Délmagyarország, 1953. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1953-07-01 / 152. szám

WLÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! DP CSÖNG lial IX. ÉVF. 152. SZÁM 19 csongrádmegyei fiatal készül Bukarestbe Jelentősen csökkentették egyes ruházati cikkek árát Újra Szcntmihálytclek vezet a növényápolási versenyben ARA 50 FILI.ÉR SZERDA 1953. JÚLIUS I. Népművelési szerveink a nyári mezőgazdasági munkák idején Alig mult egy hónapja, hogy be­fejeződött népművelési szerveze­tünk "tűzpróbája«: a választás kul­túrpolitikai feladatainak megszer­vezése és végrehajtása. Ezúttal is­mét bebizonyosodott, hogy a kul­túrmunka hatalmas fegyver dol­gozó parasztságunk nevelésében és lelkesítésében, az osztályharcban és a szocializmus építésében falun. Ezt a tényt nem egy pártszerveze­tünk és községi tanácsunk ismerte fel s ennek megfelelően támogatta cs támogatja a sokrétű kulturális megmozdulásokat. A választási harcban a megye népművelési ap­parátusa megállta a helyét •— egy "fejjel nőtt" a győzelemért folyó harc tüzében. A választási harc tapasztalataival gazdagodva készülhetett fel nép­művelési szervünk az újabb, még nehezebb feladatra: a nyári mező­gazdasági munkák kultúrfeladatai­nak megszervezésére, a növény­ápolás, az aratás és cséplés, vala­mint a begyűjtés segítésére. Ha értékeljük a felkészülést, akkor megállapíthatjuk, hogy egészében megfelelt a követelményeknek. Eredményeket könyvelhetünk el népművelési osztályunk munkájá­ban. Mindenekelőtt azt, hogy most — nem úgy, mint tapasztalható volt a választási harcban — .,ob­ban lépést tudunk tartani a napi politikai és gazdasági feladatokkal. Időben feldolgoztuk a kultúrmunka szempontjából a minisztertanács határozatát. Eredmény az is, hogy helyi műsorfüzetet adtunk ki, ami a helyi körülményeknek megfele­lően mozgósít. Feltétlenül eredmény az is, hogy most időben fel tud­tuk készíteni mind politikailag, mind módszertanilag a nagy fel­adat megoldására megyénk egész népművelési apparátusát a községi népművelési ügyvezetőktől a kul­túrotthon igazgatókig. Ha azonban a nyári mezőgazda­sági munkák kultúrfeladataira való felkészülésünket részleteiben vizs­gáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy csúsztak be hibák. Igen ftn­tos, hogy ezekre rámutassunk, mert nemcsak a nyári kultúragi­tációt hátráltathatják, hanem egész népművelési munkánkat is. Ezek­nek a hibáknak ki nem javítása azt a megnyugvást keltheti ben­nünk, hogy "minden jól megy". Milyen hiányosságok tapasztal­hatók most a népművelési szer­vünk munkájában? Mindenekelőtt arra kell rámu­lanunk, hogy érezhető a megnyug­vás szelleme, a "minden jól megy", különösen járási részlegeinknél. Ezt bizonyítják június 22—23-i el­lenőrzésünk tapasztalatai. Szente­sen például a járási népművelési előadó, Dragon Mihály elvtárs Szabad Föld Vasárnapot nem el­lenőrzött, bár munkatervének első pontja szerint a nyári mezőgazda­sági munkák sikeréért "szem előtt« tartja a Szabad Föld Vasár­napokat. Makón is a járási nép­művelési előadó, Kiss Sándor elv­társ, ellenőrzésünkig csak egy Sza­bad Föld Vasárnapot látogatott meg, bár ezek az előadások ápri­lis óta folynak. Kiss elvtárs csupán "feltételezi", hogy meg is tartják az előadásokat. A gyakorlatban vi­szont a "feltételezés" arra veze­tett, hogy több községben nem is rendezik meg a Szabad Föld Va­sárnapokat, holott megtartásuk egyik eszköze annak a munkának, amely megyénk előtt a legdön­tőbb: az aratás, cséplés, begyűjtés munkájának. Ezek a tények azt bizonyítják, hogy a népművelési munkában — amelynek most teljes egészében szolgálni kell a nyári mezőgazda­sági munkák időben való elvégzé­sét — nincs minden rendjén. Me­gyénk egész népművelési appará­tusának — ha feladatainkat a kö­vetelményeknek megfelelően akar­juk megoldani — nem lehet más a feladata, mint az, hogy a »minden jól megy" hangulatot felszámolja. Ez vonatkozik a megyei népműve­lési osztályra is, de még fokozot­tabban a járási osztályokra. Min­den népművelési előadónak tuda­tában kell lennie annak, hogy dol­gozó népünk nevelésében — az is­kolán kívül — ők töltik be a pe­dagógus, a nevelő szerepét. Ezt a megtisztelő feladatot csak igazi, forradalmi, bátor, törhetetlen, né­péhez, hazájához hű, a feladatokat mindig híven teljesítő népműve­lési funkcionáriusok képesek el­látni. A munka eredményessége szem­pontjából veszélyes a népművelés szerveinek munkájában a bürokrá­cia, a papíron való intézkedés és a felesleges aktagyártás is. Ez meg­nyilvánul a megyei osztály részé­ről, de a járások részéről is. Dra­gon Mihály elvtárs is "A kultúr­otthonok igénybevétele, felmérése" tárgyú aktára a megyei osztálynak ötször válaszolt, de ezzel még mindig nem intézte el az ügyet annak ellenére, hogy csak négy kultúrotthon van a járás terüle­tén. A bürokráciára vall az is, hogy papíron a kultúrbrigádok ré­szére a megyei népművelési osz­tály versenyt hirdetett, de a kon­krét segítséget már nem adta meg a járási és városi szervnek — sem a szervezést, sem a verseny mód­szertani részét illetően. Ennek az lett az eredménye, hogy jelenleg 162 kultúrbrigád nevezett be a ver­senyre, holott már legalább 300 kultúragitációs brigádnak kellett volna beneveznie. Meg kell lát­nunk tehát, hogy a bürokrácia, ha fel nem számoljuk, bálna módjára falja fel eddigi eredményeinket. Az ellenőrzés munkáján is javí­tanunk kell; mindenekelőtt a já­rási népművelési előadóknak, akik egyáltalán nem, vagy keveset el­lenőriznek. Ebből az következik, hogy nem is tudnak teljes képet adni a járás területén folyó kul­túrmunkáról. A megyei népműve­lési osztály ellenőrzése is sokszor felületes. A makói és szentesi já­rási kultúrházak munkájában nem vették észre például azt, hogy az ismeretterjesztő tematikából a me­zőgazdasági munkák dandárja ide­jén éppen a mezőgazdasági tárgyú előadások hiányoztak. Ellenőrzésé­nek apró részletekig fel kell tár­nia az eredményeket, de a munka hiányosságait, akadályait is és meg kell adnia a segítséget azok kija­vításához. Az ellenőrzés ne csak egy kampányfeladat végrehajtásá­ra terjedjen ki, hanem fogja át az egész népművelési munkát. Nem szabad megelégednie sem a megyei, sem a járási apparátus­nak azzal, hogy papíron kiad egy feladatot, mert a népművelési mun­kát sem lehet az íróasztal mellől eredményesen irányítani. Mindezeknek a hiányosságoknak a kijavítására a népművelési osz­tályokat az eddig elért eredmények kötelezik s kijavításuktól nagyban függ a nyári mezőgazdasági mun­kák eredményes segítése is. A hibáknak mind megyei, mind járási viszonylatban való felszá­molásához segítséget, elvi támo­gatást és útmutatást kérünk az il­letékes járási pártbizottságoktól. A járási tanácsok végrehajtóbizottsá­gaitól pedig azt kérjük, hogy fo­kozottabban ellenőrizzék a népmű­velési szerv munkáját, ami révén sok hiba megelőzhető. A népművelésben dolgozók fel­adata pedig az, hogy értékeljék a felvetett hiányosságokat és rövid idő alatt javítsák ki azokat. Ezál­tal még jobban tudunk dolgozni a nyári mezőgazdasági munkálatok teljes győzelméért. il Czukár György, 1 a megyei tanács népművelési osztályának vezetője Harc a szemveszteségnélküli aratásért Aratja a kombájn a búzát a szegedi Alkotmány tsses-ben A hatalmas gabonatáblák a me­leg hatására szinte szemlátomást érnek és ebben az időszakban sür­gős az aratás. — Csak hadd jöjjön az a kom­bájn, örömmel várjuk — szólt közbe Gazdag András elvtársnak, a tszcs elnökének bejelentésére Bá­lint András, aki 52 éves és ez alatt az idő alatt bizony sokszor hajolt neki nyaranta kis kaszával a ga­bonának. — Nagy segítség ez a szá­munkra, mert legalább időben végzünk és az aratás mellett más munkát is el tudunk vé­gezni. Törődni kell a többi nö­vénnyel is, ha azt akarjuk, hogy mindenből bő termésünk legyen. Kedden reggel furcsa berregésre lettek figyelmesek az Alkotmány­ban. Ez a zaj egészen ismeretlen volt számukra. Nem állhatták meg, hogy ne nézzenek ki az iroda ab­lakán. — Itt a kombájn! — kiáltották szinte kórusban és örömmel siettek a hatalmas vörös masina elé. Néhány óra múlva, amikor kissé megszáradtak a búzaszárak, újra felzúgott a motor és a kombájn ha­talmas ívben kanyarodott neki az állig érő búzatáblának. Kalásztcrelője gyors egymás­utánban hajlította maga felé a dús kalászokat és kis idő múlva vastag sugárban ömlött a garatból az ezernyi kövér búzaszem a felcsatolt zsákba. A csoport tagjai közül jőnéhá­nyan szaporán lépkedtek a kom­bájn mellett és időközönkint bele­belenyúltak a telő zsákba. Marék­nyi búzát vettek ki belőle és szak­értő szemmel vizsgálgatták az arató-cséplőgép munkáját. — Szép ez, meg tiszta is —jegy­zi meg Szabó elvtárs — s a körü­lötte állók is serény fejbólogatás­sal helyeselnek. A kombájn szaporán halad előre és nyomában ncgy méter széles rend marad. A csoport­ban meg vannak elégedve a kombájn munkájával. Nem hagy maga után kalászt és a tszcs-tagok látják, hogy jelen­tősebb segítőtársuk a kombájn, mint ahogy gondolták. Éppen ezért fogadták meg a tszcs tagjai, hogy az aratás ideje alatt is serényen végzik a növényápo­lást és fáradtságot nem kímélve küzdenek azért, hogy minél több élelem jusson az ipari dolgozók asztalára, de meg azért is. hogy az éwégi zárszámadáskor minél na" gyobb legyen a csoport jövedelme s ezzel a saját jövedelmük is, A félévi terv teljesítése után, a harmadik negyedévi terv sikeréért 4 versenymozgalom kiszélesedése elősegítette, hogy az Újszegedi Kender- Lenszövő Vállalat dolgozói határidő előtt fejezhették be félévi tervüket Mi, az Újszegedi Kendcr.Lenszövő Vállalat dolgozói ölömmel jelentjük, hogy az első félévi kö­telezettségünket a szombati napon teljesítettük. A második negyedéves tervünket pedig június 29.én délben befejeztük* Ennek eléréséhez hozzájárult, hogy Üzemünk­ben a versenymozgalom az utóbbi időben egyre jobban kiszélesedett. Dolgozóink nemcsak a meny. nyisegre, hanem munkájuk minőságének megjaví­tására is törekedtek Különösen kiemelkedik Császár Iniréné szövő 164 százalékos. Kosztor Erzsébet 163 százalékos teljesítményével Mindketten 100 száza, lékos minőségi munkát végeztek. A láncorsózöban Papplukács Nándorné 135, a felvetőben Meleg János 138, a kopszolóban Nyári Andrásné 190 százalékos termelési eredményük mellett kiváló minőséggel dolgoztak. Faragó Szilveszter sztahanovista eszter­gályos 128, Mészáros Istvánné stoppoló 140, Ungi Mlhalync kercszlorsózó 148 százalékos tervtcljesít. mény mellett végeztek 100 százalékos minőségi munkát. Ez az eredmény arra serkenti dolgozóinka*, hogy a most induló negyedévre még az eddiginél Is jobban felkészüljünk és még tovább javítsuk a minőséget ugyanakkor határidő előtt fejezzük be a harmadik negyedévi tervet is. Az Újszegedi Kender.Lenszövő Vállalat dolgozói nevében Tapodó János fl termelés egyenletes növekedése melleit tovább javítják a minőséget a harmadik negyedévben az Újszegedi Rostkikészítö Vállalat dolgozói üziemünkben a Béke.Világtanács ülésének tisz, teletére indított munkaverseny nagy lendületet adott félévi tervünk sikeres teljesítéséihez. Dolgozóiak egy. mást túlszárnyalva igyekeztek magasabb termeiért eredményt elűrnl. Lelkes murakaleindületük segítettet hozzá az Újszegedi Rostkikészítö Vállalatot, hogy, mennyiségben 102 százalékra teljesítette a félévi tervet. Különösen szép eredményt értek el törőseink, akik az első negyedévhez viszonyítva 40 százalékkal emelték tejesítiményüket. Fáradtságot nem ismérvéi dolgoztak, g a minőség területén jelentős javulást értek el. Szépen növekedett a rázóban is a dolgozók termelési eredménye. öfc 30 százalékos emelkedésű értek ej az előző negyedévivel szemben. Ez az eredmény nem jelent számunkra meg, nyugvást. A harmadik negyedévben minden erőnk, kel azért küzdünk, hogy tovább fokozzuk a terme, lést. Ennek érdekében a népnevelők, az aktívák példamutatásán, nevelőmunkáján keresztül mozgó, silunk minden dolgozót. A harmadik negyedévben tovább kell javíta. nunk munkánk minőségél és feladatunk, hogy nő. véljük a szálhozamot. Műszaki dolgozóink a meg. kapott tervet üzemrészekre, dolgozókra felbontva ismerietik majd éa így mindenki tudomást szerez dolgozóink köziül, hogy milyen feladat vár reá a következő negyedévben. I Szügyi Sándor ' ,1-w- wiJíiUv. >:..•' levelező Belgium Kommunista Pártja Központi Bizottságának plenáris ülése Brüsszel (TASZSZ). A „Le Dra­psau Rouge" közli azt a határoza. tot, amelyet Belgium Kommunista Pártja központi bizottsága június 20-án és 21.én Brüs-Kiben tartott plenáris ülésén hozott, A határozat megállapítja, hogy a nemzetközi feszültség enyhülésé. n:k perspektívája — amely meg. fe'el minden nép reményeinek — ellentmond az amerikai imperio. lista kürck kíváságainak és érde­kelnek. A oollEkai helyzet mélységes változáson ment át — hangzik a tovább:V;t»an a határozat. — Meg. növekedtek a nemzetközi feszültség enyhítésének és a tartós béke alap­ja megteremtésének lehetőségei. E'ért kapcsoljuk össze minden tevékenységünket azzal a törekvés, sel, hogy elősegítsük a békemoz­galom fokozását 'és kiterjesztését. Támogatásunkról biztosítjuk a bel. ga békemozgalom tagjait és a béke minden hívét és mindirn lehető módon elősegítjük a Béke Hívei július 4.én és 5.'én tartandó országos gyűlésének sikerét. Kíméletlen harcot folytatunk »z „európai védelmi közösség" a pá. rizsi szerződés ratifikálása ellen. A népek megbélyegzik a berlini fasiszta provokációt Varsó (TASZSZ). >. Lengyelt Párizs (TASZSZ). 'A „I'Hnma. Népköztársaság dolgozói felhábo-1 nité" jelenlése szerint a Franciái í'odással tiltakoznak a külföldi bé" íencek berlini kalandja eilen. A varsói dolgozók, a sziléziai bányá­szok és kohászok. a lengyel hajó. építők, vasutasok, építőmunkások elítélték a berlini provokáció szer­vezőit. Berlin (TASZSZ). A nyugatné­metorazági demokratikus lapok be­számolnak a bonni revan&iszták kampányának kudarcáról. E kam­pány céJja az volt, hogy gyűlöletet keltsen Nyugat-Németország la­kossága körében a Német Demo­kratikus Köztársaság iránt és tá­mogassa a Német Demokratikus Köztársaság elleni további provo­kációkat. A bonni hatóság-ok ravansiszta hangulatkeltése céljából június 23-án arra próbálták kényszerí­teni Nyugat-Németország .munká­sait, hogy a berlini események so­rán elpusztult provokátorok „meg. gyászolása" jeléül 5 percre szün­tessék be a munkát. A vállalkozók tudták, hogy a nyugalnémeiországi munkások szembehelyezkednek ez­zel a provokációval. Ezért a vil­lamosáram kikapcrolásával, a gyá­ri kürtök megszólaltatásával pró. bálták elérni az 5 perces megszüntetést. Ellenállási Mozgalom volt harcon sai Nemzeti Szövetségének tiU kárcágn levelet intézett az entifa* siszta ellenállási harcosoknak at Német Demokratikus Köztársaság" lan alakult bizottságához, amely, ben megbélyegzi a berlini provo* káció fasiszta, bérenceinek kaland* j^t. i: Nagyköveti rangra emelték a nyugatnémetországi amerikai, angol és francia főbiztost Berlin (MTI). Mint a „Reutep" közölte aE Egyesült Államok, Nagy­Britannia és Franciaország kor. mány nagyköveti rangot adomá­nyozott a nyugalnémeiországi ame­rikai, angol és francia főbiztosnak, A három kormány egyidejűleg közölte: nines kifogása az ellen, hogy Adenauer kormánya ugyan, csak nagyköveti rangot adományoz, zon washingtoni londoni és párizsi képviselőjének. A ,,DPA" nyugatnémet hírügy. nöksóg közli, hogy Adenauer kor. mánya ugyancsak nagyköveti ran,'>­munka- I ri emelte a washingtoni. londoni j t-s párizsi nyugatnémet ügyvivőt.

Next

/
Thumbnails
Contents