Szegedi Néplap, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-03 / 1. szám

II. évfolyam. 1. szám A MAGYAR SZOCIALISTA MPNKASPART SZEGEDI LAPJA Ara: 50 fillér Csütörtök. 1951. január 3. Beszélgetés Marosi Károllyal a Szabad Európáról, a disszidáltakról, a „dicsőségről66 A Haladás Tsz-ből még csak ezután lesz igazán jó termelői munkaközösség Tartalékolás Felvásárlási láz Spekuláció A városi tanács kereskedelmi osztálya a napokban összesítette Szeged város területén az utolsó negyedév kereskedelmi forgal­mát. A kimutatások szerint a szegedi tanácsi és egyéb kiske­reskedelmi vállalatoknál az el­adott áruk mennyisége az 1955­ös év hasonló időszakához ké­pest hatalmasan megnövekedett. Az októberi események utáni nagy tartalékolási és felvásárlási láz, valamint a világosan kive­emelkedett a kereskedőim! forgalom Szegeden ; 1956 utolsó negyedében az előbbi évhez képes 90 MILLIÓ FORINTTAL Bizonyos mértékig kiszélesítik a magánkezdeményezést Élelmiszer- és iparcikküzleteket, vendéglátóipari egységeket adnak bérbe vagy tulajdonba liető spekulációs irányzat miatt például a tanácsvállalatok eladá­sában a ruházati cikkeknél az 1955-ös mennyiséghez viszonyít­va 175 százalékos, a vegyesipari cikkeknél 175 százalékos, élelmi­szernél pedig 167 százalékos emelkedés volt. A nem tanácsi vállalatoknál (állami áruház, stb.) még ennél is magasabb emelkedés tapasztalható. Így az élelmiszernél 191 százalék. Különösen nagy volt a felvá­sárlási láz 1956. november 15. Rövidesen a Boross József utcában gyáitják a gyümölcsöskosarakat Amint már hírül adtuk, a Szegedi Hangszerkészítő Vállalat az export gyümölcskosarak gyártásának kiszélesítésével már nem fér jelenlegi helyiségeiben. \A városi tanács közbenjárására a Fegyveres Erők Minisztériuma a Hangszerkészítő Vállalatnak a Boros* József utcai katonai élel­mezési raktárban helyot biztosí­tott. A Hangszerkészítő szerdán már költözni kezd az ÉLO he­lyiségeibe. A költözés befejezté­vel a gyártás azonnal megindul. „Csendes' Szilveszterük volt a szegedi mentőknek Évtizedek óla a Szijveszter a mentők napja. Ez a hagyomány 1925-től tart, amikor is a mentők önkéntes egyesületté alakultak. Természetcsen önmagukat nem tudták fenntartani és ezért Szil­veszter napján gyűjtést indi­lottak országszerte a mentőegye­sületek javára. Ilyenkor voltak, akik különböző összegeket aján­lottak fel a mentők részére és általában, ha Szilveszter napián és éj­szakáján valahova hiszálltak a mentők, a betegek is nagyobb összeget fizettek a segítségért. 1948 óta, — amikor államosítot­ták a mentőket, — már nem volt szükség a gyűjtésre, mert az ál­lam gondoskodott arról, hogy ki­bővítse a mentőszolgálatot új gépkocsikkal, ápolókkal. Azóta már nem szigorlók, <— hanem or­vosok látiák el a mentőszolgá­latot és 250-szer nagyobb gép­kocsiparkkal és ennek megfele­lő mentőlétszámmal rendelkez­nek. Mégis — a hagyományhoz híven — a Szilvesztert ma is a mentők napjának nevezhetjük, és egész évi önfeláldozó fáradsá­gos munkájukért köszöntjük őket. >*" n ' Az idef Szilveszter aránylag .-.csendes" volt a szegedi men­tőknél és a szokásos betegszállí­tásokon kívül alig történt emlí­tésre méltó „esetük". Szilveszter estéjén a járáshíróság garázsá­ban az ott-tartózkodó gépkocsi­vezető üresen járatta a motort és a zárt garázsban szénmonoxid mérgezést kapott: a mentőket kellelt segítségül hívni. Azon az éjszakán három szü­lési esethez szálltak ki a sze­gedi mentők. és egy epilepsziás beteget hely­ben kezeltek. űjév kora délutánján Baktó­ból Temesvári Lászlónét kellett a Bőrklinikára szállítani, mert Temesváriné főzés közben magá­ra rántotta a forró ételt és első­másodfokú égési sebeket szenve­dett. A zákányszéki állomásnál Tóth Béla leesett a kerékpárjá­ról: combcsont-töréssel szállítot­ták a II. számú kórházba. Csapó Veron egyetemi hallgató, Hétve­zér utca 17. szám alatti lakos olyan sok szevenált vett he, hogy gvógyszermérgezéssel vitték he az 1. sz. Belklinikára. Egyéb­fcént Szilveszterkor és újév nap­ján hat szülési esethez szálltak ki a szegedi mentők. és 30. között. Ebben az időköz­ben élelmiszerből a nemtanácsi vállalatok az 1955-ös év hason­ló időszakához viszonyítva 276 százalékkal, ruházati cikkekből 200 százalékkal, vegyesipari cik­kekből pedig egyenesen 516 szá­zalékkal többet adtak el. összesítve, mintegy 90 millió forinttal volt nagyobb a keres­kedelmi forgalom Szegeden az utolsó negyedévben, mint oz 1955-ös év utolsó negyedében. Nyolc vagon mész Szegednek Az építésekhez szükséges mészből országosan hiány mu­tatkozik. A Szegeden most folyó lakásátalakításoknál is problémát okoz a mész előteremtése. A városi tanács illetékes osz-. tálya a közelmúltban felvette a kapcsolatot a pécsi tanáccsal és sikerült is onnan nyolc vagon meszet szerezni. A meszet a ta­nácsvállalátok és a KIK között osztják szét. A mész folyamato- : san kétvagononként érkezik. A Belkereskedelmi Minisz­térium megállapította, hogy az áilami kiskereskedelem szervezése az elmúlt évek so­rán túlzott volt. Az állam olyan feladatot is magára vállalt, amelyek megoldása a fejlődés adott szakaszában még áldozatok árán sem volt biztosítható. Erősen érvénye­sült a vállalati centralizmus, s emiatt a boltvezetők önálló kezdeményezése nem fejlőd­hetett. Nem tudták megolda­ni a bolti dolgozók érdekelt­ségének kérdését sem, és ez az ott dolgozók munkáját hivatalnok jellegűvé tette. A minisztérium az elköve­tett hibák kijavítására javas­latokat tett. Megállapítja azt, hogy ; bizonyos mértékig ki kell szélesíteni a magánkezde­ményezést, mert ez az en- j MlMMiiiiMiMÉMHiiíÉÉÉÉÉliÉL'ir Miért nem csönget a szemetes ém miért térheti ki az ember a lábát Szegeden Tél. Fűtés, meleg ruha. zsíros élelem, csúszós járda. Óh, mennyi gond, mennyi bosszúság. És milyen csúnya a hóra ki­öntött hamu, szemét. Nézzüis meg, mát tesz a Köztisztasági Vállalat a szép Szegedért. Jé, és itt a Pacsirta utcában is? . A 11-es számú ház előtt nagy füstös üstben, lkék veilángben, valami hosz­szú, rozsdás edényben délelőtt 11 órakor még csúfoskodik a szemét?! — Hát igen, mi min­denit megteszünk a város tisztaságáért — mondta az igazgató, amikor el­mondtam, mi-mindent láttam —, de a lakosság semmit, sőt,. a Ami klfapUMatá A szemétgyűjtő ládák körül — ahová csaik az úttisztító gyűjtheti össze az út szemetét — óriási szemétdombot hordtak össze a közelben lakó em­berek. Hamu, salak, étel­maradék és ki tudná megmondani milyen un­dorító szeméthalmaz. Ez nemcsak esztétikailag, de egészségügyi szempont­ból is kifogásolható. A vállalat már eddig ós sóit intézkedést hozott, kevés eredménnyel. Éppen ez­ért elhatározták; ha va­lakit rajtacsípnék, hogy a szemétláda közelébe önti a szemetet, felje­lentik, s a vége az lesz. hogy megbüntetik. A T^acdUta utca 11. előtt l..t A házak lakói általá­ban tudják, hogy hozzá­juk mikor érkezik a sze­metes kocsi. így például a Pacsirta utcában dél­után 4 órakor szedik össze a szemetet. De a jó házfelügyelő, hogy ne csúfítsa a szemét az ud­vart, korán reggel ki­rakja az utcára. Hadd díszelegjen, ott több em­ber látja.. 5 Ne haragudjon a Pa­csirta utca 11. számú ház házfelügyelője, kell az íráshoz a példa. De amit róla elmondtam, ugyanazt elmondhatnám a legtöbb házfelügyelő­ről, háziasszonyról. A Köztisztasági Válla­lat jól megszervezte munkáját. Miért »-lövik« le, miért csúfítják el szép városunkat azzal, hogy idő előtt kirakják a szemetet. Ezért nem csönget a szemetes, hisz 5—6 órát vár rá a sze­mét a kapuban. £d euniéit öiülők Soha sem őrülete, ha sok útkereszteződésen kell áthaladnom, figyel­metlen vagyok, könnyen elüthet valamiféle jár­mű. De tegnap örültem, ha útkereszteződéshez értem. Itt biztonságban éreztem magam. Az át­kelőhelyeket ugyanis gondosan beszórták sa­lakkal. A házak előtt pe­dig — hála a házfelügye­lők ^előzékenységének* — majd kitörte az em/ber kezét, lábát. A javaslatban szó van arról is, hogy az állami kereske­delemben is új formákat kell keresni. Felvetik annak le­hetőségét, illetve szükséges­ségét, hogy egyes kiskereske­delmi boltokat a jövőben szakavatott és megfelelő ve­zetői képességgel rendelkező személyeknek bérbe, illetve tulajdonába adják. A javaslat több pontban tárgyalja a bérbeadás, illet­ve a tulajdonbaadás kérdé­seit. Az első pont kimondja, hogy a bérbe-, illetőleg tulaj­donba adható egységek körét szakmánként külön-külön kell meghatározni. Az élelmiszer- és iparcikk­szakmában a 3—5 főt fog­lalkoztató üzleteket, a ven­déglátóiparban pedig tíz főnél kevesebbet fogialkoz- [ tató egységeket adnának bérbe. gedniény elengedhetetlen a Bérbeadás esetén a bolt dol­további fejlődés elősegité-| gozói a bérlővel kerülnek sére. i munkaviszonyba, tehát a bér­j.be adott bolt dolgozói és a kiskereskedelmi vállalat kö­j zött jogviszony nem áll fenn. I A bérleti jogviszony az üz­; lethelyiségekre és az ápuesz­; közökre vonatkozik. A bérlő | részére forgóeszközöket a • vállalat folyamatosan bjz­] tosít. A továbbiakban a javaslat J azzal is foglalkozik, hogy j egyes cikkek tartását kötele­zőnek kell előírni, az áru utánpótlásáról a bérlő közvetlenül maga gondoskodik, az áruellátás egyaránt történhet az álla­mi szektortól — nagyke­reskedelem ipar —, vagy pedig helyi források igény­A Köztisztasági Válla­lat jól felikészült erre a télre. Alikailmas helyeken nagyobb mennyiségű, fi­nom szemcséjű salakot halmoztak fel, s most ez jó szolgálatot tesz a síkos kereszteződések beszúrá­sánál. Ezt a munkát az úttisztítók végzik el. DúiAatunli nyugodtan Két hóeke és három hódúró gépezet is ké­szenlétben áll a vállalat udvarán. December 24-én és 25-én már mű­ködésbe is léptek. A fő­útvonalakat és a Belvá­ros útjait tisztították meg a hótól. Milyen jó azoknak, akik a Belvá­rosban laknak! Eshet a hó nyugodtan, az utak tiszták lesznek. Ilyenkor télen, a havazá­sok idején a vállalat ereje kevés. Éppen ezért ideiglenes munkaerőt al­kalmaznak. Most még nem nagy a hó, de a na­pokban 40 embert vesz­nek fel. A vállalat tele­pén, a Pacsirta utca 1. szám alatt lehet jelent­kezni. Ha sek a hó, 100— 120 munkást is alkalmaz ideiglenesen a vállalat. Elég szomorú, hogy nap­jainkban arra kérjük a természetet, hulljon a hó, hulljon .., (H. Zs.) bevételével. Foglalkozik még a fizetési feltételekkel, szó van a bér­beadás időtartamáról, amely két-három év lehet. A bolt bérlőinek kiválasztása a kis­kereskedelmi vállalat kizáró­lagos joga, minthogy ezeknek az üzleteknek az élére kivá­lóan szakképzett kereskedő­ket kell kijelölni. A javaslat a romos vagy megsérült egységek bérbe­adásával is foglalkozik. Lehe­tővé kell tenni a kiskereske­delmi hálózat bővítése érde­kében ilyen helyiségek bér­beadását is, ebben az esetben a helyreállítási költséget a bolt kezelője viseli és azt a szerződésben meghatározott bérleti díjba részben, vagy egészben be kell számítani. Miután a bérbeadott egysé­geknél a szoros ellenőrzés lé­nyegesen csökken vagy meg­szűnik, indokolt, hogy az ál­lami vagyon fokozott védel­mének érdekében rátérjenek a kauciórendszerre. A kaució mértéke az áru­készlet 10 százaléka lenne, vagy a napi bevétel egy­vagy kétszerese. Kaucióként készpénzt, be­tétkönyvet, meghatározott értékpapírokat, kezességet vagy ingatlant lehet elfogad­ni. A javaslat befejező részé­ben elveti az indítványt, hogy a nagyobb egységeket is he­lyes volna bérbe adni, de ugyanakkor helyesli azt, hogy ezeknek a mainál lénye­gesen nagyobb jogkört kell biztosítani. A javaslattal a Bel­kereskedelmi Minisztérium kollégiuma rövidesen foglal­kozik. A diplomáciai testület újévi tisztelgő látogatása a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál A Jludapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetői január elsején délben tisztelgő látogatást tettek a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsánál és átad­ták jókívánságaikat az újév al­kalmából. A megjelenteket Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Kristóf István, a tanács titkára, továbbá Csator­day Károly, a Külügyminiszté­rium protokollosztályának veze­tője fogadta. Ezentúl csak a legfontosabb cikkek árait szabja meg a Minisztertanács A fogyasztási árak kialakulá­sánál sok visszásságot okozott és nagy bürokráciával járt, hogy az árakat minden esetben a Mi­nisztertanács szabta meg. Az árakkal kapcsolatos javaslatok 5 hivatalt jártak meg, míg a különböző véleményezésekkel eljutottak a Minisztertanácshoz. Ezért igen sok esetben születtek a pillanatnyi helyzetnek már nem megfelelő határozatok. A most életrehívott Országos Arhi­vatal feleslegessé teszi az árala­kulás eddigi bürokratikus útját. Csikos-Nagy Bélának, az Or­szágos Árliivalal vezetőjének tá­jékoztatása szerint ; ­ezentúl kizárólag a legfonto­sabb cikkek, egyebek között a szén, az acél, a kenyér, a zsír, a liszt árát szabja meg a Mi­nisztertanács. Sok árucikknek az Országos Ár­hivatal állapítja meg az árát, s őrködik a megszabott árak meg­tartásán. A bürokrácia kizárásá­val a vállalati főkönyvelőségek árvetése ídapján az Országos Árhivatal szabja meg például a konfekcióáruk, a textilneműek, a divat- és egyéb cikkek fogyasz­tási árát. Több árucikk árát egyáltalán nem szabják meg, utat nyitva a kereslet és a kínálat törvénvsze« \;**íségéneki -s , •-„., ] Jtr

Next

/
Thumbnails
Contents