségeinket, sikerrel harcoljunk az inflációs ve­szély ellen, ésszerűbben osszuk be javainkat, hogy így az ellenforradalom által okozott mérhetetlen ká­rokat, többek között a mun­kanélküliséget minél kisebb körre szorítsuk. — A kormánynyilatkozat világosan megmondta: a munkástanácsok azok a szer­vek, amelyeken keresztül a termelők jogot kaptak ahhoz, hogy választott képviselőik ban. Voltak olyan elképzelé­sek, hogy a munkástanácsok­ról szóló törvényerejű rende­let valóra váltása jelentősen csökkenti a minisztériumok feladatait. Mi a miniszté­rium szerepét, feladatkörét átmenetileg nem változtattuk meg. A minisztériumok továbbra is gazdálkodó, irányító szervek, és döntő többsé­gükben megtartják régi fel­adataikat. Ugyanakikor javasoltuk az Elnöki Tanácsnak egyes mi­nisztériumok megszüntetését, illetve összevonását, és elren­deltük a megmaradt irinisz­tériumok létszámának 40—50 százalékos csökkentését. — A lényegében változat­lan feladatot ellátó miniszté­riumok és a munkástanácsok létrehozása gyakorlatilag azt jelenti, hogy nálunk az üzemi igazgató vonatkozásában a szocia­lista államigazgatásra jel­lemző kettős irányítás ér­vényesül, a vállalat igazgatójának a mi­nisztérium és a helyi mun­kástanács is irányítója. A vál­lalat vezetése viszont teljes egészében az igazgató fel­adata. Apró Antal a továbbiak­ban foglalkozott a munkás­önkormányzatot előkészítő bi­zottság feladataival, és java­solta, hogy a bizottság sze­rezzen minél több konkrét ta­pasztalatot a magyarországi munkástanácsok tevékenysé­géről, igyekezzék a jói mű­ködő munkástanácsok ta­pasztalatait általánosítani, tanulmányozza a baráti or­szágok munkásönigazgatási szerveit is. Törekedjék a bi­zottság arra, hogy a külföldi szakirodalom és a hazai tapasztalatok alap­ján javaslatokat dolgozzon ki az iparvezetés demokra­tizálásának sajátos magyar rendszerére. A bizottság a továbbiak­ban tárgyalta Kossá István pénzügyminiszter javaslatát a vállalati gazdálkodás egyes kérdéseiről és a munkásta­nácsok ezzel kapcsolatos feladatairól, hatásköréről. A bizottság az előterjesztésen több módosítást javasolt, és egyetértett azzal, hegy a.­dolgozott rendelettervezetet a pénzügyminiszter terjesz­sze a kormány elé. A bizottság helyesnek tartja hogy a szakszerveze­tek vezető szerepet vállalnak a munkástanácsok megerő­sítésében, sokiráinyű támoga­tásában. A munkásönkor­mányzatot előkészítő bizott­ság felülvizsgálta január 4-i ülésén Malakított állásfogla­lását, és a népgazdaság je­lenlegi helyzetében nem kí­ván javaslatokat tenni az 1956. évi 25. számú, a mun­kástanácsok működésót sza­bályozó törvényerejű rende­let hatályának más — a ren­deletben fel nem sorolt — vállalatokra és szervekre való kiterjesztésére. Szeged kisipari exportjáért Foglalkoztunk már azzal, hogy a kisipari export fel­tétlenül az állami monopólium keretében valósítandó meg. A külkereskedelem állami monopóliuma azonban nem je­lentheti egyetlei* vállalat monopóliumát. Nem jelenthet monopóliumot arra, hogy a meglevő külkereskedelmi vál­lalatok csupán kiszolgálóivá tegyék azt a kisipart — amely velük semmiképpen nem versenyben, hanem egyenlő fel­:: tételek mellett — maga is exportképes. Természetesen szük­séges a koordináció, — erre azonban teljes mértékben elég­séges a minisztériumi apparátus, és a külképviseleti keres­kedelmi hálózat. Am legyen belső konkurrencia a termé­:: kek minél szebb és minél jobb előállítása terén, — ha ugyanabból a cikkből szebbet, jobbat készít a kisipari szö­vetkezet — kapjon érte több devizát, érjen el érte maga­sabb világpiaci árat. Számos példát tudnánk sorolni erre az eddigi gyakorlatból is. Azt is az eddigi gyakorlat mutatta meg, hogy a külföldi vevők látogatásaik alkalmával leg­szívesebben a kisipari szövetkezetek műhelyeiben tárgyal­tak és kötöttek üzleteket, — a külkereskedelmi szakembe­i.rek közreműködésével —, mert itt mindenkor teljesítettéi? speciális kivitelezési kívánságaikat, könnyen elfogadták egyéni konstrukciós elgondolásaikat. Tartunk tőle, hogy az OKISZ vezetői a kormánynak felvetett javaslatokban nem veszik figyelembe a helyi jel­;; legű exportlehetőségeket. Nem lenne helyes, ha a tervezett :: lebonyolító vállalat csupán budapesti központi irányító szerv lenne. Így a többi között a szegedi szövetkezeti dolgo­zók ötletessége ismét a csúcsszerv adminisztrációs akadá­lyain bukdácsolva termelne devizát az országnak, csök­kentve a szegedi dolgozók export nyújtotta nyereségrésze­:: sedési lehetőségeit. Igen fontos tényező még, ami indokolttá teszi az önálló szegedi kisipari exportvállalat jogosultságát, hegy az. újabb tervek szerint az exporttal szerzett deviza i: bizonyos százaléka az exportáló részére, helyi igényeket ki­• elégítő importgépek és anyaga'.? beszerzésére lenne fordít­• ható. Ezek felhasználásával újabb szegedi exportlehetősé­geket, munkaalkalmakat lehetne teremteni! A vidéki önálló exportvállalat jogosultsága ellen szá­mos érvet fognak felhozni — ezt jól tudjuk. Már most emlí­tést kell tennünk, hogy az a felfogás is megdönthető. hogy a minisztérium szállítási vállalata, a Masped, csak Budapesten működik —, ezért vidékrő' nem lehet dolgozni. — Valóban jelenleg csak a Masped kaphat és adhat szállítási rendelke­zéseket — fuvarleveleket. Bőven van erre idő az üzletkötés­től a bonyolításig még Szeged—Budapest között is. A devi­zális rendelkezése'? bonyolítására pedig itt van a Magyar Nemzeti Bank fiókja. A most folyó új konstrukciós tárgyalások során kel] a szegedi illetékes vezető szerveknek — a szegedi önálló szö­vetkezeti exportvállalat ügyét felvetni. A szegcdi kispari export érdemel annyi bizalmat, hogy exportügyleteket köz­vetlenül maga bonyolítson. (cság)

Next

/
Thumbnails
Contents