Délmagyarország, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

EGYES ŰL JETFEZJ Elutazott a magyar küldöttség a IV. VIT-re A Szegedi Kézlszerszámárugyár dolgozói a jobb minőségű áru gyártásával segítik a kormányprogramm megvalósítását CSONGRADMEGYEi P Hétfőn délelőtt nyitják meg a forgóeszközcsökkentési kiállítást AK LAPJA ; IX. ÉVF. 179. SZAM ARA 50 FILLÉR SZOMBAT, 1953. AUGUSZTUS 1. Erős, vonzó termelőszövetkezeteket Termelőszövetkezeteink az elmúlt hét folyamán teljes égéséében befe­jezték a gazdag termés leanatását. Az idei bő termésük ismét tanúbizony­ság mindenki előtt, amelle't, hogy társas, nagyüzemi gazdaságaink erőteljesen fejlődnek, gazdagod­nak és terméseredményeik állan­dóan fokozódik. Bebizonyították, hogy a szövetkezeti tagság szorgal­mas, odaadó munkájával jóval nagyobb jövedelmet érnek el, mint nz egyéni kisparaszti gazdaságok A szocialista nagyüzemi terme­lés fölényét bizonyítja a kiskiráiy­ság-i Lenin-termelőszövetkezet is, ahol búzából 14 mázsa, árpából 18 mázsa átlagtermés lett. Az ered­mények eléréséhez ebben a terme­lőszövetkezetben is, mint a többi­ben, a tagok szorgalmas munkáján kívül hozzájárult a jő, eredményes gépi munka is, továbbá az új ag­rotechnikai módszerek alkalmazása: a keresztsoro* vetés, a fejlrágyá. zás, stb. Termelőszövetkezeteink jó ter­mésének ós magas jövedelmének elérésében nagy szerepe v0lt álla­munk sokoldalú segítségének ls. De nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a termelési segítségek mel­lett a tagság egyéb fontos kedvez­ményeket is kapott államunktól. Ilyen például az ingyenes kórházi ápolás, a családi pótlék és a szü­lési segély. Pártunk javaslata alap. ján a kormány a termelőszövetke­zeti tagság nagyobb jövedelmének elősegítésére most újabb fontos rendeleteket hozott. Ilyen kormány­rendelet például az, amely — — — ­százalékkal csökkentette az öná"o! termelőszövetkezeti tagoknak oda­termelőszövetkezetek, valamint az I., II. é» HL típusú termelőszövet, kezeti csoportok beadási kötelezett­ségét. Ennek a kormáuyrende'et. nek a nyomán a kiskundorozsmai József Attila-termelőszövetkezetnek 191 mázsa 50 kiló gabonát enge­dett el népünk állama a beadási kötelezettségből, a szegedi Alko'r mány-lszcs-nek több, mint 110 má­zsa terménytöbbletet jelent a be­adási kötelezettség 10 százalékos csökkentése, ami azt eredményezi, hogy a megnevezeti két termelő­szövetkezet a tagok között ennyivel Jöbb terményt oszthat széjjel. Ezek a mennyiségek jelentősen emelik az egy munkaegységre jutó részér sedést. Jelentős anyagi segítség az is, hogy az állam elengedi a termelő­szövetkezetek lejárt tartozásainak nagyrészét. Ezenkívül tsz.einknek, tszcs-inknek necn kell a tavalyi késedelmes beadás miatt kártérítést fizetniök. Sőt; a kormány eltöri: mindazon tszxk és tszcs-knek be­adási hátralékát, amelyek t.z idén kenyér- és takarmánygabona be­adási kötelezettségüknek pontosan eleget tesznek. Termelőszövetkeze­teink ezenfelül az állattenyésztés eredményes fejlesztése érdekében ingyenes állatorvosi szolgáltatás­ban részesülnek. De ingyen kap­ják az állatok fertőző betegségéinek megakadályozásához szüksegos ol­tóanyagokat is. Hatalmas segítséget jelent me­gyénk termelőszövelkezeio.nek az az adókedvezmény is, amelyet a mi­nisztertanács a napokban foglalt határozatba. A határozat értel­mében törölni kell a termelőszö­vetkezetek, valamint termelőszövet­kezeti csoportok tagjainak a* 3952. évi december 31-én fennálló összes adóhátralékát és nyilvántartott megváltási árelölegét is, ha a ter­melési év befejezése után íovábbra is termelőszövetkezeti tagként gaz­dálkodnak és az 1953 évre kive­tett adóikat az év végóig megfi­zetik. Határozatot hozott a minisz­tertanács a termelőszovetke7/,tek és tszes-k silóépitkezéseinek támoga­tásáról is. A minisztertaoác.-'i ha­tározat értelmében a termeloszovet. kezelek és tszcs-k 300 ezer köbmé­ter állandó siló építéséhez 33 mil­lió forint összegben hosszúlejáratú hitelt kapnak. A hitel törlesztését a folyósítástól számi-,ott ötödik év. ben kell megkezdeni és 10 év alatt kell visszafizelni. L Pártunk és kormányunk gfi egyé. nileg dolgozó parasztok megsegí­tésére szin'én nagy gondot fordít. Sokkal jobban támogatja ökei, mint eddig, s fontos feladatának tekinti, hogy az egyénileg dolgozó parasz­tok biztonságosan gazdálkodhassa­tok. De mindemellett még nagyobb mértékben növeli a szövetkezetek­nek nyújtandó segítséget, hiszen változattanul a társas, nagyüzemi gazdálkodásban látja a dolgozó pa­rasztság felemelkedésének biztos útját. A termelőszövetkezetekben tiagy lehetőségek vannak, hogy jö­vedelmezően gazdálkodhassan-ik és a Iag-ok jövedelmét még tovább nö­veljék. A már említett kiskirálysági Leriin-termelőszövetkeze'ben pél. dául a becsületesen dolgozó tagok az idén is igen magas természet, beni juttatásban részesülnek- Ifj. Orosz András, aki ezidáig 390 munkaegységet szerzett, munkája után 29 mázsa búzát és 11 mázsa 70 kiló árpát kap természetbeni juttatásként. Ezenkívül a terme­lési terv túlteljesítéséért 7 mázsa 80 kiló búzái és 3 mázsa 90 kiló árpát is kap prémiumként. A kis­kundorozsmai József Attila-terme, lőszövetkezet a tagok között ezidáig 30 ezer forint0t osztott ki a meg. dolgozott munkaegységek arányá­ban. Ahhoz azonban, hogy a ter­melőszövetkezeti tagok jövedelme az eddigiekhez mérten még nagyobb legyen, rendkívül fontos, hogy társas, nagyüzemi gazdaságaink he­lyesen gazdálkodjanak. Minden termelőszövetkezeti tagnak világo­san látnia kell, hogy a tagok jőve. delme legfőképpen mavuknak adó, szorgalmas munkájától függ. Ezt mutatja a hódmezővásárhelyi Ságvári Endre-tsz példája is, ahol búzából 15 mázsás átlagtermést, árpából 14 mázsás átlagtermést ta­karítanak be é* a tagok között a megdolgozott munkaegységek ará­nyában munkaegységenként őt kilo. gramm kenyérgabonát osztanak szét. Minden termelőszövetkezeti tag­nak arra kell tehát törekednie, hogy a helyes gazdálkodáson ke­resztül minél jobban növelje a kö­zös vagyont és szüntelenül emelje a növénytermelés és állattenyész­tés hozamát, ami által évről-évre minden egyes szövetkezeti dolgo­zónak mind nagyobb lesz a része­sedése. Ehhez azonban az szüksé­ges, hogy a tagok odaadóan, szor­galmasan dolgozzanak és megfele­lően használják ki a helyi lehető­ségeket munkájuk során. Különös­képpen figyelemmel kell kísérniök az öntözéses gazdálkodás előnyét, meg kell ismerniök annak jövedel­mezőségét. De az eddigieknél még nagyobb gonddal kell fejleszteniük a közös állatállományt is. Kormányzatunk a jövőben még fokozottabb támogatásban részesíti termelőszövetkezeteinket beruhá­zások, hitelek útján. Ehhez azon­ban az kell, hogy a termelőszövet­kezetek tagjai a nyújtott támoga­tást a saját és az egész dolgozó nép életszínvonalának emelése érdeké­ben megfelelően kihasználják. Termelőszövetkezeteink előtt most az aratás befejezése után el­sősorban az a feladat áll, hogy a learatott kalászosokat a legrövi­debb időn belül asztagba rakják s emellett folyamatosan csépeljenek is. Termelőszövetkezeteink az ál­lam iránti kötelezettség pontos tel­jesítésével is mutassanak példát az egyénileg dolgozó parasztságnak. Termelőszövetkezetekben dolgozó kommunisták a munkák során le­gyenek a munka élharcosai és mozgósítsák a csoportok tagságát a még nagyobb terméseredmények elérése érdekében. A magas ter­méseredménnyel egész dolgozó né­pünk életszínvonalát emelik, ugyanakkor csapást mérnek az osztályellenségre, amely szocia­lista építésünket igyekszik gátolni. Termelőszövetkezeti tagok, jó munkával előre az erős, vonzó szö vetkezetek megteremtéséért! Kapás János, a megyei tanács tsz-csoport vezetője A békét kívánó emberiség bálás és szerető üdvözletét küldi a hős koreai népnek és a bátor kinai önkénteseknek Az Országos Béketanács békém gy gyűlése Az Országos Béketanács pénteké© délután a koreai fegyverszüneti egyezmény megkötése alkalmából békenagygyűlést rendezett Budapes­ten. az EFEDOSZ székházban, amelyet ez alkalommal zászlókkal, a nagytermet, ahol a gyűlés lezaj­lott, ugyancsak zászlókkal, virágok­kal díszítették. A nagygyűlés elnökségében fog­laltak helyet a többi között Mi­hályfi Ernő és Nánási László, az Országos Béketanács alelnökei, Pé­ter János református püspök, a Béke Világtanács tagja, Kristóf Ist­ván, a SZOT elnöke. Kádas István, a DISZ Központi Vezetőségének tit­kára, Dezséri László evangélikus püspök, Beresztóczy Miklós, a Ka-j nagygyűlés résztvevői -Megvédjük totikus'Papok Országos Bókeblzot4- " ságának elnöke. Ugyancsak az elnökség soraiban volt Han Hjo Szain, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság magyar­országi nagykövete. Fan Fu-szun, a Kínai Népköztársaság magyarorszá­gi nagykövetségének tanácsosa, to­vábbá Monica Felton, a nemzetközi Sztálin békedíjjal kitüntetett angol írómő, Nánási László, az Országos Béke­tanács alelnöke nyitotta meg a nagygyűlést. Megnyitó szavai után Mihályfi Ernő népművelési minisz­terhelyettes, az Országos Béketa­nács alelnöke emelkedett szólásra. Mihály fi Ernő beszéde Alig egy hónappal ezelőtt — kezdte beszédét — innen szállt vi­lággá a Béke-Világtanács budapesti ülésének határozata, a „budapesti felhívás", amely így kezdődik: „Nagy reménység született: ma már minden emlber látja, hogy le­hetséges a megegyezés. Véget lehet vetni a vérengzésnek, végezni lehet a hidegháborúval". És így fejeződik be: „A béke itt van kapuink előtt, rajtunk áll, hogy elérjük", E felhívás óta még 'közelebbi valósággá vált ez a nagy remény­ség. Négy nap óta fegyverszünet van Koreában. A béke világtáborának Bzáz- és százmilliói a koreai fegyverszünet kivívásában cáfolhatatlan bizonyíté­kát láthatják annak, hogy helyesek voltak a Béke-Világtanács budapesti ülésszakának határozatai, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetből a világ békéje felé vezető egyetlen út a vitás kérdések tárgyalások útján vialó renidiezése. A fegyverszünet cá­folhatatlan igazolása a budapesti határozatnak — hangsúlyozta Mi­hályfi Ernő —, amely többek kö­zött így szőtt „ A Béke-Világtanács elhatározta, hogy egyetemes jellegű akcióba kezd a tárgyalás érdekében. E kampány során a népek ki fogják fejezni különböző és szervezett for­mák között azt a követelésüket hogy az államok közti viszályokat és az összes nézeteltéréseket békés úton rendezzék". Ezekben a napokban, amikor a koreai fegyverszünet aláírásán ér­zett öröm és hála tölt el minden be­csületes békét szerető embert, az emberiség túlnyomó, nagy többsé­gének hálája és szeretete Száll azok felé, akik ennek a fegyvernyugvás­nak a lehetőségét elsősorban meg­teremtették. A hajiadó emberiség hálája és szeretete száll a Szovjetunió veze­tői felé. a Szovjetunió politikáját irányító Kommunista Párt felé, amely most ünnepli alakulásának 50. évfordulóját. És a békét kívánó em­beriség hálás é3 szerető üdvözletét küldi a hős koreai népnek és a bá­tor kinai önkénteseknek, akiknek hősi helytállása vívta ki ezt a győ­zelmet, amely velük együtt a béke és a demokrácia világtáborának nagy győzelme lett. Ezekben a mostani — Erenburg szavaival élve — az egész emberi­ség számára jó napokban helyes nekünk is beszámolnunk magunk felé érzéseinkről és elhatározása­inkról, arról, hogy mit tudtunk ed­dig tenni a hozzánk oly testvéri közelbe került koreai nép segíté­sére. 1950 júniusa óta, amikor az im­perialisták koreai támadása meg­kezdődött, a magyar dolgozó nép szive minden szeretetével fordulta koreai szabadsághősök, a szenvedő édesanyák, az árván maradt gyer­mekek felé. Népünk ezernyi tanú­jelét mutatta őszinte együttérzésé­nek, szeretetének, segítő szándé­kának. Mihályfi Ernő a továbbiakban sorra vette mindazt a testvéri se­gítséget, amellyel a dolgozó ma­gyar nép enyhítette a koreai nép szenvedését, segítette szabadsága védelmében, majd hangsúlyozta, hogy rendkivül nagy feladatok áll­nak még a koreai nép és az egész béketábor előtt. Tovább fogunk harcolni a tartós békéért és részt akarunk venni, részt fogunk venni abban az építő­munkában, amely Koreában ezen a héten megkezdődött. Ehhez az építéshez felajánlotta segítségét a nagy Szovjetunió, felajánlja segít­ségét a béke minden híve, hogy a szabadságáért és függetlenségéért vívott véres háború-okozta súlyos sebek behegedhessenek. Mihályfi Ernő beszédét a béke­a békét!* felkiáltások közepette hosszantartó tapssal fogadták, A Koreából hazatért magyar orvoscsoport vezetőjének felszólalása Ezután Mincsev Mihály, a Ko­reából hazatért magyar orvoscso­port szakmai vezetője szólalt fel. Mincsev Mihály hangsúlyozta, hogy megkapó volt az a lelkesedés, amellyel a koreaiak a békés épí­tésről, a háborúutáni új Koréi ter­veiről beszéltek. A koreaiak mélyen átérezték és erőt merítettek abból a segítség­ből, amit a Szovjetunió vezette ha­talmas béketábor nekik nyújtott Ennek a háborúnak a koreai nép mellett hősei a kínai önkéntesek, akik nemcsak a fronton, hanem a hátországban is minden vonalon segítséget nyújtottak. Mincsev Mihály végül a kö­vetkezőket mondotta: Mindnyájunk számára különö­sen nagy öröm volt, amikor útban hazafelé, értesültünk a koreai fegyverszünet megkötéséről. Meg­győződésünk, hogy a szabadság­szerető hős koreai nép hamarosan ki fogja heverni a háború-okozta borzalmas sebeket. Ezután még több hozzászólás hangzott el. Mincsev Mihály után Oravecz János, a MÁVAG sztahánovista vasöntője beszélt. Ezután Pajtényl László győri ró­mai katolikus püspöki helytartó szólalt fel. Pajtényi László után Monica Felton nemzetközi Sztálin békedíj­jal kitüntetett angol írónő szólt a békegyűléshez. Monica Felton nagy tetszéssel, tapssal fogadott szavai után Péter János tiszántúli református püs­pök, a Béke-Világtanács tagja lé­pett a mikrofon elé. Ezután Molnár Imréné budapesti háziasszony szólalt fel, majd Cső Csang Nam Budapesten tanuló koreai egyetemi hallgató a koreai diákok forró üdvözletét tolmá­csolta. A felszólalás után Kónya Lajos kétszeres Kossuth-díjas költő mon­dotta el Koreáról írt versét. Nánási László zárószavában ar­ról beszélt, hogy a béke erőinek Koreában elért győzelme serkentse békebizottságainkat még jobb, még eredményesebb munkára. A győze­lem a béke magyarországi hívei­nek adjon újabb erőt, hogy kitün­tető megbízatásuknak becsülettel tehessenek eleget. Peng Teh-huai tábornok és Kim Ir Szen marsall, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Hőse Phenjan (TASZSZ). A „Koreai Központi Távirati Iroda" közli a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság legfelső nemzetgyűlése elnök­ségének törvényerejű rendeletét Peng Teh-huai tábornoknak, a Ko­reáiban harcoló kínai népi önkénte­sek parancsnokának és Kim Ir Szen marsallnak, a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság Minisztertaná­csa elnökének a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság hőse cím­mel történő kitüntetéséről. A Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság legfelső nemzetgyűlésének elnöksége elrendelte, hogy mindket­tőjüket egyidejűleg tüntessék ki az állami zászlórend I. fokozatával, valamint az „aranycsillag" érem­mel, Kim Ir Szerinek, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa elnökének távirata G. M. Matenkovhoz, a Szovjetunió minisztertanácsa elnökéhez Moszkva (TASZSZ) A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége Mi­nisztertanács elnökének, Georgij Makszimilianovics Malenkov elvtársnak. Tisztelt Elnök Elvtárs! Engedje meg, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya és egész népe nevében szívbőljövő köszönetet mondjak önnek és az ön személyén keresz­tül a szovjet kormánynak és az egész szovjet népnek annak a tör­ténelmi jelentőségű győzelemnek alkalmából kifejezett szívélyes sze­rencsekívánataiért, amely győzel­met a koreai nép és a kínai népi önkéntesek az amerikai imperia­listák által a koreai nép ellen ki­provokált véres háborúban kivív­tak. Mélységes meggyőződésem, hogy az a hatalmas önzetlen segítség és támogatás, amelyben a szovjet nép részesítette a koreai népet, egyik főtényezője győzelmünknek abban a hároméves súlyos háborúban, amelyet hazánk szabadságának és függetlenségének megvédéséért az amerikai agresszorok ellen vívtunk és megbízható záloga annak, hogy a koreai nép sikerrel megvaló­sítja a fegyverszünettel kapcsolatos legfontosabb feladatokat: hazája békés egyesítését, a háború által tönkretett népgazdaság minél előbbi helyreállítását. A szovjet kormánynak az a köz­lése, hogy kész minden lehető se­gítséget megadni a koreai népnek, amely most hozzáfogott a hazája egyesítésével és a békés építéssel kapcsolatos feladatok megoldásó­hoz, megerősíti magabiztosságun­kat és további győzelmekre lelke­sít munkánkban. Kim Ir Szen. a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság minisztertanácsának elnöke

Next

/
Thumbnails
Contents